Acţiune în anulare. Recurs. Contestaţie în anulare. Respingere

Tematică: Actiune in anulare

Conform art. 318 C. proc. civ. hotărârile instanţei de recurs pot fi atacate cu contestaţie în anulare când dezlegarea dată e rezultatul unei greşeli materiale sau când instanţa, respingând recursul sau admiţându-l numai în parte, a omis din greşeală să cerceteze vreunul din motivele de modificare sau de casare. Raportat la cuprinsul contestaţiei în anulare, contestatorul nu a invocat existenţa unei greşeli materiale ci a apreciat că instanţa de recurs a dat o interpretare eronată dispoziţiilor legale aplicabile în speţă.
(Curtea de Apel Ploieşti, Secţia pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 283 din 7 martie 2008, www.jurisprudenta.org)

Reclamantul T.D.T a chemat în judecată pârâta SC N.T SA şi a solicitat a se constata nulitatea valorii nominale a salariilor de bază prevăzute în grilele din anexa nr. 8 a D./2004-2008, înlocuirea acestei valori cu valorile rezultate în urma recalculării conf. art. 80 alin. 3, având în vedere coeficienţii de ierarhizare şi să se dispună obligarea pârâtei la recalcularea salariilor în funcţie de salariul minim de bază din combinat, în valoare de 455 lei, cu plata diferenţelor salariale începând cu 1.09.2005.
În motivarea cererii s-a arătat că, potrivit sentinţei 1326/2005 a Tribunalului Dâmboviţa, s-a constatat că valoarea salariului minim de bază la nivel de unitate este, de la 1.09.2005-455 lei şi pârâta nu a acordat diferenţele salariale rezultate astfel.
Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii, invocând excepţia tardivităţii acţiunii întrucât s-a depăşit termenul de 6 luni prevăzut de art. 283 lit. e) Codul muncii. A mai invocat şi excepţia autorităţii de lucru judecat.
Pe fondul cauzei pârâta a arătat că în societate există un CCM negociat, iar majorarea salariului minim de bază pentru muncitorii calificaţi s-a produs prin efectul dispoziţiile art. 45 lit. a) din Actul adiţional la D. coroborat cu art. 8 din Legea nr. 130/1996.
Prin încheierea din 12.04.2006 s-a respins excepţia tardivităţii, iar la 13.09.2006 pârâta a renunţat la judecarea excepţiei privind autoritatea de lucru judecat.
Prin sentinţa civilă nr. 1211/18.09.2006 Tribunalul Dâmboviţa a respins acţiunea ca neîntemeiată, cu opinie separată a asistentului judiciar N.N.
Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că sentinţa 1326/2005 a Tribunalului Dâmboviţa nu poate fi invocată ca temei pentru cererea reclamantului, întrucât aceasta a avut ca obiect numai constatarea nulităţii valorii salariului minim la nivel de unitate stabilit la art. 80 alin. (2) din D. 2000-2008, în sensul că de la 1.09.2005 valoarea de 420 lei va fi înlocuită cu cea de 455 lei potrivit art. 45 (1) din actul adiţional nr. 1 la D., act adiţional care prevedea fără echivoc şi clar că se aplică numai pentru muncitorii din activităţile productive.
A mai reţinut tribunalul că potrivit art. 78 alin. (2) din CCM salariul de bază se stabileşte prin negociere pentru fiecare salariat, iar la alin. (6) se arată că modificarea grilelor de salarizare şi a coeficienţilor de ierarhizare se realizează doar prin negociere cu sindicatul, lucru care nu s-a petrecut.
În opinia separată se susţine că din interpretarea CCM rezultă că de fiecare dată când se modifică salariul minim de bază trebuie sa se stabilească valoarea nominală a salariilor de bază ale tuturor salariaţilor.
Împotriva sentinţei nr. 1211/18.09.2006 a formulat recurs reclamantul T.D.T, criticând-o ca netemeinică şi nelegală cu motivarea, în esenţă, că angajatorul avea obligaţia să aplice indexarea tuturor salariilor cu 8, 33% şi nu doar muncitorilor calificaţi, cu salarii inferioare valorii de 455 lei.
A mai arătat recurentul că instanţa de fond nu a ţinut cont de faptul că salariul minim de bază a fost stabilit prin D., iar pârâta-intimată refuză aplicarea noului salariu minim. De asemenea, s-a susţinut că trebuie interpretate clauzele contractelor după intenţia comună a părţilor şi nu după sensul literar al termenilor.
Intimata-pârâtă SC N.T SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului şi menţinerea ca legală şi temeinică a hotărârii instanţei de fond. S-a susţinut că nu se poate discuta de nulitate în legătură cu valorile nominale ale salariilor şi că este forţată interpretarea art. 80.3 din D. dată de recurentă.
Analizând actele şi lucrările dosarului, sentinţa atacată şi motivele recursului, Curtea de Apel Ploieşti, prin decizia civilă nr. 135 din 13.02.2007 a respins ca nefondat recursul declarat de reclamantul T.D.T împotriva sentinţei civile nr. 1211 din 18.09.2006 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, în contradictoriu cu pârâta S.C. N.T SA.
Pentru a pronunţa această decizie instanţa de control judiciar a reţinut următoarele:
Potrivit art. 78 alin. (2) din CCM salariul de bază se stabileşte prin negociere pentru fiecare salariat, iar la alin. 6 se arată că modificarea grilelor de salarizare şi a coeficienţilor de ierarhizare se realizează doar prin negociere cu sindicatul.
E. salariului consemnate în grilele din Anexa 8 a D. au fost negociate în august 2004 şi erau superioare salariului minim la nivel de ramură. Art. 80.3 din D. a avut aplicabilitate numai la momentul negocierii colective de la 1.08.2004 şi precizează expres că salariile de bază din combinat se recalculează în funcţie de salariul minim de bază stabilit la 1.08.2004.
Actul adiţional nr. 6/17.10.2006 la D. prevede în mod clar care este modalitatea de majorare a salariilor, cuantumul acestei majorări şi data de la care se aplică, acest act adiţional fiind rezultatul negocierilor şi convenţiei cu recurentul-reclamant.
În mod corect instanţa de fond a reţinut că sentinţa 1326/2005 a Tribunalului Dâmboviţa nu poate fi invocată ca temei pentru cererea reclamantului, întrucât această sentinţă a avut ca obiect numai constatarea nulităţii valorii salariului minim la nivel de unitate stabilit la art. 80 alin. 2 din D. 2000-2008, în sensul că de la 1.09.2005 valoarea de 420 lei va fi înlocuită cu cea de 455 lei potrivit art. 45 (1) din actul adiţional nr. 1 la D., act adiţional care prevedea fără echivoc şi clar că noua valoare se aplică numai pentru muncitorii din activităţile productive.
Prin urmare, acţiunea promovată de reclamant este lipsită de temei legal şi în mod corect a fost respinsă de tribunal.
Împotriva deciziei nr. 135/13.02.2007 a Curţii de Apel Ploieşti a formulat contestaţie în anulare contestatoarea T. D. T, invocând în drept dispoziţiile art. 318 C. proc. civ. În motivarea contestaţiei în anulare contestatoarea a arătat că, precizând că art. 45(1) din CCM la nivel de ramură se modifică începând cu data de 1.09.2005, salariul minim de bază fiind de 455 lei pentru muncitorii din activităţi productive, cu excluderea restului personalului, instanţa a încălcat dispoziţiile art. 239 din CodulMuncii ce prevăd că dispoziţiile contractului colectiv de muncă produc efecte pentru toţi salariaţii ci nu numai pentru muncitorii calificaţi.
De asemenea, instanţa a ignorat dispoziţiile art. 46(1) şi art. 112 din CCM la nivel de ramură, precum şi decizia nr. 511/2006 a Curţii Constituţionale.
Curtea, examinând contestaţia în anulare în raport de actele şi lucrările dosarului, de motivele invocate de contestator în susţinerea contestaţiei prin raportare la dispoziţiile art. 318 C. proc. civ., constată că aceasta e nefondată din considerentele ce se vor arăta în continuare:
Conform art. 318 C. proc. civ. hotărârile instanţei de recurs pot fi atacate cu contestaţie în anulare când dezlegarea dată e rezultatul unei greşeli materiale sau când instanţa, respingând recursul sau admiţându-l numai în parte, a omis din greşeală să cerceteze vreunul din motivele de modificare sau de casare.
Raportat la cuprinsul contestaţiei în anulare, Curtea, constatând că, contestatorul nu a invocat existenţa unei greşeli materiale ci a apreciat că instanţa de recurs a dat o interpretare eronată dispoziţiilor legale aplicabile în speţă, cercetând toate motivele de recurs, având în vedere dispoziţiile art. 318 C. proc. civ., în baza art. 320 c.proc.civ. va respinge ca nefondată contestaţia în anulare formulată de contestatorul T.-D.T.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner