Contestaţie act. Organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Recurs

Tematică: Contestatie act

Instanţa a constatat in mod nulitatea absolută a deciziei nr 218 din 28.10.2007 emisă de intimată în raport de prevederile art. 263 alin. (2) din Codul Muncii, întrucât aceasta nu prevede temeiul de drept în baza căruia a fost emisă, termenul în care poate fi contestată şi instanţa competentă, obligând, în mod corect, intimata la plata de despăgubiri către contestatoare, reprezentând diferenţa dintre salariul cuvenit pentru funcţia de director adjunct şi salariul încasat începând cu 29.11.2007 şi până la reîncadrarea efectivă pe această funcţie.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 4648 din 13 iunie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin contestaţia înregistrată pe rolul instanţei la data de 30.11.2007, contestatoarea E.M.E. a solicitat instanţei să anuleze decizia nr. 218 din 29.11.2007 emisă de intimata Şcoala nr. 24 Sf. G C şi să oblige intimata la plata indemnizaţiei de conducere începând cu data de 01.04.2007.

În motivarea contestaţiei contestatoarea a arătat că a fost numită în funcţia de director adjunct începând cu data d 13.09.2007, prin decizia nr. 183 din 13.09.2007, emisă de conducătorul unităţii de învăţământ E. (...) ca urmare a sentinţei civile nr 1214 din 09.07. 2007 a Tribunalului Dolj, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.

Prin această sentinţă contestatoarea mai arată că se ducea la îndeplinire decizia nr. 2388 din 30.03.2007 în urma promovării concursului de ocupare a postului de director adjunct de către contestatoare.

Contestatoarea a mai arătat că după ce a promovat concursul pentru ocuparea postului de director adjunct, directorul unităţii de învăţământ E. (...) a refuzat în mod nejustificat numirea să pe postul ocupat prin concurs, iar ulterior a emis decizia de schimbare din funcţie fără să menţioneze temeiul juridic al schimbării, întrucât în art. 5 din H.G. nr 224 din 24.03.2005 de aprobare a metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, prevăyute de O M Ed C nr. 3142/25 10 2006, se specifică situaţiile în care se poate schimba din funcţie un director adjunct.

Prin sentinţa civilă nr. 235 din 11 februarie 2008, Tribunalul Dolj respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei.

A admis contestaţia formulată de contestatoarea E.M.-E., privind decizia nr. 218/28.10.2007 emisă de intimata SCOALA CU CLASELE I-VII nr. 24 „SF.G„C.

A constatat nulitatea absolută a deciziei nr. 218 din 28.10.2007 emisă de intimată. Obligă intimata către contestatoare la plata de despăgubiri reprezentând diferenţa. dintre salariul cuvenit pentru funcţia de director adjunct şi salariul încasat începând cu 29.11.2007 şi până la reîncadrarea efectivă pe această funcţie.

A luat act că reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Analizând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei invocate de aceasta prin întâmpinare, în raport de probatoriul administrat în cauză precum şi de prevederile art. 21 alin. (6) din Legea nr 128/1997 privind statutul personalului didactic cu modificările ulterioare, instanţa a respins-o ca nefondată, întrucât directorul adjunct este numit prin decizie de directorul unităţii de învăţământ pe baza hotărârii consiliului de administraţie al acesteia, cu consultarea consiliului profesoral, dintre persoanele care au promovat concursul de promovare a acestui post.

Atât decizia de numire cât şi decizia de revocare din funcţie sunt semnate de directorul unităţii de învăţământ.

Instanţa a constatat nulitatea absolută a deciziei nr 218 din 28.10.2007 emisă de intimată în raport de prevederile art. 263 alin. (2) din Codul Muncii, întrucât aceasta nu prevede temeiul de drept în baza căruia a fost emisă, termenul în care poate fi contestată şi instanţa competentă .

În art. 5 din H.G. nr 224/24 03 2005 de aprobare a metodologii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat sunt prevăzute condiţiile de încetare a contractului de management educaţional al persoanelor numite în funcţia de director adjunct şi anume :

a) în cazul în care, la evaluarea făcută potrivit art. 4, nu corespund sub aspect managerial;

b) dacă, pe perioada derulării contractului de management educaţional, a obţinut în urma evaluării anuale, sau în urma inspecţiei speciale efectuate de către inspectorul şcolar judeţean calificativul „ nesatisfăcător”

c) în cazul neîndeplinirii angajamentelor manageriale;

d) în cazul pierderii calităţii de cadru didactic titular în învăţământul preuniversitar de stat;

e) în cazurile de încetare a contractului individual de muncă prev de Codul muncii.

În decizia de eliberare din funcţie a contestatoarei emisă de intimată nu se menţionează un asemenea temei de drept al încetării contractului de management educaţional, fapt pentru care instanţa se află în imposibilitatea verificării temeiurilor în drept ce au stat la baza emiterii deciziei, urmând a constata astfel nulitatea absolută a acesteia.

Constatând nulitatea absolută a deciziei de revocare din funcţie a contestatoarei, instanţa a obligat intimata către contestatoare la plata de despăgubiri reprezentând diferenţa dintre salariul cuvenit pentru funcţia de director adjunct şi salariul încasat începând cu 29.11.2007 şi până la reîncadrarea efectivă pe această funcţie.

Instanţa a luat act că nu se solicită cheltuieli de judecată de către contestatoare.

 

Intimata Şcoala Generală nr. 24 Sf. G.C. a formulat în termen legal recurs împotriva sentinţei nr. 235/2008 a Tribunalul u i Dolj, pe care o consideră nelegală, solicitând modificarea acesteia şi pe fond respingerea contestaţiei.

Critică sentinţa pentru omisiunea instanţei de fond de a analiza probele administrate potrivit cărora rezultă că nu există raporturi de muncă între contestatoare şi recurentă, aceste raporturi existând între I.S.J.D. şi contestatoare, potrivit contractului de muncă.

Neexistând un contract d muncă cu recurenta, potrivit art. 281 C.M., între părţi nu s-a declanşat un conflict de muncă iar decizia emisă de directorul şcolii, a cărui anulare s-a dispus, este o „componentă a corespondenţei purtate între directorul şcolii şi I.S.J.D., care este angajatorul”.

De asemenea, consideră nejustificată motivarea instanţei privind încălcarea prevederilor art. 268 alin (2) Codul Muncii, deoarece nu priveşte raporturi de muncă.

 

Analizând sentinţa recurată, în raport de criticile formulate şi probele administrate, Curtea apreciază că nu sunt motive de casare sau modificare prevederile de art. 304 C. proc. civ. ţi va fi menţinută.

Sunt neîntemeiate criticile privind omisiunea instanţei de fond de a lua în considerare probele administrate din care rezultă că nu există raporturi de muncă între recurentă şi contestatoare deoarece instanţa de fond a fost sesizată cu o cerere de anulare a unei decizii de modificare a unor raporturi de muncă.

Constatând că decizia contestată nu îndeplineşte condiţiile de formă impuse de art. 268 alin. (2) Codul Muncii, sancţionată cu nulitatea absolută, instanţa a aplicat prevederile acestui text şi doar pentru aceste motive ar fi putut recurenta să critice sentinţa întrucât excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a fost corect respinsă de instanţă, actul ce se solicită a fi cenzurat fiind emis de recurenta (...). Generală nr. 24, prin directorul care a semnat-o, necompetenta acestuia de a modifica raportul de muncă al contestatoarei, conducând o dată în plus la nelegalitatea deciziei.

În consecinţă, Curtea apreciază neîntemeiate criticile formulate şi în baza art. 312 C. proc. civ., va respinge recursul ca nefondat.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner