Recurs. Tardivitate

Tematică: Alte cereri

Dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă dispun că: „Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronunţată de instanţa de fond” Dispoziţiile art. 103 alin. (1) C. proc. civ., prevăd că „Neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei”.
(Curtea de Apel Constanţa, Secţia Civilă, pentru Cauze cu Minori şi de Familie precum şi pentru Cauze privind Conflice de Munca şi Asigurari Sociale, Decizia civilă nr. 512/CM din 16 iunie 2008, www.jurisprudenta.org)

Prin cererea adresată Tribunalului Constanţa şi înregistrată sub nr. (...) , reclamanta Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA prin Direcţia Silvică C a solicitat în contradictoriu cu pârâtul D.E., obligarea acestuia la plata sumei de 3.265, 1 lei, reprezentând prejudiciu cauzat de pârât. În motivare s-a arătat că pârâtul a fost salariatul unităţii în funcţia de pădurar în cantonul 16 U., Ocolul Silvic E.
La data de 13 martie 2007 s-a efectuat un control de fond în cantonul pârâtului, în unitatea amenajistică 20-30; 32-38; 62 cu o suprafaţă de 119, 5 ha. Cu această ocazie s-au constatat 245 arbori sustraşi şi pentru care pădurarul pârât nu a prezentat acte de contravenţie sau infracţiune, valoarea acestora fiind de 3.265, 1 RON.
Prin întâmpinare, pârâtul a invocat excepţia lipsei calităţii procesual pasive, motivat de faptul că nu mai avea calitatea de angajat al reclamantei, deoarece la data încheierii actului de control încetase contractul individual de muncă, contract care era încheiat pe o perioadă determinată, de 3 luni, începând cu data de 20 noiembrie 2006; la termenul din 7 noiembrie 2007, pârâtul a revenit asupra acestei excepţii faţă de depunerea la dosarul cauzei a contractului individual de muncă.
Actul de control s-a încheiat la un interval de 21 zile de la data încetării raporturilor de muncă.
Pe fondul cauzei, pârâtul a arătat că la angajare nu a luat la cunoştinţă de fişa postului, nu a înţeles condiţiile specifice activităţii de pădurar, fiind imposibil ca zilnic, pe durata programului de lucru-8 ore pe zi-să străbată suprafaţa cantonului, fără a avea la dispoziţie mijloace de transport mecanic sau cu tracţiune animală.
Pârâtul a invocat, totodată, faptul că nu i-au fost aduse la cunoştinţă atribuţiile de serviciu şi limitele de competenţă, inadvertenţa constatărilor din actul de control, care, coroborate cu modul în care au fost întocmite celelalte documente, creează suspiciuni referitor la acuzaţiile aduse pârâtului.
Prin sentinţa civilă nr. 2222 din 7 decembrie 2007 pronunţată de Tribunalul Constanţa a fost respinsă acţiunea formulată de reclamantă ca fiind nefondată.
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamant Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA prin Direcţia Silvică C.
La termenul stabilit pentru judecata recursurilor, Curtea, din oficiu, a invocat tardivitatea declarării recursului, în raport de data comunicării hotărârii recurate către reclamanta Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA prin Direcţia Silvică C.
În conformitate cu dispoziţiile art. 137 C. proc. civ., instanţa se va pronunţa cu prioritate asupra excepţiilor de procedură, care fac de prisos cercetarea în fond a pricinii.


Excepţia este fondată.
Dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă dispun că: „Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronunţată de instanţa de fond” Dispoziţiile art. 103 alin. (1) C. proc. civ., prevăd că „Neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei”.
Verificând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că hotărârea recurată i-a fost comunicată reclamantei Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA prin Direcţia Silvică C la data de 2 aprilie 2008, astfel cum rezultă din dovada de comunicare ataşată în dosarul de fond la fila 125.
Recursul împotriva hotărârii de fond a fost expediat prin poştă la data de 17 aprilie 2008. În raport de data comunicării hotărârii se constată că recursul a fost declarat cu depăşirea termenului legal de 10 zile prevăzut de dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 168/1999, ultima zi de formulare în termen a recursului fiind data de 14 aprilie 2008.
Având în vedere că recurenta nu a respectat dispoziţiile legale menţionate mai sus şi a depus cererea de recurs cu depăşirea termenului legal prevăzut de art. 80 din Legea nr. 168/1999, excepţia va fi admisă iar recursul va fi respins ca tardiv formulat.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner