Acordare prime. Invalidare de catre Adunarea generală. Deciziei de imputare. Nelegalitate.

Tematică: Contestatie decizie sanctionare

1. Este adevărat că, potrivit art. 18 alin 5 lit. i) din HG nr. 400/2003, adunarea generală a asociaţiei de proprietari analizează principalele aspecte şi adoptă hotărâri cu privire la numărul şi funcţiile persoanelor necesare pentru administrarea şi gospodărirea clădirii, funcţiile care se remunerează, cuantumul şi modalitatea de actualizare a remuneraţiilor. Nimic nu împiedică însă ca adunarea generală să delege aceste atribuţii comitetului executiv al asociaţiei, ceea ce s-a şi realizat în cauza de faţă prin dispoziţiile Statutului Asociaţiei de Proprietari, potrivit căruia, comitetul executiv este cel care realizează execuţia bugetară, întocmeşte proiectul de buget, adoptă fişele de post şi grila de salarizare. Cu alte cuvinte, chiar de la înfiinţarea asociaţiei, adunarea generală a delegat atribuţiile prevăzute de art. 18 alin. (5) lit. i) din HG nr. 400/2003 comitetului executiv prin dispoziţiile capitolului V din Statut. 2. Sumele încasate de recurentul cu titlul de prime au fost acordate acestuia în mod legal, iar invalidarea acestora de către adunarea generală numai pentru cazul recurentului şi după încetarea contractului individual de muncă este abuzivă şi nu poate produce efecte juridice, de vreme ce aprobarea plăţii acestor sume s-a realizat de către comitetul executiv, organul delegat chiar de către adunarea generală să îndeplinească aceste atribuţii. Se constată astfel că, în speţă, nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 272 Codul Muncii, iar instanţa de fond a soluţionat cauza cu aplicare greşită a legii.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 3528 din 19 mai 2008, www.jurisprudenta.org)

Tribunalul Dolj prin sentinţa nr. 777 de la 15 mai 2007 a admis contestaţia formulată de contestatorul D.S.E., împotriva deciziei de imputaţie nr. 1295 din 13.12.2006, emisă de intimata Asociaţia de Proprietari nr. 2 J.K.C, a anulat decizia nr. 1295/13.12.2006 emisă de intimată. A admis în parte cererea reconvenţională formulată de intimată. A obligat contestatorul către intimată la 3738 lei. A admis în parte cererea privind cheltuielile de judecată şi a obligat intimata către contestator la 550 lei.
Pentru a se pronunţa astfel instanţa a reţinut că in urma verificării financiar-contabile si gestionare pe anii 2005-2006 a Asociaţiei nr. 2 J.K.C, efectuat de Serviciul Coordonare Asociaţii de Proprietari, Direcţia Economico – Financiară din cadrul Primăriei C –, s-au reţinut mai multe nereguli in activitatea financiară a asociaţiei, de producerea cărora se face vinovat fostul administrator al asociaţiei.
În baza acestui proces-verbal s-a întocmit Decizia nr. 1295/13.12.2006 prin care s-a stabilit ca sumele restituite de la fondul de rulment pentru care nu exista cereri de restituire si nici dovada efectuării plaţii la dosarul cu documente justificative ale lunilor respective, in cuantum de 5 457 000 lei vechi se imputa contestatorului.
Prin aceeaşi decizie i s-a imputat contestatorului suma de 16 880 000 lei ROL reprezentând prime cuvenite pe perioada 1.01.2005-30.04.2006, amenda aplicata Asociaţiei si cheltuielile de judecata in suma totala de 19 000 000 lei vechi, suma de 31 607 150 lei vechi reprezentând sume ridicate de la CEC fără documente justificative.
După data intrării in vigoare a Codului muncii actual (1 martie 2002), decizia de imputare reglementata de Codul Muncii anterior, adoptat prin Lege nr. 10/1972, nu mai constituie modalitate de recuperare a creanţelor, angajatorul având la îndemână numai acţiunea in răspundere patrimoniala.
În consecinţa instanţa a anulat Decizia nr. 1295/13.12.2006 emisa de intimata.
In ceea ce priveşte cererea reconvenţionala prin care intimata a solicitat obligarea contestatorului la plata sumei de 72.944.950 lei vechi (7294, 49 RON) din concluziile raportului de expertiza s-a reţinut că, contestatorului ii este imputabilă doar suma de 3738 RON.
Astfel, in ceea ce priveşte fondul de rulment restituit in data de 26.01.2005 pentru care nu exista documente justificative suma imputabila contestatorului este de 150 RON.
Referitor la primele primite in perioada 1.01.2005-30.04.2006, s-a retinut ca potrivit art. 18 alin 5 litera i) din Normele Metodologice privind organizarea si funcţionarea Asociaţiilor de Proprietari, numărul şi funcţiile persoanelor necesare pentru administrarea şi gospodărirea clădirii, funcţiile care se remunerează, cuantumul şi modalitatea de actualizare a remuneraţiilor trebuie aprobate de Adunarea generala a asociaţiei. În speţă nu a existat o astfel de hotărâre, astfel ca sumele primite cu titlu de prima trebuie restituite de contestator.
În ceea ce priveşte cuantumul sumelor ridicate de contestator de la CEC, din raportul de expertiza aflat la dosar s-a reţinut că sumele ridicate de contestator reprezintă salarii ridicate de la CEC cuvenite administratorului si femeii de serviciu de la asociaţia de proprietari, astfel ca aceste sume nu trebuie imputate contestatorului.
Cu privire la suma imputata cu titlu de amenda aplicata asociaţiei in cuantum de 19.000.000 lei vechi s-a reţinut că acesta amenda este imputabila contestatorului, acesta fiind in culpa pentru depunerea cu întârziere a declaraţiilor la Casa de Pensii, procesul-verbal de contravenţie nefiind anulat.
Astfel, prin Decizia nr. 3075 /25 septembrie 2006 a Curţii de Apel Craiova s-a admis recursul formulat de Casa de Pensii D si s-a respins contestaţia formulata de Asociaţia de proprietari nr. 2 J.K.
În raport de considerentele expuse si văzând si dispoz. art 270 si 272 Codul Muncii instanţa a admis in parte cererea reconvenţionala şi a obligat pârâtul către reclamanta-intimată la plata acestei sume.
În baza art. 276 C. proc. civ. a admis in parte cererea privind cheltuielile de judecată si a obligat intimata către contestator la 550 lei cheltuieli de judecata.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs contestatorul D.P.S.E., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursului, se arată că instanţa de fond a încălcat dispoziţiile regulamentare de funcţionare a Asociaţiei de Proprietari şi a reţinut fără temei legal că recurentul a încasat primele fără drept. Susţine că adoptarea fişelor de post şi a grilelor de salarizare se face de către Comitetul Executiv
În ceea ce priveşte fondul de rulment, recurentul susţine că titularul a făcut o cerere verbală în sensul că s-a ajuns la compensarea datoriilor locatarului respectiv cu fondul de rulment, acesta plătind numai diferenţa pentru întreţinere şi lichidarea datoriilor, dispunând de apartament prin vânzare.
Legea nr. 114/1996 stipulează că fondul de rulment se restituie proprietarului atunci când vinde apartamentul, fără să fie necesar să formuleze cerere scrisă
Mai susţine recurentul că sentinţa este netemeinică şi nelegală pentru că nu s-a ţinut seama de procesul-verbal nr. 8/8 ianuarie 2005 al Comitetului Executiv, de actele de casă întocmite la data lichidării fondului de rulment privind persoana respectivă, contul acestuia lichidându-se fără datorii.

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea apreciază recursul ca fiind fondat şi urmează să îl admită, pentru următoarele considerente:
Cu privire la suma de 150 de lei, reprezentând fondul de rulment, potrivit art. 57 alin. (4) din H.G. nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 „(4) Fondul de rulment se restituie în toate situaţiile de schimbare a domiciliului sau a dreptului de proprietate, dacă prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosinţei locuinţei nu se stipulează altfel”.
Potrivit art. 1144 C. civ., compensarea legală operează în cazul existenţei unor obligaţii reciproce între aceleaşi persoane, având ca obiect bunuri fungibile, creanţele reciproce trebuind să fie certe, lichide şi exigibile.
În fapt, la 26.01.2005, în urma transferului proprietăţii apartamentului nr. 3 al blocului 13. A, a operat compensarea datoriilor reciproce dintre Asociaţia de proprietari şi proprietarul apartamentului, suma de 150 de lei reprezentând fond de rulment nefiind restituită proprietarului. Recurentul, în calitate de administrator al asociaţiei de proprietari a întocmit documentele legale pentru a evidenţia operaţiunea compensării creanţelor, menţionând acest fapt în registrul-jurnal pentru încasări şi plăţi (fila 80 dosar de fond).
Datoriile reciproce ale părţilor erau, la data respectivă certe, lichide şi exigibile, proprietarul apartamentului datorând asociaţiei plata cheltuielilor de întreţinere, iar asociaţia datorând restituirea fondului de rulment. Reclamanta-intimată nu a susţinut niciodată pe parcursul derulării procesului că suma de 150 de lei ar reprezenta un prejudiciu adus asociaţiei, singura susţinere fiind aceea că nu s-au întocmit documente justificative.
Potrivit art. 270 (1) Codul Muncii, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. În absenţa unui prejudiciu, răspunderea patrimonială a salariatului nu poate fi angajată.
Constatând că, în speţă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 270 Codul Muncii, Curtea constată că instanţa de fond a soluţionat acest capăt de cerere cu aplicarea greşită a legii, fiind astfel incidente dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
Cu privire la suma de 1688 de lei, reprezentând sume încasate de recurent cu titlul de prime, acest capăt de cerere trebuia să fie soluţionat prin prisma dispoziţiilor art. 272 Codul Muncii, potrivit căruia „salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie”.
Prin urmare, esenţial în cauză era de a se stabili dacă suma de 1688 de lei a fost încasată de recurent în mod legal.
Susţinerea intimatei a fost aceea că validarea sumelor achitate salariaţilor reprezintă atributul adunării generale a asociaţiei.
Potrivit art. 18 alin. (1) din H.G. nr. 400/2003, în vigoare la data respectivă, „adunarea generală este alcătuită din toţi membrii asociaţiei de proprietari”. Este adevărat că, potrivit art. 18 alin 5 lit. i) din HG nr. 400/2003, adunarea generală a asociaţiei de proprietari analizează principalele aspecte şi adoptă hotărâri cu privire la numărul şi funcţiile persoanelor necesare pentru administrarea şi gospodărirea clădirii, funcţiile care se remunerează, cuantumul şi modalitatea de actualizare a remuneraţiilor.
Nimic nu împiedică însă ca adunarea generală să delege aceste atribuţii comitetului executiv al asociaţiei, ceea ce s-a şi realizat în cauza de faţă prin dispoziţiile Statutului Asociaţiei de Proprietari, potrivit căruia, comitetul executiv este cel care realizează execuţia bugetară, întocmeşte proiectul de buget, adoptă fişele de post şi grila de salarizare. Cu alte cuvinte, chiar de la înfiinţarea asociaţiei, adunarea generală a delegat atribuţiile prevăzute de art. 18 alin. (5) lit. i) din HG nr. 400/2003 comitetului executiv prin dispoziţiile capitolului V din Statut.
Respectându-se dispoziţiile statutare, membrii comitetului executiv au aprobat în şedinţa din 8 ianuarie 2005 acordarea unor prime trimestriale de ½ din salariu şi primă anuală egală cu un salariu pentru administrator şi femeia de serviciu.
Curtea constată astfel că sumele încasate de recurentul cu titlul de prime au fost acordate acestuia în mod legal, iar invalidarea acestora de către adunarea generală numai pentru cazul recurentului şi după încetarea contractului individual de muncă este abuzivă şi nu poate produce efecte juridice, de vreme ce aprobarea plăţii acestor sume s-a realizat de către comitetul executiv, organul delegat chiar de către adunarea generală să îndeplinească aceste atribuţii.
Se constată astfel că, în speţă, nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 272 Codul Muncii, iar instanţa de fond a soluţionat cauza cu aplicare greşită a legii .
Pentru considerentele expuse anterior, în temeiul dispoziţiilor art. 312, raportat la art. 304 pct. 9 C. proc. civ., Curtea urmează să admită recursul.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner