Acţiune în răspundere patrimonială. Recurs. Revizuire. Respingere

Tematică: Actiune in raspundere patrimoniala

Prin motivele de recurs pârâtul a solicitat respingerea în totalitate a acţiunii formulate de reclamantă iar instanţa de recurs a exercitat rol activ examinând pretenţiile deduse judecăţii pe baza stabilirii faptelor şi aplicării legii. Cu atât mai mult, potrivit dispoziţiilor art. 3041 C. proc. civ., în materia recursului declarat împotriva unei hotărâri care nu poate fi atacată cu apel, instanţa este în măsură să examineze cauza sub toate aspectele. Drept urmare, nu se poate reţine faptul că instanţa s-ar fi pronunţat asupra unui lucru care nu s-a cerut, statuând în limitele procesuale ale litigiului şi potrivit cererilor care au făcut obiectul acestuia.
(Curtea de Apel Galaţi, Secţia privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 24/R din 14 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)

Asupra cererii de revizuire înregistrată sub nr. 1400/44/25.10.2007 formulată de revizuienta C.N.C.F. „CFR” S.A. B – Sucursala Regională CFR G – în contradictoriu cu intimatul T.J.; Examinând actele şi lucrările dosarului constată următoarele:
Prin cererea introductivă formulată în cauză la data de 25.10.2007, revizuienta C.N.C.F. „CFR” S.A. B – Sucursala Regională CFR G – a solicitat revizuirea deciziei civile nr. 848/26.09.2007 a Curţii de Apel Galaţi, întrucât soluţia dată este rezultatul unei greşeli materiale motivat de faptul că pe tot parcursul judecăţii pârâtul nu a contestat debitul datorat şi nu a precizat un alt calcul. A considerat astfel că instanţa s-a pronunţat asupra unui lucru care nu s-a cerut. Şi-a întemeiat cererea de revizuire pe dispoziţiile art. 322-328 C. proc. civ.


Prin cererea completatoare depusă la data de 3.12.2007 revizuienta a reiterat aprecierea potrivit căreia instanţa de recurs s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut, acordând mai mult decât s-a cerut.

A considerat, că prin refacerea calculului a fost încălcat dreptul la apărare, intimatul nu a mai înregistrat venituri începând cu data de 16.01.2006 şi nu a mai existat posibilitatea reţinerii procentului de 15 % din contravaloarea echipamentului.
A mai invocat interpretarea greşită a art. 42 din O.G. nr. 112/1999, intimatul fiind obligat să predea atât autorizaţia cât şi permisele de călătorie şi contravaloarea echipamentului de protecţie neutilizat.Cu ocazia dezbaterilor din data de 3.12.2007 reprezentantul revizuientei a indicat temeiul legal al cererii întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 2 C. proc. civ.
Prin întâmpinarea depusă la dosar intimatul T.J. a solicitat respingerea revizuirii ca nefondată întrucât obiectul cererii nu se află în fiinţă. A mai invocat modalitatea citării pentru termenul de judecată din data de 3.12.2007, citaţia fiindu-i comunicată la data de 29.11.2007, orele 17.30. A solicitat cheltuieli de judecată, pretenţiile menţionate în recurs şi daune morale de 5.000 lei.
De precizat că, la termenul de judecată din data de 03.12.2007 a fost admisă cererea intimatului T.J., fiind amânată judecarea cauzei pentru a-şi pregăti apărarea în cauză.


Cererea de revizuire astfel formulată este nefondată pentru următoarele considerente:
Potrivit art. 322 pct. 2 C. proc. civ., revizuirea unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul se poate cere dacă s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut. Revizuirea reprezintă aşadar, o cale extraordinară de atac, de retractare în condiţiile şi pentru cazurile prevăzute în mod expres şi limitativ prin lege care, de regulă, se întemeiază pe împrejurări survenite ulterior pronunţării hotărârii sau pe împrejurări necunoscute de instanţă la data judecării cauzei.
În referire la temeiul cererii de faţă, dispoziţiile art. 322 pct. 2 C. proc. civ. constituie o exigenţă a principiului disponibilităţii procesuale, instanţa fiind ţinută să statueze în limitele în care a fost sesizată.
Se consideră că instanţa s-a pronunţat asupra unui lucru care nu s-a cerut prin raportare la pretenţiile formulate de părţi, cu ocazia judecăţii, adică acele cereri care au fixat cadrul litigiului, au determinat limitele acestuia şi au stabilit obiectul pricinii.
În speţă, prin cererea introductivă, la fondul cauzei, revizuienta-reclamantă a solicitat obligarea intimatului-pârât T.J. la plata sumei de 2.058, 78 lei din care: 1.033, 13 lei reprezintă contravaloarea a trei permise de călătorie clasa a II-a; 733, 88 lei reprezintă contravaloarea unei autorizaţii de călătorie clasa a II-a şi suma de 291, 77 lei reprezintă contravaloarea cotei de uzură neutilizată a unui costum de vară, un costum de iarnă şi a unei perechi de bocanci.
Prin decizia civilă nr. 848/R/26.09.2007 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi, a fost admis recursul declarat de pârâtul T.J. împotriva sentinţei civile nr. 547/09.03.2007 a Tribunalului Galaţi. A fost modificată în parte sentinţa civilă în sensul că l-a obligat pe pârât să-i plătească reclamantei C.N.C.F. „CFR” S.A. B – Sucursala Regională CFR G – suma de 218, 13 lei în loc de 2.058, 78 lei.
Pentru a pronunţa hotărârea judecătorească instanţa de recurs a reţinut următoarele:
Pârâtul T. a fost salariatul reclamantei în funcţia de impiegat J. IA la Staţia CFR N.
Prin decizia nr. 767/1491 din 10.10.2005 emisă de CNCF CFR SA Regionala CF G s-a dispus sancţionarea disciplinară cu trecerea pe o perioadă de 6 luni din funcţia de impiegat în funcţia de acar a pârâtului-recurent. Decizia nr. 767/1491/10.10.2005 a fost anulată prin sentinţa civilă nr. 307/03.05.2006 a Tribunalului Vrancea (dosar nr. 1499/2005) rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr. 524/2006 a Curţii de Apel Galaţi [dosar nr. (...)].
Urmare neprezentării la serviciu în funcţia de acar reclamanta, prin decizia nr. 707/375/09.03.2006 i-a desfăcut disciplinar contractul individual de muncă, decizie rămasă în vigoare conform sentinţei civile nr. 703/18.09.2006 [dosar nr. (...)] a Tribunalului Vrancea prin care s-a respins contestaţia acestuia şi rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr. 64/2007 [dosar nr. (...)]a Curţii de Apel Galaţi.
Urmare faptului că pârâtului-recurent i s-a desfăcut contractul de muncă, măsură rămasă irevocabilă, s-a introdus acţiunea civilă de faţă.
Susţinerea recurentului-pârât că instanţa de fond nu a ţinut cont de sentinţa civilă nr. 307/3.05.2006 a Tribunalului Vrancea şi că în cauză ar opera autoritatea de lucru judecat nu a fost primită întrucât nu sunt întrunite cerinţele prev. de art. 1201 C. civ., adică să fie identitate de obiect, cauză şi părţi între cele două cereri de chemare în judecată, un dosar având ca obiect contestaţie decizie sancţionare disciplinară, celălalt având ca obiect răspundere patrimonială.
Nu a fost primită nici susţinerea recurentului că bunurile date cu titlu de uniformă de serviciu având caracter consumabil nu poate fi recuperată partea din valoarea bunului nefolosit în interesul serviciului.
S-a găsit întemeiată susţinerea recurentului pârât cu privire la valoarea de plată a uniformei de serviciu. Potrivit contractului colectiv de muncă pentru anul 2005-2006 salariaţii reclamantei au dreptul la uniformă de serviciu tip A pentru impiegat de mişcare şi tip B pentru restul personalului.
Pârâtul fiind impiegat de mişcare la data de 18.11.2004 când a primit costum iarnă pentru bărbaţi, la 3.01.2006 când a primit costum vară bărbaţi şi la 17.01.2006 când a primit bocanci potrivit anexei nr. 11 la contractul colectiv de muncă se încadra la tip uniformă A şi pentru care a suportat o cotă de 25 % din valoarea ei.
Deci în calculul stabilirii valorii de recuperat din contravaloarea uniformei trebuie avută în vedere cota suportată de beneficiar de 25 %, durata de uzură a uniformei care era de 24 luni şi bocanci 12 luni (timpul de utilizare) şi timpul utilizat.
În ceea ce priveşte cota de 25 % suportată de un beneficiar, respectiv pârât, acesta a arătat că a achitat-o situaţie necontrazisă de reclamanta-intimată.
Raportând cele menţionate mai sus la valoarea de recuperat au rezultat următoarele:
Pentru costum de vară valoarea de recuperat este de 110, 6 lei, menţionată de altfel, în adresa nr. 262/18.04.2006 a gospodarului Staţia CFR N. (fila 12 dosar recurs) şi nu cea de 147, 17 lei (fila 11 dosar recurs) (168, 67 lei valoare nouă x 25 % = 126, 51 : 24 = 5, 27 x 21 rămase neutilizate = 110, 67 lei). Pentru costum iarnă (valoare iniţială 171, 36 x 25 % = 128, 52 : 24 = 5, 35 x 8 luni rămase neutilizate = 42, 80 lei). Pentru bocanci (valoarea iniţială 54 x 25 % = 40, 50 : 12 = 3, 37 x 9 luni rămase neutilizate = 31, 33 lei). Deci: 110, 67 + 42, 80 + 30, 33 = 183, 8 x 19 % cota TVA = 218, 13 lei. În atare condiţii pentru uniformă suma de plătit este de 218, 13 lei în loc de 291, 77 lei cât a solicitat şi dispus obligarea la plată instanţa de fond.
În ceea ce priveşte obligarea la plata contravalorii autorizaţiei de călătorie clasa a II-a şi a 3 (trei) permise de călătorie clasa a II-a susţinerile recurentului au fost întemeiate.
Din borderoul eliberării autorizaţiei de călătorie şi a permiselor de călătorie (fila 13 dosar recurs) a rezultat că la data de 30.01.2006 pârâtului i s-a eliberat cât ocupa funcţia de acar o autorizaţie de călătorie seria/(...). (...)/02488 şi a trei permise de călătorie pentru soţie şi 2 (doi) copii – nr. (...), nr. (...) şi nr. (...) cu 24/ zile acordate conform art. 88 din contractul colectiv de muncă pe anul 2005-2006 şi Ordonanţei de Guvern nr. 112/1999.
Conform art. 41 O.G. nr. 112/1999 pierderea dreptului de călătorie pe bază de autorizaţii sau permise are loc în situaţia în care se desface contractul individual de muncă salariatului, iar pierderea dreptului pentru salariat determină pierderea dreptului şi pentru membrii de familie a acestora.
Deci prevederile legale menţionate mai sus stabilesc modalitatea de pierdere a dreptului de a folosi autorizaţia şi permise de călătorie de către recurentul-pârât şi membrii familiei sale pentru viitor, după încetarea raporturilor de muncă ale acestuia cu unitatea care le-a eliberat nu şi plata acestora.
Recurentul-pârât şi membrii familiei sale nu mai au dreptul de a le folosi după data de 9.03.2006 neputând fi obligat la plata contravalorii lor pentru viitor decât numai în cazul în care le-au folosit după această dată, situaţie care nu a fost relevată de reclamantă.
În atare condiţii, s-a constatat că acesta nu poate fi obligat să plătească un serviciu neefectuat – călătoria. De altfel, reclamanta a menţionat că prejudiciul său ar consta în contravaloarea unor file uzate din aceste permise. Or, pentru acest capăt de cerere nu sunt întrunite cerinţele art. 270 şi urm. Codul Muncii.
Având în vedere cele menţionate mai sus s-a constatat că recursul declarat de pârât este fondat astfel că, în baza dispoziţiilor art. 312 alin. (1), (2) şi (3) C. proc. civ. în referire la art. 304 pct. 9 şi art. 3041 C. proc. civ., a fost admis ca atare. A fost modificată în parte sentinţa civilă nr. 547/2007 a Tribunalului Galaţi în sensul că a obligat pârâtul să plătească reclamantei suma de 218, 13 lei în loc de 2.058, 78 lei.
Drept urmare, nu se poate reţine faptul că instanţa s-ar fi pronunţat asupra unui lucru care nu s-a cerut, statuând în limitele procesuale ale litigiului şi potrivit cererilor care au făcut obiectul acestuia.
Prin motivele de recurs pârâtul T.J. a solicitat respingerea în totalitate a acţiunii formulate de reclamantă iar instanţa de recurs a exercitat rol activ examinând pretenţiile deduse judecăţii pe baza stabilirii faptelor şi aplicării legii.
Cu atât mai mult, potrivit dispoziţiilor art. 3041 C. proc. civ., în materia recursului declarat împotriva unei hotărâri care nu poate fi atacată cu apel, instanţa este în măsură să examineze cauza sub toate aspectele.
Nici celelalte susţineri ale revizuientului, privind modalitatea de interpretare a legii, nu pot fi primite faţă de condiţiile şi caracterul limitativ al cazurilor prevăzute de legea pentru exercitarea unei asemenea căi de atac.
În consecinţă, va fi respinsă ca nefondată cererea de revizuire formulată de revizuienta C.N.C.F. „CFR” S.A. B – Sucursala Regională CFR G în contradictoriu cu intimatul T.J. şi privind decizia civilă nr. 848/26.09.2007 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi în dosarul nr. (...).
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner