Contestaţie act. Modificare unilaterala. Neacordarea indemnizatiei de conducere si a salariului de merit. Recurs

Tematică: Contestatie act

1. Modificarea contractului individual de muncă este dominată de principiul legalităţii, modurile şi cazurile în care poate interveni, motivele, condiţiile, procedura, efectele şi controlul fiind reglementate de lege. Potrivit dispoziţiilor art. 41 din Codul muncii care se aplică, conform dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din acelaşi act normativ şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii-contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor, modificarea unilaterală fiind posibilă numai în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de prezentul cod. 2. Din examinarea deciziei nr. 88 din 26 mai 2008 a Curţii de Apel Iaşi, nu rezultă care sunt motivele de fapt şi de drept care au determinat, încadrarea reclamantului N.E. pe funcţia de specialist IT, în loc de specialist IT şef sau conducător al compartimentului informatic, cum se menţionează în art. 2 al Ordinului nr. 1483/C/2008 emis de Ministrul Justiţiei, şi neacordarea indemnizaţiei de conducere şi a salariului de merit, astfel încât recursul este pe deplin fondat.
(Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, Sentinţa nr. 82 din 28 octombrie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 499/45/01.07.2008, reclamantul N. E. a chemat în judecată pe pârâta Curtea de Apel Iaşi, solicitând obligarea acesteia la modificarea Deciziei nr. 94 din 2008, în sensul acordării tuturor drepturilor salariale de care beneficia anterior intrării în vigoare a Legii nr. 97/2008 şi obligarea acesteia la plata drepturilor salariale de care a fost privat prin această decizie.

 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat următoarele:

Prin decizia contestată, pârâta a dispus în mod greşit neacordarea drepturilor salariale cuvenite în baza legii, respectiv sporul aferent funcţiei de conducere şi sporul aferent salariului de merit, prevăzute de Legea de salarizare a personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti.

Conform art. 3 din Legea nr. 567/2004, din cadrul personalului auxiliar de specialitate fac parte şi grefierii informaticieni, redenumiţi specialişti I.T. prin Legea nr. 97/2008.

O dată cu redenumirea funcţiei, prin O.G. nr. 100/2007, s-a modificat doar denumirea şi criteriul raportare al salariului de bază, funcţia de specialist I.T. făcând parte, în continuare, din categoria personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor.

Prin interpretarea legii, astfel cum a fost făcută în adresa primită de Serviciul Personal al Curţii de Apel, s-a legiferat arbitrariul că mod de stabilire a salariilor specialiştilor I.T, arbitrariu evidenţiat şi de faptul că specialiştii I.T. din cadrul Curţii de Apel Bacău au fost reîncadraţi cu toate sporurile prevăzute de lege pentru personalul auxiliar de specialitate.

Abuzul este cu atât mai evident cu cât, prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1400/C/2008, ordonatorul primar de credite a stabilit că, „în aplicarea legii”, personalul auxiliar de specialitate beneficiază şi în continuare de sporurile stabilite anterior aplicării Legii 97/2008.

Prin Ordinul nr. 1483/C/2008, dat tot în aplicarea Legii nr. 97/2008, s-a stabilit că fişa postului pentru fiecare specialist IT o realizează conducătorul compartimentului informatic al curţii de apel sau tribunalului, deci nu a dispărut funcţia de conducere prin schimbarea denumirii funcţiei corespunzătore informaticienilor.

În ce priveşte sporul pentru funcţia de conducere, în conformitate cu statul personalul auxiliar, specialiştii IT sunt subordonaţi doar administrativ preşedintelui instanţei, iar profesional sunt subordonaţi Direcţiei de Exploatare a Tehnologiei Informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei, aspect care se reflectă în ordinul menţionat.

În ce priveşte salariul de merit, acesta este un drept salarial prevăzut de lege la categoria personalului din care fac parte specialiştii IT, iar neacordarea să nu poate interveni decât că sancţiune disciplinară, care ar trebui aplicată în condiţiile legii.

Prin dispoziţia de încadrare dată de Curtea de Apel Iaşi, trecând peste ordinele ministrului privind interpretarea unitară şi organizarea executării legii, printr-o interpretare abuzivă şi arbitrară a textului de lege, s-au creat discriminări între funcţii identice din cadrul sistemului judiciar.

Reclamantul a depus copii de pe înscrisurile la care a făcut referire.

Pârâta Curtea de Apel Iaşi a formulat întâmpinare, prin care susţine că în anexa la Decizia nr. 94/2008 sunt prevăzute motivele pentru care nu se acordă spor de instanţă, indemnizaţie de conducere şi salariu de merit.

Asfel, susţine că salariul de bază al specialiştilor IT a devenit, după Legea nr. 97/2008, că şi cel al judecătorilor definitivi de la judecătorii, iar în salariul de bază al acestora nu intră vreo indemnizaţie de conducere ori salariu de merit. Prin urmare, consideră că sporul de instanţă, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit, care fac parte din salariul de bază, nu puteau fi acordate specialiştilor IT.

Mai arată pârâta că la stabilirea salariilor de încadrare ale informaticienilor au fost avute în vedere adresele nr. 50270/20.05.2008 şi nr. 48092/15.05.2008 ale Ministerului Justiţiei, pe care le-a anexat întâmpinării.

 

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor legale aplicabile, Curtea de Apel constată că acţiunea reclamantului este fondată, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare:

N.E. a fost numit începând cu data de 06.05.2005 în funcţia de informatician-şef la Tribunalul Vasl i prin Decizia nr. 127 a Curţii de Apel Iaşi, beneficiind de o indemnizaţie de conducere în procent de 18% din salariul de încadrare şi de salariu de merit, în procent de 20%, acordat de la 1.01.2008, conform Ordinului nr. 1161/C/2008 al Ministrului Justiţiei.

J. au făcut parte, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 567/2004, în forma iniţială, din personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti. Ulterior, prin Legea nr. 17/2006, denumirea de informatician a fost înlocuită cu cea de grefier informatician, care face parte tot din personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, pentru ca, prin Legea nr. 97/2008, denumirea de grefier informatician să fie înlocuită cu cea de specialist IT, care, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 567/2008, face parte din personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti.

Prin acelaşi act normativ, respectiv Legea nr. 97/2008, a fost modificat şi art. 11 alin. (2) din O.U.G. nr. 27/2006, care prevede că salariul de bază pentru specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru specialiştii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi de la instanţe şi parchete se stabileşte potrivit nr. crt. 28 de la lit. a) din anexă, cu excepţia situaţiei în care, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de un salariu de bază mai mare.

În vederea aplicării acestor prevederi legale, pârâta Curtea de Apel Iaşi a emis decizia nr. 88 din 26 mai 2008, prin care s-au stabilit, în anexa nr. 1, salariile de încadrare pentru specialiştii IT din cadrul Tribunalului Vaslui, cu începere de la data de 18 aprilie 2008.

Reclamantului N.E., având funcţia de specialist IT, i s-a stabilit un salariu de încadrare de 3864 lei, cu sporurile precizate de MJ: spor de vechime, spor de fidelitate, spor de toxicitate, sporuri pe care le avea şi în calitate de grefier informatician, precizându-se că nu se acordă spor de instanţă, indemnizaţie de conducere şi salariu de merit.

Instanţa constată că, prin Legea nr. 97/2008, s-a modificat, într-adevăr, salariul de bază al foştilor grefieri informaticieni, în sensul stabilirii acestuia potrivit O.U.G. nr. 27/2006, precum şi denumirea funcţiei acestora, de specialişti IT.

Nu s-a modificat, însă, statutul acestei categorii de personal, care continuă să facă parte din personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, personal căruia îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 567/2004 şi ale O.G. nr. 8/2007.

Astfel, potrivit art. 45 din Legea nr. 567/2004, promovarea în funcţii de conducere de prim-grefier, de grefier-şef, grefier şef secţie sau de grefier informatician-şef se face prin concurs de verificare a pregătirii profesionale şi a aptitudinilor manageriale ale candidaţilor. Concursul se organizează la nivelul curţilor de apel, al parchetelor de pe lânga acestea sau, dupa caz, la Inalta C de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lânga Inalta C de Casaţie şi Justiţie sau la Departamentul Naţional Anticorupţie, în baza regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Aşadar, postul de specialist IT-şef continuă să existe, iar promovarea şi numirea în funcţia de conducere au loc în condiţiile art. 45 şi art. 46 din Legea nr. 567/2004.

De asemenea, ca personal auxiliar de specialitate, reclamantului îi sunt aplicabile dispoziţiile O.G. nr. 8/2007, care prevăd, la art. 4, că personalul auxiliar cu funcţie de conducere beneficiază de o indemnizaţie de conducere stabilită în procente din salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale în care cei în cauză sunt încadraţi. Indemnizaţia de conducere este prevăzută la lit. b) din anexele nr. 1a, 1b şi 1c şi face parte din salariul de bază.

Reclamantului îi sunt aplicabile şi prevederile art. 14 din acelaşi act normativ, conform cărora, pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată, în urma aprecierii activităţii prin evaluare, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe poate primi salariul de merit lunar de până la 20% din salariul de bază, care face parte din acesta şi constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi ce se acordă în raport cu salariul de bază. Salariul de merit se acordă anual după aprobarea bugetului anual.

Se constată, aşadar, că prin art. 1 din decizia nr. 88 din 26 mai 2008, angajatorul a modificat în mod unilateral elemente esenţiale ale contractului individual de muncă încheiat cu reclamantul, respectiv funcţia deţinută de către reclamant, dintr-una de conducere, în una de execuţie, cât şi drepturile salariale ale acestuia, prin eliminarea indemnizaţiei de conducere şi a salariului de merit.

Modificarea contractului individual de muncă este dominată de principiul legalităţii, modurile şi cazurile în care poate interveni, motivele, condiţiile, procedura, efectele şi controlul fiind reglementate de lege.

Potrivit dispoziţiilor art. 41 din Codul muncii care se aplică, conform dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din acelaşi act normativ şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii-contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor, modificarea unilaterală fiind posibilă numai în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de prezentul cod.

Este evident că prin Legea nr. 97/2008 s-au modificat doar denumirea funcţiei ocupate de reclamant şi modul de stabilire a salariului de bază al acestuia. Prin acest act normativ nu a avut loc o desfiinţare a funcţiilor de conducere şi a indemnizaţiilor aferente şi nici nu au fost înlăturaţi specialiştii IT de la aplicarea dispoziţiilor care prevăd acordarea salariului de merit.

 De altfel, eliberarea din funcţia de conducere a personalului auxiliar de specialitate nu poate avea loc decât în cazurile prevăzute de art. 52 din Legea nr. 567/2004 şi în condiţiile prevăzute de art. 53 din acelaşi act normativ, care nu se regăsesc în prezenta situaţie de fapt.

Potrivit art. 14 alin. (5) din O.G. nr. 8/2007, salariul de merit se retrage în cursul anului persoanelor care au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Aceste drepturi se anulează în cazul persoanelor care au fost înlăturate din funcţie pentru fapte imputabile lor. Nici aceste condiţii nu se regăsesc în prezenta situaţie de fapt.

Mai mult, motivele avute în vedere de angajator, fie la modificarea unilaterală a funcţiei şi implicit a salariului reclamantului, fie la încetarea raportului de muncă în funcţia de conducere şi retragerea sau anularea salariului de merit, nu se deduc de către instanţa de judecată din situaţia de fapt, ci era necesar să fie prevăzute de către angajator în actul prin care a dispus aceste măsuri. Motivele de fapt şi de drept care au stat la baza luării acestor măsuri trebuie să fie obligatoriu consemnate în decizia prin care acestea au fost dispuse, tocmai pentru a fi asigurată protecţia salariatului împotriva arbitrariului, acestea neputând fi modificate sau completate ulterior de către angajator.

Or, din examinarea deciziei nr. 88 din 26 mai 2008 a Curţii de Apel Iaşi, nu rezultă care sunt motivele de fapt şi de drept care au determinat, începând cu data de 18 aprilie 2008, încadrarea reclamantului N.E. pe funcţia de specialist IT, în loc de specialist IT şef sau conducător al compartimentului informatic, cum se menţionează în art. 2 al Ordinului nr. 1483/C/2008 emis de Ministrul Justiţiei, şi neacordarea indemnizaţiei de conducere şi a salariului de merit.

Faţă de considerentele expuse, constatând că reclamantul a fost prejudiciat de către angajator prin modificarea unilaterală a contractului său de muncă, cu consecinţa neplăţii indemnizaţiei de conducere şi a salariului de merit de care beneficia anterior emiterii deciziei, în temeiul dispoziţiilor art. 269 Codul Muncii, se va admite acţiunea formulată de către acesta, cu obligarea pârâtei la plata indemnizaţiei de conducere aferente funcţiei de conducător al compartimentului informatic începând cu data de 18.04.2008 şi în continuare, până la încetarea mandatului în această funcţie de conducere, precum şi a salariului de merit acordat pentru acest an. Definitivă, cu recurs în 10 zile de la comunicre.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner