Contestaţie act. Personal silvic. Considerente străine de pricina dedusă judecăţii. Trimitere spre rejudecare. Recurs

Tematică: Contestatie act

1. Hotărârea instanţei de fond cuprinde considerente străine de pricina dedusă judecăţii, în sensul că este examinată temeinicia măsurii dispuse de angajator în funcţie de o stare de fapt care nu a fost avută în vedere la momentul emiterii deciziei. Pe de altă parte, este contradictorie şi sumară motivarea privitoare la încadrarea juridică a măsurii dispuse prin decizia nr. 146/24.05.2005, în sensul că aceasta este considerată eliberare din funcţia de conducere, dar în acelaşi timp nu este reţinută ca modificare unilaterală a contractului individual de muncă. Nu este precizat temeiul legal al eliberării din funcţia de conducere, iar trimiterea la convenţia părţilor nu este suficientă în condiţiile în care acest acord de voinţe nu este examinat prin prisma motivelor arătate în contestaţie. 2. Este contradictorie şi sumară motivarea privitoare la încadrarea juridică a măsurii dispuse, în sensul că aceasta este considerată eliberare din funcţia de conducere, dar în acelaşi timp nu este reţinută ca modificare unilaterală a contractului individual de muncă.
(Curtea de Apel Piteşti, Secţia Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Minori şi Familie, Decizia nr. 306/R-CM din 8 aprilie 2008, www.jurisprudenta.org)

Constată că la data de 30.06.2006 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Argeş contestaţia formulată de S.J. împotriva deciziei nr. 146/24.05.2006 emisă de intimata Regia Naţională a Pădurilor Romsilva – Direcţia Silvică P, prin care a solicitat anularea acesteia şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, cu cheltuieli de judecată.

Contestatorul arată că prin decizia nr. 75/15.03.2005 intimata l-a numit în funcţia de şef al Ocolului Silvic Ş., numirea operând pe perioadă nedeterminată.

Fără a preciza S. de ordin organizatoric, strategiile sau textele de lege avute în vedere, unitatea a emis o altă decizie cu nr. 146/24.05.2006 prin care a revenit asupra numirii şi l-a trecut pe contestator din funcţia de şef al Ocolului Silvic Ş., în funcţia de inginer principal la Ocolul Silvic E.

Nu se reproşează prin noua decizie contestatorului activitatea ineficientă şi nici nu se invocă modificarea structurii organizatorice a direcţiei silvice.

Practic se modifică unilateral locul muncii contestatorului şi funcţia, cu încălcarea prevederilor art. 33 alin. (3) din contractul colectiv de muncă pe anii 2005-2006, text care obligă la întocmirea unui act adiţional la contractul individual de muncă pentru modificarea vreunuia dintre elementele prevăzute la alin. (2).

Ca urmare, se arată, decizia contestată este nelegală. În drept, contestaţia este întemeiată pe dispoziţiile art. 70 şi urm. din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă.

Intimata Regia Naţională a Pădurilor Romsilva – Direcţia Silvică P a formulat prin întâmpinare următoarele apărări:

La numirea în funcţia de şef al Ocolului Silvic Ş. contestatorul a semnat actul adiţional la contractul individual de muncă, dându-şi astfel acordul pentru eliberarea din funcţie din raţiuni organizatorice, din necesităţi socio-economice, ca urmare a unui management necorespunzător sau ca urmare a verificării anuale a competenţei profesionale.

Prin decizia nr. 146/24.05.2006 contestatorul a fost eliberat din funcţia de şef de ocol din raţiuni de ordin organizatoric, în scopul aplicării unor strategii care să asigure condiţiile necesare unei activităţi de maximă eficienţă. Dat fiind acordul contestatorului de a fi schimbat din funcţie din raţiuni organizatorice, decizia contestată este legală.

 

Prin sentinţa civilă nr. 513/CM/13.09.2007, Tribunalul Argeş a respins contestaţia. Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut din probele administrate următoarea situaţie de fapt:

La data de 15.03.2005 contestatorul a fost numit în funcţia de şef la Ocolul Silvic Ş., ocazie cu care prin actul adiţional la contractul individual de muncă s-a stipulat că în situaţia în care din raţiuni organizatorice, din necesităţi socio-economice, ca urmare a unui management necorespunzător sau ca urmare a verificării anuale a competenţei profesionale, salariatul este de acord cu eliberarea din funcţia de conducere.

Prin decizia nr. 146/24.05.2006 intimata a dispus trecerea contestatorului din funcţia de şef la Ocolul Silvic Ş. în funcţia de inginer principal la Ocolul Silvic E., păstrându-se drepturile salariale negociate iniţial, mai puţin indemnizaţia de conducere. Decizia a fost emisă din raţiuni de ordin organizatoric, pentru aplicarea unor strategii care să asigure condiţiile necesare unei activităţi de maximă eficienţă.

Din înscrisurile aflate la dosar şi din concluziile raportului de expertiză contabilă judiciară a rezultat managementul necorespunzător în perioada în care contestatorul a îndeplinit funcţia de şef ocol.

S-au înregistrat un profit şi cifră de afaceri scăzute, indicatorii economici nu au fost realizaţi în sensul că veniturile planificate nu au fost realizate iar cheltuielile au fost mai mari decât cele preconizate. Contestatorul nu a eficientizat activitatea ocolului prin atragerea de noi surse de venituri şi reducerea cheltuielilor.

S-a considerat că nu se pune problema unei modificări unilaterale a contractului individual de muncă, ci de o eliberare din funcţia de conducere, chiar dacă numirea în această funcţie se făcuse pentru perioadă nedeterminată.

Ca urmare, s-a arătat în considerentele hotărârii, sunt aplicabile prevederile art.70-72 din Legea nr. 168/1999 şi clauzele din actul adiţional la contractul de muncă menţionate mai sus, iar contestaţia este neîntemeiată.

 

Împotriva sentinţei a declarat recurs, în termen legal, contestatorul S. J., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie sub următoarele aspecte:

- Instanţa de fond nu a verificat legalitatea deciziei din punct de vedere al formei, ceea ce a dat posibilitatea intimatei să invoce alte temeiuri decât cele pe care le-a vizat la data emiterii deciziei. Din cuprinsul deciziei nu reiese temeiul legal al măsurii luate, de aceea se impune anularea actului pentru vicii de formă.

- Nu s-a examinat ce raţiuni de ordin organizatoric sau strategii au intervenit pentru a se lua decizia respectivă. Aceste aspecte trebuiau analizate pentru a se lămuri dacă măsura luată este sau nu abuzivă.

- Intimata nu a făcut dovada motivului pentru care a emis decizia, sarcina probei revenind acesteia, în calitate de angajator. Cu toate acestea, în mod eronat instanţa reţine faptul că decizia a avut la bază raţiuni de ordin organizatoric în scopul aplicării unor strategii.

- Eronat se reţine şi faptul că a fost avut în vedere la emiterea deciziei managementul defectuos. Dintr-o simplă lecturare a cuprinsului deciziei reies alte motive care au stat la baza eliberării din funcţia de conducere, şi anume raţiuni de ordin organizatoric în scopul aplicării de strategii, nicidecum managementul necorespunzător. Instanţa trebuia să verifice temeinicia şi legalitatea motivelor cuprinse în decizia contestată, şi nu a celor invocate ulterior de intimată prin întâmpinare.

- S-a procedat greşit atunci când s-a considerat că dacă cifra de afaceri este mai mică şi profitul este mai mic. Potrivit raţiunilor economice, mărirea profitului nu este direct proporţională cu cifra de afaceri. Astfel, raportat la cifra de afaceri din anul 2006, profitul este mai mare decât cel din anul 2005, chiar dacă cifra de afaceri din anul 2005 a fost mai mare.

Nerealizarea anumitor venituri nu poate fi imputată contestatorului în condiţiile în care contractele în vederea exploatării de masă lemnoasă erau întocmite de Direcţia Silvică P.

În drept, recursul este întemeiat pe dispoziţiile art. 299 şi urm. C. proc. civ.

Apărările intimatei Regia Naţională a Pădurilor Romsilva – Direcţia Silvică P au fost următoarele:

Decizia contestată a avut în vedere raţiuni de ordin organizatoric în scopul aplicării unei strategii care să asigure condiţiile necesare unei activităţi de maximă eficienţă, ceea ce înseamnă, per a contrario, că intimatul nu a respectat obligaţia asumată prin actul adiţional la contractul de muncă.

Emiterea deciziei a avut în vedere acest act adiţional prin care contestatorul a fost de acord cu eliberarea din funcţia de conducere din raţiuni organizatorice, din necesităţi socio-economice, ca urmare a unui management necorespunzător sau ca urmare a verificării anuale a competenţei profesionale.

S-a stabilit prin expertiza contabilă că indicatorii economico-financiari nu au fost realizaţi. Expertiza se coroborează cu adresele înaintate de Ocolul Silvic Ş. Direcţiei Silvice P, prin care se fac cunoscute atât cifra de afaceri, cât şi profitul pentru anii 2005-2006. Ulterior eliberării contestatorului din funcţia de conducere s-a înregistrat o creştere a cifrei de afaceri, implicit a profitului.

S-a reţinut corect la judecata în primă instanţă că nimic nu îl împiedica pe contestator să eficientizeze activitatea ocolului prin crearea de noi surse de venituri şi prin reducerea cheltuielilor. Nu poate fi reţinută critica în sensul că actul adiţional îi îngrădeşte drepturile, ceea ce îl lipseşte de efect juridic deoarece instanţa nu a fost învestită cu o cerere în anularea actului.

În fine, se arată de către intimată, menţinerea contestatorului în funcţia de conducere pe o perioadă nedeterminată ar însemna oficializarea principiului managementului defectuos.

 

Recursul este fondat.

Decizia contestată, emisă de intimată sub nr. 146/24.05.2006, prin care salariatul S.J. a fost trecut din funcţia de şef al Ocolului Silvic Ş. în funcţia de inginer principal la Ocolul Silvic E. are drept temei de fapt modificările organizatorice în scopul aplicării unei strategii care să asigure condiţiile necesare unei activităţi de maximă eficienţă.

S. organizatorice constituie, potrivit susţinerilor părţilor şi actului adiţional la contractul de muncă, unul dintre cazurile în care poate fi dispusă eliberarea contestatorului din funcţia de şef al Ocolului Silvic Ş., distinct de cel în care se constată managementul necorespunzător.

Contrar celor arătate în motivarea deciziei contestate, instanţa de fond a examinat măsura trecerii în altă funcţie raportându-se la un alt caz, cel al constatării managementului necorespunzător.

Din acest punct de vedere se constată că hotărârea instanţei de fond cuprinde considerente străine de pricina dedusă judecăţii, în sensul că este examinată temeinicia măsurii dispuse de angajator în funcţie de o stare de fapt care nu a fost avută în vedere la momentul emiterii deciziei.

Pe de altă parte, este contradictorie şi sumară motivarea privitoare la încadrarea juridică a măsurii dispuse prin decizia nr. 146/24.05.2005, în sensul că aceasta este considerată eliberare din funcţia de conducere, dar în acelaşi timp nu este reţinută ca modificare unilaterală a contractului individual de muncă.

Nu este precizat temeiul legal al eliberării din funcţia de conducere, iar trimiterea la convenţia părţilor nu este suficientă în condiţiile în care acest acord de voinţe nu este examinat prin prisma motivelor arătate în contestaţie.

Întrucât instanţa de fond nu a răspuns în fapt şi în drept aspectelor invocate în contestaţie, aceasta practic nu s-a pronunţat asupra fondului, astfel că, în temeiul art.304 pct. 7 coroborat cu art. 312 alin. (3) C. proc. civ. recursul va fi admis, hotărârea va fi casată, iar cauza va fi trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner