DECIZIA Nr.1.164 din 6 noiembrie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.77 alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

Tematică: Decizia Curtii Constitutionale

Publicată în Monitorul Oficial nr.827 din 09.12.2008
www.ccr.ro

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art.77 alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicată de Cezarina Stângu în Dosarul nr.251/115/2008 al Tribunalului Caraş-Severin - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.

La apelul nominal răspunde personal autoarea excepţiei, constatându-se lipsa părţii Autoritatea de Sănătate Publică din Caraş-Severin, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul autoarei excepţiei, care solicită admiterea acesteia, depunând concluzii scrise în susţinerea cererii sale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 9 mai 2008, pronunţată în Dosarul nr.251/115/2008, Tribunalul Caraş-Severin - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.77 alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Cezarina Stângu într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect anularea dispoziţiei emise de Autoritatea de Sănătate Publică a judeţului Caraş-Severin prin care aceasta a fost sancţionată disciplinar.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că textul de lege este discriminatoriu întrucât, pentru aplicarea sancţiunilor pentru abateri disciplinare, stabileşte alte termene decât cele prevăzute în acte normative, precum Codul muncii, Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea ori Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.

Tribunalul Caraş-Severin - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art.77 alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr.47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art.146 lit.d) din Constituţie, precum şi ale art.1 alin.(2), ale art.2, 3, 10 şi 29 din Legea nr.47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art.77 alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.365 din 29 mai 2007, care au următorul cuprins: "Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare."

În opinia autoarei excepţiei, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor art.16 alin.(1) din Constituţie, care consacră egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că în jurisprudenţa sa a statuat că principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice nu presupune uniformitate, aşa încât, dacă la situaţii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situaţii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. Violarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică un tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă, sau dacă există o disproporţie între scopul urmărit prin tratamentul inegal şi mijloacele folosite. Inegalitatea care rezultă din diferenţa de situaţii poate justifica reguli distincte, în funcţie de scopul legii.

Or, în cazul de faţă, prevederile de lege criticate se aplică tuturor destinatarilor normei criticate, fără privilegii şi fără discriminări.

În plus, Curtea observă că, din examinarea conţinutului excepţiei, rezultă că autorul acesteia a avut în vedere aspecte referitoare la modul de interpretare şi aplicare a legii, prin raportarea textului de lege criticat la dispoziţii din alte acte normative - Codul muncii, Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, ceea ce excedează competenţei instanţei de contencios constituţional.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art.146 lit.d) şi al art.147 alin.(4) din Constituţie, precum şi al art.1-3, al art.11 alin.(1) lit.A.d) şi al art.29 din Legea nr.47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.77 alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicată de Cezarina Stângu în Dosarul nr.251/115/2008 al Tribunalului Caraş-Severin - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 noiembrie 2008.

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner