Lipsa cercetarii prealabile. Refuzul de a da nota explicativa. Componenţa comisiei de cercetare disciplinară. Nulitatea absolută a decizie de reducere a salariului cu 5% pe o lună.

Tematică: Contestatie decizie sanctionare

1. Nu au fost respectate dispozitiile art. 267 din Codul muncii privitoare la obligativitatea cercetarii prealabile, cata vreme componenta comisiei de cercetare disciplinara este stabilita la o data ulterioara celei la care se pretinde ca reclamantul s-a prezentat la Biroul salarizare, organizare personal si a refuzat sa dea nota explicativa. 2. Critica vizand indicarea gresita in cuprinsul deciziei de sanctionare a instantei competente careia i se poate adresa petentul, respectiv Tribunalul Gorj in loc de Tribunalul Dolj, potrivit art. 268 alin. (2) lit. f), coroborat cu art. 284 alin. (2) din Codul muncii, care in opinia recurentului contestator atrage nulitatea absoluta a deciziei, este nefondata, eroarea mentionata fiind una mai degraba materiala, cu atat mai mult cu cat salariatul a atacat totusi decizia in termenul legal de 30 de zile la instanta competenta, astfel ca nulitatea nu va mai opera. 3. Decizia de sanctionare este lovita de nulitate absoluta pentru lipsa cercetarii prealabile, refuzul de a da nota explicativa consemnat in procesul verbal nefiind de natura a suplini aceasta lipsa. Tot astfel, sub sanctiunea nulitatii absolute, decizia de sanctionare trebuie sa cuprinda, potrivit art. 268 alin. (2) lit. c) din Codul muncii, motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia Civilă nr. 8333 din 26 septembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

La data de 20.11.2007 s-a inregistrat pe rolul Tribunalului Dolj contestatia formulata de D.E. împotriva deciziei 229/8.11.2007, emisă de intimata (...) D. F.U. SA prin care a fost sancţionat disciplinar cu reducerea salariului cu 5 % pe o luna. În motivarea contestaţiei a aratat că situaţia in fapt şi in drept nu este cea prezentată de intimată, astfel:
- decizia invocă nerespectarea sarcinilor stabilite prin contractul colectiv de muncă 2007 – 2008, insă art. 135 nu conţine prevederile la care face trimitere referatul întocmit la 9.10.2007, menţiunile din referat fiind generale şi nejustificate.
- apreciază că decizia s-a bazat pe afirmaţiile nefondate şi tendenţioase din procesul verbal întocmit de Comisia de cercetare la dispoziţia directorului E.G.
- solicită daune din partea conducerii pentru tratamentul discriminatoriu la care a fost supus pentru faptul că a fost prejudiciat in imagine, sănătate şi autoritate.
- apreciază că directorul E.G. este cel care in permanent îl denigrează în faţa colectivului .
- invocă lipsa totală de comunicare dintre director şi salariatul reclamant.
- apreciază că atmosfera ostentativă a fost creată şi faţă de ing. B. până când acesta a fost obligat să demisioneze ca şi faţă de ing.T. decedat.
A depus la dosar o notă explicativă privind referatul de sanctionare şi adresa salariatului către conducerea termocentralei U. înregistrată sub nr. 21296/30.08.2006, referatul de sanctionare înregistrat sub nr. E./9.10.2007, convocarea 4330/18 10 2007, decizia 214/22.10.2007, privind constituirea comisiei de cercetare disciplinară prealabilă, adresa 327/18.10.2007, a societăţii către Sindicatul F.U., procesul verbal încheiat de Comisia stabilită prin decizia 214/22.10.2007, înregistrat sub nr. 4659/6.11.2007, decizia nr. 229/8.11.2007 privind sancţionarea disciplinară a salariatului contestator.
Prin întimpinarea formulata, intimatul a invocat excepţia de necompetentă teritorială a Tribunalului Dolj, iar pe fond a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.
Prin încheierea din 11.12.2007, s-a respins excepţia invocată.
Pe fondul cauzei, a arătat că, cu respectarea prevederilor legale, s-a luat măsura sancţionării disciplinare a salariatului contestator, potrivit prevederilor art. 264 alin. (1) lit. d) din Contractul Colectiv de Muncă 2007-2008, pentru nerespectarea dispozitiei nr. 16/07.07.2004, privind exploatarea circuitului hidrotehnic pe perioada in care debitul de apă al K. este redus .
Conform prev. art. 135 alin. (1) din CCM, pct. 1.14-1.16 fapta săvârşită de salariat constituie abatere disciplinară, putând avea consecinţa deosebit de grave pentru procesul de producţie al unităţii intimate. Deşi petentul a fost convocat la Comisia de cercetare prealabilă şi s-a prezentat, a refuzat să dea nota explicativă, făcând aplicabile prev. art. 267 alin. (3) din Codul muncii. Deşi contestatorul avea dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările, in favoarea sa cu probe şi motivaţii temeinice, acesta uzează de aprecieri care nu au nicio legătură cu atribuţiile şi sarcinile de serviciu.
A depus la dosar contractul colectiv de muncă 2007-2008 in extras, dispoziţia tehnică obligatorie pentru toţi dispecerii nr. 16/7.07.2004, fişa postului nr. 1327/17.01.2006, referatul (...) 10 2007, convocarea (...) 10 2007, cu semnătură de luare la cunoştiintă .
La 22.01.2008 contestatorul a răspuns la întimpinare, contestând susţinerile intimatei.
La 12.02.2008, s-a încuviinţat proba testimonială solicitată de intimată, fiind audiaţi martorii D.O. şi E.J.
Prin sentinta nr. 938 din 4 martie 2008, Tribunalul Dolj – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale – a respins contestaţia formulată de contestatorul D.E. emisă de intimatul (...) D. Energetic U. SA.


Împotriva acestei sentinte a formulat recurs contestatorul D.E.,

care a criticat-o pentru nelegalitate, sustinand, in esenta, ca instanta de fond a facut o aplicare gresita a legii si nu a manifestat rol activ in a afla daca in cauza s-a realizat cercetarea disciplinara, obligatorie, conform art. 267 din Codul muncii.
Pe de alta parte, a mai sustinut recurentul, decizia de sanctionare disciplinara este lovita de nulitate absoluta intrucat nu cuprinde motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate in timpul cercetarii disciplinare prealabile [art. 268 alin. (2) lit. c) din Codul Muncii] si nici instanta competenta unde poate fi contestata sanctiunea, fiind trecut Tribunalul Gorj, in loc de Tribunalul Dolj, conform art. 284 alin. (2) din Codul muncii.


Examinand sentinta atacata prin prisma criticilor expuse in motivarea caii de atac, a actelor dosarului si a dispozitiilor legale aplicabile, Curtea apreciaza ca recursul este fondat, in speta fiind incident motivul de modificare prevazut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., in conformitate cu care modificarea unei hotarari se poate cere daca este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii.
In fapt, prin decizia care face obiectul prezentei contestatii, parata (...) D. Energetic U. SA a dispus sanctionarea disciplinara a contestatorului cu reducerea salariului cu 5% pe o luna, in temeiul art. 264 alin. (1) lit. d) si art. 135 alin. (1) lit. d) din C.C.M. pentru nerespectarea de catre acesta a dispozitiei nr. 16/07.07.2004 privind exploatarea circuitului hidrotehnic pe perioadele in care debitul de apa al raului J este redus.
S-a retinut, de asemenea, ca reclamantul a incalcat prevederile art. 135 alin. (1) din C.C.M. pe anul 2007-2008 pct. 1.14-1.16.
Raspunderea disciplinara, ca forma a raspunderii juridice, specifica dreptului muncii, intervine in cazurile in care un salariat savarseste cu vinovatie o abatere disciplinara.
Sub sanctiunea nulitatii absolute insa, niciuna din sanctiunile disciplinare prevazute de art. 264, cu exceptia avertismentului scris, nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile, pentru care salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, cerinta prevazuta de art. 267 alin. (1) şi (2) din Codul muncii.
Sub acest aspect, Curtea urmeaza sa constate ca anterior emiterii deciziei de sanctionare, contestatorul a fost convocat cu adresa nr. 4330/18.10.2007 (fila 31 dosar fond), pentru aceeasi data – 18.10.2007 la Biroul salarizare si organizare personal pentru a da o nota explicativa, iar prin adresa nr. 4327/18.10.2007 a fost instiintat sindicatul spre a asista la aceeasi data in biroul T. (fila 32), iar dupa patru zile de la data prezentarii contestatorului pentru nota explicativa, a fost emisa Decizia nr. 214/22.10.2007 prin care a fost stabilita componenta comisiei de cercetare disciplinara.
Aceasta fiind starea de fapt, in ordinea cronologica prezentata si necontestata de niciuna din parti, este de natura sa conduca la concluzia ca in cauza nu au fost respectate dispozitiile art. 267 din Codul muncii privitoare la obligativitatea cercetarii prealabile, cata vreme componenta comisiei de cercetare disciplinara este stabilita la o data ulterioara celei la care se pretinde ca reclamantul s-a prezentat la Biroul salarizare, organizare personal si a refuzat sa dea nota explicativa.
Asa fiind, decizia de sanctionare este lovita de nulitate absoluta pentru lipsa cercetarii prealabile, refuzul de a da nota explicativa consemnat in procesul verbal nr. 4659 din 6.10.2007 nefiind de natura a suplini aceasta lipsa. Tot astfel, sub sanctiunea nulitatii absolute, decizia de sanctionare trebuie sa cuprinda, potrivit art. 268 alin. (2) lit. c) din Codul muncii, motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea.
Nu poate fi primita sustinerea paratei formulate în cuprinsul intampinarii în sensul că reclamantul a refuzat sa dea nota explicativa, dupa cum s-a consemnat in procesul verbal nr. 4659 din 6.10.2007 si ca, practic, a refuzat sa dea curs dreptului la aparare conferit de art. 267 din Codul muncii.
Conchizand asupra celor expuse, Curtea urmeaza sa retina ca in cauza au fost incalcate atat prevederile art. 268 alin. (2) lit. c) din Codul muncii, cat si cele ale art. 267, lipsa cercetarii prealabile si a motivelor pentru care au fost inlaturate apararile contestatorului fiind de natura sa atraga nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare.
Critica vizand indicarea gresita in cuprinsul deciziei de sanctionare a instantei competente careia i se poate adresa petentul, respectiv Tribunalul Gorj in loc de Tribunalul Dolj, potrivit art. 268 alin. (2) lit. f), coroborat cu art. 284 alin. (2) din Codul muncii, care in opinia recurentului contestator atrage nulitatea absoluta a deciziei, este nefondata, eroarea mentionata fiind una mai degraba materiala, cu atat mai mult cu cat salariatul a atacat totusi decizia in termenul legal de 30 de zile la instanta competenta, astfel ca nulitatea nu va mai opera.
Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 312 alin. (1) raportat la art. 304 pct. 9 C. proc. civ., Curtea va admite recursul formulat de contestatorul D.E. si va modifica sentinta in sensul admiterii contestatiei si constatarii nulitatii dispozitiei nr. 229/08.11.2007.
Vazand si dispozitiile art. 274 C. proc. civ., intimata parata fiind in culpa procesuala, Curtea o va obliga pe aceasta la plata cheltuielilor de judecata catre recurentul contestator in cuantum de 1000 lei reprezentand onorariul aparatorului ales in prezenta faza procesuala (chitanta nr. 158/26.09.2008, fila 8).
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner