Modificare unilaterală contract de muncă. Legalitatea actului adiţional. Certificatul medical. Veridicitate.

Tematică: Contestatie decizie modificare unilaterala a contractului de munca

1. Anularea deciziei contestate îşi produce efecte numai până la momentul desfiinţării primei hotărâri, în acest context fiind legal emise atât adresa nr. 112/4/346, cât şi actul adiţional, revenindu-se la măsura iniţială. 2. Din copia ordinului de deplasare emis la data de 7 noiembrie 2007, reiese că la data de 8 noiembrie 2007, reclamantul s-a aflat la Centrul D.C., astfel susţinerea că nu a luat la cunoştinţă de actul adiţional nu are relevanţă, existând şi semnătura sa pe adresa, prin care i se comunică trecerea în funcţia de J. III la HM E., începând cu această dată. Certificatul medical nr. (...) este emis la data de 11 noiembrie 2007, fiind vizibile modificările cifrelor 7, 8 şi 13, veridicitatea acestora fiind astfel incertă.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 8529 din 7 octombrie 2008, www.jurisprudenta.org)

Tribunalul Gorj prin sentinţa nr. 2207 de la 21 februarie 2008 a admis contestaţia formulată de contestatorul Ş.J.-A, împotriva adresei nr. 112/4/346/8.11.2007 şi a actului adiţional la contractul individual de muncă nr. 8/21/917/15.11.2007, emise de intimata Sucursala Regionala CFR C. A anulat adresa nr. 112/4/346/8.11.2007 şi actul adiţional la contractul individual de muncă nr. 8/21/917/15.11.2007, emise de intimata. A dispus menţinerea contestatorului pe funcţia de şef staţie rezervă la Staţia CFR Tg. Jiu. A obligat intimata la plata către contestator a drepturilor salariale aferente până la revenirea la locul de muncă din concediu medical.

S-a reţinut prin considerente că la data de 8 noiembrie 2007 reclamantul se afla în concediu medical, fiind incidentă interdicţia de modificare a D., în toate elementele constitutive ale acestuia. De asemenea, intimata nu a făcut probe concludente în apărarea sa, atitudinea sa procesuală pasivă fiind echivalentă unei achiesări la acţiune. Mai mult, prin modificarea D., au fost încălcate dispoz. art. 50 lit. b) Codul muncii, acesta fiind suspendat de drept.

 

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimata, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, susţinând că au fost apreciate eronat probele cauzei şi textele de lege aplicabile, precum şi dispoziţiile de ordine interioară.

S-a făcut trimitere la jurisprudenţa din domeniu, privind efectele desfiinţării primei hotărâri prin care s-a admis contestaţia în prezenta cauză, sentinţa civilă nr. 1037/5.06.2007 pronunţată de Tribunalul Gorj. Este criticată aprecierea instanţei de fond privind incapacitatea temporară în care s-a aflat reclamantul la data emiterii deciziei şi a actului adiţional, adeverinţa fiind emisă retroactiv.

Recursul este fondat.

 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin decizia civilă nr. 2645 de la 31.10.2007, pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. (...) a fost admis recursul formulat de intimata CNCFR SA C împotriva sentinţei civile nr. 1037/5.06.2007 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. (...), fiind casată sentinţa şi trimisă cauza spre rejudecare. Drept consecinţă, devin incidente dispoz. art. 311 C. proc. civ., conform cărora „hotărârea casată nu are nicio putere” iar actele de executare sau de asigurare făcute în puterea unei asemenea hotărâri sunt desfiinţate de drept. Astfel, anularea deciziei contestate îşi produce efecte numai până la momentul desfiinţării primei hotărâri, în acest context fiind legal emise atât adresa nr. 112/4/346, cât şi actul adiţional la D., revenindu-se la măsura iniţială.

Din copia ordinului de deplasare emis la data de 7 noiembrie 2007, reiese că la data de 8 noiembrie 2007, reclamantul s-a aflat la Centrul D.C., astfel susţinerea că nu a luat la cunoştinţă de actul adiţional nu are relevanţă, existând şi semnătura sa pe adresa nr. 12/346/8.11.2007, prin care i se comunică trecerea în funcţia de J. III la HM E., începând cu această dată. Certificatul medical nr. (...) este emis la data de 11 noiembrie 2007, fiind vizibile modificările cifrelor 7, 8 şi 13, veridicitatea acestora fiind astfel incertă.

În consecinţă, în baza art. 312 raportat la art. 304 pct. 9 C. proc. civ., va fi admis recursul, modificată sentinţa în sensul respingerii acţiunii reclamantului.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner