Recurs. Tardivitate

Tematică: Conflict de munca

Termenul de recurs de 10 zile de la comunicarea hotărârii prevăzut de art. 80 din Legea nr. 168/1999 s-a împlinita la data de 22 ianuarie 2008.
(Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 110 din 4 martie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin sentinţa civilă nr. 2180 din 23 noiembrie 2007 Tribunalul Iaşi respinge cererea privind completarea acţiunii formulate de contestatorul O.O. Respinge contestaţia formulată de contestatorul O.O., cu domiciliul ales la sediul cabinetului avocat E.-M. N. P., în contradictoriu cu intimata Regia Autonomă Judeţeană B. Canal laşi. Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă reţine că decizia nr. 178/8.06.2007 emisă de intimată este o decizie comună de sancţionare disciplinară a 6 salariaţi şi nu cuprinde nicio dispoziţie referitoare la recuperarea prejudiciului pe care respectivii angajaţi l-ar fi produs.
Fapta reţinută în sarcina contestatorului este că ar fi consemnat în foile de parcurs ale auto IS – 05-S. un număr de curse fictive, prin această măsură acoperindu-se sustragerea de benzină, această situaţie fiind consemnată în raportul de audit nr. 12825/25.05.2007.
În nota explicativă dată în cursul cercetării disciplinare prealabile contestatorul O. fapta de a fi consemnat curse fictive (fila 49 dosar) însă angajamentul de plată luat în data de 7.06.2007 pentru suma reţinută prin nota de constatare 12825/25.05.2007 reprezintă o dovadă directă a recunoaşterii realităţii respectivei fapte frauduloase.
Mai reţine instanţa că angajamentul de plată din 7.06.2007 nu a fost contestat, iar susţinerile contestatorului din prezenta cauză contrazic cele consemnate în acest document. De asemenea, faţă de necontestarea angajamentului de plată din 7.06.2007, instanţa reţine recunoaşterea faptei şi a sumei, reprezentând prejudiciul de respectivul angajament. De altfel, fapta săvârşită de contestator este calificată drept abatere disciplinară gravă, prevăzută de art. 47 lit. y) din Regulamentul intern al intimatei (fila 20 dosar) care poate atrage chiar şi concedierea salariatului. Prin urmare, faţă de gravitatea faptei reţinute, sancţiunea disciplinară aplicată este mai mică faţă de nivelul maxim permis de regulament.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul O.O., la data de 29 ianuarie 2008. Cererea de recurs nu a fost motivată.

Curtea constată recursul tardiv şi-l va respinge, ca atare, în temeiul dispoziţiilor art. 103 (1) C. proc. civ., combinat cu art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă.
Curtea constată că sentinţa civilă nr. 2180/23 noiembrie 2007 a Tribunalului Iaşi a fost comunicată recurentului-contestator O.O. la data de 11 ianuarie 2008, prin afişare, conform dispoziţiilor art. 92 (4) C. proc. civ. şi art. 100 C. proc. civ., astfel după cum rezultă din procesul-verbal aflat la fila 391 dosar fond.
Termenul de recurs de 10 zile de la comunicarea hotărârii prevăzut de art. 80 din Legea nr. 168/1999 s-a împlinita la data de 22 ianuarie 2008. Cum recurentul a declarat recurs abia la data de 19 ianuarie 2008, cu depăşirea termenului legal, cererea va fi respinsă ca tardivă.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner