Anularea deciziei. Reintegrarea în funcţia deţinută anterior. Anularea calificativului acordat prin fişa de apreciere a activităţii.

Tematică: Conflict de munca

1. Angajatorul a încălcat, prin emiterea deciziei contestate, dispoziţiile art. 32 alin. (1) şi (2) Codul Muncii, care stabilesc că, pe durata executării unui contract de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă. Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă, doar în situaţia în care debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie. 2. Deşi s-a produs o reorganizare a activităţii angajatorului, reclamantul-intimat a continuat să ocupe de fapt aceeaşi funcţie, cea de director al Sucursalei I, funcţie pentru care a fost supus la o perioadă de probă de 90 de zile, conform actului adiţional. De altfel, se mai reţine că în Codificarea D. a funcţiilor de conducere şi de execuţie, anexă la contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, există doar funcţia de director de sucursală, neexistând şi cea de director centru zonal. Intimatul, care nu mai putea fi supus unei noi perioade de probă pentru aceeaşi funcţie, nu făcea parte dintre salariaţii a căror aptitudini să fie verificate de comisia numită prin decizie.
(Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 259 din 22 aprilie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. 6740/99/30.08.2007, T.E. a contestat decizia nr. 277/31.07.2007 emisă de Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare S.A. solicitând ca, prin sentinţa ce se va pronunţa, să se dispună anularea deciziei, a calificativelor acordate prin fişa de apreciere a activităţii şi a rezultatelor interviului, consemnate prin procesul verbal de verificare a aptitudinilor, cât şi repunerea sa în funcţia avută anterior emiterii deciziei contestate. A solicitat contestatorul şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată. În motivare, contestatorul a arătat că prin decizia nr. 166/07.04.2006, din funcţia de director tehnic, a fost numit în funcţia de director al Sucursalei SNIF – S.A., cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 şi ale Contractului Colectiv de Muncă la nivel S.N.I.F. – S.A., pe anul 2006.
Prin decizia nr. 298/10.07.2006, Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – S.A. a dispus, ca în urma perioadei de probă şi a interviului susţinut, să fie numit în funcţia de director a Sucursalei I, fiind definitivat pe post în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă la nivel SNIF – S.A.
Începând cu această dată, având în vedere prevederile dispoziţiilor art. 32 alin. (2), a fost supus perioadei de probă pentru noua funcţie de director de sucursală, fiind definitivat în această funcţie conform deciziei nr. 298 din 10.07.2006 emisă de către Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – S.A.
În mod nelegal, intimata a emis o nouă decizie prin care a fost numit în funcţia de director de sucursală, cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, decizia nr. 120/02.05.2007, încălcând astfel dispoziţiile art. 32 din Legea nr. 53/2003 ce prevede ca (1) pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă.
Or, prin decizia nr. 298/10.07.2006 a fost numit în funcţia de director a sucursalei SNIF, în urma perioadei de probă şi a interviului susţinut în faţa comisiei legal constituite, intimata nemaiavând dreptul de a îl supune unei noi perioade de probă, pentru acelaşi post şi în cadrul aceluiaşi contract individual de muncă, a susţinut contestatorul.
Faţă de calificativul acordat de către Comisia desemnată de către Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare S.A. contestatorul a arătat că această comisie nu a fost legal constituită în conformitate cu dispoziţiile Contractului colectiv de Muncă la nivel de SNIF S.A., iar fişa de apreciere a activităţii nu este semnată de către membrii acestei comisii conform Anexei 15.
De asemenea, contestaţia formulată de el a fost soluţionată de aceeaşi comisie ce a făcut aprecieri cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul Sucursalei SNIF – I, ceea ce este nelegal. S-a mai arătat că nu se cunoaşte modul în care această comisie a ajuns la acele calificative, având în vedere că „această nouă perioadă de probă” a fost pentru 90 zile şi nu pentru o altă perioadă, aşa cum reiese din procesul- verbal nr. 4709/31.07.2007.
În dovedire, contestatorul a solicitat proba cu înscrisuri şi interogatoriul intimatei.
Intimata nu a depus întâmpinare la dosar şi nici nu a delegat un reprezentant în instanţă pentru a-i susţine interesele.
Prin sentinţa civilă nr. 2132/16.11.2007, Tribunalul Iaşi a admis în parte contestaţia formulată de contestatorul T.E., a dispus anularea deciziei nr. 277/31.07.2007 emisă de intimată, reintegrarea contestatorului pe funcţia de „director” deţinută anterior emiterii deciziei nr. 277/2007, anularea calificativului acordat prin fişa de apreciere a activităţii din 31.07.2007 şi a respins cererea contestatorului privind anularea rezultatelor interviului. Prin aceeaşi hotărâre, intimata a fost obligată să achite contestatorului suma de 600 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.


Împotriva acestei sentinţe civile a formulat recurs Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare S.A., prin reprezentant legal, considerând-o ca fiind nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive:
În urma modificării organigramelor sucursalelor societăţii, în anul 2007, prin hotărârea nr. 4/01.03.2007 a A.G.A., s-au desfiinţat centrele zonale coordonatoare şi s-au înfiinţat sucursalele judeţene, astfel fiind desfiinţate şi posturile de directori de centre zonale coordonatoare.
Se mai susţine că, în urma acestei restructurări, înfiinţându-se sucursalele, a apărut necesitatea numirii unor directori pentru acestea, astfel încât, prin decizia nr. 120/02.05.2007, recurentul T.E. a fost numit director al Sucursalei I, cu o perioadă de probă de 90 de zile, fiind respectate astfel dispoziţiile art. 32 alin. (2) Codul Muncii.
Astfel, se susţine că prima instanţă în mod greşit a dispus anularea deciziei nr. 277/31.07.2007, întrucât hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină şi este dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii, fiind incidente în cauză motivele de casare prevăzute de disp.art. 304 pct. 7 şi 9 C. proc. civ. Se mai arată că sunt nefondate susţinerile contestatorului privind nelegala constituire a comisiei de verificare a aptitudinilor salariaţilor, aceasta fiind desemnată prin decizia nr. 262/26.07.2007 a directorului general.
Se arată că evaluarea s-a făcut în baza notei de fundamentare privind activitatea comisiei de verificare a aptitudinilor salariaţilor numită în baza decizie nr. 262/26.07.2007, în care au fost specificaţi indicatorii avuţi în vedere. Astfel, fişa de apreciere a activităţii a fost semnată numai de directorul general al societăţii, calificativele fiind acordate exclusiv de către acesta.
Se susţine astfel că în mod greşit prima instanţă a dispus anularea calificativului acordat prin fişa de apreciere a activităţii, motivând că aceasta nu are la bază criterii de analiză a activităţii directorului stabilite printr-un regulament de ordine interioară sau alt act normativ şi că din aceasta nu reiese componenţa comisiei abilitate să dea calificativele şi ce calitate au aceste persoane în organigrama societăţii, din moment ce, prin decizia nr. 262/26.07.2007 s-a numit comisia de verificare a aptitudinilor salariaţilor.
În recurs, Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare S.A. a depus la dosar înscrisuri.
Prin întâmpinarea formulată, intimatul T.E. a solicitat respingerea recursului ca fiind nefondat. Intimatul a depus la dosar înscrisuri.


Analizând recursul formulat de Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare S.A., prin reprezentant legal, se reţine că acesta este nefondat pentru următoarele considerente:
Prin contractul individual de muncă nr. T./13.06.2005, reclamantul T.E. a fost angajat la S.N.I.F. S.A., începând cu data de 13.06.2005, pe funcţia de director tehnic, cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice.
Prin decizia nr. 412 din 13.09.2005, reclamantul a fost definitivat pe postul de director tehnic, iar prin decizia nr. 166/07.04.2006, intimatul a fost eliberat din această funcţie şi numit în funcţia de director de sucursală, cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice. Potrivit actului adiţional din 10.04.2006 la contractul individual de muncă nr. T./2005, rezultă că intimatului i s-a schimbat funcţia, începând cu data de 10.04.2006, în cea de director S.N.I.F S.A. – Sucursala I – Centru Zonal D., perioada de probă înscrisă în acest act pentru noua funcţie fiind de 90 de zile.
Prin decizia nr. 298/10.07.2006, reclamantul, director la Sucursala S.N.I.F. S.A.- Centrul Zonal D. I, a fost definitivat pe post. Începând cu data de 1.04.2007, astfel cum rezultă din decizia nr. 57/07.03.2007, se desfiinţează organizarea sucursalelor pe centre zonale coordonatoare. Prin decizia nr. 120/02.05.2007, reclamantul a fost numit director al Sucursalei S.N.I.F. S.A., cu o perioadă de probă de 90 de zile.
Prin actul adiţional din data de 2.05.2007 la contractul individual de muncă nr. T./2005, semnat de către reclamantul-intimat, nu a mai fost prevăzută o nouă perioadă de probă pentru funcţia de director [clasificare D. (...)] al Sucursalei S.N.I.F. SA- I.
Se mai reţine că, prin decizia nr. 277/31.07.2007 emisă de recurentă, în baza procesului-verbal din 31.07.2007 al Comisiei de verificare a aptitudinilor salariaţilor, contestată în prezenta cauză, intimatul T.E. a fost eliberat din funcţia de director la Sucursala S.N.I.F. S.A., începând cu data de 1.08.2007, urmând să fie încadrat pe un post corespunzător pregătirii sale profesionale.
Se reţine că în cauză nu sunt incidente motivele de casare prevăzute de disp.art. 304 pct. 7 şi 9 din C. proc. civ., întrucât hotărârea primei instanţe nu cuprinde motive contradictorii sau străine de natura pricinii şi nu este dată cu aplicarea greşită a legii .
Astfel, se reţine că în mod corect prima instanţă a reţinut că angajatorul a încălcat, prin emiterea deciziei contestate, dispoziţiile art. 32 alin. (1) şi (2) Codul Muncii, care stabilesc că, pe durata executării unui contract de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă. Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă, doar în situaţia în care debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie.
Se reţine însă că, deşi s-a produs o reorganizare a activităţii angajatorului, începând cu data de 1.04.2007, reclamantul-intimat a continuat să ocupe de fapt aceeaşi funcţie, cea de director al Sucursalei I, funcţie pentru care a fost supus la o perioadă de probă de 90 de zile, conform actului adiţional din data de 10.04.2006 la contractul individual de muncă nr. T./2005.
De altfel, se mai reţine că în Codificarea D. a funcţiilor de conducere şi de execuţie, anexă la contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, există doar funcţia de director de sucursală [clasificare (...)], neexistând şi cea de director centru zonal.
Mai mult, angajatorul, deşi avea obligaţia, potrivit disp. art. 32 alin. (3) Codul Muncii, să informeze salariatul anterior modificării contractului de muncă cu privire la perioada de probă, în termenul prevăzut la art. 17 alin. (4), acesta nu a prevăzut nici în actul adiţional din data de 2.05.2007 la contractul individual de muncă nr. T./2005 că intimatul va fi supus din nou acestei modalităţi de verificare a aptitudinilor.
Potrivit aceluiaşi articol, neinformarea salariatului anterior modificării contractului individual de muncă cu privire la perioada de probă, duce la decăderea angajatorului de a verifica aptitudinile salariatului printr-o asemenea modalitate.
Pentru aceste considerente, se reţine că decizia nr. 277/31.07.2007 emisă de recurentă este vădit nelegală, modificarea unilaterală a contractului de muncă al intimatului fiind dispusă cu încălcarea dispoziţiilor art. 32 şi 41 Codul Muncii. Se reţine că în mod corect prima instanţă a soluţionat şi capătul de cerere privind anularea calificativului acordat prin fişa de apreciere activităţii din 31.07.2007.
Astfel, se constată că această fişă de apreciere a activităţii intimatului a fost emisă în urma notei de fundamentare înregistrată sub nr. 4713/31.07.2007 la S.N.I.F. S.A., întocmită de comisia de verificare a aptitudinilor numită prin decizia nr. 262/26.07.2007 a recurentei. Se reţine că această comisie a fost numită doar pentru verificarea aptitudinilor salariaţilor în vederea definitivării acestora pe post.
Având în vedere considerentele expuse anterior privind încălcarea de către angajator a dispoziţiilor art. 32 Codul Muncii, se reţine că intimatul, care nu mai putea fi supus unei noi perioade de probă pentru aceeaşi funcţie, nu făcea parte dintre salariaţii a căror aptitudini să fie verificate de comisia numită prin decizia nr. 262/26.07.2007.
În consecinţă, potrivit disp. art. 312 alin. (1) C. proc. civ., urmează să se respingă recursul formulat de Societatea Naţională de „Îmbunătăţiri Funciare” S.A. prin reprezentant legal şi să se menţină sentinţa pronunţată de prima instanţă. În temeiul disp. art. 274 C. proc. civ., recurenta, aflată în culpă procesuală, va fi obligată să plătească intimatului şi cheltuieli de judecată.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner