Inspector asigurare. Modificare unilaterală contract de muncă. Stabilire sarcini - relaţi cu pubicul. Legalitate. Obigaţia respectării ordinului şefului ierarhic.

Tematică: Contestatie decizie modificare unilaterala a contractului de munca

Contestatoarea face parte din categoria personalului tesa, angajată în departamentul de asigurări, fiind inspector asigurare, funcţie în care se subordonează direct directorului adjunct, astfel cum rezultă din organigrama societăţii de asigurare. Or, potrivit fişei postului precum şi în raport de dispoz. art. 115 şi urm. Codul Muncii angajatorul este cel care stabileşte programul individualizat de muncă contestatorul având obligaţiile de serviciu de a executa dispoziţiile şefilor ierarhici, respectiv directorul adjunct şi directorul sucursalei.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 4789 din 19 iunie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin sentinţa civilă nr. 174/30 ianuarie 2008 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. (...) a respins contestaţia formulată de contestator Ţ.C., în contradictoriu cu intimat SC B. SA - SUCURSALA D. Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin decizia contestată directorul SC B. SA Sucursala C în virtutea atribuţiilor manageriale şi a prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a stabilit anumite atribuţii de serviciu în sarcina personalului U. angajat în cadrul Departamentului de Asigurări şi anume: asigurarea relaţiilor cu publicul pe perioada campaniilor de încheiere a asigurărilor, în scopul mobilizării întregului personal de vânzări în vederea încheierii de asigurări în teritoriu .

În calitate de salariat al Sucursalei B. D în funcţie de inspector asigurare, contestatoarea face parte din Departamentul U. al Sucursalei şi se subordonează direct Directorului Adjunct. Potrivit fişei postului pe lângă sarcinile de serviciu execută şi dispoziţiile directorului adjunct şi pe cale de consecinţă şi pe cele ale directorului Sucursalei atât scrise cât şi verbale. Activitatea din cadrul societăţii de asigurări este prin ea însăşi o activitate de relaţii cu publicul iar susţinerea contestatoarei că îi era necesară o anumită pregătire pentru executarea noilor sarcini este nefondată.

 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatoarea Ţ.C., criticând pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursului, contestatoarea a susţinut că în mod nelegal angajatorul a procedat la modificarea unilaterală a contractului de muncă, în condiţiile în care aceasta nu face parte din categoria personalului tesa i-au fost încredinţate atribuţii privind relaţiile cu publicul în perioada campaniilor de încheiere a asigurărilor.

 

Analizând motivele de recurs cât şi hotărârea instanţei de fond se constată că recursul este nefondat, astfel încât, în temeiul art. 312 C. proc. civ. urmează a-l respinge.

Starea de fapt astfel cum a fost reţinută de către prima instanţă este în acord cu probatoriul administrat în cauză, contestatoarea face parte din categoria personalului tesa, angajată în departamentul de asigurări, fiind inspector asigurare, funcţie în care se subordonează direct directorului adjunct, astfel cum rezultă din organigrama societăţii de asigurare. Or, potrivit fişei postului precum şi în raport de dispoz. art. 115 şi urm. Codul Muncii angajatorul este cel care stabileşte programul individualizat de muncă contestatorul având obligaţiile de serviciu de a executa dispoziţiile şefilor ierarhici, respectiv directorul adjunct şi directorul sucursalei.

De aceea, constatând că starea de fapt a fost corect reţinută, în raport cu probatoriile administrate, iar dispoziţiile legale incidente în cauză au fost corect aplicate, hotărârea primei instanţe urmează a fi menţinută în totalitate.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner