Contestaţie indemnizaţie şomaj. Completarea carnetului de munca. Excepti aautoritatii de lucru judecat. Recurs

Tematică: Contestatie indemnicatie de somaj

1. Faptul că intimata nu a procedat la completarea carnetului de munca, în conformitate cu sentinta nr. 797/26.02.2002, nu-l îndreptateste pe recurentul reclamant să promoveze o noua actiune, lucrul judecat avand ca efecte, intre altele, exclusivitatea – care face că un nou litigiu între aceleasi parti, pentru acelasi obiect şi cu aceeasi cauză să nu mai fie cu putinţă şi executorialitatea – care face că hotararea să poata fi pusa în executare silita la cererea partii care castigat procesul. 2. Soluţionarea greşită a cererii de completare a carnetului de munca pe perioada 12.02.2000-1.07.2005 este, de asemenea, nefondată, tribunalul soluţionând acest petit în considerarea faptului că reclamantul nu si-a manifestat intenţia de reluare a activităţii şi nu există nici vreo hotarare judecătoreasca pentru perioada menţionată. 3. Câta vreme petentul nu si-a manifestat vointa de a reveni pe postul detinut anterior, reintegrarea să nu poate avea loc sine die, iar fara prestarea muncii corespunzatoare functiei sale, petentul nu este indreptatit să solicite nici drepturi banesti şi nici obligarea intimatei la plata CAS. 4. Potrivit art. 1201 C.civ., este lucru judecat atunci cand a doua cerere în judecata are acelasi obiect, este intemeiata pe aceeasi cauza şi este intre aceleasi parti, facuta de ele şi în contra lor în aceeasi calitate. Potrivit acestui din urma text, rezulta că elementele autoritatii de lucru judecat sunt partile, obiectul şi cauza, care trebuie să fie aceleasi în ambele cereri. Se constata, asadar, că în raport de sentinta mentionata, sunt intrunite toate elementele cerute de art. 1201 C.civ., litigiul de fata avand aceleasi parti, obiect şi cauza. Cauza, că element al autoritatii de lucru judecat, este fundamentul raportului juridic dedus judecatii, temeiul juridic al cererii, care nu se confunda cu cauza actiunii.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 10106 din 21 noiembrie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia conflicte de munca şi asigurari sociale – sub nr. (...), petitionarul E. G a solicitat instantei că prin sentinta ce se va pronunta să fie obligata intimata Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca G la plata sumei de 317 lei, suma la care a fost obligat prin decizia de imputare nr. 295/21.09.2007 emisa de AJOFM G, anularea acestei decizii, completarea carnetului de munca şi plata contributiilor pentru asigurari sociale pe perioada 01.04.1998-16.11.1998, perioada pentru care mentiunile din carnetul de munca, respectiv pozitiile 62-63 au fost anulate de AJOFM G, completarea carnetului de munca pe perioada 12.02.200-01.07.2005 precum şi plata CAS pe aceeasi perioada.
În motivarea actiunii, petentul a aratat că prin decizia nr. 4053/A/15.10.1999 a Tribunalului Gorj a fost anulata definitiv şi irevocabil masura desfacerii contractului de munca luata de S.C. J. S.A. la data de 01.04.1998, dispunandu-se reintegrarea şi plata drepturilor salariale cuvenite.
În perioada 01.04.1998-16.11.1998 a primit ajutor de somaj, carnetul de munca fiindu-i completat în acest sens de AJOFM G.
Întrucat a fost reintegrat, iar S.C.J. S.A. i-a restituit numai diferenta dintre indemnizatia de somaj şi salariul cuvenit, astfel că intimata AJOFM G a imputat indemnizatia de somaj primita de petent în aceasta perioada prin decizia contestata, în suma de 317 lei. S-a aratat că pe perioada mai sus mentionata S.C.J. S.A trebuie să vireze la bugetul asigurarilor de stat sumele prevazute de lege.
Ca la data de 01.07.2005 intimata S.C.J. S.A a fost lichidata judiciar, iar prin adresa nr. 3998/23.07.2007 lichidatorul judiciar i-a comunicat că nu poate completa carnetul de munca .
În dovedire, au fost de puse la dosar, în copie, decizia civila nr. 4053/A/1999, decizia de imputare nr. 295/21.09.2007, adresa nr. 3998/23.07.2007, carnet de munca.
În aparare, intimata A.J.O.F.M. G a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii petitionarului cu urmatoarea motivare: petentul a solicitat anularea pozitiilor nr. 62, 63 din carnetul de munca aferente perioadei 01.04.1998-16.11.1998 în care a beneficiat de indemnizatie de somaj.
Avand în vedere decizia nr. 4053/A/15.10.1999 prin care s-a dispus reîncadrarea petentului începand cu data desfacerii contractului individual de munca (01.04.1998), AJOFM G a anulat pozitiile nr. 62 şi 63 din carnetul de munca, aferente perioadei 01.04.-16.11.1998.
Întrucat în aceasta perioada petentul a beneficiat şi de indemnizatie de somaj şi de drepturi salariale, a fost emisa decizia nr. 295/21.09.2007 prin care i s-a imputat suma de 317 lei, reprezentand indemnizatie de somaj incasata necuvenit.
De asemenea, s-a aratat că dreptul de a emite decizia de imputare nu este prescris deoarece, potrivit art. 8 din Decretul nr. 167/1958, prescriptia incepe să curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia să cunoasca atat paguba cat şi pe cel ce raspundea de ea ori acestea au fost cunoscute că urmare a cererii depusa de petent la data de 23.08.2007, astfel că decizia de imputare a fost emisa în mod temeinic şi legal.
În drept, intampinarea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 115 C. pr. civ., solicitand judecarea în lipsa.
În dovedire, au fost depus copii dupa: decizia nr. 295/21.09.2007, crearea petentului nr. 8158/23.08.2007, decizia civila nr. 4053/15.10.1999 pronuntata de Tribunalul Gorj.
S.C. J. S.A. prin lichidator D. D. J. a formulat întampinare prin care a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat în ceea ce priveste completarea carnetului de munca pentru perioada 01.04.1998-16.11.1998 cat şi cu privire la drepturile bănesti solicitate pentru perioada 12.02.2000-02.11.2000, conform sentintei nr. 797/2002.
Dupa data ramanerii irevocabile a deciziei nr. 4053 /A/1999, prin care s-a dispus reintegrarea petentului, acesta nu a solicitat reintegrarea, starea de pasivitate neîndreptatindu-l să pretindă drepturi salariale.
Prin sentinta civila nr. 1542/12.04.2006 pronuntata de Tribunalul Gorj a fost respinsă actiunea petentului avand că obiect aceeasi cerere.
Prin sentinta civila nr. 6270/12.10.2004 pronuntata de Judecatoria Târgul-Jiu în dosarul nr. 15446/2003, sentinta, ramasa irevocabila prin decizia nr. 1232/13.06.2006, pronuntata de Tribunalul Gorj, a fost admisa contestatia la executare formulata de S.C. J. S.A. şi au fost anulate formele de executare intocmite de Biroul Executorului Judecatoresc F. (...) în dosarul de executare nr. 287/E/2003 prin care se solicitau drepturi banesti în baza deciziei nr. 4053/A/1999.
În ceea ce priveste capatul de cerere prin care s-a solicitat completarea carnetului de munca pe perioada 12.02.2000-01.07.2005 şi plata CAS pentru aceasta perioada este neintemeiat intrucat petentul nu a solicitat reintegrarea sa, nu a prestat munca în aceasta perioada şi nici nu a fost remunerat, iar starea de pasivitate nu il indreptateste pe fostul salariat să solicite plata CAS.
În dovedire, au fost depuse la dosar adresa nr. 3998/23.07.2007; sentintele nr. 1542/13.04.2006; 6270/12.10.2004; 797/26.09.2002 şi decizia nr. 1232/13.06.2006.
Prin sentinta nr. 662 din 23 ianuarie 2008 Tribunalul G o r j – Sectia Conflicte de Munca şi Asigurari Sociale – a admis exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de intimata S.C. J. S.A. prin lichidator D. D. J. Târgul-Jiu şi a respins actiunea formulata de petitionarul E. G în contradictoriu cu intimatele S.C. J. S.A. prin lichidator D. D. J. Târgul-Jiu şi Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca G.
Au fost respinse capetele de cerere privind efectuarea mentiunilor în carnetul de munca al petentului pe perioada 01.04.1998-02.11.2000, pentru autoritate de lucru judecat şi capetele de cerere privind anularea deciziei de imputare nr. 295/2007 emisa de AJOFM, plata sumei de 317 lei, plata CAS şi completarea carnetului de munca pe perioada 02.11.2000-01.07.2005, că nefondate.
Pentru a se pronunta astfel, tribunalul a retinut referitor la exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de intimata S.C. J. S.A. cu privire la capatul de cerere prin care se solicita completarea carnetului de munca pentru perioada 01.04.1998-16.11.1998 cât şi cu privire la drepturile banesti solicitate pe perioada 12.02.2000-02.11.2000 ca, în conformitate cu dispozitiile art. 166 C. proc. civ., exista autoritate de lucru judecat când a doua cerere de chemare în judecata are acelasi obiect, este fundamentata pe acelasi temei juridic şi este formulata de aceleasi părti şi în contra lor, în aceeaşi calitate. Punctele litigioase care formeaza obiectul prezentului litigiu au fost rezolvate prin dispozitivul sentintei civile nr. 797/26.09.2002 pronuntata de Tribunalul Gorj, Sectia Litigii de Munca, în dosarul nr. 470/CM/2002.
În ceea ce priveste capatul de cerere privind anularea deciziei de imputare a sumei de 317 lei nr. 295/21.09.2007 emisa de A.J.O.F.M. G, suma reprezentând indemnizaţie de şomaj încasată necuvenit în perioada 01.04.1998-16.11.1998, instanţa a constatat urmatoarele:
Prin cererea nr. 8158/23.08.2007 petentul a solicitat anularea pozitiilor nr. 62, 63 din carnetul de munca aferente perioadei 01.04.1998-16.11.1998 în care a beneficiat de indemnizatie de somaj, depunand decizia nr. 4053/15.10.1999 a Tribunalului Gorj, irevocabilă, prin care s-a dispus reîncadrarea acestuia începand cu 01.04.1998. A.J.O.F.M.G a anulat aceste pozitii, constatand că în perioada mentionata, petentul a beneficiat concomitent de drepturi salariale şi indemnizaţie de şomaj, acesta fiind motivul pentru care s-a emis decizia de imputare contestata potrivit art. 47 din Legea nr. 76/2002. Sumele plătite fără temei legal, cu titlu de indemnizaţie de şomaj, precum şi debitele create în condiţiile prezentei legi se recuperează de la persoanele care le-au primit în mod necuvenit, pe baza deciziilor emise de agenţiile pentru ocuparea forţei de munca, care constituie titluri executorii. Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizaţie de şomaj se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie legal.
În ceea ce priveste capatul de cerere prin care se solicita completarea carnetului de munca pe perioada 12.02.2000-01.07.2005 şi plata CAS pentru aceeasi perioada, instanta urmeaza sa-l respinga cu urmatoarea motivare:
Prin sentinta civila nr. 797/26.09.2002 pronuntata de Tribunalul Gorj, Secţia Litigii de Munca, în dosarul nr. 470/CM/2002, s-a reţinut că nici după data ramânerii irevocabile a deciziei nr. 4053/A/1999 prin care s-a dispus reintegrarea recurentului-petent acesta nu a solicitat reintegrarea sa, astfel că starea de pasivitate nu-l poate îndreptăţi să solicite drepturi salariale pentru o munca pe care nu a prestat-o.
Prin sentinta civila nr. 1542/13.04.2006 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul 2205/CM/2005, de asemenea irevocabilă, a fost respinsa actiunea formulată de petent având acelaşi obiect.
Mai mult decat atat, prin sentinţa civilă nr. 6270/12.10.2004 pronunţată de Judecătoria Târgul-Jiu în dosarul nr. 15446/2003, ramasă irevocabilă prin decizia nr. 1232/13.06.2006 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 58/CIV/2005, a fost admisă contestatia la executare formulată de către S.C.J. S.A. şi au fost anulate formele de executare întocmite de Biroul Executorului Judecatoresc F. (...) în dosarul de executare nr. 287/E/2003 prin care se solicitau drepturi bănesti în baza deciziei nr. 4053/A/1999, că petentul nu a solicitat reintegrarea, prin urmare nu a prestat munca şi prin urmare nu poate fi remunerat. Plata CAS reprezintă o obligatie legală faţă de bugetul asigurarilor sociale raportată la calitatea de salariat şi plata salariului, dar în cauza de faţa petentul nu a avut aceasta calitate.
Din lecturarea carnetului de munca al petentului, pozitia 66, că la data de 02.12.2000 i-a fost desfacut contractul de munca conform art. 130 lit. a) din Codul Muncii de către S.C. D. S.A. Pentru perioada a carei inscriere în carnetul de munca se solicita nu exista o hotarare judecatoreasca în acest sens. Mai mult decat atat, fata de executarea deciziei civile nr. 4053/15.10.1999 a Tribunalului Gorj, irevocabila, invocată de petent, acesta nu şi-a manifestat niciodata intenţia de a fi reintegrat şi nu a raspuns pozitiv demersurilor facute de intimată, asa cum reiese din adresele depuse de petent la dosar.
Astfel, prin cererea întregistrată sub nr. 2384 din 19.09.2000 petentul a solicitat reintegrarea conform deciziei civile nr. 4053/A/1999. Prin adresa nr. 2889/13.11.2000 intimata S.C. J. S.A. a comunicat petentului să se prezinte la unitate în vederea reintegrării, avand în vedere că în data de 2.11.2000 s-a prezentat, a efectuat protecţia muncii, dar nu a mai revenit pentru a fi reîncadrat, stare de pasivitate ce nu îi poate folosi ulterior.
Împotriva acestei sentinte a formulat recurs reclamantul E.G, care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Analizand actele şi lucrarile dosarului, prin prisma motivelor de recurs invcocate, Curtea va retine caracterul nefondat al recursului, pentru considerentele care se vor arata în continuare.
Sub un prim aspect, Curtea urmeaza să constate faptul ca, desi recurentul reclamant nu a incadrat criticile formulate în vreunul din cazurile de modificare sau casare descrise de art. 304 C.p.civ., din dezvoltarea motivelor de recurs apreciaza că se impune analizarea sustinerilor din perspectiva punctelor 7 şi 9, de vreme ce se sustine nemotivarea hotararii şi se critica aplicarea gresita de catre instanta de fond a prevederilor legale.
În ceea ce priveste motivul de recurs reglementat de dispozitiile art. 304 pct. 7 C.p.civ.    („hotararea nu cuprinde motivele pe care se sprijina sau cand cuprinde motive contradictorii ori straine de natura pricinii”), acesta vizeaza nemotivarea hotararii. Nemotivarea hotararii, deşi nu este prevazută ca o cauza de casare în Codul de procedură civilă, faţă de caracterul imperativ al dispoztiilor art. 261 pct. 5 C. proc. civ. şi finalitatea textului, vizand imposibilitatea de control judiciar al hotararii pronuntate, se integrează unui cadru mai larg de nelegalitate, acela al nepronunţării asupra fondului, de natura a justifica casarea cu trimitere pentru că instanta de fond să se pronunţe asupra cererii în raport de motivele acesteia.
Contrar sustinerilor recurentului, solutia pronuntata de judecatorii fondului este motivata, tribunalul analizand fiecare dintre petitele cererii, rationamentul juridic fiind unul corect.
Caracterul succint al considerentelor hotararii judecatoresti nu echivaleaza cu nemotivarea hotararii, în sensul art. 304 pct. 7 C.p.civ., cat timp acestea sunt suficiente pentru a retine motivele de fapt şi de drept care au stat la baza hotararii pronuntate.
Sub aspectul petitului privind anularea deciziei de imputare a sumei de 317 lei, tribunalul a retinut în mod corect că aceasta a avut la baza decizia Tribunalului G o r j nr. 4053 din 15.10.1999 ( filele 20-22 dosar fond) prin care s-a dispus reincadrarea petentului începand cu data desfacerii contractului de munca – 1.04.1998, cererea acestuia adresata AJOFM G cu nr. 8158 din 23.08.2007 prin care a solicitat anularea pozitiilor 62, 63 din carnetul de munca aferente perioadei 1.04.1998 – 16.11.1998 în care a beneficiat de indemnizatie de somaj.
Ca urmare a anularii pozitiilor 62 şi 63 din carnetul de munca al petentului pe perioada mentionata, AJOFM G a facut în mod corect aplicarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 76/2002, emitand decizia nr. 295/21.09.2007 pentru recuperarea debitului în suma de 317 lei reprezentand sume primite necuvenit.
Sub aspectul obligarii intimatei SC J. să de a efectua platile CAS, Curtea constata că şi acest petit a fost analizat de tribunal, care a retinut în mod corect că aceasta obligatie a angajatorului este una legala, indisolubil legata de calitatea de salariat şi plata salariului.
Or, câta vreme petentul nu si-a manifestat vointa de a reveni pe postul detinut anterior, reintegrarea să în baza deciziei nr. 4053/15.10.1999 nu poate avea loc sine die, iar fara prestarea muncii corespunzatoare functiei sale, petentul nu este indreptatit să solicite nici drepturi banesti şi nici obligarea intimatei la plata CAS.
Critica vizand aplicarea gresita a prevederilor art. 1201 C.civ., art. 166 C.p.civ. care reglementeaza autoritatea de lucru judecat este, de asemenea, nefondata.
În esenţă, puterea de lucru judecat a unei hotarari judecatoresti semnifica faptul că o cerere nu poate fi judecată în mod definitiv decât o singura dată (bis de eadem re ne T. actio), iar hotărârea este prezumată a exprima adevarul şi nu trebuie să fie contrazisă de o alta hotarare (res iudicata pro veritate habetur).
Puterea de lucru judecat nu este reglementata în mod expres că un efect al hotararii judecatoresti, ci că o prezumtie legala absoluta şi irefragabila de conformitate a hotararii cu adevarul – art. 1200 pct. 4 C.civ. şi că o exceptie procesuala prin – art. 166 C.p.civ.
Potrivit art. 1200 pct. 4 C.civ., sunt prezumţii legale acelea care sunt determinate special prin lege, precum puterea ce Legea nr. acorda autoritatii lucrului judecat, iar potrivit art. 166 C.p.civ., exceptia puterii lucrului judecat se poate ridica de parti sau de judecator chiar inaintea instantelor de recurs.
Potrivit art. 1201 C.civ., este lucru judecat atunci cand a doua cerere în judecata are acelasi obiect, este intemeiata pe aceeasi cauza şi este intre aceleasi parti, facuta de ele şi în contra lor în aceeasi calitate.
Potrivit acestui din urma text, rezulta că elementele autoritatii de lucru judecat sunt partile, obiectul şi cauza, care trebuie să fie aceleasi în ambele cereri.
În speţă, între părţi a mai existat un litigiu care a făcut obiectul dosarului nr. 470/CM/2002 al Tribunalului Gorj, soluţionat prin sentinţa nr. 797 din 26.09.2002 (filele 35-38 dosar fond), prin care a fost admisa în parte actiunea formulata de reclamant impotriva paratei SC J. să şi obligată aceasta să completeze carnetul de munca al reclamantului pe perioada 01.04.1998 – 16.11.1998, fiind respinse capetele de cerere privind acordarea drepturilor banesti.
Se constata, asadar, că în raport de sentinta mentionata, sunt intrunite toate elementele cerute de art. 1201 C.civ., litigiul de fata avand aceleasi parti, obiect şi cauza.
Cauza, că element al autoritatii de lucru judecat, este fundamentul raportului juridic dedus judecatii, temeiul juridic al cererii, care nu se confunda cu cauza actiunii.
În speta, fundamentul juridic dedus judecatii este acelasi cu cel al actiunii soluţionate prin sentinţa nr. 797 din 26.09.2002, anume decizia Tribunalului Gorj nr. 4053/15.10.1999 prin care s-a dispus reintegrarea petentului pe postul detinut anterior.
Faptul că intimata nu a procedat la completarea carnetului de munca, în conformitate cu sentinta nr. 797/26.02.2002, nu-l îndreptateste pe recurentul reclamant să promoveze o noua actiune, lucrul judecat avand ca efecte, intre altele, exclusivitatea – care face că un nou litigiu între aceleasi parti, pentru acelasi obiect şi cu aceeasi cauză să nu mai fie cu putinţă şi executorialitatea – care face că hotararea să poata fi pusa în executare silita la cererea partii care castigat procesul.
Ultima critică vizând soluţionarea greşită a cererii de completare a carnetului de munca pe perioada 12.02.2000-1.07.2005 este, de asemenea, nefondată, tribunalul soluţionând acest petit în considerarea faptului că reclamantul nu si-a manifestat intenţia de reluare a activităţii şi nu există nici vreo hotarare judecătoreasca pentru perioada menţionată.
În considerarea celor expuse, hotararea primei instante fiind data cu aplicarea corecta a legii, neexistand nici motive de ordine publica pe care instanta să le invoce din oficiu, în temeiul art. 312 alin. (1) cu referire la art. 304 pct. 7 şi 9, Curtea urmează să respinga ca nefondat recursul declarat de reclamantul E.G.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner