Sumar:

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 108 din 2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 

Publicat in MOF nr. 830 - 10/12/2010

Art. 1

- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, ParteI, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează aşa cum urmează:

1. La articolul5, punctul IX se modifică şi va avea următorul cuprins:

"IX. Indicatorul social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, denumit în continuare indicator social de referinţă, reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, acordate atât în vederea asigurării protecţiei persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj, cât şi în vederea stimulării anumitor categorii de persoane pentru a se încadra în muncă, precum şi a angajatorilor pentru a încadra în muncă persoane în căutarea unui loc de muncă."

2. La articolul33, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

"(3) Cheltuielile cu transmiterea către beneficiari a drepturilor prevăzute la art. 43, ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se stabilesc astfel:

a) prin stabilirea unui tarif pentru un talon de plată, în situaţia în care plata se efectuează la domiciliul beneficiarilor din România;

b) prin aplicarea unui procent asupra sumelor plătite, în situaţia în care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor;

c) prin stabilirea unui comision bancar, negociabil, în situaţia în care plata drepturilor se face în cont curent sau în cont de card.

(4) Procentul prevăzut la alin. (3) lit. b) se stabileşte astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depăşească 1% din valoarea totală a sumelor plătite.

(5) Comisionul bancar prevăzut la alin. (3) lit. c) se stabileşte astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depăşească 0,15% din valoarea totală a sumelor plătite."

3. La articolul39 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"a) 75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;".

4. La articolul40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art40.- (1) Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor prevăzuţi la art. 17 alin. (2) pe o perioadă de 6 luni şi este o sumă fixă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data stabilirii acesteia."

5. La articolul42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art42.- (1) Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă."

6. La articolul44, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"d) la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor;".

7. La articolul731, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) Valoarea indicatorului social de referinţă, avută în vedere la calculul indemnizaţiei de şomaj la care persoanele prevăzute la alin. (2) ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, dacă nu s-ar fi angajat, este valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data angajării."

8. Articolul127 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art127.- (1) Indemnizaţia de şomaj şi celelalte drepturi stabilite prin prezenta lege, cu excepţia celor prevăzute la art. 72-75 şi 80, se reactualizează ori de câte ori se modifică valoarea indicatorului social de referinţă.

(2) Valoarea indicatorului social de referinţă se poate modifica prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior."

↑ Sus

Loading

Art. 2

- (1) Persoanele al căror drept la indemnizaţie de şomaj a fost stabilit înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de acest drept în cuantumul aflat în plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Persoanele pentru care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, plata indemnizaţiei de şomaj este suspendată în condiţiile legii şi repunerea în plată a acestui drept se realizează ulterior acestei date beneficiază de dreptul la indemnizaţie de şomaj în cuantumul stabilit şi, după caz, recalculat până la data suspendării plăţii acestui drept.

↑ Sus

Loading

Art. 3

- (1) Prevederile art. I şi II se aplică de la data de 1 ianuarie 2011.

(2) Până la data prevăzută la alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va modifica în mod corespunzător actele normative elaborate în vederea aplicării Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi le va supune spre aprobare Guvernului după această dată.

↑ Sus

Loading