Contestaţie act. Personal didactic auxiliar. Bibliotecar. Trecerea pe alt post. Modificare unilaterala a contractului individual de munca. Daune morale. Recurs

Tematică: Contestatie act

1. Anterior, pe data de 29 decembrie 2006, intimata Grupul Şcolar Agricol E. a emis decizia nr. 219 prin care aceleaşi contestatoare i s-a modificat unilateral contractul de muncă, în acelaşi sens fiind trecută din postul de bibliotecar cu ½ normă în postul de supraveghetor de normă cu ½ de normă, însă prin sentinţa Tribunalului Dolj contestatoarea în mod legal a fost reintegrată şi repusă în drepturi, pe postul de bibliotecar. 2. Art. 41 şi 48 din Codul Muncii stipulează faptul că contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor, iar cu titlu de excepţie modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute în acest cod modificarea unilaterală vizând oricare din elementele privind durata contractului; locul muncii; felul muncii; condiţiile de muncă; salariul; timpul de muncă şi timpul de odihnă. De asemenea, angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului doar în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau că măsură de protecţie a salariatului, însă numai pe o perioadă temporară şi nu definitivă. Aplicând aceste dispoziţii legale şl situaţia de fapt se constată că în mod întemeiat, aceasta a considerat că dispoziţia nr. 239/30 iulie 2007 a fost emisă de către intimată în mod nelegal, reprezentând o modificare unilaterală a contractului de muncă, fiindu-i modificate contestatoarei două elemente esenţiale ale acestui act, respectiv felul muncii şi salarizarea.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 5869 din 3 iulie 2008, www.jurisprudenta.org)

Constată că data de 30.08.2007 reclamanta H.F. a formulat contestaţie împotriva deciziei de trecere pe alt post nr. 239/30.08.2007 emisă de Grupul Şcolar E., solicitând anularea deciziei, reintegrarea pe postul avut anterior emiterii deciziei, acela de bibliotecară, obligarea intimatei la plata drepturilor băneşti reprezentând salariile majorate, indexate şi reactualizate, de la data trecerii contestatoarei pe alt post până la data reintegrării efective pe postul deţinut anterior, obligarea angajatorului la plata de daune morale şi materiale în cuantum de 50 000 lei în conformitate cu dispoz. art. 269 alin. (1) CM, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii a arătat că a fost angajată la Grupul Şcolar E., în postul de 1/2 normă bibliotecar până la data de 30.07.2007, când intimata a dispus trecerea să pe postul de l/2 supraveghetor de noapte, emiţând decizia criticată, decizie comunicată la data de 01.08.2007.

Pe fond, consideră că decizia este netemeinică şi nelegală, deoarece nu erau motive că contestatoarea să fie trecută pe un post inferior pregătirii în condiţiile în care a fost angajată pe postul de bibliotecară, pentru care are pregătirea necesară., de la data de 20.12.1990, în condiţiile în care şi-a făcut datoria la locul de muncă, a colaborat bine cu colectivul de cadre didactice, nu a avut nicio sancţiune disciplinară ci, dimpotrivă a fost de mi multe ori premiată pentru activitatea desfăşurată.

Această dispoziţie se constituie într-o modificare unilaterală a contractului de muncă şi ar fi trebuit să fie generată, impusă, de o situaţie de excepţie cunoscut că, de principiu, contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor, potrivit art. 41 din Codul Muncii.

Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă de către angajator fără acordul salariatului este posibilă în cazul unor situaţii strict limitative prevăzute de lege (forţa majoră,cu titlu de sancţiune disciplinară sau că măsură de protecţie a salariatului.)

Angajatorul nu a făcut dovada că, în fapt, ar fi existat aceste situaţii limită.

Postul de bibliotecar pe care l-a ocupat exista în statul de funcţii al anului 2006-2007 şi nu se confundă cu cel de profesor documentarist, statul de funcţii neprevăzând acest post.

Conform OM nr. 3328/2002 Centrele de Documentare şi Informare sunt subordonate Casei Corpului Didactic şi vor funcţiona în unităţi de învăţământ în care există un minim de dotare, iar aceste centre nu prevăd desfiinţarea postului de bibliotecar, acesta putând să funcţioneze în paralel conform Legii Bibliotecii .

Anterior emiterii acestei dispoziţii a mai avut cu intimata un litigiu având că obiect contestaţia unei alte dispoziţii de modificare unilaterală a contractului de muncă, dispoziţie anulată de instanţă prin s.c. nr.1197/ 5.07.2007 pronunţată în doar nr. (...).

Prin dispoziţia nr. 238/30.07.2007 intimata a dispus reintegrarea să pe postul de J de normă bibliotecar, pentru că în aceeaşi zi, să dispună din nou modificarea unilaterală a contractului de muncă. Astfel, consideră că intimata doreşte doar să o şicaneze prin luarea unor măsuri abuzive şi nelegale.

Deşi în unitate sunt şi alte posturi pe care putea funcţiona având pregătirea necesară, nu i-a fost propus nici unul din ele, conducerea unităţii trecând-o pe postul de supraveghetor de noapte.

A depus la dosar copii xerox de pe următoarele acte: dispoziţia nr. 238/30.07.2007, dispoziţia 239/30.07.2007, sentinţa nr. 1197/5.07.2007.

Intimatul Grupul Şcolar Agricol E. a formulat la data de 18.10.2007 întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei că neîntemeiată. În motivarea întâmpinării a arătat că prin dispoziţia contestată nr. 239/30.07.2007 s-a dispus modificarea contractului individual de muncă al contestatoarei, că urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru ocuparea postului de profesor documentarist.

Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Documentare şi Informare, Anexa 1 la P. nr. 5548/15.12.2004, art. 8 „centrul de Documentare şi informare se organizează unitar pentru întreaga instituţie de învăţământ căreia îi aparţine prin integrarea şi transformarea bibliotecii şcolare.”

Conform art. 19 şi 15 din acelaşi ordin, ocuparea postului de profesor documentarist se face prin concurs, candidaţii trebuind să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată în profilul postului ori absolvenţi ai cursurilor post universitare.

Contestatoarea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Lege pentru ocuparea postului de profesor documentarist şi măsura dispusă prin dispoziţia nr. 239/30.07.2007 a reprezentat o măsură de protecţia contestatoarei, cealaltă variantă fiind concedierea pentru necorespundere profesională.

A depus la dosar copii xerox de pe următoarele acte: diplomă de bacalaureat, proces verbal din 5.10.2007, proces verbal din 21.09.2005, ordinul 4961/2006 al N., statutul profesorului documentarist, Regulament de Organizare şi Funcţionare a CDI, proces verbal din 7.08.2007, dispoziţia nr. 239/2007, stat de funcţii, declaraţii extrajudiciare, adresa nr. 1691/27.10.2006 emisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean, decizia nr. 251/8.10.2007, statul de funcţii pentru anul 2007-2008, fişa postului de profesor documentarist, ordinul nr. 2599/2007 al N.

Tribunalul Dolj, prin sentinţa nr. 34 din 17.01.2008 a admis în parte contestaţia formulată de contestatoarea H. F. împotriva dispoziţiei nr. 239/30.08.2007 emisă de intimatul Grupul Şcolar E. A anulat dispoziţia nr. 239/30.07.2007 emisă de intimată. A dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei. A obligat intimata la plata drepturilor băneşti cuvenite contestatoarei reprezentând diferenţe salariale reactualizate începând cu data de 30.07.2007 şi până la repunerea efectivă în situaţia anterioară modificării contractului individual de muncă.

A respins capătul de cerere privind daunele morale. A obligat intimata să plătească suma de 400 lei de către contestatoare cu titlu de cheltuieli de judecată.

În considerentele sentinţei s-a reţinut că reclamanta a fost angajată la Grupul Şcolar E., în postul de 1/2 normă bibliotecar până la data de 30.07.2007, când intimata a dispus prin decizia nr. 239/30.07.2007 trecerea să pe postul de 1/2 supraveghetor de noapte, deoarece nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea postului de bibliotecar (funcţia de profesor documentarist).

Anterior emiterii acestei dispoziţii a mai avut cu intimata un litigiu având că obiect contestaţia unei alte dispoziţii de modificare unilaterală a contractului de muncă, dispoziţie anulată de instanţă prin s.c.nr. 1197/ 5.07.2007 pronunţată în doar nr. (...).

Unitatea s-a conformat acestei hotărâri şi a dispus reintegrarea pe postul de 1/2 bibliotecar pe data de 30.07.2007, urmând că în aceeaşi zi să dispună din nou modificarea contractului individual de muncă, respectiv trecerea contestatoarei pe postul de supraveghetor de noapte, 1/2 normă.

E.iţia contestată constituie o modificare unilaterală a contractului de muncă şi ar fi trebuit să fie impusă de o situaţie de excepţie, cunoscut că, de principiu, contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor, potrivit art. 41 din Codul Muncii.

Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă de către angajator fără acordul salariatului este posibilă în cazul unor situaţii strict limitative prevăzute de lege: forţa majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau că măsură de protecţie a salariatului, insă numai în mod temporar, iar nu definitiv, aşa cum s-a dispus în cauză.

Totodată s-a reţinut că postul de bibliotecar exista în statul de funcţii al anului 2006-2007 şi nu se confundă cu postul de profesor documentarist, post pentru care într-adevăr se impune condiţia de studii superioare, aşa cum prevede art. 15 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Documentare şi Informare

Potrivit art. 8 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Documentare şi informare, „Centrul de documentare şi informare se organizează unitar pentru întreaga instituţie de învăţământ căreia îi aparţine, prin integrarea şi transformarea bibliotecii şcolare”, însă acest act nu prevede desfiinţarea postului de bibliotecar.

Capătul de cerere privind daunele morale, va fi respins, deoarece prin decizia ICCJ XL/2007 care este obligatorie pentru instanţe conform art. 329 alin. (3) teza finală s-a statuat că în cadrul litigiilor de muncă privind atragerea răspunderii patrimoniale a angajatorilor potrivit art. 269 alin. (1) din Codul Muncii, daunele morale pot fi acordate salariaţilor numai în cazul în care legea, contractul colectiv de muncă sau contractul individual de muncă cuprinde clauze exprese în acest sens.

În cauză nu există o clauză expresă în acest sens. În baza art. 274 C. proc. civ. va obliga pârâta să plătească reclamantei cheltuieli de judecată constând în onorariu avocat.

 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs la data de 18 februarie 2008, pe care l-a şi motivat la aceeaşi dată, recurentul intimat GRUPUL ŞCOLAR E., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Prin motivele de recurs s-a susţinut că în mod greşit Tribunalul Dolj a admis contestaţia formulată de către intimata H. F., prin hotărârea pronunţată dându-se o interpretare eronată dispoz. art. 48 din Codul Muncii şi fiind nerespectate dispoz. art. 8, 15 şi 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centului de Documentare şi Informare, regulament ce reprezintă o anexă la Ordinul nr. 5548/15 decembrie 2004 emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetărilor.

Astfel, s-a invocat faptul că în mod greşit prima instanţă a stabilit că postul de bibliotecar rămâne în continuare alături de cel de profesor documentarist, invocând ştatul de funcţii pe perioada 2006-2007, în condiţiile în care modificările respective vizau perioada 2007-2008.

Referitor la aplicarea dispoz. art. 8, 15 şi 19 din regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Informare s-a arătat că stabilesc condiţiile de constituire a centrelor de documentare şi informare prin integrarea şi transformarea bibliotecilor şcolare existente, iar posturile sunt ocupate prin concurs de către profesori documentarişti care trebuie să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior de profil.

La data de 26 iunie 2008 intimata H.F. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului c a nefondat, în mod corect prima instanţă reţinând că sunt aplicabile dispoz. art. 48 Codul Muncii, care prevăd că modificarea unilaterală a contractului de muncă de către angajator, fără acordul salariatului este posibilă doar în cazul unor situaţii strict limitative prevăzute de lege (forţa majoră; cu titlu de sancţiune disciplinară sau că măsură de protecţie a salariatului) şi numai temporar, iar nu definitiv aşa cum a dispus recurenta.

 

Recursul declarat de către intimata Grupul Şcolar E. este nefondat şi se va respinge, avându-se în vedere următoarele considerente:

Art. 41 şi 48 din Codul Muncii stipulează faptul că contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor, iar cu titlu de excepţie modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute în acest cod modificarea unilaterală vizând oricare din elementele privind durata contractului; locul muncii; felul muncii; condiţiile de muncă; salariul; timpul de muncă şi timpul de odihnă.

De asemenea, angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului doar în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau că măsură de protecţie a salariatului, însă numai pe o perioadă temporară şi nu definitivă.

Aplicând aceste dispoziţii legale şl situaţia de fapt reţinută de către prima instanţă se constată că în mod întemeiat, aceasta a considerat că dispoziţia nr. 239/30 iulie 2007 a fost emisă de către intimată în mod nelegal, reprezentând o modificare unilaterală a contractului de muncă, fiindu-i modificate contestatoarei două elemente esenţiale ale acestui act, respectiv felul muncii şi salarizarea.

Susţinerea recurentei că Tribunalul Dolj în mod eronat a stabilit că postul de bibliotecar nu a fost desfiinţat, rămânând în continuare alături de cel de profesor documentarist este neîntemeiată, întrucât au fost avute în vedere într-adevăr ştatele de funcţii pe perioada 2007-2008 şi nu 2006-2007, însă din adresa nr. (...)/25 februarie 2008 emisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean D către Grupul Şcolar Agricol E. reiese faptul că în perioada şcolară 2007-2008 în ştatul de funcţii al intimatului s-a prevăzut un post de bibliotecar.

De asemenea, din acelaşi înscris coroborate cu celelalte probe administrate în cauză reiese faptul că în cadrul intimatului nu s-a dispus înfiinţarea centrului de documentare şi informare în cadrul Grupului Şcolar Agricol E. şi respectiv înfiinţarea postului de profesor documentarist, rezultând că intimata H.F. trebuia să ocupe în continuare postul de bibliotecar şi să desfăşoare activitatea respectivă.

Sub acest aspect motivele formulate de recurentă referitoare la încălcarea dispoz. art. 8, 15 şi 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare, conform anexei nr. 1 la Ordinul nr. 5548 din 15 decembrie 2004 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării sunt nefondate atâta vreme cât postul de bibliotecar la nivelul Grupului Şcolar Agricol E. a continuat să existe, nefiind înfiinţat postul de profesor documentarist.

De altfel, susţinerile recurentei sunt contrazise de conduita reprezentanţilor legali ai acesteia, în condiţiile în care în baza hotărârii date în primă instanţă s-a emis dispoziţia nr. 267 din 129 februarie 2008, prin care contestatoarea H.F. a fost reintegrată cu 1/2 de normă pe postul de bibliotecar la Grupul Şcolar Agricol E., însă pe o perioadă determinată, în condiţiile în care anterior emiterii dispoziţiei nr. 239 din 30 august 2007 aceasta ocupa postul de bibliotecar, însă pe o perioadă nedeterminată.

În acelaşi timp relevant este şi faptul că anterior pe data de 29 decembrie 2006 intimata Grupul Şcolar Agricol E. a emis decizia nr. 219 prin care aceleaşi contestatoare i s-a modificat unilateral contractul de muncă, în acelaşi sens fiind trecută din postul de bibliotecar cu ½ normă în postul de supraveghetor de normă cu ½ de normă, însă prin sentinţa nr. 1197/5 iulie 2007 a Tribunalului Dol  Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, contestatoarea a fost reintegrată şi repusă în drepturi, pe postul de bibliotecar.

În consecinţă, faţă de cele arătate se constată că hotărârea Tribunalului Dolj nu este afectată de niciunul de motivele de casare sau modificare prevăzute de dispoz. art. 304 pct. 1-9 C. proc. civ., astfel încât în baza art. 312 din acelaşi act normativ recursul declarat de Grupul Şcolar Agricol E. se priveşte că fiind neîntemeiat şi se va respinge.

În baza art. 274 Cod pr. civilă va fi obligată recurenta către intimată la plata sumei de 300 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariul de avocat.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner