Administrator. COntract de muncă. Decizie de eliberare din funcţia de director general şi numirea pe funcţia de referent marketing pe durata determintă. Încetarea contractlui ca urmare a acordului părţilor.

Tematică: Contestatie decizie modificare unilaterala a contractului de munca

În conformitate cu disp. art. V din OUG nr. 82/2007, care modifică şi completează legea 31/1990 a societăţilor comerciale, contractele de muncă ale administratorilor/directorilor, încheiate pentru îndeplinirea mandatului de administrator sau director, înainte de intrarea în vigoare a acestei ordonanţe, încetează de drept, la data intrării în vigoare a acesteia. Or, de la acea dată, respectiv, 1.07.2007, când a intrat în vigoare, actul normativ susmenţionat, reclamantul nu a mai fost confirmat în funcţie şi nici continuarea activităţii acestuia nu poate echivala cu prelungirea tacită a mandatului. Eliberarea din funcţia de director general şi membru al consiliului de administraţie a contestatorului, s-a realizat în temeiul dispoziţiilor legale mai sus menţionate, şi în baza disp. art. 140/1 alin. (3), şi 143/1 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, nefiind una abuzivă. Faptul că unitatea, a dispus prin decizia ce face obiectul prezentei cauze, trecerea contestatorului pe funcţia de referent, echivalează în speţa de faţă, cu o ofertă de loc de muncă, în care unul din elementele de bază ale raportului de muncă, respectiv salariul, a rămas neschimbat, şi faţă de această ofertă, contestatorul are dreptul de opţiune.
(Curtea de Apel Braşov, Secţia Civilă şi Pentru Cauze cu Minori şi de Familie, de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia Civilă nr. 941/M din 11 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

 

Prin sentinţa civilă nr. 826/2008 a Tribunalului Braşov, a fost admisă contestaţia formulată de contestatorul E.E.-G. în contradictoriu cu intimata S.C.D. Industrial PARC S.A. şi în consecinţă, a anulat Decizia nr. 5/19.10.2007, emisă de intimată. A dispus reîncadrarea contestatorului în funcţia de Director General, începând cu data de 1.09.2007. A obligat intimata să plătească în favoarea contestatorului suma de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa a reţinut următoarele:

Contestatorul E.E.G. a fost angajat al societăţii intimate în funcţia de director general, în baza contractului individual de muncă din data de 03.10.2003, încheiat pe durată nedeterminată, înregistrat sub nr. 1/3.10.2003 în registrul general de evidenţă a salariaţilor. La acest contract individual de muncă au fost încheiate mai multe acte adiţionale.

Prin decizia contestată, nr. 5/19.10.2007, emisă de intimată, s-a dispus eliberarea din funcţia de director general al S.C. D. Industrial Parc S.A. a contestatorului, începând cu data de 01.09.2007. Prin aceeaşi decizie s-a dispus trecerea contestatorului pe funcţia de referent marketing începând cu data de 1.09.2007 până la data de 31.10.2007, dată la care contractul individual de muncă încetează ca urmare a acordului părţilor. Mai rezultă din decizie că pentru această perioadă se menţine salariul de încadrare a contestatorului în sumă de 3.445 lei la care se adaugă sporul de vechime cuvenit.

 

Împotriva a cestei sentinţe s-a declarat recurs de recurenta (...) D. Industrial Parc SA, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. În dezvoltarea motivelor de recurs se arată că în anul 2004 prin I. nr. 32/2004 contestatorul a fost ales în consiliul de administraţie al societăţii şi apoi prin hotărârea nr. 10/2004 a consiliului de administraţie şi director general al societăţii. Aceste hotărâri au fost reconfirmate abia în anul 2007 prin hotărârea nr. 250 din 28.06.2007 a adunării generale extraordinare a acţionarilor (...) D. Industrial Parc SA B. Prima instanţă în mod eronat nu a reţinut faptul că contractul individual de muncă al contestatorului a încetat ope legis la data de 29 iunie 2007, lucru care nu mai necesita o decizie administrativă, întrucât dispoziţiile O.U.G. nr. 82/2007 sunt dispoziţii tranzitorii speciale, ce derogă de la prevederile Codului Muncii.

La dosar s-a formulat cerere de intervenţie în interesul recurentei, de intervenientul E.E., prin care se solicită să fie respins recursul şi instanţa să reţină faptul că modificarea contractului individual de muncă al contestatorului s-a realizat cu acordul acestuia şi cu menţinerea salariului avut în calitate de director. Mai mult de arată că contractul individual de muncă al contestatorului a încetat de drept odată cu intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 82/2007.

În întâmpinarea formulată de intimatul E.E.-G., se solicită respingerea recursului pentru faptul că prin decizia contestată s-a realizat o modificare unilaterală a contractului de muncă, ceea ce nu este permis în materia dreptului muncii.

 

Examinând sentinţa atacată în raport cu criticile formulate în recurs instanţa apreciază că recursul este întemeiat şi în consecinţă va fi admis, în baza disp. art. 312 C. proc. civ., pentru următoarele considerente:

Prin decizia nr. 5/19.10.207 emisă de unitatea angajatoare (...) D. Industial Parc SA, a fost eliberat din funcţia de director general, intimatul E.E.-G., începând cu data de 1.09.2007 şi trecerea acestuia pe funcţia de referent marketing, cu menţinerea salariului de încadrare.

Intimatul şi-a desfăşurat activitatea în cadrul unităţii angajatoare în temeiul contractului de muncă nr. 1/3.10.2003, intervenit între părţi, pentru funcţia de director general. Statutul acestuia de director general şi membru al consiliului de administraţie a fost consolidat ulterior prin hotărârile Consiliului Judeţean nr. 10 şi 32 din anul 2004, şi hotărârea AGA nr. 250/28.06.2007, lucru ce nu a fost contestat de părţi.

Tot în data de 28.06.2007, prin hotărârea nr. 302, emisă de Consiliul Judeţean B, au fost revocaţi membrii consiliului de administraţie al (...) D. Industrial Parc SA B. Prin hotărârea nr. 412/2.10.2007 emisă tot Consiliul Judeţean, s-a dispus revocarea hotărârii nr. 302/28.06.2007 a Consiliului Judeţean, prin care a fost revocat consiliului de administraţie din cadrul (...) D. Industrial Parc SA.

Tot în data de 2.10.2007, s-a emis o altă hotărâre, de Consiliul Judeţean, prin care a fost revocat consiliul de administraţie din cadrul societăţii, şi s-a stabilit prin vot secret componenţa noului consiliu de administraţie. Aceste atribuţii ale adunării generale au fost exercitate în conformitate cu dispoziţiile art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1991 privind societăţile comerciale.

În conformitate cu disp. art. V din OUG nr. 82/2007, care modifică şi completează legea 31/1990 a societăţilor comerciale, contractele de muncă ale administratorilor/directorilor, încheiate pentru îndeplinirea mandatului de administrator sau director, înainte de intrarea în vigoare a acestei ordonanţe, încetează de drept, la data intrării în vigoare a acesteia. Or, de la acea dată, respectiv, 1.07.2007, când a intrat în vigoare, actul normativ susmenţionat, reclamantul nu a mai fost confirmat în funcţie şi nici continuarea activităţii acestuia nu poate echivala cu prelungirea tacită a mandatului.

Din întreaga abundenţă de decizii de numire, confirmare şi revocare a directorului general şi a consiliului de administraţie, se poate reţine că, decizia nr. 5/19.10.2007 emisă de (...) D. Industrial Parc, a fost dată tocmai în considerarea dispoziţiilor legale susmenţionate, care sunt imperative, şi fără nici un echivoc. Eliberarea din funcţia de director general şi membru al consiliului de administraţie a contestatorului, s-a realizat în temeiul dispoziţiilor legale mai sus menţionate, şi în baza disp. art. 140/1 alin. (3), şi 143/1 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, nefiind una abuzivă.

Faptul că unitatea, a dispus prin decizia ce face obiectul prezentei cauze, trecerea contestatorului pe funcţia de referent, echivalează în speţa de faţă, cu o ofertă de loc de muncă, în care unul din elementele de bază ale raportului de muncă, respectiv salariul, a rămas neschimbat, şi faţă de această ofertă, contestatorul are dreptul de opţiune.

Faţă de toate aceste considerente instanţa apreciază că recursul este întemeiat şi în consecinţă va fi admis şi sentinţa primei instanţe modificată în tot în sensul celor mai sus menţionate. În baza disp. art. 274 C. proc. civ. instanţa va obliga contestatorul la plata cheltuielilor de judecată, ocazionate la fond de pârâtă, cheltuieli care au fost justificate cu înscrisuri.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner