Acordarea sporului de 50% din salariul de bază.

Tematică: Actiune in raspundere patrimoniala

1. Pârâta-intimată a participat efectiv la operaţiile chirurgicale, activitate medicală care este specifică unei săli de operaţie şi implicit unui bloc operator din care face parte sala de operaţii din punct de vedere organizatoric. Astfel, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 lit. D) pct. 4 din Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din O.U.G. nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, pârâta este îndreptăţită, pentru perioada în litigiu, la acordarea sporului de 50%. 2. Cu privire la recursul formulat de pârâtă se constată că în cauză nu s-a făcut dovada sumelor solicitate, potrivit art. 274 C. proc. civ.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 10085 din 12 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin cererea înregistrata sub numărul (...) pe rolul Tribunalului Gorj, reclamantul Spitalul Judeţean Tg-J a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa sa fie obligata pârâta T. O. să plătească suma de 1598 lei, reprezentând sporul de 50% din salariul de baza, încasat în mod necuvenit în perioada 1.07.2005-31.12.2005, actualizata cu indicele de inflaţie pana la data plăţii efective, rectificarea cu efect retroactiv a înscrierilor efectuate în carnetul de munca în sensul eliminării sporului de 50% şi încadrarea intimatei în Secţia Chirurgie I .
In motivarea acţiunii, reclamantul a arătat ca pârâta este angajata ca asistent medical primar în cadrul Secţiei Chirurgie I şi ca în perioada 1.07.2005-31.12.2005 a beneficiat în mod necuvenit de sporul de 50% prin aplicarea incorectă a Anexei nr. 2 pct. D(4) din Regulamentul de acordare a sporurilor aprobat prin P. M.S. nr. 751/2005 .
Ca, la nivelul unităţii nu exista bloc operator şi ca în perioada acordării acestui spor reclamantul s-a aflat în eroare fiind de buna credinţă, în privinţa existenţei blocurilor operatorii. A mai arătat reclamantul că, potrivit Ordinului nr. 1443/2005, blocul operator reprezintă o structura de sine stătătoare nominalizată în structura organizatorică a unităţii sanitare cu paturi, cu personalitate juridică, sălile de operaţii care compun blocul operator fiind utilizate în program continuu 24 de ore din 24 şi coordonate de un medic desemnat de conducerea unităţii.
In drept, reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 164 alin.2 şi 272 alin.2 din Codul muncii şi art. 992-997 C. civ.
In dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosar Ordinul nr. 305/2003 privind aprobarea structurii organizatorice a unităţilor sanitare din judeţul G, însoţit de anexa nr. 1, adresa DSP nr. 313/16.02.2006, înregistrată la nr. 2876/20.02.2006, adresa MS nr. 55526/12.12.2005, adresa nr. 592/13.01.2006, adresa nr. 5893/4.04.2006, Ordinul nr. 713/2004 privind aprobarea normelor de autorizare sanitară a unităţilor sanitare cu paturi, Ordinul nr. 1443/2005 privind desemnarea unui coordonator pentru blocul operator, Regulamentul nr. 721/7.07.2005 privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din O.U.G. nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005 şi foi colective de prezenţă pentru perioada iulie-decembrie 2005.
Prin întâmpinarea formulată în cauză, pârâta a invocat excepţia privind autoritatea de lucru judecat, arătând că Tribunalul Gorj a obligat Spitalul Judeţean Târgu Jiu să-i acorde sporul de 50% la salariul de bază, începând cu data de 1.01.2006 şi până la zi, iar pe fond a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată, arătând că acest spor se regăseşte şi în anexa nr. 4 indice 2 din CCM nr. 2678/12.12.2005 la nivel de ramură sanitară pe perioada 2005-2007. In dovedirea celor susţinute în întâmpinare, pârâta a depus la dosar copie a carnetului de muncă, state de functii .
Prin sentinţa civilă nr. 576/26.03.2007 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. (...) a fost respinsă acţiunea formulată de reclamant. Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul, iar prin decizia nr. 1972/14.09.2007, Curtea de Apel Craiova a casat sentinţa nr. 576/26.03.2007 şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
În considerentele deciziei pronunţată de instanţa de recurs s-a decis că, cu ocazia rejudecării, să se stabilească dacă în incinta recurentului există bloc operator, dacă pârâta îşi desfăşoară activitatea în una din activităţile prevăzute în Anexele 4.1 -4.6, urmând ca în raport de condiţiile în care se desfăşoară activitatea pârâtei, ce spor se aplică pe baza buletinului de determinare prin expertizare a locurilor de muncă eliberat în baza criteriilor prevăzute la art. 5 din CCM în perioada 2005-2007, precum şi cuantumul acestui spor în funcţie de timpul cât prestează activitatea sau nu în blocul operator şi data de la care se acordă.
Dosarul a fost reînregistrat pe rolul Tribunalului Gorj sub nr. (...) şi s-a dispus citarea părţilor.
Prin sentinţa nr. 1353 din 1 februarie 2008 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. (...), s-a respins acţiunea formulată dereclamanta Spitalul Judeţean Târgu Jiu împotriva pârâtei N.N.


Împotriva sentinţei au formulat recurs reclamantul Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu şi pârâta N.N.
Prin recurs, reclamantul a criticat sentinţa arătând că, instanţa de fond a dat o interpretare greşită dispoziţiilor P. 1443/2005, deoarece acest act reglementează numai modul de organizare şi funcţionare a blocului operator şi nu reprezintă un act normativ prin care blocul operator devine structură de sine stătătoare. Că, în mod greşit tribunalul reţine în sensul că, „ blocul operator exista ca structură sui generis în condiţiile art. 46 din Ordinul nr. 713/2004”, iar pe de altă parte reţine că, „au fost iniţiate prin adresa nr. 592/13.01.2006 şi se află în curs de derulare demersurile administrative pentru înfiinţarea a două blocuri operatorii în cadrul Spitalului judeţean Târgu Jiu. ”
Criticile formulate de pârâtă, în recurs, privesc neacodarea cheltuielilor de judecată, arătându-se că în raport de soluţia pronunaţată, tribunalul trebuia să oblige pe reclamant la plata acestora, aşa cum au fost dovedite, prin actele depuse, în dosar.


Recursul formulat de reclamant este nefondat .
Verificând criticile formulate în recurs, în raport de cererile părţilor şi actele depuse în dosar instanţa constată că, pârâta este nagajată în cadrul reclamantului, pe funcţia de asistent medical principal la Secţia Chirurgie I, începând cu data de 1.10.2002.
Că, reclamanta a beneficiat în perioada 1.07.2005-31.12.2005, de un spor de 50% la salariul de bază, pentru activitatea depusă în cadrul secţiei, în baza anexei 2 lit. D) pct. 4 din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor O.U.G. nr. 115/2004 modificată şi completată prin Legea nr. 125/2005 şi a avizului comun al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Finanaţelor Publice, prin care s-a stabilit că de acest spor beneficiază întreg personalul mediu sanitar şi auxiliar sanitar încadrat în blocurile operatorii.
Potrivit menţiunilor făcute în carnetul de muncă al pârâtei, aflat la fila 34, în dosarul nr. (...) al Tribunalului Gorj, aceasta a desfăşurat activitate, în perioada 1.07.2005-31.12.2005, în funcţia de asistent medical principal P.L. la Secţia Chirurgie I – bloc operator.
Aş fiind, în perioada în litigiu, pârâta a desfăşurat activitate efectiv la bolcul operator, indiferent cum a fost denumit. A participat la operaţiile chirurgicale, activitate medicală care este specifică unei săli de operaţie şi implicit unui bloc operator din care face parte sala de operaţii din punct de vedere organizatoric.
E. activitatea în condiţiile prevăzute de Anexa nr. 2 lit. D) pct. 4 din Regulamentul nr. 721/7.07.2005 privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din O.U.G. nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, reclamanta este îndreptăţită, pentru perioada în litigiu, la acordarea sporului de 50%.
În considerarea celor prezentate recursul formulat de reclamant este neîntemeiat.
Cu privire la recursul formulat de pârâtă se constată că în cauză nu s-a făcut dovada sumelor solicitate, potrivit art. 274 C. proc. civ.
Faţă de cele prezentate urmează ca recursurile formulate de reclamant şi pârâtă să fie respinse.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner