Lector universitar. Termen de contestare a deciziei. Excepţia tardivităţii acţiunii. Admitere

Tematică: Contestatie decizie modificare unilaterala a contractului de munca

Tribunalul a reţinut în mod corect, cu referire la probele dosarului şi dispoziţiile art. 283 lit. a) Codul Muncii, că acţiunea a fost introdusă peste termenul legal de 30 zile de la data comunicării decizie contestate, aţa încât este tardivă.
(Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia Civilă nr. 1162 din 11 decembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin acţiunea în conflict de muncă înregistrată la Tribunalul Sibiu sub dosar nr. (...), reclamanta E.D.N. a chemat-o în judecată pe pârâta Universitatea M.E.S – Facultatea de litere şi artă, contestând modificarea unilaterală a contractului individual de muncă intervenită prin decizia nr. 486/A/01.10.2007 emisă de pârâtă, din funcţia de lector universitar la D. de studii franceze şi francofone din Cadrul Facultăţii de litere şi arte în funcţia de asistent universitar şi se solicită obligarea pârâtei la reîncadrarea sa în Statul de funcţiunii al catedrei pe postul deţinut anterior de lector universitar, începând cu data de 1.10.2007 pentru a se putea întocmi un nou contract de muncă pe durată nedeterminată cu aceeaşi dată, conform deciziei nr. 377/01.09.2003 de numire pe postul de lector universitar.

În motivarea acţiunii sale reclamanta arată că această modificare de încadrare încalcă prevederile Deciziei de concurs nr. 377/1.09.2003 de numire pe post de lector universitar cât şi cele ale contractului individual de muncă nr. 56/1.10.2007 care stipulează clauza perioadei de 4 ani în care avea obligaţia de a obţine titlul de doctor în specialitate, cuprinsă între data de 01.10.2003 şi data de 10.10.2007/inclusiv pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post, până la încetarea motivelor care au determinat suspendarea acestuia.

Menţionează reclamanta, că în intervalul 28.09-10.11.2007 a fost în concediu medical, astfel că termenul limită pentru obţinerea titlului de doctor în filologie se prelungea pe perioada suspendării contractului, deci până la 10.11.2007, conform art. 50 Codul Muncii.

Arată că a obţinut titlul de doctor pe data de 2.11.2007, aşa încât în momentul revenirii la catedră era în posesia titlului ştiinţific, iar termenul susţinerii tezei de doctorat corespunde prevederilor contractuale.

În probaţiune s-a depus: copie diplomă de doctor, decizia nr. 377/01.09.2003, adeverinţa nr. 2362/16.11.2007, contract individual de muncă nr. 567/2003, decizia nr. 486/A/01.10.2007.

Pârâta Universitatea M.E.S, prin întâmpinarea depusă solicită respingerea acţiunii, invocând în primul rând excepţia tardivităţii contestaţie, faţă de prev. art. 283 Codul Muncii, iar pe fondul cauzei, netemeinicia şi nelegalitatea acesteia, faţă de prev. art. 60 alin. (6) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Prin sentinţa civilă nr. 714/01.07.2008 pronunţată de Tribunalul Sibiu în cauză s-a admis excepţia tardivităţii introducerii acţiunii invocate de pârâtă şi pe cale de consecinţă s-a respins acţiunea în conflict de drepturi formulată de reclamanta E.D.N. în contradictoriu cu pârâta Universitatea M.E.S.

Pentru a hotărî, astfel, tribunalul a reţinut cu referire la probele dosarului şi dispoziţiile art. 283 lit. a) Codul Muncii că acţiunea a fost introdusă peste termenul legal de 30 zile de la data comunicării decizie contestate, aţa încât este tardivă.

Se reţine, de asemenea, că nemenţionarea în decizie a termenului şi a instanţei la care poate fi atacată nu este o cauză de nulitate a deciziei, deoarece legea nu prevede sancţiunea nulităţii pentru lipsa acestor menţiunii, decât în cazul deciziilor de sancţionare disciplinară.

 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termenul legal, reclamanta E.D.N. solicitând admiterea acestuia, modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii ca nelegală a excepţiei tardivităţii introducerii acţiunii şi judecarea fondului cauzei.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta critică sentinţa atacată ca nelegală şi netemeinică arătând că în mod greşit instanţa de fond a admis excepţia tardivităţii acţiunii deoarece ea nu a contestat Decizia nr. 486/A/2007 şi actul adiţional la contractul de muncă din data de 22.02.2008, ci a solicitat încadrarea sa în Statul de funcţiunii al catedrei pe postul de lector universitar dr,, poz.9, specialitatea literatură franceză din anul universitar următor, din 01.10.2008 şi întocmirea cu începere de la această dată a unui nou contract individual de muncă, pe o perioadă nedeterminată, conform prevederilor art. 2 al Deciziei de concurs nr. 377/01.09.2003. Acelaşi lucru a fost solicitat şi pârâtei, prin cererea nr. 1830/02.06.2008 prin care a încercat soluţionarea pe cale amiabilă a situaţiei.

Prin întâmpinarea depusă în această fază procesuală de intimata Universitatea M.E.S se solicită respingerea recursului şi menţinerea sentinţei atacate ca fiind legală şi temeinică, deoarece, aşa cum corect a reţinut instanţa de fond, reclamanta a contestat, cu depăşirea termenului legal, decizia nr. 468A/1.10.2007 şi actul adiţional la contractul de muncă încheiat la această dată. Pe fondul cauzei, se arată că acţiunea este neîntemeiată deoarece reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a obţine titlul ştiinţific de doctor în specialitate în termen de 4 ani, calculat cu data numirii sale, respectiv până la data de 01.10.2007,obligaţie care a subzistat şi pe perioada suspendării contractului de muncă invocată de reclamantă.

 

Curtea, analizând sentinţa atacată prin prisma criticilor formulate cât şi din oficiu conform cerinţelor art. 304 indice 1 C. proc. civ. în limitele statuate de art. 306 alin. (2) C. proc. civ., reţine următoarele:

Recursul este nefondat.

Prin cererea introductivă înregistrată la Tribunalul Sibiu sub dosar nr(...) reclamanta E.D.N. a solicitat soluţionarea litigiului invit între ea şi angajatorul Universitatea M.E. Sibiu cu privire la modificarea contractului individual de muncă nr. 56/2003, invocând faptul că această modificare nu respectă prevederile deciziei de concurs nr. 377/1.09.2003, de numire pe post şi cele ale contractului individual de muncă nr. 56/2003, aferent deciziei de concurs.

Modificarea care a creat nemulţumirea reclamantei şi a generat conflictul de drepturi de faţă se regăseşte în conţinutul deciziei nr. 486A/1.10.2007, prin care începând cu data de 1.10.2007 recurenta reclamantă a fost numită pe postul de asistent universitar, poz. 27, discipline: limba franceză(limbă străină), Practica de profil Facultatea de Litere şi Arte, D. de Studii franceze şi G. (f. 9). Această decizia a fost ataşată acţiunii.

Din petitul acţiunii şi argumentarea în fapt şi drept a acestei acţiunii, reiese evident faptul, că instanţa de fond a determinat corect obiectul litigiului de faţă, ca fiind decizia nr. 486A/01.10.2007, de modificare a contractului individual de muncă încheiat de către părţi. În raport cu acest obiect, în cauză s-a făcut o corectă aplicare a prevederilor art. 283 lit. a) Codul Muncii, acţiunea fiind introdusă la data de 16.06.2008, deci cu depăşirea termenului legal de 30 zile de la comunicarea deciziei, care a fost 22.02.2008 (conform menţiunilor făcute de reclamantă pe înscrisul depus la f. 23).

Chiar dacă, în finalul acţiunii reclamanta solicită instanţei, soluţionarea încadrării sale pe postul de lector, în Statul de funcţiunii al Catedrei de Studii franceze şi francofone, cu începere din data de 1.01.2008, această cerere nu este de natură a modifica obiectul principal al acţiunii introductive, care rămâne, aşa cum corect a reţinut prima instanţă atacarea deciziei de modificare a contractului de muncă, în raport cu care s-a impus invocare şi analizarea, potrivit cerinţelor art. 137 C. proc. civ. coroborat cu art. 283 lit. Codul muncii a excepţiei, de fond, a tardivităţii acţiunii. Scopul umărit de reclamantă prin acţiunea introductivă aşa cum a fost redactată şi argumentată a vizat contestarea încadrarii sale pe postul de asistent universitar, încadrare care s-a efectuat prin Decizia nr. 486A/2007, aşa încât nu poate fi primită susţinerea acesteia din recurs în sensul cererea sa nu a vizat această decizie, ci doar încadrarea sa pe o altă funcţie, respectiv cea de lector universitar.

Faţă de cele ce preced, curtea constată că soluţia primei este legală şi temeinică, nefiind incident niciunul din cazurile de casare sau modificare a sentinţei expres prevăzute de legiuitor în conţinutul art. 304 pct.1-9 C. proc. civ., aşa încât, în conformitate cu art. 312 alin. (1) C. proc. civ. va respinge ca nefondat recursul cu care a fost investită de către reclamantă.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner