Angajament de plată. Condiţii de admisibilitate. Competenţa materială a instanţei de fond. Achitarea despăgubirilor cuvenite. Rămânerea fară obiect a recursului

Tematică: Despagubire

1. Fiind vorba despre pretenţiile pe care intimata-reclamantă le invocă ca avându-şi izvorul în raporturile juridice de muncă cu recurentul-pârât, pe baza angajamentului de plată ce a fost semnat de acesta, competenţa aparţine instanţelor specializate de dreptul muncii. 2. Potrivit art. 969 C. civ., convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante.Ele se pot revoca prin consimţământul mutual sau din cauze autorizate de lege. Însă, în materia dreptului muncii, răspunderea patrimonială are un caracter specific, izvorând din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către salariat a unor obligaţii ce rezultă din contractul individual de muncă şi are drept consecinţă crearea unei pagube pentru angajator. Chiar asumarea unei obligaţii de dezdăunare printr-un angajament de plată de către salariat nu-şi poate produce efectele decât în condiţiile specifice răspunderii patrimoniale, pentru pagubele produse de către salariaţi din vina şi în legătură cu munca lor. 3. Cu ordinul de plată nr. 239/27.05.2008 emis de BRD – Agenţia M – s-a făcut dovada plăţii sumei de 3942, 53 lei către beneficiarul (...) B. SRL de debitor, respectiv (...) E. SRL D. În condiţiile arătate urmează a se constata că prezenta cauză a rămas fără obiect debitul în discuţie fiind însuşit şi achitat de către cumpărătorul mărfii, respectiv (...) E. SRL D.
(Curtea de Apel Galaţi, Secţia privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia Civilă nr. 559/R din 8 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

 

 

Prin sentinţa civilă nr. 363/14.03.2008 pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul nr. (...), a fost admisă acţiunea având ca obiect litigiul de muncă intervenit între reclamanta (...) B. SRL G în contradictoriu cu pârâtul T.J. A fost obligat pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 3942, 56 lei cu titlu de despăgubiri, sumă actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda aferentă începând cu data de 25.10.2007 şi până la data plăţii.

Pentru a pronunţa hotărârea judecătorească prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin acţiunea formulată şi înregistrată sub nr. 7141/121/26.10.2007 pe rolul Tribunalului Galaţi, reclamanta (...) B. S.R.L. G a solicitat în contradictoriu cu pârâtul T.J., plata sumei de 3942, 56 RON. Motivându-şi în fapt acţiunea, a arătat că pârâtul a fost salariatul societăţii în funcţia de agent vânzări, până la data de 14.04.2007.

Întrucât acesta nu a acoperit debitul 3942, 56 RON, reprezentând marfă vândută (...) E. SRL D., pârâtul a semnat un angajament prin care s-a obligat să achite suma menţionată în 13 rate, angajament pe care nu şi l-a respectat.

În susţinerea acţiunii, s-a folosit de proba cu înscrisuri, respectiv decizia de încetare a raporturilor de muncă, contractul individual de muncă, angajament de plată, factura fiscală nr. (...), fişa postului, contractul de vânzare cumpărare încheiat cu (...) E. SRL D. .

Pârâtul T.J., a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a instanţei, deoarece potrivit art. 5 din C. proc. civ., cererea se face la instanţa domiciliului pârâtului, respectiv Tribunalul Bacău.

De asemenea, a invocat şi excepţia necompetenţei materiale a instanţei, motivat de faptul că cererea este evaluabilă în bani şi are obiect cu o valoare sub 100.000, fiind incidente astfel dispoziţiile art. 1 pct. 1 din Codul d e procedură civilă.

Pe fondul cauzei, a susţinut că angajamentul de plată, s-a făcut pentru o sumă nedatorată, aşa încât nu datorează suma solicitată prin acţiune.

În combaterea susţinerilor reclamantei, s-a folosit de proba cu înscrisuri.

La termenul din 16.11.2007, instanţa prin încheiere a respins excepţia necompetenţei teritoriale invocate, având în vedere dispoziţiile art. 284 alin. (2) Codul Muncii, potrivit căruia cererile referitoare la conflictele de muncă, sunt de competenţa instanţei în a cărei circumscripţie îşi are sediul reclamanta.

Instanţa a respins şi excepţia necompetenţei materiale a instanţei, apreciind că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 2 pct. 1 lit. b) indice 1 C. proc. civ.

Pe fondul cauzei, s-au reţinut următoarele:

Potrivit copiei contractului individual de muncă pârâtul T. J., a fost salariatul societăţii reclamante, în funcţia de agent vânzări.

Prin decizia nr. 390/04.04.2007, raporturile de muncă dintre cele două părţi, au încetat la data de 04.04.2007, prin demisie.

Pe durata contractului individual de muncă, pârâtul, a predat marfa înscrisă în factura fiscală nr. (...)/10.11.2006, în valoarea de 3942, 56 RON, (...) E. SRL D..

Acesta prin fişa postului, era obligat să se asigure că, contravaloarea facturilor emise pentru clienţi au fost achitate prin ordin de plată, iar în cazul achitării cu CEC, bilet la ordin sau numerar, că acestea au fost predate în maximum 48 de ore, de la data facturii, persoanei responsabile de facturare şi încasate.

De asemenea, potrivit art. 7 din fişa postului, acesta răspunde pentru recuperarea la termenul menţionat pe factură sau în contract – maxim 30 de zile de la data facturii – a creditelor acordate clienţilor, ştiind că acordarea acestor credite reprezintă numai decizia şi răspunderea sa, nefiindu-i în niciun fel impusă de (...) B. SRL. În acest caz, datoria sa către societate, se stinge în momentul în care sumele respective, sunt în contul societăţii.

Termenul scadent consemnat în factura fiscală, este 10.12.2006.

Întrucât pârâtul nu a recuperat contravaloarea mărfii predate, s-a angajat să plătească suma de 3942, 56 RON prin achitarea la sediul societăţii în 13 rate, începând cu data de 15.05.2007.

Instanţa a constatat că angajamentul de plată s-a dat ulterior încetării contractului de muncă (04.04.2007), respectiv la data de 13.04.2007 şi că la acel moment pârâtul avea la dispoziţie alte mijloace legale pentru recuperarea cărţii de muncă şi pentru întocmirea fisei de lichidare. Având în vedere şi gradul de instruire al pârâtului, dar şi inexistenţa exercitării vreunei forme de constrângere din partea societăţii (care potrivit legii i-ar fi viciat consimţământul), fapt ce rezultă chiar şi din împrejurarea că angajatorul a fost dispus inclusiv să-i ridice clauza de neconcurenţă prevăzută iniţial în contract, Tribunalul a apreciat că pârâtul în deplină cunoştinţă de cauză a semnat angajamentul, ce se interpretează ca o recunoaştere a datoriei.

Dat fiind faptul că pârâtul nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată şi având în vedere dispoziţiile art. 270 Codul muncii, instanţa a admis acţiunea şi a obligat pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 3942, 56 lei, actualizată cu indicele de inflaţie.

Dobânda legală solicitată de către reclamantă, urmează a fi calculată şi plătită de către pârât, cu respectarea dispoziţiile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 356/2002, care face trimitere la dobânda de referinţă a BNR, diminuată cu 20%.

 

Împotriva sentinţei civile a declarat recurs pârâtul T. J. criticând-o cu privire la necompetenţa instanţei de fond de a soluţiona un asemenea litigiu de natură comercială.

Pe fondul cauzei a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, invocând faptul că recuperarea prejudiciului presupune acţionarea (...) E. SRL, pentru a-i plăti preţul mărfii vândute către acesta şi neachitat.

Nu s-a făcut dovada unui prejudiciu cauzat de fostul salariat iar angajamentul de plată s-a întocmit ulterior vânzării mărfii, cu ocazia încetării raporturilor juridice de muncă, conducând astfel la o îmbogăţire fără justă cauză pentru societate.

Prin întâmpinare intimata (...) B. SRL G a solicitat respingerea recursului ca nefondat, prejudiciul cauzat unităţii fiind recunoscut de către angajat potrivit angajamentului de plată valabil încheiat.

 

Examinând recursul astfel declarat pe baza motivelor şi a dispoziţiilor legale invocate cât şi sub toate aspectele de fapt şi de drept, potrivit prevederilor art. 3041 C. proc. civ. Curtea îl apreciază ca fiind fondat, pentru următoarele considerente:

Temeiul acţiunii promovată de intimata reclamantă (...) B. SRL G îl reprezintă răspunderea civilă contractuală, prin cererea introductivă fiind invocate dispoziţiile art. 969 şi urm. C. civ.şi art. 1073 C.civil.

Drept urmare, fiind vorba despre pretenţiile pe care intimata-reclamantă (...) B. SRL G le invocă ca avându-şi izvorul în raporturile juridice de muncă cu recurentul-pârât T.J., pe baza angajamentului de plată ce a fost semnat de acesta, competenţa aparţine instanţelor specializate de dreptul muncii, un asemenea motiv de recurs neputând fi primit.

Potrivit art. 969 C. civ., convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante.Ele se pot revoca prin consimţământul mutual sau din cauze autorizate de lege. Însă, în materia dreptului muncii, răspunderea patrimonială are un caracter specific, izvorând din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către salariat a unor obligaţii ce rezultă din contractul individual de muncă şi are drept consecinţă crearea unei pagube pentru angajator.

Chiar asumarea unei obligaţii de dezdăunare printr-un angajament de plată de către salariat nu-şi poate produce efectele decât în condiţiile specifice răspunderii patrimoniale, pentru pagubele produse de către salariaţi din vina şi în legătură cu munca lor.

În speţă, pretenţiile concrete ale intimatei-reclamante vizează suma de 3942, 56 lei reprezentând preţul mărfii livrate către (...) E. SRL D. în baza facturii fiscale nr. (...)/10.11.2006.

Cu privire la acest debit Curtea reţine că între părţile (...) B. SRL G şi (...) E. SRL D. a existat un litigiu înregistrat sub nr. (...) pe rolul judecătoriei Moineşti, judeţul B, în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 1249/28.05.2008.

Cu ordinul de plată nr. 239/27.05.2008 emis de BRD – Agenţia M – s-a făcut dovada plăţii sumei de 3942, 53 lei către beneficiarul (...) B. SRL de debitor, respectiv (...) E. SRL D. În condiţiile arătate urmează a se constata că prezenta cauză a rămas fără obiect debitul în discuţie fiind însuşit şi achitat de către cumpărătorul mărfii, respectiv (...) E. SRL D.

În condiţiile art. 274 C. proc. civ., urmează să fie obligată intimata-reclamantă la plata sumei de 150, 02 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând cheltuielile de transport aferente datei de 8.09.2008.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner