Majorarea salariilor brute. Derularea procedurii negocierii. Legalitatea deciziei de menţinere a salariului la acelaşi nivel, ca urmare a lipsei acordului salariatului cu privire la cuantumul său.

Tematică: Actiune in constatare

1. Faptul că în urma discuţiilor purtate părţile nu au ajuns la un acord în ce priveşte cuantumul salariului, motiv pentru care recurentul reclamant a refuzat să semneze actul adiţional şi a intrat în altă organizaţie sindicală, nu înseamnă că între părţi nu s-a derulat procedura negocierii. 2. Decizia atacată nu reprezintă o modificare unilaterală a contractul de muncă, ci pârâta, prevalându-se de dreptul său izvorât din art. 168 C.C.M a oferit un salariu majorat salariatului în cauză, în limita procentului negociat, în caz de neacceptare aşa cum se menţionează expres în conţinutul actului, salariul urmând să rămână acelaşi, deci niciunul din elementele contractului individual de muncă nu s-a modificat unilateral.
(Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 745 din 4 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă sub dosar civil nr. (...) formulată de reclamantul I.D. împotriva pârâtei Societatea Naţională a Sării S.A. B – Sucursala T. Ocna M s-a solicitat să se constate nulitatea deciziei nr. 29/25.06.2007 emisă de pârâtă şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. În motivarea acţiunii s-a arătat că reclamantul este salariat al pârâtei din 6.01.1981, ca şi electrician. Prin decizia atacată s-a dispus pentru reclamant un salariu de bază începând cu 1.02.2007, retroactiv, în condiţiile semnării actului adiţional la contractul individual de muncă, în caz contrar urmând să se rămână cu vechiul salariu.

Între reclamant şi pârâtă nu a avut loc o negociere salarială, nu s-a ţinut cont de specializarea şi vechimea reclamantului, iar acesta nu a fost asistat la negociere de un reprezentant al sindicatului, deşi a solicitat aceasta.

Decizia este nulă întrucât urmăreşte renunţarea reclamantului la un drept recunoscut de lege şi a modificat unilateral şi retroactiv contractul individual de muncă.

Prin cererea de intervenţie în interes propriu formulată de Federaţia Sindicală S. s-a solicitat respingerea acţiunii reclamantului.

În motivarea cererii s-a arătat că prin sentinţa civilă nr. 17717/2006 a Judecătoriei Sectorului 1 B, a fost admisă cererea formulată de Federaţia Sindicală S. de acordare a reprezentativităţii pentru O. clauzelor CCM la nivelul S.N.S. S.A. şi în această calitate poate formula acţiuni în justiţie în condiţiile unui litigiu ce decurge din O. individuală a salariului.

Societatea a procedat conform legii, creşterea fondului de salarii la nivelul societăţii şi a sucursalelor s-a stabilit printr-un protocol încheiat între organizaţiile sindicale reprezentative şi administraţie; reclamantului i s-au respectat drepturile conferite de CCM şi legislaţie în acest domeniu; reclamantul este plătit în prezent conform ultimului act adiţional încheiat de acesta cu administraţia, respectiv salariul pe anul 2006 şi în prezenta cauză reclamantul nu se găseşte în situaţia unei modificări unilaterale a D. deoarece decizia atacată nu a stabilit un alt salariu reclamantului ci este doar rezultatul aplicării procedurii de negociere întrucât reclamantul nu a acceptat ultima ofertă a societăţii.

O. clauzelor D. se realizează între salariat şi administraţie şi nu este atributul instanţei de judecată. Acest aspect rezultă din dispoziţiile art. 157 alin. (1) Codul Muncii.

Pe fondul cauzei intervenienta a arătat că îşi asumă apărările prezentate de pârâtă.

Prin cererea de intervenţie formulată de Sindicatul „Adevărul” s-a solicitat admiterea acţiunii reclamantului.

În motivarea cererii s-a arătat că societatea nu a respectat dispoziţiile art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (2) Codul Muncii privind consimţământul părţilor în încheierea D. şi infirmarea persoanei angajate şi nici dispoziţiile din CCM privind dreptul salariatului de a fi asistat de terţi la O.D. De asemenea nu au fost respectate nici dispoziţiile art. 38, art. 41 şi art. 238 Codul Muncii privind stabilirea şi componentele salariului persoanei angajate.

Cererile de intervenţie au fost admise în principiu.

 

Prin sentinţa civilă nr. 115/2008 pronunţată de Tribunalul Alba în dosar nr. (...) s-a respins cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientul Federaţia Sindicală S. B şi s-a admis cererea de intervenţie în favoarea reclamantului formulată de intervenientul Sindicatul Independent „Adevărul” Ocna M. Totodată, s-a admis acţiunea formulată de reclamantul I.D. împotriva pârâtei Societatea Naţională a Sării S.A. B – Sucursala T. Ocna M şi ca urmare s-a anulat decizia nr. 29/25.06.2007 emisă de pârâtă. A fost obligată pârâta să plătească reclamantului suma de 476 lei cheltuieli de judecată.

 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Societatea Naţională a Sării S.A. B – Sucursala T. Ocna M, solicitând admiterea acestuia şi desfiinţarea hotărârii atacate.

În expunerea de motive arată că decizia atacată nu este nulă întrucât ea constată că oferta salarială a fost refuzată, astfel că salariatul a rămas cu un salariu de 869 lei şi nu de 940 lei datorită refuzului său şi nu pentru alte considerente.

În privinţa neasistării salariatului de un membru de sindicat la negocieri arată că acest lucru reprezintă o acţiune a salariatului de a depune diligenţe în acest sens conform art. 144 alin. 2 din Contractul Colectiv de Muncă Unic al Societăţii Naţionale a Sării S.A. B pe anul 2007.

Susţine că au avut loc negocieri în datele de 23.04.2007 şi 3.05.2007, iar la 14.06.2007 s-a analizat reclamantul de către conducerea executivă, în prezenţa liderului sindical, fiindu-i menţinută oferta salarială de 940 lei.

Mai susţine că sentinţa atacată cuprinde motive contradictorii şi că instanţa a interpretat greşit actul dedus judecăţii, sens în care invocă dispoziţiile art. 304 pct. 7 şi 8 C. proc. civ. şi art. 312 pct.4 C. procedură civilă.

Federaţia Naţională Mine Energie B a formulat cerere de intervenţie în interesul salariatului, prin care, a înţeles să apere interesul membrului lor, I.D.

În drept se invocă dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 54/2003 şi art. 51 din C. proc. civ.

Sindicatul Independent Adevărul, prin preşedintele E.J. a formulat întâmpinare prin care arată în esenţă că oferta salarială primită de reclamant nu acoperă nici procentul de 10% prevăzut de lege pentru condiţii periculoase de muncă şi că reclamantul prin acţiune solicită a i se recunoaşte dreptul la negociere, neputând considera o ofertă salarială ca fiind negociere.

Drept urmare, solicită respingerea recursului declarat în cauză.

Reclamantul I.D. a formulat întâmpinare (filele 21-23) prin care solicită respingerea recursului şi menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei atacate.

A solicitat cheltuieli de judecată.

În ceea ce priveşte cererea de intervenţie, recurenta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acesteia.

 

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate prin prisma aspectelor critice invocate, cât şi potrivit dispoziţiilor art. 304/1 C. proc. civ., Curtea apreciază recursul de faţă ca fondat, urmând a-l admite în temeiul art. 312 C. proc. civ., raportat la art. 81 din Legea nr. 168/1999, pentru considerentele ce vor fi mai jos expuse:

Reclamantul este angajatorul societăţii pârâte începând cu 6.01.1981, fiind încadrat pe postul de electrician. Unitatea pârâtă a procedat la O. salariilor angajaţilor în lunile aprilie, mai şi iunie 2007.

Potrivit art. 168 din Contractul Colectiv de Muncă Unic al Societăţii Naţionale a Sării pe anul 2007 semnat de reprezentanţii patronatului şi reprezentanţii salariaţilor – Federaţia Sindicală S., înregistrat la D.M.S.S.F B sub nr. 6941/19.12.2006, O. salariilor brute individuale, în baza prezentului contract se face în limita fondului total destinat plăţii salariilor, stabilit în funcţie de posibilităţile financiare reale ale fiecărei sucursale, respectiv secţie, sector, după caz, de comun acord cu sindicatele, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, astfel încât plata salariilor să poată fi asigurată din veniturile proprii programate. [alin (1)]

T. individuale de bază brute negociate conform prevederilor prezentului contract nu vor putea fi inferioare celor avute de salariaţi la data negocierii, cu condiţia păstrării funcţiei avute sau ocupării uneia similare. [alin. (2)].

Salariaţii care nu vor să semneze actul adiţional la contractul individual de muncă, vor fi analizaţi la nivelul conducerii executive, care va stabili salariul de bază brut individual, cu ocazia consultării organizaţiei sindicale, decizia fiind definitivă. În cazul în care salariatul refuză şi această ultimă decizie, salariatului i se va menţine salariul negociat anterior. [(alin. (3)] – f.150-151, dosar fond.

Potrivit Protocolului încheiat între sindicatele reprezentative şi semnatare ale C.C.M Unic pe anul 2007 al Societăţii Naţionale a Sării S.A.B cu patronatul acestei societăţii, înregistrat sub nr. 1001/09.03.2007 s-a convenit că „O. salariilor de bază brute se va face cu o majorare medie de 17% aplicată fondului de salarii brute, individuale cu încadrarea în clasele prevăzute de H. Unică a salariilor de bază brute, anexa nr. 4.1 la C.C.M U. pe anul 2007., urmând ca majorarea salarială să opereze începând cu data de 1.02.2007 (f. 39 dosar fond).

În speţă, conformându-se acestei prevederi contractuale pârâta recurentă a iniţiat procedura negocierii. Dealtfel acest aspect reiese din răspunsul reclamantului la interogatoriu, prin care recunoaşte că în momentul negocierii salariului şi a prezentării ofertei salariale a fost asistat de către liderul de sindicat al Uniunii Lucrătorilor din Sare şi O. (fila 89 poz. 2) sindicat din care reclamantul făcea parte în acel moment. În acelaşi sens depoziţiile martorilor E.O. – f. 168 şi O.D. – f. 169.

Faptul că în urma discuţiilor purtate părţile nu au ajuns la un acord în ce priveşte cuantumul salariului, motiv pentru care recurentul reclamant a refuzat să semneze actul adiţional şi a intrat în altă organizaţie sindicală, nu înseamnă că între părţi nu s-a derulat procedura negocierii.

În acest context în mod justificat intimata a făcut aplicarea prevederilor ar. 168 alin. (3) C.C.M, stabilind prin Decizia nr. 29/25.06.2007– care face obiectul litigiului de faţă – un salariu în cuantum de 940 lei, începând cu data de 1.02.2007 în favoarea reclamantului, iar în caz de refuz „i se va menţine salariul anterior de 869 lei.” – f.7.

Susţinerile reclamantului intimat în sensul că articolul 168 alin. (3) din contractul colectiv de muncă nu este aplicabil salariatului în cauză sunt nefondate, deoarece potrivit art. 4 din C.C.M al S.N.S S.A B, prevederile prezentului contract sunt obligatorii pentru părţi şi se aplică în mod egal tuturor salariaţilor (…)” În acelaşi sens potrivit art. 9 din Legea privind contractul colectiv de muncă nr. 130/1996 „prevederile contractului colectiv de muncă produc efecte pentru toţi salariaţii din unitate, indiferent de data angajării sau de afilierea lor la o organizaţiei sindicală din unitate”.

De asemenea, decizia atacată nu reprezintă o modificare unilaterală a contractul de muncă, ci pârâta, prevalându-se de dreptul său izvorât din art. 168 C.C.M a oferit un salariu majorat salariatului în cauză, în limita procentului negociat, în caz de neacceptare aşa cum se menţionează expres în conţinutul actului, salariul urmând să rămână acelaşi, deci niciunul din elementele contractului individual de muncă nu s-a modificat unilateral.

Drept urmare, în baza art. 312 alin. (1) C. proc. civ., se va admite recursul de faţă, se va modifica sentinţa atacată în sensul respingerii acţiunii formulate de reclamantul I.D. Pe cale de consecinţă, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 49-55 C. proc. civ., Curtea va respinge şi cererea de intervenţie accesorie în favoarea reclamantului formulată de intervenientul Sindicatul Independent Adevărul. Ca o consecinţă a respingerii acţiunii, în baza art. 274 C. proc. civ., se va înlătura obligaţia pârâtului recurent de la plata cheltuielilor de judecată de la instanţa de fond.

Se vor menţine în rest celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate.

De asemenea, ca urmare a admiterii recursului pârâtei şi a respingerii acţiunii reclamantului, în temeiul art. 49-55 C. proc. civ., cererea de intervenţie în interesul salariatului I.D. formulată de intervenienta Federaţia Naţională Mine Energie B urmează a fi respinsă în consecinţă. Fără cheltuieli de judecată.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner