Clauza de neconcuranţă. Plata către reclamantă a indemnizaţiei încasate potrivit clauzei de neconcurenţă şi salariul încasat pe o perioadă de 1 an anterior încetării activităţii.

Tematică: Despagubire

1. Situaţia contestată de către recurentul pârât se referă la faptul că activităţile desfăşurate la noul angajator (...) E. SA P – punctul de lucru B – nu s-ar încadra în activităţile care sunt vizate de clauza de nenconcurenţă din actul adiţional respectiv faptul că el lucrează pentru divizia textile linoleum şi mochetă, produse care sunt total diferite de produsele vizate de clauza de neconcurenţă: materiale de construcţii şi finisaje. Or, asemenea susţinere corect nu a fost primită de către instanţa de fond şi nu poate fi primită nici în recurs. 2. La reclamantă pârâtul a fost angajat pe funcţie de agent de vânzări pe departamentul parchet, unde deţinea un portofoliu de clienţi. Or, materialele care intrau în zona de activitate a pârâtului la noua unitate angajatoare – mochetă, linoleum – fac parte din zona de produse: materiale de construcţii şi finisaj, aşa cum de altfel ele sunt menţionate în „clasificarea activităţilor din economia naţională” aprobată prin Ordinul nr. 601/2002 unde la capitolul lucrări de fisinaje intră: acoperirea cu parchet, cu mochetă, cu linoleum. 3. Nu s-a făcut nicio dovadă certă a angajării pe posturi certe a recurentului cât şi a celorlalţi angajaţi ai (...) E. SA, respectiv pe activităţi legate de anumite produse, actele depuse: contractul individual de muncă, fişa postului nedovedind acest lucru mai ales că recurentul avea ca atribuţie ca „Director zonă” activităţile de vânzări „în zonă” a produselor din stocul depozitului zonal şi nu pe produse inclusiv activităţile de marketing, oferte etc. 4. Este adevărat că S.C. E. S.A. se regăseşte în lista cu societăţi concurente cu S.C. B. SRL însă chiar societatea intimată a precizat, în această listă că are în vedere doar anumite departamente la care nu se poate angaja fostul salariat, considerându-se în mod logic, că numai prin angajarea la aceste departamente s-ar duce atingere clauzei de neconcurenţă. A interpreta altfel înseamnă a aduce atingere principiului libertăţii muncii prevăzut de art. 3 Codul Muncii şi garantat prin Constituţie, cu atât mai mult cu cât chiar art. 23 Codul Muncii prevede că „clauza de neconcurenţă nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitării profesiei salariatului sau a specializării pe care o deţine.” Aceasta este şi raţiunea pentru care chiar societatea intimată a înţeles să interzică foştilor salariaţi angajarea la anumite departamente din societăţi considerate concurente şi la societăţile, în ansamblul lor.
(Curtea de Apel Galaţi, Secţia privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia Civilă nr. 186/R din 24 martie 2008, www.jurisprudenta.org)

 

 

Prin cererea înregistrată sub nr. 124/110 din 15.01.2007 la Tribunalul Bacău, reclamanta (...) B. SRL G a chemat în judecată pe pârâtul Făgăraş E. solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 11.358 lei plus cuantumul indemnizaţiilor acordate până în momentul pronunţării, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflaţie şi cu dobânda legală aferentă. În motivarea acţiunii civile reclamanta a arătat că, pârâtul a fost salariatul său în funcţia de agent comercial până la data de 18.05.2006.

Urmare modificării aduse Codului muncii prin O.U.G. nr. 65/2005, la data de 2.05.2006 între (...) B. SRL şi Făgăraş E. s-a încheiat actul adiţional nr. 4747 conform căruia pârâtul, în calitate de salariat, s-a obligat ca pe perioada de 1 an de la încetarea contractului individual de muncă să nu presteze activităţile menţionate în actul adiţional, la societăţile cu obiect similar de activitate ca al reclamantei a arătat aceasta.

Pârâtul a arătat reclamanta, avea la dispoziţie o listă cu societăţile concurente printre acestea aflându-se şi (...) E. SA P, societate la care acesta activează în prezent. Clauza de neconcurenţă este o clauză specifică contractului individual de muncă şi este prevăzută de art. 21 şi art. 22 Codul Muncii a arătat reclamanta.

Conform dispoziţiilor legale mai sus menţionate clauza de neconcurenţă îl obligă pe salariat să nu presteze în interesul propriu sau a unui terţ o activitate care se află în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său, ori să nu presteze o activitate în favoarea unui terţ care se află în relaţii de concurenţă cu angajatorul său şi îl obligă pe angajator să îi plătească salariatului o indemnizaţie lunară.

Indemnizaţia de neconcurenţă datorată fostului angajat a fost negociată şi stabilită la 50% din salariu, ea fiind plătită întocmai şi la timp conform actului adiţional nr. 4747/2.05.2006 conform statelor de plată a arătat reclamanta.

Pârâtului, a mai arătat reclamanta, cu adresa nr. 2827/25.05.2006 i-a reiterat acestuia obligaţia respectării clauzei de neconcurenţă conform actului adiţional .

Prin sentinţa civilă nr. 683/6.04.2007 Tribunalul Bacău – Secţia Civilă – şi-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Galaţi. S-au avut în vedere dispoziţiile art. 284 alin. (2) Codul Muncii.

Prin întâmpinarea depusă pârâtul Făgăraş E. a solicitat respingerea ca nefondată a acţiunii civile a reclamantei.

A arătat că a lucrat la reclamantă în calitate de agent comercial începând cu data de 1.06.2004 până la data de 4.05.2006 când şi-a prezentat demisia. A mai arătat că între el şi reclamantă nu a existat nicio înţelegere în ceea ce priveşte clauza de neconcurenţă, ea fiind introdusă abia prin actul adiţional nr. 4747 din 2.05.2006 la contractul individual de muncă, el luând cunoştinţă de ea şi semnând la data de 5.06.2006. A mai arătat că a semnat şi notificarea nr. 2827 din 25.05.2006.

A arătat pârâtul că potrivit art. 22 Codul Muncii, clauza de neconcurenţă nu-şi mai produce efectele la data încetării contractului individual de muncă, care a încetat la 18.05.2006.

Modul de calcul al aşa-ziselor sume pe care le-ar fi primit nu este detaliat, că el nu a indicat niciun cont unde să i se depună aceşti bani a arătat pârâtul.

Cu privire la faptul că lucrează la (...) E. SA P şi că aceasta ar fi printre societăţile comerciale care fac concurenţă societăţii reclamante, pârâtul a arătat că nu poate presta activităţile menţionate, similare cu cele ale angajatorului, pe teritoriul judeţului B, iar din economia prevederilor art. 21 alin. (2) Codul Muncii, acestea nu fac referiri la liste exemplificative şi limitative, ci la prevederi concrete.

Cauza s-a înregistrat la Tribunalul Galaţ i – Secţia civilă sub nr. (...).

Prin sentinţa civilă nr. 1414/26.09.2007 s-a admis acţiunea civilă a reclamantei (...) B. SRL G. A obligat pârâtul Făgăraş E. să plătească reclamantei indemnizaţia încasată potrivit clauzei de neconcurenţă şi salariul încasat pe o perioadă de 1 an de zile anterior încetării activităţii.

 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul Făgăraş E. considerând-o nelegală.

În motivarea recursului declarat s-a arătat că instanţa de fond nu a avut în vedere probele dosarului la pronunţarea hotărârii. A susţinut că nu s-a avut în vedere adeverinţa emisă de actualul angajator (...) E. SA din care rezultă că este angajat pentru divizia textile-linoleum şi mochetă, două produse care sunt total diferite de produsele vizate de clauza de neconcurenţă: materiale de construcţie şi finisaje, produse pe bază de lemn şi feronerie şi produse pentru instalaţii electrice şi sanitare.

Aspectul de care în mod greşit s-a folosit instanţa de fond îl reprezintă lista cu societăţile concurente, în funcţie de departamentul de activitate a mai arătat recurentul pârât.

Nu s-a făcut referire la faptul că în conformitate cu această listă a societăţilor concurente, activitate concurentă ar fi însemnat desfăşurarea de activităţi doar în cadrul Departamentului Parchet al (...) E. SA, pe când el activează în cadrul Diviziei Textile( mochetă şi linoleum), instanţa nefăcând referire la faptul că lista nu priveşte societăţile în ansamblul lor ci doar anumite departamente concurenţiale a mai arătat recurentul pârât.

Instanţa de fond a analizat distorsionat actele dosarului, ajungând la concluzia că simpla angajare la o societate care deţine un departament concurenţial îl inculpă automat, pentru că, în realitate, el activează într-un cu totul alt departament, ce nu are legătură cu parchetul pentru a nu încălca prevederile privind clauza de neconcurenţă a mai susţinut recurentul pârât.

A solicitat admiterea recursului şi modificarea hotărârii pronunţate în sensul respingerii acţiunii civile ca nefondate.

Prin întâmpinarea şi concluziile scrise depuse intimata reclamantă (...) B. SRL G a solicitat respingerea ca nefondat a recursului declarat de pârât. A arătat intimata că recurentul nu a mai menţionat faptul că nu ar fi primit nicio indemnizaţie. A arătat intimata că s-a făcut dovada angajării pârâtului la (...) E. SA P chiar cu răspunsurile acestuia la interogator şi prin actele de angajare depuse la Departamentul Parchet.

A susţinut intimata că a respectat condiţia impusă de Codul muncii, astfel că actul adiţional semnat de recurent face referire la activităţile vizate de clauza de neconcordanţă, printre ele aflându-se: vânzarea materialelor de construcţie şi finisaje, a produselor pe bază de lemn şi feronerie, a produselor pentru instalaţii electrice şi sanitare, clienţilor angajatorului şi activitatea de intermediere: activităţi de marketing, consiliere ofertare spre vânzare către potenţialii clienţi a materialelor de construcţii şi finisaje, a produselor pe bază de lemn şi feronerie, a produselor pentru instalaţii electrice şi sanitare aflate în oferta angajatorului sau a celor asemănătoare.

Recurentul a susţinut intimata reclamantă a luat şi avea cunoştinţă de activităţile ce îi sunt interzise prin clauza de neconcurenţă neputându-se prevala de o eventuală necunoaştere a situaţiei de fapt şi de drept.

Recurentul pârât a fost un agent de vânzări pe departamentul parchet la (...) B. SRL- punct de lucru B care apoi se angajează la o societate care este trecută pe lisata de societăţi concurente, (...) E. SA fiind o societate care are ca obiect principal de activitate comercializarea de pardoseli profesionale( în care sunt incluse pardoseli PVC, pardoseli sportive, pardoseli finisate, pardoseală supraînălţată, parcet laminat) pardoseli rezidenţiale( parchet laminat, mochetă, covoare, linoleum) materiale pentru construcţii şi E. melaminat, blaturi şi P..

Or, o parte din aceste produse: parchet laminat, materiale pentru construcţii şi E. melaminat sunt comercializate şi de fostul angajator şi sunt nominalizate scriptic în actul adiţional nr. 4747/2.05.2006, în titulatura de G. fiind inclus atât parchetul, palul melaminat, P.-ul cât şi mochetă, linoleum şi covoare.

La dosarul cauzei recurentul pârât a depus: fişa postului (director zonal de vânzări), copie carnet de muncă şi adeverinţa nr. 610/16.08.2007, ori acest din urmă act este un act „ pro cauza” pentru a servi la eludarea clauzei de neconcurenţă, iar contractul de muncă nr. (...) din 25.06.2006 depus la dosar nu face nicio menţiune cu privire la departamentul în care lucrează, deşi el ar putea prezenta clienţilor întreaga plajă de produse comercializate de actualul angajator şi nicidecum a singură categorie de produse, a susţinut intimata-reclamantă.

De asemenea din adresa nr. 1353/18.03.2008 a arătat intimata, nu reiese decât faptul că pârâtul a semnat fişa postului tip, nediferenţiată pe departamente, fişă de post care se referă strict la obligaţiile acestora şi nu la materialele pe care le vinde.

 

Analizând hotărârea instanţei de fond în raport de probele administrate în cauză, de dispoziţiile legale aplicabile, de criticile formulate, cât şi de dispoziţiile art. 304 şi art. 3041 C. proc. civ. Curtea constată că hotărârea instanţei de fond este legală şi temeinică astfel că recursul declarat este nefondat pentru următoarele considerente:

Aşa după cum a reţinut şi instanţa de fond recurentul pârât Făgăraş E. a fost angajatul reclamantei (...) B. SRL G, în calitate de agent comercial la punctul de lucru B, conform contractului de muncă nr. 913 din 10.06.2004 (la ITM G), activitatea sa încetând la data de 4.05.2006 conform art. 79 Codul Muncii.

La data de 2.05.2006 între părţi s-a încheiat actul adiţional nr. 4747 la contractul individual de muncă. Prin acest act adiţional părţile au convenit asupra includerii în contractul de muncă a unei clauze de neconcurenţă.

Această clauză de neconcurenţă prevede că pentru o perioadă de 1 an de la încetarea contractului individual de muncă recurentul pârât, fără consimţământul scris al angajatorului, în mod direct sau indirect, să nu presteze activităţile menţionate în actul adiţional la alte societăţi având acelaşi obiect de activitate sau, un obiect de activitate similar cu cel al angajatorului, societăţi care ar exista în acest moment care se vor înfiinţa în viitor şi care activează /vor activa pe teritoriul judeţului B ce fac parte din raza de activitate a punctului de lucru B.

Activităţile vizate de clauza de concurenţă aşa cum sunt menţionate în actul adiţional se referă la: vânzarea materialelor de construcţii şi finisaje, a produselor de lemn şi feronerie, a produselor pentru instalaţii electrice şi sanitare, clienţilor angajatorului şi activitatea de intermediere în acest domeniu, activităţi de marketing, consiliere, oferte spre vânzare către potenţiali clienţi, a materialelor de construcţii şi finisaje, a produselor pe bază de lemn şi feronerie, a produselor pentru instalaţii electrice şi sanitare aflate în oferta angajatorului sau a celor asemănătoare, cumpărarea materialelor de construcţii şi finisaje, a produselor pe bază de lemn şi feronerie, a produselor pentru instalaţii electrice şi sanitare de la furnizorii angajatorului, în nume propriu sau în numele altei persoane juridice şi activitatea de intermediere în acest domeniu.

Tot în acest act adiţional s-a prevăzut că pentru această clauză reclamanta angajator va plăti pârâtului-salariat o indemnizaţie lunară de 50% din media veniturilor salariale brute primite de acesta în ultimele 6 luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă pentru întreaga perioadă de validitate a clauzei.

În cazul nerespectării clauzei de neconcurenţă actul adiţional a prevăzut că salariatul pârât va fi obligat la restituirea indemnizaţiei de neconcurenţă plătită de angajator şi la plata cu titlu de despăgubiri a unei sume echivalente cu venitul salarial obţinut de pârât în ultimul an de activitate în cadrul angajatorului, la care se va aplica dobânda legală. Or, aceste clauze aşa cum a reţinut corect şi instanţa de fond sunt conforme cu dispoziţiile art. 21 şi urm. Codul Muncii cu modificările şi completările făcute, situaţie care de altfel nu a fost contestată nici de către pârâtul-recurent.

Pe de altă parte recurentul-pârât nu a contestat nici neprimirea indemnizaţiei negociată cu angajatorul.

Situaţia contestată de către recurentul pârât se referă la faptul că activităţile desfăşurate la noul angajator (...) E. SA P – punctul de lucru B, nu s-ar încadra în activităţile care sunt vizate de clauza de nenconcurenţă din actul adiţional respectiv faptul că el lucrează pentru divizia textile linoleum şi mochetă, produse care sunt total diferite de produsele vizate de clauza de neconcurenţă:  materiale de construcţii şi finisaje. Or, asemenea susţinere corect nu a fost primită de către instanţa de fond şi nu poate fi primită nici în recurs.

La reclamantă pârâtul a fost angajat pe funcţie de agent de vânzări pe departamentul parchet, unde deţinea un portofoliu de clienţi. Or, materialele care intrau în zona de activitate a pârâtului la noua unitate angajatoare – mochetă, linoleum – fac parte din zona de produse: materiale de construcţii şi finisaj, aşa cum de altfel ele sunt menţionate în „clasificarea activităţilor din economia naţională” aprobată prin Ordinul nr. 601/2002 unde la capitolul lucrări de fisinaje intră: acoperirea cu parchet, cu mochetă, cu linoleum.

De altfel în această categorie de produse „acoperitoare” intră produse ca parchet (de diferite tipuri, mochetă linoleum etc.) produse comercializate de ambele societăţi (...) B. SRL G şi (...) E. SA P, situaţie necontestată.

A mai susţinut recurentul pârât că instanţa de fond nu a avut în vedere faptul că lista societăţilor concurente nu priveşte societăţile în ansamblul lor, ci doar anumite departamente concurenţiale şi că ar fi însemnat încălcarea clauzei dacă ar fi lucrat în cadrul Departamentului Parchet al (...) E. SA ori el lucrează în cadrul Diviziei Textile (mochetă şi linoleum).

Nici această susţinere nu poate fi primită.

Potrivit contractului de muncă încheiat cu (...) E. SA pârâtul-recurent a fost angajat pe funcţia de Director zonă (f. 25 recurs) iar fişa postului său( f.40 fond) la denumirea postului menţionează „Director zonal de vânzări”: departament E. distribuţie deci nu se menţionează nicăieri în aceste acte că ar fi pe divizia mochetă, linoleum (deci nu ar include un alt material de finisaj: parchetul).

Deci adresele nr. 144/25.01.2008 (f. 24 recurs) şi nr. 1353/18.03.2008 (f. 40 recurs) adaugă la actele menţionate mai sus.

De altfel din fişa postului recurentului-pârât rezultă că el coordonează activitatea de vânzări pe zona alocată, desfăşoară activităţi de vânzare, identifică clienţii din zonă, coordonează dezvoltarea reţelei de clienţi, menţine şi dezvoltă relaţii directe cu clienţii importanţi, încheie contracte de vânzare cu clienţii cât şi alte activităţi legate de vânzare, dar nu se face nicio menţiune că ar fi legată această activitate numai de mochetă şi linoleum.

Deci el desfăşoară şi activităţi de marketing, consiliere, oferte de vânzare către potenţiali clienţi a materialelor de finisare existente în depozitul societăţii angajatoare (...) E. SA pentru zona B activităţi menţionate şi ele în clauza de neconcurenţă, fără a se face vreo menţiune expresă pe ce produse anume ci doar se referă la produsele existente în stocul depozitului (...) E. SA.

Nu s-a făcut nicio dovadă certă a angajării pe posturi certe a recurentului cât şi a celorlalţi angajaţi ai (...) E. SA, respectiv pe activităţi legate de anumite produse, actele depuse: contractul individual de muncă, fişa postului nedovedind acest lucru mai ales că, aşa cum am mai arătat rezultă din acte recurentul avea ca atribuţie ca „Director zonă” activităţile de vânzări „în zonă” a produselor din stocul depozitului zonal şi nu pe produse inclusiv activităţile de marketing, oferte etc.

Pentru toate aceste motive Curtea consideră că motivele invocate de pârât nu se încadrează în dispoziţiile art. 304 C. proc. civ. şi cum nu au fost invocate motive care să se încadreze în prev. art. 3041 C. proc. civ., în baza art. 312 alin. (1) C. proc. civ. urmează a respinge ca nefondat recursul declarat de pârât împotriva sentinţei civile nr. 1414/2007 a Tribunalului Galaţi.

Opinie separată:

Am formulat opinie separată în sensul admiterii recursului declarat de pârâtul Făgăraş E. împotriva sentinţei civile nr. 1414/2007 a Tribunalului Galaţi, a modificării sentinţei civile recurate şi, în rejudecare, a respingerii acţiunii ca nefondată, pentru următoarele motive:

Recurentul a fost angajat la intimata S.C. B. S.R.L. G în funcţia de agent comercial, conform contractului individual de muncă nr. 16466/16.06.2004. La acest contract de muncă s-a încheiat, la data de 02.05.2006, un act adiţional prin care părţile au convenit asupra includerii în contractul de muncă a unei clauze de neconcurenţă prin care s-a stabilit că, pentru o perioadă de un an de la data încetării contractului de muncă, salariatul se obligă ca, fără consimţământul scris al angajatorului, să nu presteze activităţile menţionate în acelaşi act adiţional, la alte societăţi având acelaşi obiect de activitate sau un obiect de activitate similar cu cel al angajatorului. S-a precizat că o listă a societăţilor concurente existente este disponibilă la Serviciul Resurse Umane şi poate fi consultată de salariat la momentul încetării contractului său individual de muncă.

În lista respectivă cuprinzând societăţile concurente S.C. B. S.R.L. punct de lucru B este precizat astfel:

„Departament Parchet: PROGES S.R.L., E. S.R.L., E. S.A., E. S.R.L., N., E., E. S.R.L.”

Se deduce astfel, că voinţa părţilor a fost în sensul că, pentru a se respecta clauza de neconcurenţă, fostul salariat al S.C. B. S.R.L. nu se poate angaja la departamentul „Parchet” din cadrul societăţilor înscrise în listă, printre care se numără şi E. S.A., nefiindu-i interzis să se angajeze la alte departamente. Or, recurentul s-a angajat la S.C. E. S.A. la divizia „mochetă, linoleum”, aşa cum rezultă din adresa nr. 144/25.01.2008 emisă de această societate, astfel că nu s-a încălcat în niciun fel clauza de neconcurenţă.

Este adevărat că S.C. E. S.A. se regăseşte în lista cu societăţi concurente cu S.C. B. SRL însă chiar societatea intimată a precizat, în această listă că are în vedere doar anumite departamente la care nu se poate angaja fostul salariat, considerându-se în mod logic, că numai prin angajarea la aceste departamente s-ar duce atingere clauzei de neconcurenţă.

A interpreta altfel înseamnă a aduce atingere principiului libertăţii muncii prevăzut de art. 3 Codul Muncii şi garantat prin Constituţie, cu atât mai mult cu cât chiar art. 23 Codul Muncii prevede că „clauza de neconcurenţă nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitării profesiei salariatului sau a specializării pe care o deţine.”.

Aceasta este şi raţiunea pentru care chiar societatea intimată a înţeles să interzică foştilor salariaţi angajarea la anumite departamente din societăţi considerate concurente şi la societăţile, în ansamblul lor.

Chiar intimata prin întâmpinare, insistă asupra faptului că recurentul era angajat la departamentul „parchet” din cadrul S.C. E. S.A., bazându-se pe informaţii transmise prin mail, deci intenţia acesteia a fost în mod clar, ca foştii salariaţi să nu se angajeze la departamente concurenţiale din societăţile înscrise în listă. În caz contrar, precizarea departamentelor, în cadrul listei, nu ar mai avea nicio raţiune iar voinţa reală a părţilor ar fi denaturată.

Atât timp cât în lista este precizat clar „departamentul parchet”, interpretarea ulterioară a intimatei în sensul că şi mocheta ar intra în noţiunea de finisaje depăşeşte cadrul propriului contract şi a clauzei de neconcurenţă, nefăcându-se altceva decât să se adauge la un act juridic care constituielegea părţilor potrivit art. 969 C. civ.

Susţinerea intimatei că recurentul a venit la S.C. E. S.A. cu un portofoliu important de clienţi nu are decât valoarea unei presupuneri, a unei afirmaţii fără consecinţe juridice. Or, instanţa trebuie să se sprijine pe probe directe, şi nu pe simple prezumţii sau pe începuturi de dovadă scrisă ce nu se coroborează cu alte mijloace de probă.

Nici susţinere intimatei în sensul că „mocheta” intră în noţiunea de „finisaje” nu poate fi primită. Definiţia lucrărilor de finisaj este următoarea: „Lucrările de finisaj au rol constructiv, funcţional, decorativ şi igienico-sanitar şi se execută, în general, după ce întreaga clădire de roşu (fundaţii, pereţi) şi acoperişul au fost terminate. G. cuprind lucrări de pardoseli, tencuieli, placaje, zugrăveli, vopsitorii, tapete, tâmplărie.

G. sau finisajul interior reprezintă ansamblul lucrărilor care se executa la interiorul unei construcţii, în vederea terminării ei, pentru a fi data în folosinţă. Deci, potrivit definiţiilor, în noţiunea de finisaje nu este inclusă mocheta sau alte materiale textile, scopul finisajelor fiind acela de a da în folosinţă o locuinţă. Dimpotrivă, mocheta şi materialele textile intră în noţiunea de „decoraţiuni interioare” care nu are nicio legătură ca clauza de neconcurenţă aşa cum a fost înscrisă în actul adiţional.

Faţă de aceste considerente, apreciez că recurentul nu a încălcat clauza de neconcurenţă astfel că recursul este întemeiat potrivit art. 312 alin. (1), (2), (3) C. proc. civ., cu consecinţa modificării hotărârii recurate şi, în rejudecare, a respingerii acţiunii ca nefondată.

JUDECATOR

V.G.

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner