Acţiune în răspundere patrimonială. Recurs. Casare cu trimitere. Necesitatea efectuării unei expertize tehnice

Tematică: Actiune in raspundere patrimoniala

Tribunalul a respins nejustificat proba cu efectuarea unei expertize tehnice de specialitate, care era o probă decisivă şi hotărâtoare pentru dezlegarea pricinii. Astfel, expertul urma să verifice procesul verbal cu facturile de plată din acelaşi dosar şi să constate dacă nu s-au făcut şi reparaţii suplimentare, în afara celor cauzate prin accidentul de circulaţie. De asemenea, pentru situaţia efectuării unor reparaţii suplimentare expertul tehnic putea stabili dacă există o legătură cauzală între accident şi necesitatea efectuării tuturor reparaţiilor, a căror contravaloare a fost achitată.
(Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia Civilă, de Muncă şi Asigurări Sociale, pentru Minori şi Familie, Decizia nr. 1402/R din 30 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin cererea înaintată la 1 martie 2007 la Tribunalul Harghita, reclamanta (...) „I.”(...)MC a chemat în judecată pe pârâtul B.E., solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 23.908, 41 lei, reprezentând despăgubiri ce au la bază un prejudiciu cauzat de pârât societăţii reclamante.
În susţinerea cererii, s-a relevat că pârâtul a fost angajatul societăţii reclamante în calitate de conducător auto şi la data de 4 septembrie 2006, fiind în exerciţiul funcţiunii, a produs un accident de circulaţie cu autoutilitara din dotarea societăţii, cauzând serioase avarii care au necesitat pentru reparare suma solicitată. Vinovăţia pârâtului a fost stabilită prin procesul verbal de constatare a contravenţiei încheiat în data menţionată de către organele de poliţie iar pentru justificarea prejudiciului reclamanta a depus la dosar facturile cu care a achitat reparaţia autoutilitarei.
Prin sentinţa civilă nr. 857 din 21 mai 2008, Tribunalul Harghita a admis acţiunea formulată de reclamanta (...) „I.” (...) M.C., în contradictoriu cu pârâtul B.E. şi a obligat pârâtul să plătească reclamantei suma de 23.908, 41 lei reprezentând contravaloarea prejudiciului. Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că în speţă sunt aplicabile dispoziţiile art. 270 Codul Muncii, în sensul că salariaţii răspund patrimonial potrivit principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.
Coroborând procesul verbal de contravenţie din data accidentului cu sentinţa penală nr. 702/2007 a Judecătoriei Miercurea Ciuc, precum şi cu facturile de plată depuse la dosar, prima instanţă a considerat întemeiată acţiunea formulată de reclamantă, fiind admisă conform solicitării.


Împotriva sentinţei civile menţionate, pârâtul a înaintat în termen legal recurs, conform art. 301 C. proc. civ.,

solicitând modificarea în parte a hotărârii primei instanţe, în sensul reducerii sumei datorată reclamantei, respectiv, aceasta să reprezinte doar contravaloarea avariilor ca urmare a accidentului de circulaţie şi nu reparaţia integrală a autoutilitarei. Se relevă în memoriul de recurs faptul că societatea reclamantă a introdus maşina la reparat pe propria sa răspundere, nerespectând dispoziţiile Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările, şi nici nu a dovedit că pârâtul se face răspunzător pentru toate reparaţiile ce le-a efectuat la autovehiculul implicat în accident.
Recurentul nu face referire la niciunul din motivele de casare sau de modificare prev. de art. 304 C. proc. civ., însă având în vedere faptul că hotărârea pronunţată este drept de apel, instanţa de recurs urmează a examina cauza sub toate aspectele, potrivit art. 304 ind.1 C. proc. civ. Analizând hotărârea atacată, prin prisma motivelor invocate precum şi din oficiu conform dispoziţiilor legale enunţate, Curtea reţine următoarele:
Potrivit art. 270 Codul munci, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. În speţă sunt întrunite condiţiile răspunderii materiale a pârâtului, conform textului de lege sus indicat, vinovăţia acestuia fiind stabilită inechivoc atât prin procesul verbal de contravenţie cât şi prin sentinţa penală de condamnare definitivă, însă intimatul contestă cuantumul despăgubirilor acordate de prima instanţă.
În acest sens, la fila 11 dosar fond, există procesul verbal de constatare a pagubelor la autovehiculul avariat, iar la filele 12, 13 dosar fond, sunt depuse de către reclamantă facturile de plată cu care a achitat reparaţiile efectuate.
În cursul judecăţii la prima instanţă, pârâtul a solicitat prin apărător ales efectuarea unei expertize tehnice de specialitate prin care să se constate valoarea reparaţiilor având în vedere autorizaţia de reparaţie emisă de organele de poliţie cât şi evaluarea pagubelor făcute de asigurător.
În şedinţa publică din 23 aprilie 2008, prima instanţă a respins cererea formulată motivat de faptul că prejudiciul cauzat rezultă din facturile depuse precum şi din procesul verbal de constatare a pagubei depus de societatea reclamantă.
Instanţa de recurs consideră că tribunalul a respins nejustificat proba cu efectuarea unei expertize tehnice de specialitate, care era o probă decisivă şi hotărâtoare pentru dezlegarea pricinii. Astfel, expertul urma să verifice procesul verbal de la fila 11 dosar fond cu facturile de plată din acelaşi dosar şi să constate dacă nu s-au făcut şi reparaţii suplimentare, în afara celor cauzate prin accidentul de circulaţie. De asemenea, pentru situaţia efectuării unor reparaţii suplimentare expertul tehnic putea stabili dacă există o legătură cauzală între accident şi necesitatea efectuării tuturor reparaţiilor, a căror contravaloare a fost achitată prin facturile de la filele 12-14 dosar fond.


În situaţia dată, este incident motivul de casare cu trimitere prev. de art. 312 alin. (3) C. proc. civ., în sensul că modificarea hotărârii nu este posibilă, fiind necesară administrarea de probe noi, respectiv o expertiză tehnică de specialitate.
Aşa fiind, recursul declarat de pârât este fondat şi în consecinţă urmează a fi admis ca atare, dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Harghita, în baza considerentelor de fapt şi de drept relevate mai sus.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner