Contestaţie la executare. Numirea altei persoane pe post. Reangajare. Recurs

Tematică: Contestatie la executare

1. Nu se poate susţine că tribunalul nu ar fi cercetat fondul cauzei, nefiind îndeplinite condiţiile art. 312 alin. 3 Cod pr. civ. ce impun soluţia casării cu trimitere, atâta timp cât, prin considerentele hotărârii recurate, s-a făcut analiza criticilor ce vizează lămurirea înţelesului, întinderii şi aplicării dispozitivului sentinţei civile nr. 580 din 16 aprilie 2007 precum şi a susţinerii potrivit căreia acesta ar cuprinde dispoziţii potrivnice. Împrejurarea că instanţa de fond a grupat argumentele folosite de contestatoare, răspunzându-le printr-un considerent comun, respectiv, că acestea nu pot fi primite într-o contestaţie la titlu, fiind specifice căilor de atac care, de altfel, nu au fost promovate împotriva sentinţei civile nr. 580/2007, aceasta fiind irevocabilă, nu poate fi considerară drept o nepronunţare asupra fondului litigiului dedus prezentei judecăţi. 2. Criticile referitoare la existenţa unei eventuale confuzii între noţiunile de „concediere”, „angajat”, pe de o parte şi acelea de „revocare” şi „ales”, pe de altă parte, privesc, eventual, netemeinicia şi nelegalitatea hotărârii şi, nici într-un caz nu vizează lămurirea dispozitivului hotărârii. Aceste discuţii nu pot fi primite în prezentul cadru procesual, sentinţa civilă nr. 580/16 aprilie 2007, rămasă irevocabilă, având putere de lucru judecat. 3. În ceea ce priveşte imposibilitatea executării hotărârii, invocată de recurent, se menţionează că reintegrarea pe postul deţinut anterior emiterii deciziei nr. 52/16 august 2001 de către reclamant nu presupune noi alegeri şi nici supunerea executării hotărârii judecătoreşti aprobării adunării generale ci doar repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii acestei decizii. Este adevărat că, referitor la împrejurarea că, în acest interval de timp, a fost aleasă o altă persoană, în aceeaşi funcţie, instanţa de fond nu s-a pronunţat prin dispozitivul hotărârii, însă, observând cererile formulate în cauză, se constată că instanţa nu a fost investită cu o cerere în acest sens. Or, potrivit dispoziţiilor art. 129 alin. (6) C. pr. civ., judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererilor deduse judecăţii. De altfel, în considerentele sentinţei atacate, instanţa de fond a făcut trimitere, prin similitudine, la dispoziţiile art. 78 coroborate cu art. 56 lit. f) din Codul Muncii.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 9517 din 3 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin sentinţa civilă nr. 1376/12 martie 2008 pronunţată de Tribunalul Dolj, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, a fost respinsă cererea formulată de contestatorul S.C. M.B. - T.F. în contradictoriu cu intimatul E.B., reţinându-se următoarele:
Prin cererea formulată la data de 8.01.2008, şi înregistrată sub nr. (...) la Tribunalul Dolj, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, reclamanta Societatea D. Meşteşugărească B.S.C.M.F., a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul E.B., ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie lămurit dispozitivul sentinţei civile nr. 580/16.04.2007 pronunţată în dosarul nr. (...), să se constate că este imposibil de pus în aplicare titlul executoriu, să fie anulate formele de executare din dosarul de executare nr. 117/E/2007 aflat pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc D.G., cu cheltuieli de judecată.
În motivarea cererii unitatea reclamantă a invocat, iniţial, mai multe motive pe care putea să le formuleze într-o cale de atac legală şi pe care instanţa nu le-a analizat pentru aceste considerente.
Cu privire la sentinţa nr. 580/16.04.2007, reclamanta a susţinut că aceasta nu face vreo referire la preşedintele în exerciţiu, ales de adunarea generală a Societăţii Cooperativei Meşteşugăreşti B.F., deoarece conform Legii nr. 1/2005, Adunarea Generală alege şi eliberează din funcţie preşedintele societăţii, societatea nu poate funcţiona cu doi preşedinţi, raporturile dintre membrii cooperatori şi societatea cooperativă meşteşugărească sunt raporturi complexe reglementate de Legea nr. 1/2005 şi nu de Codul civil.
Cu privire la cuantumurile drepturilor băneşti, reclamanta a susţinut că instanţa nu a specificat perioada şi cuantumul acestora, în condiţiile în care contractul de mandat al pârâtului a fost reziliat la data de 16 08 2001 de adunarea generală a T. B. F, între unitate şi pârât nu au existat niciodată raporturi de muncă.
La data de 14.02.2008, reclamanta a depus completare la contestaţia la titlu prin care a solicitat să fie suspendate formele de executare din dosarul nr. 117/E/2007 al Biroului Executorului Judecătoresc D.G., până la soluţionarea contestaţiei.
Prin întâmpinarea formulată la data de 18.02.2008, pârâtul E. B. a solicitat să fie respinsă cererea formulată de unitatea reclamantă care are obligaţia de a pune in executare dispozitivul sentinţei nr. 580/16.04.2007, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. (...).
Unitatea T.B.F să îl reintegreze pe E.B. pe postul de deţinut anterior Deciziei nr. 52/16.08.2001, ca plata despăgubirilor de la data de 16.01.2001 până la data reintegrării pe postul respectiv.
Pentru unitatea reclamantă, consilier juridic A. E. şi avocat M. N. au precizat că cererea se întemeiază pe dispoziţiile art. 281 alin 1 teza a II-a din cod pr civilă în sensul că dispozitivul sentinţei civile nr. 580/16 04 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...).
Faţă de precizarea respectivă, urmează să observe dacă dispozitivul sentinţei nr. 580/16 04 2007 „cuprinde dispoziţii potrivnice„ care să fie înlăturate pentru ca sentinţa să poată fi pusă în executare.
Prin s.c. nr. 580/16 04 2007, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. (...) a fost respinsă excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de către pârâta T.B.F ( actualmente Societatea D. Meşteşugărească B.T.F) în ceea ce priveşte decizia nr. 52/16.08.2001 a B. D.
S-a admis in parte cererea formulată de reclamantul E. B., s-a constatat nulitatea absolută a Deciziei nr. 52/16 08 2001, emisă de B.D şi Hotărârea nr. 1/23.11.2001, Adunării Generale a T.B.F (actualmente Societatea D. Meşteşugărească B. T. F ). S-a anulat Hotărârea Consiliului Executiv al B. D. din 20.12.2001 şi Decizia nr. 15/1.03.2002 a UCECOM B (actualmente B. – ECECOM B).
A fost obligată unitatea pârâtă S.C.T.B.F (actualmente Societatea Cooperativă Meşteşugărească B.T.F.) să îl reintegreze pe reclamant pe postul deţinut anterior emiterii Deciziei nr. 52/16.08.2001, cu plata unei despăgubiri egale cu drepturile salariale majorate şi indexate de care ar fi beneficiat reclamantul potrivit funcţiei deţinute la momentul emiterii deciziei, actualizate cu indicele de inflaţie de la data fiecărei scadenţe lunare până la data plăţii efective.
A fost obligată pârâta S.C.T.B.F (actualmente Societatea Cooperativă Meşteşugărească B.T.F) în favoarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 1450 lei RON.
S-a menţionat că, potrivit prevederilor art. 281¹ alin. (1) din Cod. pr. civilă, în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul şi întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori acesta cuprinde dispoziţii potrivnice, părţile pot cere instanţei care a pronunţat hotărârea să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice.
Faţă de precizarea unităţii reclamante, instanţa trebuie să observe dacă dispozitivul sentinţei nr. 580/16 04 2007 cuprinde dispoziţii potrivnice care trebuie să fie înlăturate.
Dispozitivul sentinţei nu cuprinde dispoziţii potrivnice deoarece mai întâi s-a constatat nulitatea absolută a Deciziei nr. 52/16.08.2001 emisă şi a Hotărârii nr. 1./23.11.2001 a Adunării generale a T.B.F şi a fost anulată hotărârea Consiliului executiv al B.D din 20 12 2001 şi decizia nr. 15/01 03 2002 a UCECOM B (actualmente B. – UCECOM B).
Prin Decizia nr. 52/16.08.2001, B.D. a retras împuternicirea de preşedinte – reclamantului E.B., prin hotărârea nr. 1/23.11.2001, a Adunării generale a T.B.F. l-a exclus din D. Meşteşugărească pe reclamantul E.B.
Prin hotărârea consemnată în procesul verbal al şedinţei din 20.12. 2001 a Comitetului executiv al B.D au fost respinse contestaţiile formulate de reclamantul E.B. împotriva Deciziei nr. 52/2001 şi a Hotărârii nr. 1/23.11.2001.
Prin Decizia nr. 15/11.3.2002, Biroul executiv al ECECOM a fost respinsă contestaţia reclamantului E. B. împotriva hotărârii Comitetului Executiv al B.D.
La cererea reclamantului E.B., instanţa in temeiul prev. art. 78 din Codul muncii l-a reintegrat pe reclamantul E.B. pe postul deţinut anterior deciziei nr. 52/16.08.1991, cu plata unei despăgubiri egale cu drepturile salariale majorate şi indexate de care ar fi beneficiat reclamantul potrivit funcţiei deţinute la momentul emiterii deciziei , actualizate cu indicele de inflaţie de la data fiecărei scadenţe lunare până la data plăţii efective.
Prin urmare, instanţa a constat că dispozitivul sentinţei nr. 580/16.04.2007 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. (...)(număr format vechi nr. 2643/CM/2006) nu conţine dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire. Societatea D. Meşteşugărească B.T.F. trebuia să pună în executare hotărârea respectivă cu respectarea prevederilor art. 78 coroborate cu prevederile art. 56 lit. f) din Codul muncii.
Pe cale de consecinţă, instanţa s-a respins ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta Societatea D. Meşteşugărească B.T.F. în contradictoriu cu pârâtul E. B.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatoarea Societatea Cooperativă Meşteşugărească B.T.F, criticând-o pentru nelegalitate. În motivare, s-a arătat că: instanţa de fond a înlăturat o parte dintre susţinerile contestatoarei, fără a le arăta expres şi fără a le analiza, susţinând că acestea puteau fi invocate într-o cale de atac; s-a menţionat că intimatul ar fi fost concediat deşi între unitate şi acesta nu au existat relaţii de prepuşenie, ci un contract de management, funcţia intimatului fiind una electivă (acesta a fost numit preşedinte prin organizarea de alegeri şi nu prin încheierea unui contract de muncă); instanţa de fond a confundat noţiunea de „concediere”, specifică angajaţilor cu aceea de „revocare”, specifică aleşilor; s-a solicitat instanţei să clarifice modalitatea de îndeplinire a hotărârii, în condiţiile în care funcţia electivă se câştigă prin vot şi nu poate fi dispusă de instanţă, mai ales că, până în prezent, contestatoarea a mai schimbat doi preşedinţi prin organizarea de adunări generale; nelegalitatea hotărârii recurate rezidă şi din faptul că dispoziţiile acesteia nu pot fi puse în aplicare decât după supunerea lor adunării generale ce nu este obligată să îşi exprime votul în acest sens, instanţa neputând aduce atingere drepturilor omului, inclusiv, dreptului la vot.
În final, s-a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare.
Verificând hotărârea recurată prin prisma criticilor formulate de recurent, Curtea constată recursul nefondat, urmând a-l respinge, pentru următoarele considerente:
Nu se poate susţine că tribunalul nu ar fi cercetat fondul cauzei, nefiind îndeplinite condiţiile art. 312 alin. 3 Cod pr. civ. ce impun soluţia casării cu trimitere, atâta timp cât, prin considerentele hotărârii recurate, s-a făcut analiza criticilor ce vizează lămurirea înţelesului, întinderii şi aplicării dispozitivului sentinţei civile nr. 580 din 16 aprilie 2007 precum şi a susţinerii potrivit căreia acesta ar cuprinde dispoziţii potrivnice.
Împrejurarea că instanţa de fond a grupat argumentele folosite de contestatoare, răspunzându-le printr-un considerent comun, respectiv, că acestea nu pot fi primite într-o contestaţie la titlu, fiind specifice căilor de atac care, de altfel, nu au fost promovate împotriva sentinţei civile nr. 580/2007, aceasta fiind irevocabilă, nu poate fi considerară drept o nepronunţare asupra fondului litigiului dedus prezentei judecăţi.
Criticile referitoare la existenţa unei eventuale confuzii între noţiunile de „concediere”, „angajat”, pe de o parte şi acelea de „revocare” şi „ales”, pe de altă parte, privesc, eventual, netemeinicia şi nelegalitatea hotărârii şi, nici într-un caz nu vizează lămurirea dispozitivului hotărârii. Aceste discuţii nu pot fi primite în prezentul cadru procesual, sentinţa civilă nr. 580/16 aprilie 2007, rămasă irevocabilă, având putere de lucru judecat.
În ceea ce priveşte imposibilitatea executării hotărârii, invocată de recurent, se menţionează că reintegrarea pe postul deţinut anterior emiterii deciziei nr. 52/16 august 2001 de către reclamant nu presupune noi alegeri şi nici supunerea executării hotărârii judecătoreşti aprobării adunării generale ci doar repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii acestei decizii.
Este adevărat că, referitor la împrejurarea că, în acest interval de timp, a fost aleasă o altă persoană, în aceeaşi funcţie, instanţa de fond nu s-a pronunţat prin dispozitivul hotărârii, însă, observând cererile formulate în cauză, se constată că instanţa nu a fost investită cu o cerere în acest sens.
Or, potrivit dispoziţiilor art. 129 alin. (6) C. pr. civ., judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererilor deduse judecăţii. De altfel, în considerentele sentinţei atacate, instanţa de fond a făcut trimitere, prin similitudine, la dispoziţiile art. 78 coroborate cu art. 56 lit. f) din Codul Muncii.
Faţă de cele arătate anterior, date fiind dispoziţiile art. 312 coroborat cu art. 304¹ C.pr. civ., şi întrucât în cauză nu există motive de ordine publică ce ar putea fi invocate şi din oficiu, conform art. 306 alin.(2) C. pr. civ., instanţa urmează a respinge recursul formulat de contestaoarea Societatea D. Meşteşugărească B.T.F împotriva sentinţei civile nr. 1376 din12 martie 2008 pronunţată de Tribunalul Dolj, în contradictoriu cu intimatul E.B.

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner