Anularea deciziei de încetare a contractului de muncă. Aplicarea art. 78 Codul Muncii

Tematică: Conflict de munca

1. Din examinarea contractului individual de muncă, nu rezultă că s-ar fi precizat lucrarea, proiectul sau programul care face obiectul său, pentru a fi aplicabilă situaţia de excepţie prevăzută de art. 81 lit. e) Codul muncii, care permite încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată. 2. Actul unilateral al angajatorului, prin care a decis încetarea contractului individual de muncă al recurentului, prezumat a fi încheiat pe durată nedeterminată, este lovit de nulitate.
(Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 733 din 11 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi cu nr. (...), contestatorul S.E. a formulat, în contradictoriu cu intimatele E. (...) M Distribuţie SA şi Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice E. (...) M SA, contestaţie împotriva deciziei nr. 1204/14.12.2007 solicitând: anularea deciziei, reintegrarea în funcţia deţinută anterior, pe perioadă nedeterminată, constatând că între părţi a fost încheiat în fapt un contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, obligarea pârâtelor la plata despăgubirilor, cu cheltuieli de judecată.
În motivarea contestaţiei, s-a susţinut că decizia 1204/14.12.2007 este netemeinică şi nelegală deoarece: faţă de dispoziţiile art. 80 alin. (1) şi art. 81 Codul muncii, nu se putea încheia un contract individual de muncă pe perioadă determinată; contractul individual de muncă nu a fost datat, nu atestă un număr de înregistrare în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi nici forma contractului nu a fost respectată, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (2) Codul muncii; clauza privind durata determinată a contractului individual de muncă este nulă, operând clauza privind perioada nedeterminată a contractului individual de muncă.
Prin întâmpinarea formulată, intimata E. (...) Distribuţie SA a solicitat respingerea contestaţiei. În motivarea poziţiei sale procesuale, intimata a arătat, în esenţă, că afirmaţia contestatorului, care a invocat nelegalitatea deciziei raportat la excepţiile privind încheierea D. pe durată determinată, este inexactă.
Art. 81 Codul Muncii prevede expres, dar nu limitativ, cazurile în care D. poate fi încheiat pe durată determinată. Aceasta raportat la prevederile art. 84 alin. (2) lit. b) şi art. 81 lit. e) Codul muncii.
În cazul D. pe durată determinată, expirarea termenului atrage de drept încetarea raportului juridic. Reclamantul a semnat contractul pe durată determinată, care a expirat la îndeplinirea condiţiilor de pensionare anticipată, dată după care au încetat raporturile de muncă. Reclamantul a avut reprezentarea corectă a duratei pentru care a fost încheiat D.
Părţile au depus copii de pe înscrisuri şi au solicitat proba cu interogatoriul.
S-a invocat din oficiu excepţia excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice E. (...) M SA.
Prin sentinţa civilă nr. 880 din 13 iunie 2008, Tribunalul Iaşi a respins contestaţia formulată de contestatorul S. E. în contradictoriu cu intimata Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice E. (...) M SA, pentru lipsa calităţii procesuale pasive şi a respins contestaţia formulată de contestatorul S. E. în contradictoriu cu intimata E. (...) M Distribuţie SA.


Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul S.E.

În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispoziţiile art. 299-316 C. proc. civ., se susţine, în primul rând, că, în mod netemeinic şi nelegal, instanţa de fond invocă necontestarea susţinerilor intimatei cu privire la îndeplinirea condiţiilor de pensionare anticipată parţială, susţineri care au fost contestate prin concluziile scrise depuse la dosarul instanţei de fond, fapt constatat şi de opinia separată formulată de asistentul judiciar.
Mai mult, cât timp contractul prevede în mod expres faptul că a fost încheiat până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare anticipată, nu se pot pune în discuţie condiţiile pensionării anticipate parţiale, iar aceste condiţii, prevăzute de art. 50 din Legea nr. 19/2000, erau îndeplinite încă de la data încheierii contractului individual de muncă.
În al doilea rând, în mod neîntemeiat şi cu aplicarea greşită a legii, instanţa de fond a considerat că recurentul a îndeplinit condiţiile de pensionare anticipată prevăzute de art. 49 din Legea nr. 19/2000 şi că nu a invocat faptul că ar îndeplini condiţiile de pensionare anticipată la o dată ulterioară. Aceasta în condiţiile în care, în răspunsul la întâmpinare, a arătat, indicând textele de lege, că nu erau îndeplinite condiţiile pensionării anticipate decât după data la care se îndeplineau condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă.
Luând în considerare prevederile art. 49 alin. 1, art. 41 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 19/2000, rezultă că recurentul nu îndeplinea una dintre condiţiile prevăzute de lege, având un stagiu de cotizare de 37 ani şi 3 luni, nu de 41 ani şi 6 luni.
Data la care recurentul ar fi îndeplinit condiţiile de pensionare anticipată excede termenului de 24 luni pentru care poate fi încheiat un contract de muncă pe perioadă determinată, în fapt, între părţi fiind încheiat un contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Nu sunt îndeplinite nici condiţiile pentru încheierea contractului pe durată determinată, nu determinabilă, în sensul indicării exprese a datei de început şi de încetare.
Recurentul a depus adresa nr. 66524/24.10.2008 emisă de Casa Judeţeană de Pensii I.
Prin întâmpinarea formulată, intimata E. (...) M Distribuţie SA a solicitat respingerea recursului, arătând că, prin cererea de recurs, se reiau aceleaşi motive prezentate în faţa instanţei de fond, nu argumente şi temeiuri noi, care să determine casarea sentinţei. Părţile au convenit încheierea D. până la îndeplinirea condiţiilor pentru pensionarea anticipată parţială, dată care coincidea cu terminarea proiectului la care lucra recurentul. D. a încetat de drept, având în vedere prevederile art. 56 lit. j Codul muncii. În cazul în care nu a intervenit o desfacere a D., o contestaţie este lipsită de obiect şi nu se poate dispune reintegrarea în muncă.
Nu s-au invocat din oficiu motive de ordine publică.


Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi hotărârea primei instanţe, prin prisma criticilor formulate de recurent în conformitate cu art. 304 pct. 9 şi art. 3041 C. proc. civil, Curtea constată următoarele:
Recurentul S.E. a fost salariatul RENEL – Filiala RE I –, pe funcţia de primitor distribuitor, conform contractului individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată la data de 1.12.1992. Din probatoriul administrat în cauză, nu rezultă data şi modul în care acest contract individual de muncă a încetat.
Intimata E. (...) M Distribuţie SA, căreia îi revine sarcina probei în conformitate cu dispoziţiile art. 287 Codul muncii, a depus copia unui contract individual de muncă, nedatat şi fără număr de înregistrare, încheiat între recurent şi Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice E.(...)M SA, din care rezultă că recurentul a fost angajat pe funcţia de tehnician principal „pe perioada cuprinsă între data de 10.04.2006 şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare anticipată”.
Tot din înscrisurile depuse de intimată, mai rezultă că Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice E.(...)M SA a fost divizată parţial, fiind înfiinţată o nouă societate, SC E.(...)M Furnizare SA, în timp ce Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice E.(...)M SA a continuat să existe ca societate de distribuţie a energiei electrice, sub denumirea de SC E.(...)M Distribuţie SA.
La data de 12.12.2007, intimata emite adresa nr. 3030, prin care se aduce la cunoştinţă recurentului că a îndeplinit condiţiile de pensionare anticipată la data de 21.11.2007, că postul pe care l-a ocupat nu se mai regăseşte în actuala structură organizatorică şi că, în cazul în care nu întocmeşte o cerere pentru pensionare anticipată parţial, începând cu data de 14.12.2007, va intra în vigoare decizia de încetare de drept a contractului individual de muncă, conform Codului Muncii art. 56 lit. j).
La data de 14.12.2007, intimata emite decizia nr. 1204, prin care se decide, începând cu data de 14.12.2007, încetarea contractului individual de muncă al recurentului, tehnician principal.
Conform prevederilor art. 12 Codul muncii, contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată, prin excepţie putându-se încheia şi pe durata determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege.
Aceste excepţii sunt prevăzute în art. 81 Codul muncii, care, la lit. d1), prevede cazul angajării unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă.
Cum recurentul va avea dreptul la pensie de limită de vârstă la data de 21 O. 2012, este evident că nu putea fi încheiat un contract individual de muncă pe durată determinată în condiţiile prevăzute de art. 81 lit. d1 Codul Muncii.
Prin întâmpinarea formulată, invocând prevederile art. 12 Codul Muncii şi art. 4.2. din Contractul colectiv de muncă, care trimit la dispoziţiile Codului muncii, intimata a susţinut că un contract individual de muncă poate fi definit pe durată determinată nu numai prin stabilirea unei perioade calendaristice a existenţei lui, ci şi prin precizarea lucrării, proiectului sau programului care face obiectul său.
Din examinarea contractului individual de muncă, nu rezultă că s-ar fi precizat lucrarea, proiectul sau programul care face obiectul său, pentru a fi aplicabilă situaţia de excepţie prevăzută de art. 81 lit. e) Codul muncii, care permite încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată.
Aşa cum s-a arătat, în contractul individual de muncă încheiat de recurent se are în vedere o perioadă determinabilă calendaristic, un anumit interval de timp, menţionându-se data începerii şi cea a expirării, ca dată la care sunt îndeplinite condiţiile de pensionare anticipată, deşi recurentul nu se afla în niciuna dintre situaţiile de excepţie care permit încheierea contractului individual de muncă pe durată determinată.
Mai mult, intimata emite decizia nr. 1204 din 14.12.2007, prin care „decide” încetarea contractului individual de muncă al recurentului începând cu data de 14.12.2007, conform prevederilor art. 56 lit. j) din Legea nr. 53/2003, aceasta în condiţiile în care actul întocmit de angajator putea doar constata ca s-a produs una dintre cauzele de încetare de drept a contractului individual de muncă.
De altfel, recurentul nu îndeplinea condiţiile de pensionare anticipată, care sunt prevăzute în art. 49 din Legea nr. 19/2000, nici la data de 21.11.2007 şi nici la data de 14.12.2007, deoarece nu depăşise stagiul complet de cotizare cu cel puţin 10 ani.
Este adevărat că, la data de 21.11.2007, recurentul îndeplinea condiţiile de pensionare anticipată parţială, prevăzute în art. 50 din Legea nr. 19/2000, însă, în contractul individual de muncă, nu se menţionează, ca limită a intervalului de timp pentru care s-a încheiat contractul individual de muncă, îndeplinirea condiţiilor de pensionare anticipată parţială, care presupune o diminuare o cuantumului pensiei, ci îndeplinirea condiţiilor de pensionare anticipată.
Oricum, menţionarea, ca limită a intervalului de timp, a datei la care sunt îndeplinite condiţiile de pensionare anticipată ori a datei la care sunt îndeplinite condiţiile de pensionare anticipată parţială, aşa cum susţine intimata, nu acoperă nulitatea clauzei din contractul individual de muncă, invocată incidental de recurent. O.-se nici unul dintre cazurile de excepţie prevăzute de art. 81 Codul muncii, care permit încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată, se prezumă că raportul juridic de muncă a fost încheiat pe durată nedeterminată.
Prin urmare, actul unilateral al angajatorului, prin care a decis încetarea contractului individual de muncă al recurentului, prezumat a fi încheiat pe durată nedeterminată, este lovit de nulitate.
Faţă de considerentele expuse, avându-se în vedere şi dispoziţiile art. 312 alin. (3) şi 3 C. proc. civ., se va admite recursul şi se va modifica în parte sentinţa. Rejudecând cauza, se va admite contestaţia formulată şi se va dispune anularea deciziei emise de intimată, cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară actului juridică anulat. Intimata va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de contestator, reprezentând onorariul avocatului, în conformitate cu dispoziţiile art. 274 C. proc. civ.
Se vor menţine dispoziţiile sentinţei care nu contravin prezentei decizii.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner