Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs

Tematică: Contestatie decizie concediere

Instanţa a fost sesizată cu soluţionarea unui litigiu de muncă, iar regulile de procedură aplicabile în exercitarea căii de atac sunt cele prevăzute de art. 80 din Legea nr. 168/1999, constatându-se că termenul de recurs, de 10 zile care curge de la comunicarea sentinţei nu a fost respectat.
(Curtea de Apel Braşov, Secţia Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 547/M din 14 mai 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin sentinţa civilă 227/2008, Tribunalul Covasna a dispus următoarele:
A admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Inspectoratul Teritorial de Muncă C. Respinge cererea formulată de reclamanta (...) E. SRL, reprezentată legal de E. G, în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Teritorial de Muncă C, ca fiind îndreptată împotriva unei părţi fără calitate procesuală pasivă.
A respins că fiind neîntemeiata cererea formulată de reclamanta (...) E. SRL în contradictoriu cu pârâta I.S., domiciliată în Sf G. (...).
Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut următoarele :
Prin acţiunea formulată de reclamanta S.C. E. S.R.L. în contradictoriu cu pârâtele Inspectoratul Teritorial de Muncă C şi I.S., s-a solicitat instanţei de judecată că prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună rectificarea Dispoziţiei nr. 51/28.06.2006, emisă de S.C. E. S.R.L., de desfacere a contractului individual de muncă al pârâtei I.S. din acordul părţilor art. 55 lit. b) CM în „demisie/26.06.2006 art. 55 lit. c) combinat cu art. 79 CM”.
Pârâta I.S. a fost salariata societăţii reclamante potrivit Contractului individual de muncă înregistrat sub nr. 97681/19.10.2004, urmând să înceapă activitatea cu aceeaşi dată că lucrător comercial (f. 6).
Potrivit Dispoziţiei nr. 51/28.06.2006 raporturile de muncă dintre cele două părţi au încetat la data de 26.06.2006 în temeiul art. 55 lit.b din Codul muncii ca urmare a acordului părţilor.
Obiectul prezentului litigiu îl constituie rectificarea deciziei de desfacere a contractului individual de muncă, act provenit chiar de la societatea reclamantă, singura în măsură să revoce Decizia nr. 51/28.06.2006. Practic reclamanta îşi invocă propria culpă, niciuna dintre pârâte, în special fosta salariată I.S., nu au posibilitatea de a revoca sau a emite o nouă decizie de încetare a raporturilor de muncă dintre reclamantă şi pârâta (fostă salariată).
Societatea reclamantă, în calitate de angajator, este răspunzătoare pentru faptul că nu a procedat corect la emiterea deciziei de desfacere a contractului individual de muncă, cu privire la modul de încetare a raporturilor de muncă dintre cele două părţi, obligaţie care revine acesteia şi nu Inspectoratul Teritorial de Muncă, astfel cum prevede alin. (2) al art. 7 din Decretul-Lege nr. 92/1976 potrivit căruia înscrierile eronate sau efectuate fără respectarea prevederilor legale vor fi rectificate de unitatea care păstrează carnetul de muncă sau, dacă cel interesat nu mai este încadrat de ultima unitate, în baza actelor oficiale care atestă alte situaţii decât cele înscrise, rectificările certificându-se în carnetul de muncă.
Împotriva sentinţei a formulat recurs reclamanta (...) E. SRL Sf. G în termen, motivat.
În motive, sentinţa este criticată pentru nelegalitate şi netemeinicie, considerând că sunt aplicabile dispoziţiile art. 304 alin. (1) pct. 9 C. proc. civ.
Instanţa, din oficiu a invocat excepţia tardivităţii formulării recursului având în vedere că sentinţa i-a fost comunicată reclamantei recurente în 28.03.2008, iar recursul a fost înregistrat la Tribunalul Covasna în 10.04.2008 cu depăşirea termenului special de recurs de zece zile.
Recurenta a formulat concluzii scrise cu privire la această excepţie susţinând că termenul de recurs este de 15 zile deoarece litigiul de faţă nu are natura unui litigiu de muncă ci este un litigiu de natură comercială, deoarece pretenţiile reclamantei izvorăsc dintr-un contract de prestări servicii şi nu dintr-un contract de muncă cum greşit a apreciat instanţa de fond.
Analizând apărarea recurentei, Curtea a constatat că instanţa de fond a respectat dispoziţiile procedurale cu privire la competenţa materială în funcţie de natura litigiului.
În speţă se solicită rectificarea dispoziţiei 51/28.06.2006 emisă de (...) E. SRL de desfacere a contractului de muncă a pârâtei din art. 55 lit. b) Codul muncii în art. 55 lit. c) Codul muncii.
Dispoziţia 51/2006 emisă de reclamanta recurentă face trimitere la contractul de muncă al pârâtei şi nu la contractul de prestări servicii nr. 51/26.05.2004 invocat de recurentă în apărare. De altfel, raporturile juridice dintre părţi s-au derulat în baza contractului de muncă înregistrat la I.T.M. sub nr. 97681/19.10.2004, încheiat ulterior contractului de prestări servicii înregistrat la ITM sub nr. 51/26.05.2004, aspect ce confirmă adevărata intenţie a părţilor în derularea raporturilor juridice, respectiv aceea a unui veritabil raport de muncă.
În consecinţă, instanţa a fost sesizată cu soluţionarea unui litigiu de muncă, iar regulile de procedură aplicabile în exercitarea căii de atac sunt cele prevăzute de art. 80 din Legea nr. 168/1999. Faţă de aceste dispoziţii se constată că termenul de recurs este de 10 zile şi curge de la comunicarea sentinţei. Acest termen nu a fost respectat în cauză şi în consecinţă instanţa va admite excepţia tardivităţii recursului şi va respinge că tardiv formulat recursul.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner