Plata sumei nedatorate

Tematică: Despagubire

1. Pârâtul nu mai era îndreptăţit la plata avansului de salariu, în valoare de 3.300 lei, sumă pe care a încasat-o, aşa cum rezultă din dispoziţia de plată nr. 34 emisă de casierie, fiind evidentă eroarea materială strecurată pe această dispoziţie de plată cu privire la consemnarea sumei, întrucât această greşeală este evidentă numai pe faţa adeverinţei, nu şi pe verso-ul ei. 2. Împrejurarea arătată de pârât în ce priveşte cuantumul sumei ridicate sau natura acesteia nu-l exonerează de la plata sumei, având în vedere că a semnat înscrisul, concluzionându-se că şi cele menţionate în cuprinsul acestuia, sunt cunoscute.
(Curtea de Apel Timişoara, Secţia litigii de muncă şi asigurări social, Decizia Civilă nr. 2725 din 16 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

 

 

Prin sentinţa civilă nr. 395/28 martie 2008 a Tribunalului C-S, s-a respins acţiunea formulată de reclamantul Centrul de E. Mecanice E., împotriva pârâtului E.G., având ca obiect obligarea pârâtului la plata sumei de 2.006 lei cu titlu de sumă nedatorată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că dispoziţia de plată depusă la fila 8 dosar, nu poate fi luată în considerare ca probă pentru antrenarea răspunderii patrimoniale în sarcina pârâtului, deoarece din analiza acestei copii depusă la dosar rezultă că suma atât în cifre, cât şi în litere, a fost grosolan modificată.

 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Astfel, în cererea de recurs a arătat că în mod eronat instanţa de fond a reţinut că această dispoziţie de plată nu poate fi luată în considerare ca probă pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a pârâtului-intimat, care, în virtutea rolului său activ ar fi trebuit să administreze şi alte mijloace de probă, reţinând în mod greşit că acea copie a dispoziţiei de plată a fost modificată prin adăugiri, situaţie în care pârâtul nu ar fi restituit societăţii suma totală de 1.294 lei.

A mai arătat recurenta că deşi pe faţa chitanţei nr. 34/18.10.2006 există o eroare materială, pe verso-ul ei este înscrisă suma de 3.300 lei, aceasta fiind însuşită de pârât, aspect reieşit din aceea că a semnat-o.

 

Criticile aduse sentinţei sunt întemeiate.

Astfel, este de necontestat faptul că pârâtul a semnat dispoziţia de plată nr. 34/18.10.2006 emisă de casieria societăţii reclamante, aspect confirmat de acesta în instanţa de recurs, la acest termen de judecată.

Împrejurarea arătată de pârât în ce priveşte cuantumul sumei ridicate sau natura acesteia nu-l exonerează de la plata sumei, având în vedere că a semnat înscrisul, concluzionându-se că şi cele menţionate în cuprinsul acestuia, sunt cunoscute.

În fapt, pârâtul a fost angajatul societăţii reclamante, începând cu data de 7.07.2006 şi până la data de 5.10.2007, fiind încadrat ca sudor, cu contract individual de muncă, fiindu-i desfăcut contractul de muncă prin dispoziţia nr. 2/5.10-2007 emisă de societate, ca urmare a restrângerii activităţii.

Prin urmare, la data de 18.10.2006, pârâtul nu mai era îndreptăţit la plata avansului de salariu, în valoare de 3.300 lei, sumă pe care a încasat-o, aşa cum rezultă din dispoziţia de plată nr. 34 emisă de casierie, fiind evidentă eroarea materială strecurată pe această dispoziţie de plată cu privire la consemnarea sumei, întrucât această greşeală este evidentă numai pe faţa adeverinţei, nu şi pe verso-ul ei.

Pe de altă parte, chitanţele depuse la filele 9-13 dosar de fond atestă faptul că pârâtul a returnat societăţii suma de 1.294 lei din totalul de 3.300 lei ridicată de la casieria societăţii.

În consecinţă, din coroborarea tuturor înscrisurilor depuse la dosar, funcţie şi de poziţia procesuală a pârâtului care nu a contestat semnătura de pe dispoziţia de plată nr. 34/18.10.2006, Curtea constată acţiunea reclamantului întemeiată, fiind incidente dispoziţiile art. 272 alin. (1) Codul Muncii.

Faţă de cele ce preced, în temeiul art. 312 alin. (1)-(3), raportat la art. 304 pct. 8 C. proc. civ., se va admite recursul, modificându-sem în tot sentinţa civilă, cu consecinţa admiterii acţiunii reclamantului, aşa cum a fost formulată.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner