Recurs. Renunţare

Tematică: Contestatie decizie sanctionare

Instanţa nu s-a pronunţat asupra tuturor înscrisurilor aflate la dosar, deşi avea această obligaţie legală, astfel că nu a observat că prin cerere intimatul contestator a renunţat la acţiune şi această situaţie impunea respingerea acţiunii ca rămasă fără obiect.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 323 din 8 Februarie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin cererea formulată la Tribunalul Gorj – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale –, înregistrată sub nr. (...), reclamantul D.B. a formulat contestaţie împotriva dispoziţiei nr. 226/30.10.2006, emisă de intimata F.M, solicitând să se dispună anularea acesteia şi restituirea sumelor reţinute.
În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că, prin dispoziţia nr. 226/30.10.2006, emisă de intimata F.M a fost sancţionat disciplinar cu diminuarea salariului tarifar de încadrare cu 10% pe 2 luni, reţinându-se în sarcina sa ca abatere disciplinară faptul că la data de 16.10.2006, în schimbul III, nu a supravegheat corespunzător circuitul de transport-producţie, fapt care a dus la oprirea întregii activităţi de producţie a Minei E. şi a avut implicaţii în nerealizarea producţiei de cărbune aferente schimbului respectiv.
Intimata B. M a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată.
Prin sentinţa nr. 412 din 27 februarie 2007, pronunţată de Tribunalul Gorj – Secţia Conflicte de Muncă – în dosarul nr. (...), s-a admis contestaţia formulată de reclamant, s-a anulat dispoziţia nr. 226/30.10.2006 emisă de intimată, iar intimata a fost obligată la restituirea către petent a sumelor reţinute.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta F.M. cu motivarea că instanţa de fond nu a ţinut cont de probele depuse de intimată la dosarul cauzei, şi a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii. Recurenta a invocat şi faptul că, instanţa a soluţionat cauza prin ignorarea prevăzută art. 284 alin. (2) Codul Muncii, deşi, din oficiu avea obligaţia legală să decline competenţa în favoarea Tribunalului Mehedinţi, în condiţiile în care reclamantul are domiciliul în satul N., B de A, jud.M.
Curtea de Apel Craiova – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale –, prin decizia nr. 336 din 25 mai 2007, pronunţată în dosarul nr. (...), a admis recursul declarat de F.M împotriva Sentinţei nr. 412/27.02.2006 pronunţată de Tribunalul Gorj, în dosarul nr. 3035/CM/2006, a casat sentinţa şi a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Mehedinţi – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale. La Tribunalul Mehedinţi, cauza a fost înregistrată la nr. (...), având primul termen de judecată la 09.10.2007.
Intimata Exploatarea Minieră de T.M a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei.
Tribunalul Mehedinţi – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, prin sentinţa nr. 1119 din 23.10.2007, pronunţată în dosarul nr. (...), a admis contestaţia formulată de contestatorul D.B., a anulat dispoziţia nr. 226/30.10.2006 şi a obligat intimata la restituirea sumelor reţinute. Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:
Reclamantul D.B. a fost angajat la F.M- N.E. în funcţia de conducător formaţie lucru, iar în atribuţiile înscrise în fişa postului figurează şi obligaţia de a urmări ca pe fiecare bandă să repartizeze personal conform normativelor, astfel încât să nu se înregistreze împotmoliri sau spintecări, să execute înlocuirea covorului de D. şi a rolelor uzate de pe circuit.
Martorii audiaţi în cauză, au declarat că maiştrii sunt împărţiţi la fiecare schimb pe benzi transportoare, răspunzând direct şi concret numai pentru buna funcţionare a benzilor avute în supraveghere, iar nu în mod generic, iar la data de 16.10.2006, petentul avea în supraveghere benzile 4 şi 5 şi colectoarele aferente, iar O.N., colegul său, avea în supraveghere benzile 1, 2 şi 3, între E. 1 la care a avut loc incidentul şi benzile pe care le avea în supraveghere petentul, fiind o distanţă de aproximativ 1 KM.
Modul de repartizare a benzilor transportoare în vederea supravegherii rezultă şi din Ordinul de serviciu emis la data de 16.10.2006.
În condiţiile în care atribuţiile menţionate în fişa postului sunt generice, ele fiind concretizate prin ordinele de serviciu în care se stabilesc răspunderi concrete şi directe pentru fiecare conducător formaţie lucru, intimata F. M, în mod eronat a reţinut în sarcina reclamantului D. B. faptul că, nu a supravegheat în mod corespunzător E. 1 la care s-a produs defecţiunea ce a generat oprirea activităţii de producţie, deoarece această bandă a fost repartizată colegului său maistrul O.N., care a fost de asemenea sancţionat, astfel că, în cazul dedus judecăţii, abaterea disciplinară nu are legătură cu munca desfăşurată de reclamant, respectiv, reclamantul nu a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual sau colectiv de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
În cauză nu sunt întrunite condiţiile art. 263 alin. (2) Codul Muncii pentru instituirea răspunderii disciplinare.


Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal intimata Exploatarea Minieră de T.M, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În acest sens arată că instanţa nu s-a pronunţat asupra tuturor înscrisurilor aflate la dosar, deşi avea această obligaţie legală, astfel că nu a observat că prin cererea nr. 11986 din 11.10.2007, intimatul contestator a renunţat la acţiune şi această situaţie impunea respingerea acţiunii ca rămasă fără obiect.
Pe fondul cauzei, instanţa a interpretat greşit probele administrate întrucât dispoziţia de sancţionare emisă de recurentă este legală şi temeinică.
Invocă în drept prevederile art. 304 pct. 7, 8, 9 C. proc. civ. şi art. 304 ind.1 C. proc. civ. şi solicită admiterea recursului şi modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii ca rămasă fără obiect.


Recursul se admite pentru considerentele care se vor expune:
Din examinarea sentinţei prin prisma motivelor invocate, se constată că sunt întemeiate criticile invocate, în condiţiile în care la fila 23 dosar fond se află cererea contestatorului intimat D.B. prin care solicita instanţei să i-a act de renunţare la acţiunea care face obiectul cauzei de faţă.
Instanţa nu a dat curs acestei solicitări şi a încălcat astfel principiul disponibilităţii, astfel că în temeiul art. 312 C. proc. civ., se admite recursul intimatei şi se modifică sentinţa în sensul că se ia act de renunţarea contestatorului reclamant la judecată.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner