Contestaţie indemnizaţie şomaj. Acordare somaj. Conditii. Cerere de chemare in garantie. Conditii. Recurs

Tematică: Contestatie indemnicatie de somaj

1. Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 pot beneficia de indemnizaţie de şomaj persoanele care au prestat muncă în baza unui contract individual de muncă şi care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile şi numai dacă au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii. 2. Analizând dosarul instanţei de fond se constată că nu există o cerere de chemare în garanţie formulată de către părţile din proces şi mai mult decât atât aşa-zisul chemat în garanţie SC J. GAZ SRL, a fost citat şi i s-a comunicat copia acţiunii reclamantului la o altă adresă decât cea la care-şi are sediul, aşa cum reiese din adresa Oficiului Registrului. De asemenea instanţa de fond nu a făcut verificări cu privire la situaţia acestei societăţi care, aşa cum a arătat reclamantul, se află în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, astfel încât se impune casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 9114 din 21 octombrie 2008, www.jurisprudenta.org)

Tribunalul Gorj prin sentinţa nr. 1721 de la 11 februarie 2008 a admis contestaţia în parte formulată de contestatorul D.E., în contradictoriu cu intimatele AJOFM G şi SC J. GAZ SRL M. A anulat dispoziţia nr. 14/19.09.2007 emisă de intimata AJOFM G. A obligat intimata A.J.O.F.M. G la acordarea către contestator a indemnizaţiei de şomaj cuvenită potrivit Legii nr. 76/2002. A obligat intimatul garant SC J. GAZ SRL M la virarea către bugetul statului a contribuţiei de şomaj aferentă contestatorului. A respins cheltuielile de judecată că nedovedite.
Pentru a se pronunţa astfel instanţa a reţinut că, contestatorul D.E. a fost salariatul SC V. DE REPARAŢII M din 02.08.1976 până la data dizolvării angajatorului, respectiv 03.04.2006, ulterior lucrând în cadrul intimatei S.C. J. GAZ SRL M, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, nr. 17778/M/20.02.2007, de la 20.02.2007 până la 13.07.2007 când i s-a desfăcut contractul individual de muncă în baza art. 65 alin. (1) din Codul Muncii, aşa cum reiese din copia carnetului de muncă aflată la dosar.
Prin dispoziţia nr. 14/19.09.2007 emisă de A.J.O.F.M G, contestatorului i s-a respins dreptul de indemnizaţie de şomaj. S-a arătat în întâmpinare că, contestatorul nu îndeplineşte condiţia stagiului de cotizare întrucât angajatorul S.C. J. GAZ SRL M nu a virat contribuţiile legale de şomaj la bugetul statului.
Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 pot beneficia de indemnizaţie de şomaj persoanele care au prestat muncă în baza unui contract individual de muncă şi care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile şi numai dacă au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii.
Conform dispoziţiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensionare, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, angajatorului îi revine obligaţia de a reţine şi vira aceste contribuţii către bugetul statului pe perioada desfăşurării raporturilor de muncă.
Astfel, instanţa a constatat, faptul că pe perioada derulării contractului individual de muncă al contestatorului, intimata chemată în garanţie S.C. J. GAZ SRL M nu a virat la bugetul statului contribuţiile legale aferente pentru contestator, aşa încât aceasta a fost obligată la virarea către bugetul statului a contribuţiei de şomaj aferentă contestatorului. Cum contestatorul a realizat integral stagiul de cotizare minim la fondul de şomaj, de 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii şi cum îndeplineşte şi celelalte condiţii de acordare a indemnizaţiei de şomaj, a fost admisă contestaţia în parte şi obligată intimata AJOFM G, în baza art. 34 din Legea nr. 76/2002, la acordarea către contestator a indemnizaţiei de şomaj cuvenite potrivit Legii nr. 76/2000.
Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs intimata AJOFM G, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În motivarea recursului a arătat că decizia de respingere a cererii privind plata ajutorului de şomaj a fost legală deoarece reclamantul nu realiza stagiul de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii. Aceasta deoarece angajatorul SC J. GAZ SRL M după încetarea raporturilor de muncă ale reclamantului nu şi-a îndeplinit obligaţia legală cu privire la eliberarea adeverinţei de stagiu şi de asemenea nu a făcut dovada că unitatea se află în una din situaţiile limitativ prevăzute de art. 34 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 şi anume că se află în reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare sau administrare specială.
Analizând recursul formulat se constată că este fondat pentru următoarele considerente:
Din considerentele sentinţei atacate reiese că SC J. GAZ SRL M a fost conceptat în cauză în calitate de chemat în garanţie fiind obligat în această calitate să vireze către bugetul statului contribuţia de şomaj aferentă reclamantului.
Potrivit art. 60 alin. (1) C. proc. civ. partea poate să cheme în garanţie o altă persoană împotriva căreia ar putea să se îndrepte în cazul când ar cădea în pretenţii cu o cerere de chemare în garanţie sau în despăgubiri.
Potrivit art. 62 instanţa va dispune că cererea să fie comunicată celui chemat în garanţie.
Analizând dosarul instanţei de fond se constată că nu există o asemenea cerere formulată de către părţile din proces şi mai mult decât atât aşa-zisul chemat în garanţie SC J. GAZ SRL a fost citat şi i s-a comunicat copia acţiunii reclamantului la o altă adresă decât cea la care-şi are sediul, aşa cum reiese din adresa Oficiului Registrului aflată la pagina 36, dosar fond.
De asemenea instanţa de fond nu a făcut verificări cu privire la situaţia acestei societăţi care, aşa cum a arătat reclamantul, se află în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.
Neprocedând în acest mod instanţa de fond a soluţionat cauza fără a cerceta în totalitate fondul cauzei, motiv pentru care în baza art. 304 pct. 9 şi 312 Cod pr.civilă se impune casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner