Contestaţie act. Reintegrare salariat. Incetare de drept. Obligaia angajatorului. Recurs

Tematică: Contestatie act

Conform dispoziţiilor art. 56, lit. f) din Codul muncii contractul individual de muncă încetează de drept „ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare”. Pârâta este obligată să dispună reintegrarea reclamantului, pe postul deţinut anterior, întrucât angajarea altei persoane pe acest post nu este un impediment ce poate avea consecinţe juridice de natură a implica răspunderea juridică faţă de persoana care a fost încadrată ulterior pe postul ocupat de reclamant.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 9291 din 27 octombrie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin contestaţia înregistrată la data de 30 01 2008, pe rolul Tribunalului Dolj – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale –, contestatorul E.T. a chemat în judecată intimata Universitatea D.E. Târgu-Jiu, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie anulată decizia nr. 424/27.12.2007, respectiv art. 2 din decizia menţionată.

În motivare, contestatorul a arătat că prin sentinţa civilă nr. 526/ 05 04 2007 a Tribunalul ui Dolj a fost anulată decizia nr. 333/12.12.2006, dispunându-se reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior concedierii, iar prin decizia nr. 2803/16 11 2007 a Curţii de Apel Craiova s-a dispus reintegrarea contestatorului la Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale.

A mai arătat că intimata nu s-a conformat indicaţiilor sentinţelor pronunţate neîncălcându-se pe contestator în postul deţinut de acesta, anume acela care acoperea disciplinele istoria M.F. şi N.M.F., discipline ce presupuneau predarea de cursuri în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Sociale, încadrându-l pe un post ce presupune numai susţinerea de seminarii în cadrul facultăţii de Inginerie, Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Facultăţii de Educaţie Fizică şi Arte Plastice.

In susţinere, contestatorul a depus la dosarul cauzei stat de funcţii, cererea nr. 1236 din 28 04 2005, decizia nr. 424 din 27 12 2007, decizia nr. 2522 a Curţii de Apel Craiova, sentinţa civilă nr. 526/05 04 2000 a Tribunalului Dolj, decizia nr. 2803 / 16 11 2007 a Curţii de Apel Craiova.

La doar, intimata a depus întimpinare prin care a solicitat instanţei respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi nelegală arătând prin decizia nr 39/13 02 2008 s-a decis ca începând cu data de 13.02.2008, să înceteze raporturile de muncă dintre contestator şi intimată datorită săvârşirii abaterilor disciplinare.

Prin întimpinare, intimata a arătat care sunt atribuţiile personalului didactic din învăţământul superior aşa cum prevede art. 79 din Legea nr. 128/1997 – Statutul Personalului Didactic şi totodată a arătat ce cuprinde norma didactică aşa cum este prevăzută de art. 80, 81 şi 84 din aceeaşi lege.

La termenul din 02.04.2008, contestatorul a depus la dosarul cauzei cererea din 18 12 2007, cererea din 03 01 2008,plan de învăţământ 2008-2009, decizia nr 125/19 07 2005, stat de funcţii 2007-2008, carnet de muncă.

S-au mai depus la dosar şi planurile de învăţământ anul II,III 2003 – 2006, anul I 2005 – 2006 şi anul îi 2006-2007.

Hotărârea nr 35 din 21.12.2007 a Senatului V., ştat de funcţii de personal didactic pentru anul universitar 2007/2008, adresa nr. 901/01.02.008.

La termenul din 11.06.2008, contestatorul a formulat o precizare la acţiunea introductivă în sensul că solicită anularea parţială a deciziei nr. 424/27.12.2007, respectiv a poziţiei nr. 34 ce apare in cadrul art. 2 a deciziei şi obligarea unităţii intimate la emiterea unei noi decizii în care să se indice poziţia 11 din Statul de funcţii de personal didactic pentru anul universitar 2007-2008.

A mai depus la dosar decizia nr. 309/20.09.2007, contract individual de muncă nr. 407/01.10.2007 pe numele T.N.P., cererea nr. 2975/19.04.2007.

 

Prin sentinţa nr. 4230 din 18 iunie 2008 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul cu nr. (...), s-a admis contestaţia precizată de E. Ş., în contradictoriu cu intimata UNIVERSITATEA D. E. TG.J.

S-a anulat parţial decizia nr. 424/27 12 2007 emisă de intimată, în sensul anulării art. 2 din această decizie şi a fost obligată intimata să emită o nouă decizie de reintegrare pe postul deţinut de contestator, de lector universitar, în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Sociale – poziţia 11.

S-a reţinut că prin Decizia nr. 2803/16.11.2007 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. (...), a fost admis recursul contestatorului E.Ş. împotriva sentinţei nr. 897/01.06.2007 pronunţată de Tribunalul Dolj, modificată sentinţa în sensul admiterii contestaţiei formulate de acesta împotriva deciziei de concediere nr. 234/09.10.2006 emisă de intimata UNIVERSITATEA D.E. TG.J şi a fost anulată această decizie. Intimata a fost obligată să reintegreze pe contestator la Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale din cadrul intimatei.

Intimata a pus în executare decizia Curţii de Apel Craiova, emiţând decizia nr. 424/27.12.2007 prin care a dispus reintegrarea contestatorului în funcţia de lector universitar în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Sociale, D. de Litere şi Ştiinţe Sociale, poziţia 34.

Potrivit art. 78 Codul Muncii,  dacă se constată nelegală sau netemeinică decizia de concediere, instanţa – la solicitarea salariatului – poate dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară concedierii, respectiv reintegrarea acestuia pe postul deţinut anterior concedierii.

Instanţa a reţinut că, anterior concedierii dispuse prin decizia nr. 234/09.10.2006, contestatorul era angajat al intimatei, în funcţia de lector universitar la Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale, conform deciziei nr. 125/19.09.2005 emisă de rectoratul intimatei, dată de la care acesta a asigurat cursurile şi seminarile la disciplinele : J. M. engleze, N. limbii engleze şi M. engleză. Conform deciziei de reintegrare contestate, acesta a fost desemnat să asigure seminarile pentru M.F.

Intimata a susţinut că nu a putut reintegra efectiv pe contestator pe postul deţinut anterior concedierii, ca urmare a promovării şi ocupării acestui post prin concurs, de către o altă persoană ( T. P.).

Codul Muncii prevede că, în situaţia admiterii unei cereri de reintegrare, a unei persoane concediate nelegal, în funcţia ocupată de un salariat, ulterior concedierii acestuia, contractul individual de muncă al salariatului încetează de drept [art. 56 alin. (1) lit. f) Codul Muncii].

Ca urmare, susţinerea intimatei nu este întemeiată, aceasta având obligaţia executării întocmai a titlului executoriu prin care s-a dispus reintegrarea salariatului concediat nelegal sau netemeinic.

 

Împotriva sentinţei a formulat recurs pârâta Universitate „D.E.” .

A susţinut că în mod greşi a reţinut instanţa de fond că reclamantul nu a fost încadrat pe postul deţinut anterior desfacerii contractului individual de muncă, deoarece acesta a fost reîncadrat la Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale pe postul prevăzut în satul de funcţii pe anul 2007/2008. Că, reclamantul nu a putut fi integrat efectiv pe postul deţinut anterior concedierii deoarece postul a fost ocupat, prin concurs de către o altă persoană.

 

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, a probelor existente la dosar şi a dispoziţiilor art. 304¹ C. proc. civ., Curtea apreciază că este neîntemeiat pentru considerentele ce vor fi expuse.

Prin decizia nr. 2803/16.11.2007 Curtea de Apel Craiova a anulat decizia nr. 234/09.10.2007 emisă de pârâta Universitatea „D.E.” şi a dispus reintegrarea reclamantului E.Ş. pe postul anterior desfacerii contractului individual de muncă.

Recurenta pârâta a pus în executare decizia Curţii de Apel Craiova în sensul că prin decizia nr. 424/27.12.2007 a dispus reintegrarea reclamantului în funcţia de lector universitar în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Sociale, D. de Litere şi Ştiinţe Sociale, poziţia 34, respectiv pe un alt post decât cel pe care a funcţionat anterior desfacerii contractului individual de muncă.

În motivarea recursului pârâta arată că nu a putut să repună pe reclamant în postul anterior desfacerii contractului individual de muncă deoarece a fost ocupat de o altă persoană prin concurs.

Or, potrivit art. 78 din Codul muncii „dacă se constată nelegală sau netemeinică decizia de concediere, instanţa – la solicitarea salariatului – poate dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară concedierii”.

Cum prin hotărârea pronunţată de Curtea de Apel Craiova s-a dispus angajarea reclamantului pe postul deţinut anterior desfacerii contractului individual de muncă, în mod greşit, pârâta l-a angajat pe un alt post, motivând că cel pe care a funcţionat anterior a fost ocupat de o altă persoană.

Conform dispoziţiilor art. 56, lit. f) din Codul muncii contractul individual de muncă încetează de drept „ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare”.

Faţă de dispoziţiile legale sus menţionate, pârâta este obligată să dispună reintegrarea reclamantului, pe postul deţinut anterior, întrucât angajarea altei persoane pe acest post nu este un impediment ce poate avea consecinţe juridice de natură a implica răspunderea juridică faţă de persoana care a fost încadrată ulterior pe postul ocupat de reclamant.

În considerarea celor prezentate recursul este nefundat şi va fi respins.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner