Sumar:

Hotărâre de Guvern nr. 556 din 2011
privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificare

Publicat(ă) în Monitorul Oficial din data de 1 ianuarie 2011

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1

Se organizeaza si functioneaza Autoritatea Nationala pentru Calificari, denumita in continuare A.N.C., institutie publica cu personalitate juridica, organ de specialitate in coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin reorganizarea Consiliului National al Calificarilor si Formarii Profesionale a Adultilor (C.N.C.F.P.A.) si a Unitatii Executive a Consiliului National al Calificarilor si Formarii Profesionale a Adultilor (U.E.C.N.C.F.P.A.), institutii care se desfiinteaza.

↑ Sus

Loading

Art. 2

A.N.C. are sediul in municipiul Bucuresti, piata Valter Maracineanu nr. 1-3, sectorul 1.

↑ Sus

Loading

Capitolul II - Misiunile si atributiile A.N.C.

Art. 3

A.N.C. indeplineste urmatoarele misiuni:
a) elaborarea Cadrului national al calificarilor in concordanta cu Cadrul european al calificarilor pentru invatarea pe tot parcursul vietii si gestionarea Registrului national al calificarilor;
b) monitorizarea, evaluarea si controlul implementarii Cadrului national al calificarilor la nivelul institutiilor din sistemul national de calificari;
c) monitorizarea, evaluarea si controlul sistemului de educatie continua si formare profesionala continua.

↑ Sus

Loading

Art. 4

(1) A.N.C. are urmatoarele atributii:
a) propune Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale elemente de politici si de strategii nationale, proiecte de acte normative referitoare la sistemul national al calificarilor si la formarea profesionala a adultilor;
b) participa la elaborarea de planuri sau programe de interes national in domeniul calificarilor si al formarii profesionale continue;
c) elaboreaza, implementeaza si actualizeaza Cadrul national al calificarilor, asigurand integrarea tuturor nivelurilor de calificari profesionale si academice obtinute in contexte de invatare formala, nonformala si informala;
d) elaboreaza si actualizeaza periodic metodologiile si instrumentele necesare implementarii Cadrului national al calificarilor si formarii profesionale continue;
e) desfasoara activitatile si dezvolta instrumentele necesare monitorizarii, evaluarii si controlarii procesului de implementare a Cadrului national al calificarilor;
f) asigura referentierea Cadrului national al calificarilor fata de Cadrul european al calificarilor, precum si comparabilitatea sistemului national al calificarilor cu sistemele de calificari existente in alte state;
g) asigura realizarea tehnica, gestionarea si actualizarea urmatoarelor registre nationale: Registrul national al calificarilor, Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor si Registrul national al evaluatorilor de competente profesionale;
h) coordoneaza si controleaza metodologic la nivel national descrierea calificarilor si inscrierea acestora in Registrul national al calificarilor;
i) asigura calitatea in implementarea Cadrului national al calificarilor si in formarea continua, prin elaborarea si aplicarea de metodologii, standarde si proceduri specifice, in colaborare cu institutiile interesate;
j) coordoneaza procesul de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, realizat de comisiile de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
k) acrediteaza centrele de evaluare a competentelor profesionale, organismele de evaluare si certifica evaluatorii de evaluatori;
l) coordoneaza certificarea evaluatorilor de competente profesionale;
m) avizeaza infiintarea comitetelor sectoriale si sprijina desfasurarea activitatii acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 132/1999 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
n) sprijina institutiile de invatamant superior in organizarea de studii de formare si dezvoltare profesionala continua;
o) propune spre aprobare Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului tarifele pentru serviciile de asistenta tehnica si/sau de specialitate privind: verificarea, validarea si aprobarea standardelor ocupationale si a calificarilor; elaborarea si validarea calificarilor; evaluarea si acreditarea centrelor de evaluare a competentelor profesionale, a organismelor de evaluare, a evaluatorilor de evaluatori si a evaluatorilor de competente;
p) elaboreaza metodologiile si procedurile de evaluare si certificare a evaluatorilor de competente profesionale, a evaluatorilor de evaluatori si a evaluatorilor externi, precum si normele metodologice de aplicare a acestor metodologii si le propune spre aprobare Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
q) participa, alaturi de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului la elaborarea metodologiei pentru identificarea, evaluarea si recunoasterea rezultatelor invatarii in contexte nonformale si informale;
r) participa, alaturi de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si de alte ministere interesate, la elaborarea metodologiei de acordare a creditelor transferabile;
s) elaboreaza periodic rapoarte nationale privind implementarea sistemului de calificari din Romania;
t) publica anual un raport cu privire la propria activitate;
u) asigura informarea opiniei publice cu privire la functionarea sistemului national de calificari si la modalitatea de accesare si valorificare a informatiilor oferite;
v) publica manuale si ghiduri de bune practici, lucrari de sinteza in domeniul calificarilor si al formarii profesionale a adultilor;
w) concepe si implementeaza programe si proiecte nationale, internationale sau ale Uniunii Europene pentru indeplinirea misiunilor sale;
x) participa la derularea unor programe sau proiecte finantate din fondurile structurale sau de coeziune ale Uniunii Europene;
y) efectueaza activitati de transfer de cunostinte, formare, consultanta si asistenta tehnica in domeniul sau de activitate;
z) administreaza si gestioneaza resursele financiare alocate de la bugetul de stat si pe cele rezultate din venituri proprii.
(2) A.N.C. raspunde de realizarea si actualizarea periodica a Cadrului national al calificarilor si a Registrului national al calificarilor.
(3) A.N.C. indeplineste si alte atributii prevazute de Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

↑ Sus

Loading

Capitolul III - Organizarea si functionarea A.N.C. si a Consiliului National al Calificarilor

Art. 5

(1) A.N.C. este condusa de un director general, numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, pe baza de concurs organizat in conditiile legii.
(2) Directorul general are calitatea de ordonator de credite, potrivit legii.
(3) A.N.C. functioneaza cu un numar de 70 de posturi, care se incadreaza in numarul total de posturi aprobate pentru unitatile de invatamant si cercetare care functioneaza in subordinea si coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
(4) A.N.C. foloseste colaboratori externi si experti in domeniul sau de activitate.
(5) Salarizarea personalului A.N.C. se face in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare pentru personalul platit din fonduri publice.

↑ Sus

Loading

Art. 6

(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale A.N.C. si ale Consiliului National al Calificarilor, denumit in continuare Consiliu, se asigura din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Veniturile proprii ale A.N.C. provin din tarife percepute beneficiarilor activitatilor de evaluare, de consultanta si asistenta tehnica, precum si din derularea de proiecte nationale si internationale, din organizarea de manifestari nationale si internationale, donatii, sponsorizari si din alte venituri realizate in conditiile legii.
(3) Pentru activitatile realizate, A.N.C. poate percepe tarife de la beneficiari, cuantumul acestora fiind stabilit prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(4) A.N.C. poate contribui, din bugetul propriu, cu o cotaparte la proiectele din cadrul programelor europene si internationale acordate Romaniei, in conformitate cu cerintele acestora.

↑ Sus

Loading

Art. 7

(1) La nivelul A.N.C. functioneaza Consiliul National al Calificarilor, cu rol consultativ, fara personalitate juridica.
(2) Consiliul sprijina A.N.C. in elaborarea strategiilor nationale si a planurilor de actiune pentru dezvoltarea Cadrului national al calificarilor si al formarii profesionale a adultilor.

↑ Sus

Loading

Art. 8

(1) Consiliul este format din 20 de membri, numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(2) Componenta Consiliului este urmatoarea: 3 reprezentanti ai Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, 2 reprezentanti ai Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor, un reprezentant al Ministerului Sanatatii, un reprezentant al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, 2 reprezentanti ai Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, un reprezentant al institutiilor de invatamant preuniversitar, un reprezentant al Centrului National pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic, un reprezentant al institutiilor de invatamant superior, un reprezentant al studentilor, un reprezentant al asociatiilor profesionale, un reprezentant al confederatiilor patronale, un reprezentant al federatiilor sindicale, un reprezentant al comitetelor sectoriale, directorul general al A.N.C.
(3) Nominalizarea reprezentantilor institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar, ai studentilor, ai asociatiilor profesionale, ai patronatelor, ai sindicatelor, ai comitetelor sectoriale se realizeaza pe baza unor criterii obiective, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(4) Pentru participarea la sedintele Consiliului, membrii acestuia beneficiaza de o indemnizatie de 10% din salariul de baza al directorului general. Totalul sumelor cuvenite lunar unui membru al Consiliului pentru participarea la sedinte nu poate depasi 20% din salariul de baza al directorului general si se acorda o singura data in cursul unei luni.
(5) Directorul general al A.N.C. este membru de drept in Consiliu, fara a beneficia de indemnizatia lunara pentru participarea la sedinte.
(6) Reprezentantii ministerelor prevazute la alin. (2) nu beneficiaza de indemnizatia lunara pentru participarea la sedinte, iar ceilalti membri primesc in anul 2011 indemnizatia in cuantum de 1% din salariul de baza al directorului general.
(7) Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani.

↑ Sus

Loading

Art. 9

(1) Consiliul este condus de un presedinte ales dintre membrii Consiliului.
(2) Presedintele este ales prin vot secret, cu majoritate simpla, dintre membrii Consiliului.
(3) O persoana nu poate ocupa functia de presedinte al Consiliului pentru o perioada cumulata mai mare de 4 ani, indiferent de perioada in care a fost presedinte si de eventualele intreruperi.
(4) Presedintele poate fi revocat din functia de conducere prin votul secret a cel putin doua treimi dintre membrii Consiliului, la cererea unuia sau a mai multor membri ai Consiliului.
5) Consiliul este convocat de catre presedinte cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesara consultarea membrilor sai.

↑ Sus

Loading

Art. 10

Consiliul indeplineste in principal urmatoarele atributii:
a) sprijina A.N.C. in elaborarea strategiilor nationale si a planurilor de actiune in domeniul calificarilor si al formarii profesionale continue;
b) exercita rol consultativ in avizarea proiectelor de acte normative si a metodologiilor referitoare la implementarea Cadrului national al calificarilor si la formarea profesionala continua;

↑ Sus

Loading

Art. 11

Regulamentul de organizare si functionare a A.N.C. si statul de functii se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

↑ Sus

Loading

Art. 12

Structura organizatorica a A.N.C. este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

↑ Sus

Loading

Capitolul IV - Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 13

(1) Patrimoniul institutiilor desfiintate potrivit art. 1 alin. (1) se preia pe baza protocolului de predare-preluare incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, stabilit pe baza situatiilor financiare anuale intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Protocolul de predare-preluare prevazut la alin. (1) va cuprinde si creditele bugetare ramase neutilizate la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, personalul, respectiv 70 de posturi, arhiva si baza de date.
(3) Se autorizeaza Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sa efectueze modificarile in bugetul aprobat pe anul 2011 si in anexele la acesta, determinate de aplicarea prevederilor prezentei hotarari.

↑ Sus

Loading

Art. 14

(1) Protocolul de predare-primire se semneaza din partea C.N.C.F.P.A. de catre presedinte, din partea U.E.C.N.C.F.P.A. de catre directorul general, iar din partea A.N.C. de catre directorul general.
(2) Bunurile proprietate privata a statului aflate in administrarea C.N.C.F.P.A. si U.E.C.N.C.F.P.A. care se preiau pe baza protocolului de predare-primire cuprind mijloace fixe si obiecte de inventar, respectiv:
a) mobilier;
b) aparatura electronica - calculatoare, imprimante, copiatoare, scanere si altele;
c) obiecte de inventar si consumabile;
d) bunuri destinate exclusiv activitatii C.N.C.F.P.A. si U.E.C.N.C.F.P.A. dobandite prin programe si proiecte cu finantare nationala si internationala.
(3) Spatiile locative detinute si utilizate de catre C.N.C.F.P.A. si U.E.C.N.C.F.P.A. cu contract de inchiriere incheiat cu Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" (R.A. - A.P.P.S.) vor fi preluate de catre A.N.C. si vor fi administrate de aceasta, pe baza unui nou contract de inchiriere cu R.A. - A.P.P.S.

↑ Sus

Loading

Art. 15

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 885/2010 privind organizarea si functionarea Unitatii Executive a Consiliului National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 6 septembrie 2010, cu modificarile ulterioare.

↑ Sus

Loading

Art. 16

La anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 din 9 februarie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, la litera A, nr. crt. XVII se modifica.

↑ Sus

Loading