Contestaţie decizie suspendare contract de muncă. Recurs. Contestaţie în anulare

Tematică: Contestatie decizie de suspendare contract de munca

Analizând decizia contestată prin prisma dispoziţiile art. 317 şi art. 318 C. proc. civ în raport de motivele expuse, contestaţia nu este întemeiată, contestatorul deşi invocă faptul că a motivat recursul în termen, ceea ce, faţă de soluţia Curţii prin care se constată nul recursul, deci nemotivat în teremenul prevăzut de lege, ar echivala cu o eroare materială, situaţie ce ar atrage incidenţa art. 318 C. proc. civ, se constată netemeinicia susţinerilor.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 3576 din 26 mai 2008, irevocabilă, www.jurisprudenta.org )

Tribunalul Dolj prin sentinţa nr. 1465 de la 21 septembrie 2007 a admis în parte contestaţia precizată formulată de contestatorul U.J., în contradictoriu cu intimata SC B. SRL C, a respins capătul de cerere privind anularea deciziei nr. 147/31.05.2007 şi a obligat intimata să-i elibereze contestatorului adeverinţă în conformitate cu menţiunile din adresa nr. 158/13.06.2007. A respins capătul de cerere privind daunele morale.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa a reţinut că prin adresa nr. 158 de la 13 iunie 2007, înregistrată la ITM D, sub nr. 27351 de la 15.06.2007 intimata SC B. SRL C a revenit asupra deciziei contestate în sensul stabilirii corecte a perioadei de suspendare a contractului individual de muncă al contestatorului, doar pentru perioada 28 mai 2007-31 mai 2007 conform datelor atestate de certificatul medico-legal prezentat de contestator. Datele eronate au fost anulate.

ITM D nu a mai operat modificări corespunzătoare menţiunilor din adresa nr. 158/13.06.2007 în carnetul de muncă al contestatorului, întrucât acesta ridicase carnetul de muncă de la ITM D. În atare situaţie contestaţia a rămas fără obiect, întrucât intimata şi-a corectat eroarea.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs contestatorul criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Prin sentinţa civilă nr. 215 din 29 ianuarie 2008, pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosar nr. (...) s-a constat nul recursul formulat de contestatorul U.J., împotriva sentinţei civile nr. 1465 din 21 septembrie 2007,pronunţată de Tribunalul Dolj, în dosarul nr. (...), în contradictoriu cu intimata SC B. SRL C.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de recurs a reţinut :

Potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronunţate la instanţa de fond.

Recursul se motivează prin însăşi cererea de recurs sau înăuntrul termenului de recurs, conform art. 303 C. proc. civ.

Nedepunerea motivelor de recurs,în termenul legal (10 zile de la comunicarea hotărârii), se soluţionează cu nulitatea recursului, în temeiul art. 306 C. proc. civ.

Din dovada de primire şi procesul-verbal de predare a rezultat că recurentului i-a fost comunicată hotărârea instanţei de fond la data de 31 octombrie 2007, iar prin cererea de recurs formulată la 24 septembrie 2007, recurentul nu a indicat şi motivele de casare sau modificare şi nici ulterior nu a formulat motivele de recurs.

În conformitate cu dispoz. art. 306 alin. (1) C. proc. civ, recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul prevăzut de lege, excepţie făcând cazurile prevăzute de alin. (2) al aceluiaşi articol.

Împotriva deciziei a declarat contestaţie în anulare U.J., motivele fiind, în esenţă, următoarele:

În hotărârea pronunţată nu s-a făcut vorbire de decizia nr. 148/31. 05.2007, ci doar de decizia nr. 147/ 31.05.2007 în care s-a avut în vedere doar suspendarea contractului colectiv de muncă. Arată contestatorul că decizia a fost ghidată după sent. nr. 1465 din 21 sept 2007 a Tribunalului Dolj şi că a promovat în termen recursul.

Analizând decizia contestată prin prisma dispoziţiile art. 317 şi art. 318 C. proc. civ în raport de motivele expuse, contestaţia nu este întemeiată, contestatorul deşi invocă faptul că a motivat recursul în termen, ceea ce, faţă de soluţia Curţii prin care se constată nul recursul, deci nemotivat în teremenul prevăzut de lege, ar echivala cu o eroare materială, situaţie ce ar atrage incidenţa art. 318 C. proc. civ, se constată netemeinicia susţinerilor.

Astfel, în dosarul nr. (...) în care s-a soluţionat recursul, există declaraţia de recurs formulată la 24.09.2007 (fila 2, dosar), iar la fila 6 (acelaşi dosar) există o întâminare datată 25.01. 2008, ce echivalează cu concluzii scrise deoarece prin aceasta se solicită admiterea contestaţiei, neconţinând nici o critică la adresa sentinţei ce a făcut obiectul recursului pentru a putea fi calificată că „motive de recurs”.

Instanţa constată că şi în situaţia în care acest înscris ar fi fost calificat ca motive de recurs, în raport de data formulării, vizând dispoziţiile art. 306 alin (1) C. proc. civ, soluţia pronunţată în recurs ar fi fost aceeaşi.

În considerarea celor expuse, contestaţia în anulare urmează a fi respinsă ca neîntemeiată, decizia pronunţată fiind legală şi temeinică, nesusceptibilă de nulitate.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner