Contestaţie decizie suspendare contract de muncă. Recurs. Revizuire

Tematică: Contestatie decizie de suspendare contract de munca

Prin decizia nr. 215 din 29 ianuarie 2008, a cărei revizuire se cere, a fost constatat nul recursul formulat de contestatorul U.J. împotriva sentinţei civile nr. 1465 din 21.09.2007 a Tribunalului Dolj, astfel că hotărârea instanţei de recurs nu a evocat fondul, făcând astfel inadmisibilă cererea de revizuire.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 9574 din 4 noiembrie 2008, irevocabilă, www.jurisprudenta.org )

Tribunalul Dolj prin sentinţa nr. 1465 de la 21 septembrie 2007 a admis în parte contestaţia precizată formulată de contestatorul U.J., în contradictoriu cu intimata SC B. SRL C, a respins capătul de cerere privind anularea deciziei nr. 147/31.05.2007 şi a obligat intimata să-i elibereze contestatorului adeverinţă în conformitate cu menţiunile din adresa nr. 158/13.06.2007. A respins capătul de cerere privind daunele morale.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa a reţinut că prin adresa nr. 158 de la 13 iunie 2007, înregistrată la ITM D, sub nr. 27351 de la 15.06.2007 intimata SC B. SRL C a revenit asupra deciziei contestate în sensul stabilirii corecte a perioadei de suspendare a contractului individual de muncă al contestatorului, doar pentru perioada 28 mai 2007-31 mai 2007 conform datelor atestate de certificatul medico-legal prezentat de contestator. Datele eronate au fost anulate.

ITM D nu a mai operat modificări corespunzătoare menţiunilor din adresa nr. 158/13.06.2007 în carnetul de muncă al contestatorului, întrucât acesta ridicase carnetul de muncă de la ITM D. În atare situaţie contestaţia a rămas fără obiect, întrucât intimata şi-a corectat eroarea.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs contestatorul criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Prin decizia civilă nr. 215 din 29 ianuarie 2008, s-a constatat nul recursul declarat de contestatorul U.J., împotriva sentinţei civile nr. 1465 din 21 sept.2007, pronunţată de Tribunalul D o l j, în dosarul nr. (...), în contradictoriu cu intimata SC B. SRL C.

Pentru a pronunţa această decizie, instanţa a reţinut că, potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronunţate la instanţa de fond. Recursul se motivează prin însăşi cererea de recurs sau înăuntrul termenului de recurs, conform art. 303 C. proc. civ.

Nedepunerea motivelor de recurs,în termenul legal (10 zile de la comunicarea hotărârii), se soluţionează cu nulitatea recursului, în temeiul art. 306 C. proc. civ.

Din dovada de primire şi procesul-verbal de predare, rezultă că recurentului i-a fost comunicată hotărârea instanţei de fond la data de 31 octombrie 2007, iar prin cererea de recurs formulată la 24 septembrie 2007, recurentul nu a indicat şi motivele de casare sau modificare şi nici ulterior nu a formulat motivele de recurs.

În conformitate cu dispoz. art. 306 alin. (1) C. proc. civ., recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul prevăzut de lege, excepţie făcând cazurile prevăzute de alin. (2) al aceluiaşi articol.

Examinându-se recursul s-a constatat că nu există motive de ordine publică, în sensul dispoz. art. 306 alin. (2) C. proc. civ. pentru a fi invocate din oficiu de către instanţă, situaţie în care în temeiul art. 306 alin. (1) C. proc. civ. s-a constatat nul recursul.

Împotriva acestei decizii a formulat cerere de revizuire revizuientul U.J., arătând că prin adeverinţa nr. 157 din 10.07.2008, a fost suspendat contractul de muncă pe perioada 28.05.2007-31.05.2007.

Că prin adresa nr. 1368 din 07.04.2008 se face vorbire despre încetarea contractului de muncă, iar în dosarul (...) în care s-a pronunţat decizia a cărei revizuire o solicită, nu se vorbeşte despre încetarea contractului de muncă.

Examinând cererea de revizuire, Curtea reţine următoarele :

Art. 322 C. proc. civ. arată că se poate solicita revizuirea unei hotărâri rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs, atunci când evocă fondul.

Se constată că prin decizia nr. 215 din 29 ianuarie 2008 şi a cărei revizuire se cere, a fost constatat nul recursul formulat de contestatorul U.J. împotriva sentinţei civile nr. 1465 din 21.09.2007 a Tribunalului Dolj, astfel că hotărârea instanţei de recurs nu a evocat fondul, făcând astfel inadmisibilă cererea de revizuire.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept arătate mai sus, urmează a fi respinsă cererea.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner