Decizia nr. 250/2001 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.18, 19 şi 20 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

Tematică: Decizia Curtii Constitutionale

Publicată în Monitorul Oficial nr.746 din 22.11.2001

www.ccr.ro

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.18, 19 şi 20 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Horoscop" — S.R.L. Bucureşti în Dosarul nr.4.702/1998 al Tribunalului Bucureşti — Secţia comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, precizând că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constituţionale ale art.135 alin.(1), referitoare la obligaţia statului de a ocroti proprietatea, şi nici celor ale alin.(6) al aceluiaşi articol, referitoare la caracterul inviolabil al proprietăţii, prevederi invocate de autorul excepţiei. Se mai arată că în jurisprudenţa sa Curtea Constituţională a constatat că dispoziţiile art.18, 19 şi 20 din Legea nr.15/1990 sunt constituţionale. Întrucât nu au intervenit noi elemente, se solicită menţinerea acestei jurisprudenţe. Referitor la definirea noţiunii de "patrimoniu", definire solicitată de autorul excepţiei, se consideră că este inadmisibilă în conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) din Legea nr.47/1992, republicată.

 

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 11 decembrie 2000, pronunţată în Dosarul nr.4.702/1998, Tribunalul Bucureşti — Secţia comercială a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.18, 19 şi 20 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Horoscop" — S.R.L. Bucureşti.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că "prevederile art.18—20 din Legea nr.15/1990 nu sunt în concordanţă cu principiile prevăzute de art.135 alin.(1) din Constituţie, care prevede că «Statul ocroteşte proprietatea» şi alin (6) al aceluiaşi articol care stipulează că «Proprietatea privată este, în condiţiile legii, inviolabilă»". Se mai arată că dispoziţiile alin.2 al art.20 din Legea nr.15/1990 potrivit cărora "Bunurile din patrimoniul societăţii comerciale sunt proprietatea acesteia [...]" sunt inechitabile, deoarece Primăria, ca organ al administraţiei locale, administrează şi în prezent aceste bunuri ale statului aflate în raza ei de competenţă. În ceea ce priveşte noţiunea de "patrimoniu", folosită la art.18, 19 şi 20 din Legea nr.15/1990, se susţine că aceasta creează "confuzie şi injusteţe, în sensul că societăţile comerciale au devenit proprietare ale unor bunuri pe care nu le aveau în administrare sau nu aveau încheiate, pentru acestea, contracte de închiriere, deoarece nu aveau folosinţa bunurilor respective, în detrimentul Primăriei care le administra în fapt şi în drept". În consecinţă, autorul excepţiei solicită explicarea de către Curtea Constituţională a noţiunii de "patrimoniu".

Exprimându-şi opinia asupra excepţiei, instanţa de judecată consideră că aceasta este neîntemeiată, întrucât dispoziţiile legale criticate nu contravin textelor constituţionale invocate.

În conformitate cu dispoziţiile art.24 alin.(1) din Legea nr.47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, autorul acesteia neindicând, de altfel, motivele de neconstituţionalitate. Se mai arată că asupra constituţionalităţii aceloraşi dispoziţii legale Curtea Constituţională s-a mai pronunţat (şi anume prin Decizia nr.37 din 3 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.141 din 8 iulie 1996, şi prin Decizia nr.9 din 22 ianuarie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.141 din 7 iulie 1997), stabilind că acestea sunt conforme prevederilor Constituţiei. Referitor la definirea de către Curtea Constituţională a noţiunii de "patrimoniu", definire solicitată de autorul excepţiei, se arată în aceeaşi opinie că aceasta "este o problemă ce nu intră în câmpul de acţiune al contenciosului constituţional".

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr.47/1992, reţine următoarele:

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din cererea formulată de autorul acesteia şi din încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art.18, 19 şi 20 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, dispoziţii referitoare la modalităţile juridice de transformare a unităţilor economice de stat în societăţi comerciale, la inventarierea patrimoniului acestora, la evaluarea şi stabilirea capitalului societăţilor comerciale înfiinţate pe această cale, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, precum şi la capitalul social şi bunurile din patrimoniul societăţilor comerciale.

În susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia a invocat încălcarea prevederilor constituţionale ale art.135 alin.(1), potrivit cărora "Statul ocroteşte proprietatea", precum şi a celor ale alin.(6) al aceluiaşi articol, conform cărora "Proprietatea privată este, în condiţiile legii, inviolabilă".

De asemenea, autorul excepţiei a considerat că noţiunea de "patrimoniu" creează "confuzie şi injustiţie" şi a solicitat Curţii Constituţionale să explice "înţelesul juridic al noţiunii de patrimoniu".

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, deoarece nu există o incompatibilitate a textelor de lege criticate cu prevederile constituţionale invocate. Astfel, dispoziţiile art.18, 19 şi 20 din Legea nr.15/1990 se integrează, în realitate, în ansamblul normelor prin care legiuitorul preconstituţional a stabilit bazele unui sistem economic compatibil cu regulile economiei de piaţă, sistem bazat pe proprietatea privată, opus esenţial sistemului economic centralizat, pe care l-a înlocuit, sistem care se baza pe proprietatea de stat. Totodată, Curtea reţine că dispoziţiile art.18 şi 19 din Legea nr.15/1990 au doar un caracter tehnic, prevăzând modul de înfiinţare a societăţilor comerciale, elementele obligatorii ale statutului acestora, obligativitatea înscrierii societăţii în registrul camerelor de comerţ şi industrie, precum şi inventarierea patrimoniului şi evaluarea capitalului social, operaţiuni care trebuie să respecte condiţiile stabilite prin hotărârea Guvernului. Or, aceste dispoziţii nu încalcă în nici un mod obligaţia statului de a ocroti proprietatea, îndatorire prevăzută la art.135 alin.(1) din Constituţie, şi nici inviolabilitatea, în condiţiile legii, a proprietăţii private, prevăzută la alin.(6) al aceluiaşi articol constituţional. Dimpotrivă, anticipând aceste prevederi constituţionale, legiuitorul preconstituţional a creat cadrul legislativ pentru transformarea proprietăţii de stat în proprietatea privată a societăţilor comerciale, societăţi ulterior privatizabile, creând astfel premisele unei economii de piaţă.

Curtea constată că dispoziţiile art.20 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale nu reprezintă, de asemenea, o încălcare a textelor constituţionale invocate, întrucât nu încalcă obligaţia statului de a ocroti proprietatea, ci, dimpotrivă, au asigurat condiţiile legislative pentru exercitarea şi extinderea acestui rol, şi, pe de altă parte, nu contravin nici inviolabilităţii, în condiţiile legii, a proprietăţii private, pentru că aceste dispoziţii au creat bazele necesare pentru privatizarea fostelor unităţi economice de stat. De altfel, asupra constituţionalităţii art.20 din Legea nr.15/1990 Curtea Constituţională s-a mai pronunţat, stabilind prin mai multe decizii (de exemplu, prin Decizia nr.15 din 6 februarie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.296 din 22 decembrie 1995) că prevederile sale sunt conforme Constituţiei.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine o reconsiderare a acestei jurisprudenţe, atât considerentele acelei decizii, cât şi soluţia pronunţată îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Astfel fiind, Curtea reţine, potrivit art.150 alin.(1) din Constituţie, că textele de lege criticate au rămas în vigoare, întrucât nu contravin Constituţiei, excepţia urmând să fie respinsă.

În ceea ce priveşte solicitarea autorului excepţiei de a se explica "înţelesul juridic al noţiunii de patrimoniu", Curtea constată că aceasta nu intră în sfera controlului de constituţionalitate, deoarece potrivit art.2 alin.(3) fraza a doua din Legea nr.47/1992, republicată, "Curtea Constituţională nu se poate pronunţa asupra modului de interpretare şi aplicare a legii, ci numai asupra înţelesului său contrar Constituţiei".

Faţă de cele de mai sus, în temeiul art.144 lit.c) şi al art.145 alin.(2) din Constituţie, precum şi al art.13 alin.(1) lit.A.c), al art.23 şi al art.25 alin.(1) şi (4) din Legea nr.47/1992, republicată,

 

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.18, 19 şi 20 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Horoscop" — S.R.L. Bucureşti în Dosarul nr.4.702/1998 al Tribunalului Bucureşti — Secţia comercială.

Definitivă şi obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 18 septembrie 2001.

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner