Despăgubire. Recurs. Nulitate

Tematică: Despagubire

Termenul de recurs este de 15 zile potrivit art. 301 C. proc. civ. şi curge de la comunicarea hotărârii. La art. 303 C. proc. civ. se menţionează că recursul se va motiva prin însăşi cererea de recurs sau înăuntrul termenului de recurs. Motivarea recursului s-a făcut cu mult peste termenul de 15 zile prevăzut de legiuitor, sancţiunea ce intervine în această situaţie fiind constatarea nulităţii recursului.
(Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 813 din 25 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

 

Prin acţiunea de dreptul muncii înregistrată pe rolul Tribunalului Sibiu sub nr. (...) reclamanta (...) B. (...) S a chemat în judecată pârâta E. B. P. ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei de 2570, 03 lei reprezentând cotă parte din lipsa în gestiune constatată la Supermarket E.B. la inventarele din 12.02.2006 şi 3.09.2006. În motivarea acţiunii s-a menţionat că pârâta a fost angajata societăţii reclamante în funcţia de vânzător gestionar, unde gestiunea era colectivă. În drept s-a invocat art. 270 Codul muncii.

Pretenţiile au fost micşorate la 2360, 51 lei în urma efectuării raportului de expertiză.

Pârâta prin întâmpinare s-a opus admiterii acţiunii.

A formulat acţiune reconvenţională prin care a cerut restituirea garanţiei reţinute pe perioada angajării, cu cheltuieli de judecată. În motivarea acţiunii reconvenţionale se arată că reclamanta reconvenţională nu a avut atribuţii de gestiune şi nu se face vinovată de lipsurile invocate. Mai mult, nu a fost înştiinţată de minusurile în gestiune rezultate la cele două inventare decât cu ocazia demisiei şi întocmirea fişei de lichidare.

Prin sentinţa civilă nr. 412/15.04.2008 Tribunalul Sibiu a admis acţiunea precizată formulată de reclamanta (...) B. (...) S împotriva pârâtei E.B.P., pârâta fiind obligată la plata sumei de 2360, 51 lei reprezentând cota parte lipsă din gestiune, respingând acţiunea reconvenţională formulată în cauză.

 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta-reclamantă reconvenţională E.B.P. cu menţiunea că „motivele de recurs le voi depune în termenul legal direct la instanţa de recurs”.

Prin notele de şedinţă depuse la dosar după înregistrarea dosarului pe rolul Curţii de Apel recurenta precizează care sunt motivele de recurs şi cere ca sentinţa să-i fie comunicată la noul domiciliu având în vedere că şi-a schimbat domiciliul.

Intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat anularea recursului pentru nemotivarea sa în termenul prevăzut de lege, iar în caz contrar respingerea lui ca neîntemeiat.

 

Curtea se va pronunţa mai întâi asupra aplicabilităţii în speţă a dispoziţiilor art. 306 alin. (1) C. proc. civ. Potrivit acestui text de lege recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal.

Termenul de recurs este de 15 zile potrivit art. 301 C. proc. civ. şi curge de la comunicarea hotărârii. La art. 303 C. proc. civ. se menţionează că recursul se va motiva prin însăşi cererea de recurs sau înăuntrul termenului de recurs.

Hotărârea atacată cu recurs a fost comunicată recurentei la data de 19.05.2008 la adresa S, str. (...), . 1A, . 19, judeţul S (fila 157 dosar de fond).

Adresa la care s-a făcut comunicarea este adresa la care a cerut recurenta să i se comunice sentinţa şi care reprezintă actualul domiciliu, conform notelor scrise depuse în recurs(fila 4).

Prin urmare, din data de 19.05.2008 a început să curgă termenul de motivare a recursului, termen care este de 15 zile.

Motivele de recurs sunt însă depuse de către recurentă numai la data de 30.07.2008, aceasta fiind data poştei.

Se poate astfel constata că motivarea recursului s-a făcut cu mult peste termenul de 15 zile prevăzut de legiuitor, sancţiunea ce intervine în această situaţie fiind constatarea nulităţii recursului.

În consecinţă, raportat la prevederile art. 306, alin. (1) C. proc. civ., Curtea urmează a constata nulitatea recursului declarat de către pârâta reclamantă reconvenţională E.B.P.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner