Contestaţie în anulare. Admitere. Nelegala citare a contestatorului

Tematică: Alte cereri

Art. 921, stabileşte că actele de procedură şi citaţia în cazul persoanelor juridice, nu se pot realiza prin afişare, cu excepţia cazurilor când se refuză primirea sau dacă se constată lipsa oricărei persoane la sediul acesteia. art. 100 alin. (1) pct. 8 (2) dispune că în cazul când cel care urmează să semneze dovada de primire sau procesul-verbal refuză sau nu pot s-o facă, se va face vorbire despre aceasta în cuprinsul procesului-verbal. Din cuprinsul actului nu reiese evidenţa niciunei împrejurări sus menţionată procedura de afişare fiind permisă numai în aceste situaţii. Neîndeplinirea acestor condiţii ce echivalează cu nelegalitatea citării intimatei este soluţionată conform art. 89 C. proc. civ. cu nulitatea absolută a sentinţei pronunţate.
(Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă şi pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 141 din 22 ianuarie 2008, www.jurisprudenta.org)

Tribunalul Mehedinţi prin sentinţa nr. 752 de la 10.11.2004 a respins contestaţia formulată de contestatorul E.N., cu excepţia opiniei separate a asistentului judiciar R.E..
Împotriva sentinţei a formulat recurs contestatorul arătând că s-au apreciat eronat probele nefăcându-se vinovat de abaterile reţinute în sarcina sa, în sensul că nu au fost audiaţi martorii propuşi, neconsemnându-se în încheierea de şedinţă acest lucru, datată 27.10.2004.
Curtea de Apel Craiova, prin decizia nr. 1591/31.05.2005 a respins ca nefondat recursul formulat de contestator.
Contestatorul a formulat contestaţie în anulare împotriva deciziei pronunţată în recurs prevalându-se de dispoz. art. 318 C. proc. civ. în sensul că instanţa a săvârşit o eroare materială în cauză, în sensul că deşi avea posibilitatea şi obligaţia să verifice motivele de casare invocate în recurs nu a făcut acest lucru.
Curtea de Apel Craiova, prin decizia nr. 2817/25.08.2006 a admis contestaţia formulată de contestator, anulând decizia nr. 339 din 17.02.2004, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, în contradictoriu cu intimata SC S. SRL C. A anulat decizia fixând termen pentru rejudecarea recursului la 31.10.2006.
Curtea de Apel Craiova prin decizia nr. 178 de la 19 ianuarie 2007 a admis recursul formulat de contestatorul E.N., a constatat nulitatea absolută a deciziei nr. 2 din 30.06.2004 emisă de intimata SC S. SRL C. A dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei cu obligarea intimatei la plata drepturilor băneşti către contestator conform art. 78 Codul Muncii.


Împotriva deciziei a promovat contestaţie în anulare T.. SRL,

întemeiată pe dispot. art. 317 pct. 1 C. proc. civ., în sensul că procedura de citare pentru data de 10.01.2007 când a fost soluţionat recursul, nu a fost legal îndeplinită. Se aduc critici cu privire la afişarea citaţiei, cu încălcarea dispoz. art. 92 C. proc. civ. şi trimiterea acesteia la o altă adresă decât cea la care intimata îşi desfăşoară activitatea.

Contestaţia în anulare este întemeiată.
Conform art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie în anulare, atunci când procedura de chemare a părţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legii. Drept consecinţă a acestei situaţii o reprezintă vătămarea părţii nelegal citate şi anume punerea acesteia în imposibilitate de a cunoaşte data judecăţii şi de a-şi face apărările necesare.
Observând actele şi lucrările dosarului, se constată că intimata a fost citată la adresa situată în C, str. (...) B (...) .1, .5, conform art. 87 pct. 2 şi 92 pct. 1 C. proc. civ., se citează persoana juridică prin înmânarea citaţiei, la sediul acesteia.
Art. 921, stabileşte că actele de procedură şi citaţia în cazul persoanelor juridice, nu se pot realiza prin afişare, cu excepţia cazurilor când se refuză primirea sau dacă se constată lipsa oricărei persoane la sediul acesteia. art. 100 alin. (1) pct. 8 (2) dispune că în cazul când cel care urmează să semneze dovada de primire sau procesul-verbal refuză sau nu pot s-o facă, se va face vorbire despre aceasta în cuprinsul procesului-verbal. Din cuprinsul actului nu reiese evidenţa niciunei împrejurări sus menţionată procedura de afişare fiind permisă numai în aceste situaţii.
Neîndeplinirea acestor condiţii ce echivalează cu nelegalitatea citării intimatei este soluţionată conform art. 89 C. proc. civ. cu nulitatea absolută a sentinţei pronunţate.
În consecinţă, faţă de cele expuse mai sus, se constată că sunt îndeplinite condiţiile art. 317 C. proc. civ., urmând a fi admisă contestaţia în anulare şi anulată decizia nr. 178/18.01.2007 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, dispunându-se totodată rejudecarea recursului. Urmează să fie fixat termen pentru soluţionarea acestuia la data de 11.03.2008.
 

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner