Sumar:

Hotărâre de Guvern nr. 1578 din 2002
privind conditiile în baza carora politistul are dreptul la concedii de odihna, concedii de studii si învoiri platite, concedii fara plata, bilete de odihna, tratament si recuperare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 28 din 20/01/2003


În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 28 alin. (1) lit. e) si g) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului,


Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
 

Capitolul I

Art. 1

- (1) Poliţiştii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, a cărui durată se stabileşte în raport cu vechimea lor în serviciu, după cum urmează:
a) 32 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime în serviciu de până la 10 ani;
b) 38 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime în serviciu de peste 10 ani.
(2) Vechimea în serviciu care se ia în considerare la determinarea duratei concediului de odihnă este aceea pe care poliţiştii o împlinesc în cursul anului calendaristic pentru care li se acordă concediul şi se stabileşte potrivit legislaţiei pensiilor, aplicabilă acestei categorii profesionale.
(3) Durata concediului de odihnă al poliţiştilor încadraţi în cursul anului se stabileşte proporţional cu perioada lucrată de la data încadrării până la finele anului calendaristic respectiv şi în raport cu vechimea în serviciu stabilită potrivit alin. (2).

↑ Sus

Loading

Art. 2

(1) Concediul de odihna se efectueaza pâna la finele anului calendaristic respectiv, integral sau fractionat.
(2) Concediul de odihna poate fi fractionat la cererea politistilor, cu conditia ca una din fractiuni sa nu fie mai mica de 21 de zile calendaristice.

↑ Sus

Loading

Art. 3

(1) Politistii care au absentat de la program întregul an calendaristic, fiind în concedii medicale, concediu de maternitate, concedii pentru îngrijirea copilului, acordate în conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile ulterioare, ori în concedii fara plata, nu au dreptul la concediu de odihna pentru acel an.
(2) În cazul în care perioadele de concedii prevazute la alin. (1), însumate, au fost de 12 luni sau mai mari si s-au întins pe doi ori mai multi ani calendaristici consecutivi, politistii au dreptul la un singur concediu de odihna, acordat în anul reluarii activitatii, în masura în care nu a fost efectuat în anul în care a intervenit absenta de la serviciu pentru motivele prevazute la alin. (1).

↑ Sus

Loading

Art. 4

Conducerea unitatii este obligata sa ia masurile necesare pentru ca politistii sa efectueze în fiecare an calendaristic concediul de odihna la care au dreptul.

--------------------------------------------------------------------------------

Completat de Hotarâre nr. 395/2004 in data de 01 aprilie 2004


Modificat de Hotarâre nr. 292/2006 in data de 09 martie 2006

↑ Sus

Loading

Art. 5

(1) Programarea de principiu a concediilor de odihna pentru anul urmator se face pâna la data de 15 decembrie a anului în curs, cu consultarea politistilor, si se aproba de seful structurii respective.
(2) Concediile de odihna se programeaza esalonat în tot cursul anului, tinându-se seama de activitatile specifice desfasurate si de nevoile personale ale politistilor, fara ca numarul celor aflati în acelasi timp în concediu de odihna sa depaseasca o treime din efectivul unitatii.
(3) La programarea concediilor de odihna, conducerea unitatii va tine seama, în masura în care este posibil, si de specificul activitatii sotiei/sotului politistului.

↑ Sus

Loading

Art. 6

(1) Reprogramarea sau amânarea efectuarii concediului de odihna va putea fi efectuata când politistul se afla în una dintre urmatoarele situatii:
a) concediu medical pentru incapacitate temporara de munca;
b) urmeaza sa îndeplineasca misiuni în afara teritoriului national, în cadrul fortelor internationale de politie;
c) politistul-femeie solicita concediul de odihna înainte sau în continuarea concediului de maternitate ori i s-a acordat concediu platit pentru îngrijirea copilului în vârsta de pâna la 2 ani sau a celui bolnav în vârsta de pâna la 3 ani;
d) are recomandare medicala pentru a urma un tratament într-o statiune balneoclimaterica, caz în care data începerii concediului de odihna va fi cea indicata în recomandarea medicala;
e) urmeaza sau este planificat sa urmeze un curs de perfectionare sau specializare în tara ori în strainatate.
(2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. c), d) si e) reprogramarea este conditionata de cererea prealabila a politistului.

↑ Sus

Loading

Art. 7

(1) Concediul de odihna se întrerupe în urmatoarele situatii:
a) a intervenit unul dintre cazurile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), b) sau e);
b) când politistul-femeie intra în concediu de maternitate;
c) pentru nevoi de serviciu neprevazute.
(2) Pentru cazurile de întrerupere a concediului de odihna prevazute la alin. (1) politistii au dreptul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce au încetat situatiile respective sau, când acest lucru nu este posibil, la data stabilita printr-o noua programare în cadrul aceluiasi an calendaristic.
(3) Întreruperea concediului de odihna se dispune, în scris, în cazurile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b) si e) si în cazul prevazut la lit. c) a alin. (1) al prezentului articol de catre seful care are competente pe linia gestionarii resurselor umane.

↑ Sus

Loading

Art. 8

În cazul în care concediul de odihna este întrerupt, drepturile banesti primite pentru situatiile prevazute la art. 3 nu se restituie, urmând ca diferenta de concediu în zile sa fie efectuata la o data ulterioara, în cadrul aceluiasi an calendaristic sau, dupa caz, în functie de situatiile în care concediul de odihna este întrerupt, în anul reluarii activitatii, în conditiile prevazute la art. 3, iar platile sa fie regularizate în raport de situatia intervenita.

↑ Sus

Loading

Art. 9

Concediul de odihna cuvenit politistilor detasati la alte unitati se acorda de catre conducatorii unitatilor la care acestia îsi desfasoara activitatea.

↑ Sus

Loading

Art. 10

Politistii încadrati în posturi cu fractiuni de norma, 4 sau 6 ore pe zi, au dreptul la concediu de odihna cu durata stabilita potrivit art. 1.

↑ Sus

Loading

Art. 11

Politistii care îndeplinesc prin cumul, pe lânga functia de baza, cu o norma întreaga, o alta functie au dreptul la concediu de odihna platit numai de la unitatea în care au functia de baza.

↑ Sus

Loading

Art. 12

(1) În cazul în care, dupa ce politistul a efectuat concediul de odihna, raportul sau de serviciu cu unitatea a încetat din motivele prevazute la art. 69 lit. c), e), f), g), h) si j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, acesta este obligat sa restituie unitatii partea din indemnizatia si prima de concediu corespunzatoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica politistilor pentru care, dupa încetarea raporturilor de serviciu cu unitatea în temeiul art. 69 lit. h) din Legea nr. 360/2002, în urma exercitarii uneia dintre caile extraordinare de atac, a intervenit achitarea, scoaterea de sub urmarire penala, încetarea urmaririi penale sau a procesului penal.

↑ Sus

Loading

Capitolul II - Concediul de odihna suplimentar

Art. 13

(1) În afara concediului de odihna prevazut la art. 1, politistii care îsi desfasoara activitatea în conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - ori în locuri de munca în care exista astfel de conditii, stabilite potrivit legii, au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihna suplimentar cu o durata cuprinsa între 3 si 14 zile calendaristice.
(2) Concediile de odihna suplimentare se cumuleaza cu concediile de odihna prevazute la art. 1.

↑ Sus

Loading

Art. 14

(1) Stabilirea categoriilor de politisti, a activitatilor si a locurilor de munca pentru care se acorda concediu de odihna suplimentar, precum si a existentei conditiilor de munca vatamatoare, grele sau periculoase se face potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza în conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase.
(2) Pe baza criteriilor si a determinarilor facute în conditiile prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne locurile de munca cu conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - si durata concediului de odihna suplimentar.

↑ Sus

Loading

Art. 15

Pentru politistii care nu lucreaza un an întreg în conditiile prevazute la art. 14 alin. (1) ori lucreaza în conditii ce dau dreptul la un numar diferit de zile, durata concediului de odihna suplimentar se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat în astfel de conditii în cursul anului calendaristic respectiv.

↑ Sus

Loading

Art. 16

(1) În cazul în care politistul, potrivit programarii, a efectuat integral concediul de odihna suplimentar cuvenit si, ulterior, în cursul aceluiasi an calendaristic, nu mai lucreaza în conditiile respective, cota-parte din indemnizatia primita, aferenta timpului nelucrat din acel an calendaristic, nu se restituie unitatii.
(2) De regula, concediul de odihna suplimentar se acorda în cea de-a doua parte a anului în curs si nu poate fi reesalonat în anul urmator.


--------------------------------------------------------------------------------

Completat de Hotarâre nr. 965/2003 in data de 27 august 2003

↑ Sus

Loading

Capitolul III - Concediul de studii

Art. 17

(1) Politistii beneficiaza de concedii de studii numai pentru frecventarea primei institutii de învatamânt superior de la dobândirea statutului de personal al Ministerului de Interne.
(2) Politistii care urmeaza cursuri ale unor institutii de învatamânt superior de stat sau particulare acreditate ori autorizate, de lunga sau scurta durata, cursuri serale, cu frecventa redusa si la distanta, în conditiile alin. (1), au dreptul la un concediu de studii platit de 30 de zile calendaristice, acordat la cerere, integral sau fractionat, în fiecare an universitar.
(3) De aceleasi drepturi beneficiaza si politistii absolventi cu diploma ai colegiilor universitare de scurta durata care îsi continua studiile în învatamântul superior de lunga durata, în institutii de învatamânt superior de stat sau particulare autorizate ori acreditate.
(4) Concediul prevazut la alin. (2) se acorda politistilor pentru frecventarea unei singure institutii de învatamânt superior, în situatia în care urmeaza simultan cursurile mai multor facultati/colegii.
(5) Politistii care în ultimul an de învatamânt superior nu si-au finalizat studiile prin examen de licenta/absolvire si nu au beneficiat de concediu de studii îl pot solicita ulterior, o singura data.
(6) Politistilor aflati în situatia prevazuta la alin. (5), dar care au beneficiat partial de concediu de studii în ultimul an de învatamânt superior li se poate aproba efectuarea diferentei de concediu de studii pentru sustinerea ulterioara a examenului de licenta/absolvire.
(7) Nu au dreptul la concediu de studii politistii înmatriculati la institutii de învatamânt superior de stat sau particulare, autorizate ori acreditate, de lunga sau scurta durata, pentru repetarea anului de studii.
(8) Concediul de studii neefectuat nu se poate efectua în anul universitar urmator, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (6).

↑ Sus

Loading

Art. 18

(1) De prevederile art. 17 alin. (1) si (2) beneficiaza si politistul înscris la doctorat.
(2) Nu se considera concediu de studii participarea, cu aprobare, a politistilor la cursuri sau alte forme de pregatire cu scoatere de la locul de munca.

↑ Sus

Loading

Art. 19

(1) Politistilor li se acorda concediu de studii daca obtin aprobarea sefilor de unitati pentru a urma cursurile unor institutii de învatamânt superior, studii aprofundate si doctorat.
(2) Aprobarea pentru frecventarea formelor de pregatire prevazute la alin. (1) se acorda numai daca acestea asigura specializarea/pregatirea potrivit nevoilor unitatii.

↑ Sus

Loading

Capitolul IV - Învoirile platite si concediile fara plata

Art. 20

(1) Politistii au dreptul, potrivit legii, la învoiri platite cu durate de 5 zile calendaristice în cazul urmatoarelor evenimente familiale:
a) casatoria politistului;
b) nasterea sau casatoria unui copil;
c) decesul sotului sau al unei rude de pâna la gradul al II-lea a politistului sau a sotului/sotiei politistului.
(2) De asemenea, politistii pot beneficia de învoiri platite cu durata de cel mult 5 zile calendaristice, în urmatoarele situatii:
a) în caz de accidentare sau îmbolnavire grava a unuia dintre membrii familiei;
b) în situatia unor dezastre care au afectat domiciliul politistului, al parintilor, socrilor sau copiilor acestuia;
c) pentru alte situatii sau evenimente exceptionale, de natura sa justifice învoirea solicitata.
(3) Învoirile platite se aproba de conducerea unitatii, la cererea politistului.

↑ Sus

Loading

Art. 21

(1) Politistii au dreptul la concediu fara plata, a carui durata însumata poate fi de 30 de zile calendaristice anual, pentru rezolvarea urmatoarelor situatii personale:
a) pregatirea si/sau sustinerea examenelor de admitere, de finalizare a anilor de studii sau de absolvire a celei de-a doua/treia facultati;
b) sustinerea examenelor nepromovate de admitere la doctorat sau în institutii de învatamânt superior, a celor de an universitar ori de licenta (diploma) pentru pregatirea carora au beneficiat de concediu de studii;
c) prezentarea la concurs în vederea ocuparii unui post în alta unitate.
(2) Concedii fara plata cu durata de pâna la 30 de zile calendaristice anual pot fi acordate si pentru rezolvarea altor probleme personale ale politistilor.
(3) În mod exceptional, politistii au dreptul la concedii fara plata, cu durata însumata între 30 si 90 de zile calendaristice anual, în urmatoarele situatii:
a) tratament medical efectuat în strainatate pe durata recomandata de medic, fara a depasi însa 90 de zile, daca cel în cauza nu beneficiaza, potrivit legii, de concediu medical si de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru însotirea sotului sau, dupa caz, a sotiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, sora, parinte - pe timpul cât acestia se afla la tratament în strainatate;
b) pentru alte motive temeinic fundamentate.
(4) Concediile fara plata se aproba de conducerea unitatii, la cererea politistului, si se comunica compartimentelor financiar-contabilitate si resurse umane.

↑ Sus

Loading

Art. 22

(1) Pe perioada concediilor fara plata politistii îsi pastreaza calitatea avuta.
(2) Perioadele concediilor fara plata acordate în conditiile art. 21 nu constituie vechime în serviciu si nu se iau în calcul la stabilirea stagiului minim în gradul profesional.

↑ Sus

Loading

Capitolul V - Acordarea biletelor de odihna, tratament si recuperare

Art. 23

(1) Acordarea biletelor de odihna, tratament si recuperare pentru politisti se face în limita disponibilitatilor bugetare alocate cu aceasta destinatie si a numarului de locuri aprobate.
(2) Politistii pot beneficia de bilete de odihna, tratament si recuperare numai pe perioada concediilor de odihna, o singura data pe an.
(3) De aceste bilete de odihna, tratament si recuperare pot beneficia si sotul/sotia politistului, copiii acestuia cu vârste cuprinse între 6 si 18 ani, care urmeaza cursurile unei unitati de învatamânt preuniversitar, acreditata conform legii, precum si copiii cu handicap aflati în îngrijirea familiei politistului.

↑ Sus

Loading

Art. 24

(1) Contractarea biletelor de odihna, tratament si recuperare si decontarea contravalorii acestora cu prestatorii de servicii se fac de catre Ministerul de Interne prin Directia de gospodarie.
(2) Biletele de odihna, tratament si recuperare se repartizeaza pe judete prin grija Directiei management resurse umane, conform estimarilor realizate în baza solicitarilor formulate de potentialii beneficiari pâna la data de 15 decembrie a anului respectiv, pentru anul urmator.

↑ Sus

Loading

Art. 25

(1) Contributia care trebuie sa fie platita de politist pentru biletele prevazute la art. 23 se stabileste dupa cum urmeaza:
a) 50% din pretul integral al biletului de odihna, când beneficiar al acestuia este politistul si sotul/sotia acestuia;
b) pretul integral al biletului de odihna, tratament si recuperare, în cazul sotului/sotiei politistului care nu face parte din categoria persoanelor care, potrivit legii, pot beneficia de aceste bilete prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;
c) 50% din contributia parintelui politist, când beneficiar al biletului de odihna este copilul acestuia.
(2) Diferenta de pret al biletelor de odihna, tratament si recuperare pâna la acoperirea integrala a contravalorii acestora se suporta din bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului de Interne.

↑ Sus

Loading

Art. 26

Contributia platita de politist se poate restitui acestuia în urmatoarele cazuri:
a) din motive medicale sau personale - deces în familie, internare în unitati sanitare - atestate cu documente, când titularul nu mai poate ajunge în statiune;
b) din motive personale titularul renunta la bilet, anuntând Directia management resurse umane, cu cel putin 10 zile înainte de data înscrisa pe bilet pentru prezentarea în statiune;
c) contributia se restituie integral beneficiarului si în situatia în care acesta, desi s-a prezentat în statiune la data înscrisa pe bilet, nu a fost cazat, prezentând Directiei de gospodarie motivatia scrisa a unitatii prestatoare de servicii balneare.

↑ Sus

Loading

Art. 27

(1) Politistii si familiile acestora beneficiaza, ca masura de protectie sociala, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului de interne în folosirea caselor de odihna, sanatoriilor, caminelor de garnizoana si a altor amenajari recreative si sportive.
(2) Cheltuielile ce decurg din aplicarea masurilor de la alin. (1) se suporta din bugetul Ministerului de Interne.

↑ Sus

Loading

Art. 28

Durata unei serii de odihna, tratament si recuperare este de 10 sau 18 zile, dupa caz, perioadele pentru care se contracteaza bilete de odihna fiind, de regula, în lunile iunie-decembrie.

↑ Sus

Loading

Art. 29

Biletele de odihna, tratament si recuperare se distribuie efectiv politistilor prin structurile teritoriale ale Ministerului de Interne, conform procedurilor stabilite prin ordin al ministrului de interne.

↑ Sus

Loading

Art. 30

La acordarea biletelor de odihna, tratament si recuperare va fi avuta în vedere îndeplinirea unuia dintre urmatoarele criterii esentiale:
a) periculozitatea, nocivitatea si dificultatile conditiilor concrete de munca ale solicitantilor;
b) rezultate deosebite obtinute în îndeplinirea sarcinilor de serviciu si în pregatirea de specialitate;
c) evidentierea prin acte exemplare de devotament si curaj;
d) înalta probitate profesionala si morala.

↑ Sus

Loading

Art. 31

În situatia în care politistii nu pot utiliza biletele de odihna, pot renunta la acestea, dar, în situatia în care nu gasesc alt politist care sa beneficieze de ele ori nu le returneaza Directiei management resurse umane din cadrul Ministerului de Interne, sumele cheltuite pentru procurarea lor se vor recupera, conform procedurilor legale, de la acestia.

↑ Sus

Loading

Art. 32

(1) Politistii care fac parte din personalul aeronavigant, politistii scafandri, parasutisti si cei care executa nemijlocit masuri de protectie antiterorista au dreptul sa efectueze gratuit 15 zile calendaristice din concediul de odihna anual cuvenit la centrele de odihna si recuperare a sanatatii din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala sau la alte centre de sanatate.
(2) Contravaloarea biletelor de trimitere la centrele de odihna si recuperare a sanatatii se va suporta din bugetul institutiei si, dupa caz, din fondul asigurarilor sociale de sanatate, în situatia în care aceste centre se afla în relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, pentru servicii de recuperare-reabilitare a sanatatii.

↑ Sus

Loading

Capitolul VI - Dispozitii finale

Art. 33

Pe durata concediilor sau învoirilor platite, precum si a concediilor fara plata, functiile politistilor nu pot fi încadrate cu alte persoane, urmând ca sarcinile de serviciu ale acestora sa fie redistribuite.

↑ Sus

Loading

Art. 34

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ, prin ordin al ministrului de interne se vor aproba normele pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarâri.
↑ Sus

Loading