Sumar:

Lege nr. 188 din 1999
privind Statutul functionarilor publici

Publicat in MOF nr. 600 - 08/12/1999

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1

(1) Prezenta lege reglementeaza regimul general al raporturilor juridice dintre functionarii publici si stat sau administratia publica locala, prin autoritatile administrative autonome ori prin autoritatile si institutiile publice ale administratiei publice centrale si locale, denumite în continuare raporturi de serviciu.
(2) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispozitiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial, în interesul cetatenilor, precum si al autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala.

↑ Sus

Loading

Art. 2

(1) Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala, administratia publica locala si autoritatile administrative autonome.
(2) Functionarul public este persoana numita, în conditiile legii, într-o functie publica. Persoana care a fost eliberata din functia publica si se afla în corpul de rezerva al functionarilor publici îsi pastreaza calitatea de functionar public.
(3) Activitatile desfasurate de functionarii publici, care implica exercitarea prerogativelor de putere publica, sunt urmatoarele:
a) punerea în executare a legilor si a celorlalte acte normative;
b) elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice, precum si asigurarea avizarii acestora;
c) elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor necesare realizarii si implementarii politicilor publice, precum si a documentatiei necesare executarii legilor, în vederea realizarii competentei autoritatii sau institutiei publice;
d) consilierea, controlul si auditul public intern;
e) gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare;
f) colectarea creantelor bugetare;
g) reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din tara si strainatate, în limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, precum si reprezentarea în justitie a autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea;
h) realizarea de activitati în conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice.
(4) Functiile publice sunt prevazute în anexa la prezenta lege.
(5) În sensul prezentei legi, totalitatea functionarilor publici din cadrul autoritatilor administrative autonome si din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala constituie corpul functionarilor publici.

↑ Sus

Loading

Art. 3

Principiile care stau la baza exercitarii functiei publice sunt:
a) legalitate, impartialitate si obiectivitate;
b) transparenta;
c) eficienta si eficacitate;
d) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;
e) orientare catre cetatean;
f) stabilitate în exercitarea functiei publice;
g) subordonare ierarhica.

↑ Sus

Loading

Art. 4

(1) Raporturile de serviciu se nasc si se exercita pe baza actului administrativ de numire, emis în conditiile legii.
(2) Exercitarea raporturilor de serviciu se realizeaza pe perioada nedeterminata.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), functiile publice de executie temporar vacante pe o perioada de cel putin o luna pot fi ocupate pe perioada determinata, astfel:
a) prin redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva care îndeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective;
b) prin numire pe perioada determinata, prin concurs în conditiile legii, în situatia în care în corpul de rezerva nu exista functionari publici care sa îndeplineasca cerintele specifice pentru a fi redistribuiti în conformitate cu dispozitiile prevazute la lit. a). Persoana numita în aceste conditii dobândeste calitatea de functionar public numai pe aceasta perioada si nu beneficiaza la încetarea raportului de serviciu de dreptul de a intra în corpul de rezerva al functionarilor publici.

↑ Sus

Loading

Art. 5

(1) Pot beneficia de statute speciale functionarii publici care îsi desfasoara activitatea în cadrul urmatoarelor servicii publice:
a) structurile de specialitate ale Parlamentului României;
b) structurile de specialitate ale Administratiei Prezidentiale;
c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;
d) serviciile diplomatice si consulare;
e) autoritatea vamala;
f) politia si alte structuri ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
g) alte servicii publice stabilite prin lege.
(2) Prin statutele speciale prevazute la alin. (1) se pot reglementa:
a) drepturi, îndatoriri si incompatibilitati specifice, altele decât cele prevazute de prezenta lege;
b) functii publice specifice.
(3) În cazul statutelor speciale aplicabile serviciilor diplomatice si consulare, precum si politistilor si altor structuri ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, dispozitiile speciale pot reglementa prevederi de natura celor prevazute la alin. (2), precum si cu privire la cariera.

↑ Sus

Loading

Art. 6

Prevederile prezentei legi nu se aplica:
a) personalului contractual salariat din aparatul propriu al autoritatilor si institutiilor publice, care desfasoara activitati de secretariat, administrative, protocol, gospodarire, întretinere-reparatii si de deservire, paza, precum si altor categorii de personal care nu exercita prerogative de putere publica. Persoanele care ocupa aceste functii nu au calitatea de functionar public si li se aplica legislatia muncii;
b) personalului salariat încadrat, pe baza încrederii personale, la cabinetul demnitarului;
c) corpului magistratilor;
d) cadrelor didactice;
e) persoanelor numite sau alese în functii de demnitate publica.

↑ Sus

Loading

Capitolul II - Clasificarea functiilor publice.

Art. 7

(1) Functiile publice se clasifica dupa cum urmeaza:
a) functii publice generale si functii publice specifice;
b) functii publice din clasa I, functii publice din clasa a II-a, functii publice din clasa a III-a;
c) functii publice de stat, functii publice teritoriale si functii publice locale.
(2) Functiile publice generale reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general si comun tuturor autoritatilor si institutiilor publice, în vederea realizarii competentelor lor generale.
(3) Functiile publice specifice reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific unor autoritati si institutii publice, stabilite în vederea realizarii competentelor lor specifice, sau care necesita competente si responsabilitati specifice.
(4) Echivalarea functiilor publice specifice cu functiile publice generale, în conditiile legii, se face prin statutele speciale prevazute la art. 5 alin. (1) sau, la propunerea autoritatilor si institutiilor publice, de Agentia Nationala a Functionarilor Publici.

↑ Sus

Loading

Art. 8

(1) Functiile publice de stat sunt functiile publice stabilite si avizate, potrivit legii, în cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si în cadrul autoritatilor administrative autonome.
(2) Functiile publice teritoriale sunt functiile publice stabilite si avizate, potrivit legii, în cadrul institutiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale.
(3) Functiile publice locale sunt functiile publice stabilite si avizate, potrivit legii, în cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora.

↑ Sus

Loading

Art. 9

Functiile publice se împart în 3 clase, definite în raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii functiei publice, dupa cum urmeaza:
a) clasa I cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
b) clasa a II-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma;
c) clasa a III-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat.

↑ Sus

Loading

Art. 10

(1) Dupa nivelul atributiilor titularului functiei publice, functiile publice se împart în trei categorii dupa cum urmeaza:
a) functii publice corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici;
b) functii publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de conducere;
c) functii publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de executie.
(2) Functionarii publici numiti în functiile publice din clasele a II-a si a III-a pot ocupa numai functii publice de executie.

↑ Sus

Loading

Art. 11

(1) Functionarii publici sunt debutanti sau definitivi.
(2) Pot fi numite functionari publici debutanti persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei functii publice de grad profesional debutant.
(3) Pot fi numiti functionari publici definitivi:
a) functionarii publici debutanti care au efectuat perioada de stagiu prevazuta de lege si au obtinut rezultat corespunzator la evaluare;
b) persoanele care intra în corpul functionarilor publici prin concurs si care au vechimea în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice de minimum 12 luni, 8 luni si, respectiv, 6 luni, în functie de nivelul studiilor absolvite.

↑ Sus

Loading

Art. 12

Categoria înaltilor functionari publici cuprinde persoanele care sunt numite în una dintre urmatoarele functii publice:
a) Abrogat;
b) secretar general din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
c) prefect;
d) secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
e) subprefect;
f) inspector guvernamental.

↑ Sus

Loading

Art. 13

(1) Categoria functionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite în una dintre urmatoarele functii publice:
a) director general si director general adjunct din aparatul autoritatilor administrative autonome, al ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si în functiile publice specifice asimilate acestora;
b) director si director adjunct din aparatul autoritatilor administrative autonome, al ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si în functiile publice specifice asimilate acestora;
c) secretar al unitatii administrativ-teritoriale;
d) directorul executiv si directorul executiv adjunct în cadrul institutiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora, cât si în functiile publice specifice asimilate acestora;
e) sef serviciu, precum si în functiile publice specifice asimilate acesteia;
f) sef birou, precum si în functiile publice specifice asimilate acesteia.
(2) În cadrul autoritatilor administrative autonome pot fi stabilite si functiile publice prevazute la alin. (1) lit. e) si f), precum si alte functii publice prevazute în reglementarile specifice.
(3) Functiile publice prevazute la alin. (1) lit. a) se pot stabili si în cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica locala care au un numar de minimum 150 de posturi.

↑ Sus

Loading

Art. 14

(1) Sunt functionari publici de executie din clasa I persoanele numite în urmatoarele functii publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, precum si în functiile publice specifice asimilate acestora.
(2) Sunt functionari publici de executie din clasa a II-a persoanele numite în functia publica generala de referent de specialitate, precum si în functiile publice specifice asimilate acesteia.
(3) Sunt functionari publici de executie din clasa a III-a persoanele numite în functia publica generala de referent, precum si în functiile publice specifice asimilate acesteia.

↑ Sus

Loading

Art. 15

Functiile publice de executie sunt structurate pe grade profesionale, dupa cum urmeaza:
a) superior, ca nivel maxim;
b) principal;
c) asistent;
d) debutant.

↑ Sus

Loading

Capitolul III - Categoria înaltilor functionari publici

Art. 16

(1) Înaltii functionari publici realizeaza managementul de nivel superior în administratia publica centrala si în autoritatile administrative autonome.
(2) Pentru a ocupa o functie publica corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici persoana trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) cele prevazute la art. 54;
b) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
c) cel putin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
d) a absolvit programele de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici ori a exercitat un mandat complet de parlamentar;
e) a promovat concursul national pentru intrarea în categoria înaltilor functionari publici.
(3) Pentru ocuparea functiilor publice prevazute la art. 12 lit. a), b) si d) se pot stabili conditii specifice sau proceduri specifice, în conditiile legii.

↑ Sus

Loading

Art. 17

Programele de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici se organizeaza în conditiile legii.

↑ Sus

Loading

Art. 18

(1) Intrarea în categoria înaltilor functionari publici se face prin concurs national. Recrutarea se face de catre o comisie permanenta, independenta, formata din 7 membri, numiti prin decizie a primului-ministru. Membrii comisiei au mandate fixe de 10 ani si jumatate si sunt numiti prin rotatie.
(2) Persoanele care au promovat concursul national prevazut la alin. (1) pot fi numite în functiile publice corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici.
(3) Structura, criteriile de desemnare a membrilor, atributiile si modul de organizare si functionare ale comisiei prevazute la alin. (1) se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

↑ Sus

Loading

Art. 19

(1) Numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, precum si sanctionarea disciplinara a înaltilor functionari publici se fac, în conditiile legii, de catre:
a) Guvern, pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. c) si e);
b) primul-ministru, pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. b), d) si f).
(2) Numirea într-o functie publica prevazuta la art. 12 lit. b) si d) se face dintre persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 16 alin. (2) si (3).
(3) La eliberarea din functia publica, înaltii functionari publici au dreptul la compensatii materiale, stabilite potrivit legii privind sistemul unitar de salarizare a functionarilor publici.

↑ Sus

Loading

Art. 20

(1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici se face anual, în conditiile legii.
(2) Evaluarea generala a înaltilor functionari publici se face o data la 2 ani, în scopul confirmarii cunostintelor profesionale, aptitudinilor si abilitatilor necesare exercitarii functiei publice.
(3) Înaltii functionari publici au obligatia de a urma anual cursuri de perfectionare profesionala, în conditiile legii.
(4) Evaluarea anuala prevazuta la alin. (1) si evaluarea generala prevazuta la alin. (2) se fac de catre o comisie de evaluare, ai carei membri sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative.

↑ Sus

Loading

Capitolul IV - Managementul functiilor publice si al functionarilor publici
Secțiunea 1 - Agentia Nationala a Functionarilor Publici

Art. 21

(1) Pentru crearea si dezvoltarea unui corp de functionari publici profesionist, stabil si impartial se înfiinteaza, în subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica.
(2) Agentia Nationala a Functionarilor Publici este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit de catre primul-ministru, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative. În exercitarea atributiilor care îi revin, presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite ordine cu caracter normativ si individual.
(3) Agentia Nationala a Functionarilor Publici este finantata de la bugetul de stat.

↑ Sus

Loading

Art. 22

(1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza politicile si strategiile privind managementul functiei publice si al functionarilor publici;
b) elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative privind functia publica si functionarii publici;
c) monitorizeaza si controleaza modul de aplicare a legislatiei privind functia publica si functionarii publici în cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
d) elaboreaza reglementari comune, aplicabile tuturor autoritatilor si institutiilor publice, privind functiile publice, precum si instructiuni privind aplicarea unitara a legislatiei în domeniul functiei publice si al functionarilor publici;
e) elaboreaza proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici;
f) stabileste criteriile pentru evaluarea activitatii functionarilor publici;
g) centralizeaza propunerile de instruire a functionarilor publici, stabilite ca urmare a evaluarii performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici;
h) colaboreaza cu Institutul National de Administratie la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializata în administratia publica si de perfectionare a functionarilor publici;
i) întocmeste si administreaza baza de date cuprinzând evidenta functiilor publice si a functionarilor publici;
j) realizeaza recrutarea si promovarea pentru functiile publice pentru care organizeaza concurs, monitorizeaza recrutarea si promovarea pentru celelalte functii publice, în conditiile prezentei legi;
k) realizeaza redistribuirea functionarilor publici carora le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
l) acorda asistenta de specialitate si coordoneaza metodologic compartimentele de resurse umane din cadrul autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale;
m) participa la negocierile dintre organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici si Ministerul Internelor si Reformei Administrative;
n) colaboreaza cu organisme si cu organizatii internationale din domeniul sau de activitate;
o) elaboreaza anual, cu consultarea autoritatilor si institutiilor publice, Planul de ocupare a functiilor publice, pe care îl supune spre aprobare Guvernului;
p) întocmeste raportul anual cu privire la managementul functiilor publice si al functionarilor publici, pe care îl prezinta Guvernului;
q) constata contraventii si aplica sanctiuni, în conditiile legii.
(2) Agentia Nationala a Functionarilor Publici îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
(3) Agentia Nationala a Functionarilor Publici are legitimare procesuala activa si poate sesiza instanta de contencios administrativ competenta cu privire la:
a) actele prin care autoritatile sau institutiile publice încalca legislatia referitoare la functia publica si functionarii publici, constatate ca urmare a activitatii proprii de control;
b) refuzul autoritatilor si institutiilor publice de a aplica prevederile legale în domeniul functiei publice si al functionarilor publici.
(4) Actul atacat potrivit alin. (3) este suspendat de drept.
(5) Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici poate sesiza si prefectul în legatura cu actele ilegale emise de autoritatile sau institutiile publice locale.

↑ Sus

Loading

Art. 221

În situatia în care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata ca nu sunt îndeplinite conditiile legale privind organizarea si desfasurarea concursurilor de recrutare si de promovare în functii publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, dispune, dupa caz, amânarea sau suspendarea organizarii si desfasurarii concursului.

↑ Sus

Loading

Art. 23

(1) Planul de ocupare a functiilor publice stabileste:
a) numarul maxim al functiilor publice rezervate promovarii functionarilor publici;
b) numarul maxim al functiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovarii rapide;
c) numarul maxim al functiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;
d) numarul maxim al functiilor publice care vor fi înfiintate;
e) numarul maxim al functiilor publice care vor fi supuse reorganizarii;
f) numarul maxim de functii publice pe fiecare clasa, categorie si pe grade profesionale;
g) numarul maxim al functiilor publice de conducere si al functiilor publice corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici.
(2) Planul de ocupare a functiilor publice se elaboreaza anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale functionarilor publici, astfel:
a) de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala;
b) de catre primar sau, dupa caz, de catre presedintele consiliului judetean, prin aparatul de specialitate, pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala.
(3) Planul de ocupare a functiilor publice se întocmeste centralizat, pe fiecare ordonator principal de credite si pe fiecare institutie din subordinea acesteia sau finantata prin bugetul sau.
(4) În situatia prevazuta la alin. (2) lit. a), planul de ocupare a functiilor publice se aproba prin hotarâre a Guvernului. În situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), planul de ocupare a functiilor publice se aproba prin hotarâre a consiliului local, respectiv a consiliului judetean.
(5) Pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala, proiectul planului de ocupare a functiilor publice se transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici cu 45 de zile înainte de data aprobarii. În situatia în care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata neregularitati în structura acestuia, autoritatile sau institutiile publice au obligatia de a modifica proiectul planului de ocupare a functiilor publice, pe baza observatiilor Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în conformitate cu prevederile legale.

↑ Sus

Loading

Art. 24

Gestiunea curenta a resurselor umane si a functiilor publice este organizata si realizata, în cadrul fiecarei autoritati si institutii publice, de catre un compartiment specializat, care colaboreaza direct cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici.


SECTIUNEA a 2-a
Evidenta functiilor publice si a functionarilor publici

↑ Sus

Loading

Art. 25

(1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici administreaza evidenta nationala a functiilor publice si a functionarilor publici, pe baza datelor transmise de autoritatile si institutiile publice.
(2) Evidenta functiilor publice si a functionarilor publici se tine în cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice, potrivit formatului stabilit de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici. Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici toate informatiile cuprinse în evidenta functiilor publice si a functionarilor publici din cadrul acestora.
(3) În scopul asigurarii gestionarii eficiente a resurselor umane, precum si pentru urmarirea carierei functionarului public, autoritatile si institutiile publice întocmesc dosarul profesional pentru fiecare functionar public.
(4) Formatul standard al evidentei functiilor publice si a functionarilor publici, precum si continutul dosarului profesional se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

↑ Sus

Loading

Art. 26

(1) Autoritatile si institutiile publice raspund de întocmirea si actualizarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici si asigura pastrarea acestora în conditii de siguranta.
(2) În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau institutia publica pastreaza o copie a dosarului profesional si înmâneaza originalul functionarului public, pe baza de semnatura.
(3) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în termen de 10 zile lucratoare, orice modificare intervenita în situatia functionarilor publici.
(4) Persoanele care au acces la datele cuprinse în evidenta nationala a functiilor publice si a functionarilor publici, precum si la dosarul profesional al functionarului public au obligatia de a pastra confidentialitatea datelor cu caracter personal, în conditiile legii.
(5) La solicitarea functionarului public, autoritatea sau institutia publica este obligata sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea în munca, în specialitate si în functia publica.

↑ Sus

Loading

Capitolul V - Drepturi si îndatoriri
Secțiunea 1 - Drepturile functionarilor publici

Art. 27

(1) Dreptul la opinie al functionarilor publici este garantat.
(2) Este interzisa orice discriminare între functionarii publici pe criterii politice, de apartenenta sindicala, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala, stare materiala, origine sociala sau de orice alta asemenea natura.

↑ Sus

Loading

Art. 28

Functionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea prezentului statut si care îl vizeaza în mod direct.

↑ Sus

Loading

Art. 29

(1) Dreptul de asociere sindicala este garantat functionarilor publici.
(2) Functionarii publici pot, în mod liber, sa înfiinteze organizatii sindicale, sa adere la ele si sa exercite orice mandat în cadrul acestora.
(3) În situatia în care înaltii functionari publici sau functionarii publici care au calitatea de ordonatori de credite sunt alesi în organele de conducere a organizatiilor sindicale, acestia au obligatia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizatiilor sindicale sa opteze pentru una dintre cele doua functii. În cazul în care functionarul public opteaza pentru desfasurarea activitatii în functia de conducere în organizatiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspenda pe o perioada egala cu cea a mandatului în functia de conducere din organizatia sindicala.
(31) Functionarii publici, altii decât cei prevazuti la alin. (3), pot detine simultan functia publica si functia în organele de conducere ale organizatiilor sindicale, cu obligatia respectarii regimului incompatibilitatilor si al conflictelor de interese care le este aplicabil.
(4) Functionarii publici se pot asocia în organizatii profesionale sau în alte organizatii având ca scop protejarea intereselor profesionale.

↑ Sus

Loading

Art. 30

(1) Functionarilor publici le este recunoscut dreptul la greva, în conditiile legii.
(2) Functionarii publici care se afla în greva nu beneficiaza de salariu si alte drepturi salariale pe durata grevei.

↑ Sus

Loading

Art. 31

(1) Pentru activitatea desfasurata, functionarii publici au dreptul la un salariu compus din:
a) salariul de baza;
b) sporul pentru vechime în munca;
c) suplimentul postului;*)
d) suplimentul corespunzator treptei de salarizare.*)
(2) Functionarii publici beneficiaza de prime si alte drepturi salariale, în conditiile legii.
(3) Salarizarea functionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici.

↑ Sus

Loading

Art. 32

Functionarii publici care, potrivit legii, sunt obligati sa poarte uniforma în timpul serviciului o primesc gratuit.

↑ Sus

Loading

Art. 33

(1) Durata normala a timpului de lucru pentru functionarii publici este, de regula, de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamâna.
(2) Pentru orele lucrate din dispozitia conducatorului autoritatii sau institutiei publice peste durata normala a timpului de lucru sau în zilele de sarbatori legale ori declarate zile nelucratoare functionarii publici de executie au dreptul la recuperare sau la plata majorata cu un spor de 100% din salariul de baza. Numarul orelor platite cu sporul de 100% nu poate depasi 360 într-un an.*)

↑ Sus

Loading

Art. 34

(1) Functionarii publici pot fi alesi sau numiti într-o functie de demnitate publica, în conditiile legii.
(2) Înaltii functionari publici si functionarii publici de conducere pot fi numiti în functii de demnitate publica numai dupa încetarea, în conditiile legii, a raporturilor de serviciu.
(3) Înaltii functionari publici si functionarii publici de conducere pot candida pentru functii de demnitate publica numai dupa încetarea, în conditiile legii, a raporturilor de serviciu.

↑ Sus

Loading

Art. 35

(1) Functionarii publici au dreptul, în conditiile legii, la concediu de odihna, la concedii medicale si la alte concedii.
(2) Functionarul public are dreptul, pe lânga indemnizatia de concediu, la o prima egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii în concediu, care se impoziteaza separat.**)

↑ Sus

Loading

Art. 36

În perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate si a celor pentru cresterea si îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta si nu pot fi modificate decât din initiativa functionarului public în cauza.

↑ Sus

Loading

Art. 37

Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa asigure functionarilor publici conditii normale de munca si igiena, de natura sa le ocroteasca sanatatea si integritatea fizica si psihica.

↑ Sus

Loading

Art. 38

Functionarii publici beneficiaza de asistenta medicala, proteze si medicamente, în conditiile legii.

↑ Sus

Loading

Art. 39

Functionarii publici beneficiaza de pensii, precum si de celelalte drepturi de asigurari sociale de stat, potrivit legii.

↑ Sus

Loading

Art. 40

(1) În caz de deces al functionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmas, primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima luna de activitate a functionarului public decedat.
(2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmas nu a fost emisa din vina autoritatii sau a institutiei publice în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevazute la alin. (1) pâna la emiterea deciziei pentru pensia de urmas.

↑ Sus

Loading

Art. 41

(1) Functionarii publici beneficiaza în exercitarea atributiilor lor de protectia legii.
(2) Autoritatea sau institutia publica este obligata sa asigure protectia functionarului public împotriva amenintarilor, violentelor, faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victima în exercitarea functiei publice sau în legatura cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau institutia publica va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii.
(3) Masurile speciale de protectie pentru functionarii publici cu atributii de control si inspectie, executare silita a creantelor bugetare, precum si pentru alte categorii de functionari publici care desfasoara activitati cu grad ridicat de risc profesional se stabilesc prin acte normative, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sau de catre autoritati si institutii publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

↑ Sus

Loading

Art. 42

Autoritatea sau institutia publica este obligata sa îl despagubeasca pe functionarul public în situatia în care acesta a suferit, din culpa autoritatii sau institutiei publice, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atributiilor de serviciu.


SECTIUNEA a 2-a
Îndatoririle functionarilor publici

↑ Sus

Loading

Art. 43

(1) Functionarii publici au obligatia sa îsi îndeplineasca cu profesionalism, impartialitate si în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici.
(2) Functionarii publici de conducere sunt obligati sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunatatirii activitatii autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor.
(3) Functionarii publici au îndatorirea de a respecta normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege.

↑ Sus

Loading

Art. 44

(1) Functionarilor publici le este interzis sa ocupe functii de conducere în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizatiilor carora le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice sau ale fundatiilor ori asociatiilor care functioneaza pe lânga partidele politice.
(2) Înaltilor functionari publici le este interzis sa faca parte din partide politice, organizatii carora le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice sau din fundatiile ori asociatiile care functioneaza pe lânga partidele politice.
(3) Functionarii publici au obligatia ca, în exercitarea atributiilor ce le revin, sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor si preferintelor lor politice, sa nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizatie careia îi este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice.

↑ Sus

Loading

Art. 45

(1) Functionarii publici raspund, potrivit legii, de îndeplinirea atributiilor ce le revin din functia publica pe care o detin, precum si a atributiilor ce le sunt delegate.
(2) Functionarul public este obligat sa se conformeze dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici.
(3) Functionarul public are dreptul sa refuze, în scris si motivat, îndeplinirea dispozitiilor primite de la superiorul ierarhic, daca le considera ilegale. Daca cel care a emis dispozitia o formuleaza în scris, functionarul public este obligat sa o execute, cu exceptia cazului în care aceasta este vadit ilegala. Functionarul public are îndatorirea sa aduca la cunostinta superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispozitia astfel de situatii.

↑ Sus

Loading

Art. 46

Functionarii publici au obligatia sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidentialitatea în legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta în exercitarea functiei publice, în conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public.

↑ Sus

Loading

Art. 47

(1) Functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru altii, în considerarea functiei lor publice, daruri sau alte avantaje.
(2) La numirea într-o functie publica, precum si la încetarea raportului de serviciu, functionarii publici sunt obligati sa prezinte, în conditiile legii, conducatorului autoritatii sau institutiei publice declaratia de avere. Declaratia de avere se actualizeaza anual, potrivit legii.

↑ Sus

Loading

Art. 48

(1) Functionarii publici au obligatia de a rezolva, în termenele stabilite de catre superiorii ierarhici, lucrarile repartizate.
(2) Functionarilor publici le este interzis sa primeasca direct cereri a caror rezolvare intra în competenta lor sau sa discute direct cu petentii, cu exceptia celor carora le sunt stabilite asemenea atributii, precum si sa intervina pentru solutionarea acestor cereri.

↑ Sus

Loading

Art. 49

Functionarii publici au obligatia sa respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii.


SECTIUNEA a 3-a
Perfectionarea profesionala a functionarilor publici

↑ Sus

Loading

Art. 50

Functionarii publici au dreptul si obligatia de a-si îmbunatati în mod continuu abilitatile si pregatirea profesionala.

↑ Sus

Loading

Art. 51

(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa prevada în bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici organizata la initiativa ori în interesul autoritatii sau institutiei publice.
(2) Pe perioada în care functionarii publici urmeaza forme de perfectionare profesionala, beneficiaza de drepturile salariale cuvenite, în situatia în care acestea sunt:
a) organizate la initiativa ori în interesul autoritatii sau institutiei publice;
b) urmate la initiativa functionarului public, cu acordul conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
(3) Functionarii publici care urmeaza forme de perfectionare profesionala, a caror durata este mai mare de 90 de zile într-un an calendaristic, organizate în tara sau în strainatate, finantate din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligati sa se angajeze în scris ca vor lucra în administratia publica între 2 si 5 ani de la terminarea programelor, proportional cu numarul zilelor de perfectionare profesionala, daca pentru programul respectiv nu este prevazuta o alta perioada.
(4) Functionarii publici care au urmat forme de perfectionare profesionala, în conditiile alin. (3), ale caror raporturi de serviciu înceteaza, potrivit dispozitiilor art. 97 lit. b), d) si e), ale art. 98 alin. (1) lit. f) si g) sau ale art. 99 alin. (1) lit. d), înainte de împlinirea termenului prevazut sunt obligati sa restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfectionare, precum si, dupa caz, drepturile salariale primite pe perioada perfectionarii, calculate în conditiile legii proportional cu perioada ramasa pâna la împlinirea termenului.
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplica în cazul în care functionarul public nu mai detine functia publica din motive neimputabile acestuia.
(6) În cazul în care persoanele care au urmat o forma de perfectionare, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate sa restituie institutiei sau autoritatii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfectionare, precum si drepturile salariale primite în perioada perfectionarii, calculate în conditiile legii, daca acestea au fost suportate de autoritatea sau institutia publica.

↑ Sus

Loading

Art. 52

Nu constituie forme de perfectionare profesionala si nu pot fi finantate din bugetul de stat sau din bugetul local studiile universitare sau studiile de doctorat.

↑ Sus

Loading

Art. 53

Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa comunice anual Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în conditiile legii, planul de perfectionare profesionala a functionarilor publici, precum si fondurile prevazute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici, organizate la initiativa ori în interesul autoritatii sau institutiei publice.

↑ Sus

Loading

Capitolul VI - Cariera functionarilor publici
Secțiunea 1 - Recrutarea functionarilor publici

Art. 54

Poate ocupa o functie publica persoana care îndeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia româna si domiciliul în România;
b) cunoaste limba româna, scris si vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) îndeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) îndeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

↑ Sus

Loading

Art. 55

Ocuparea functiilor publice vacante si a functiilor publice temporar vacante se poate face numai în conditiile prezentei legi.

↑ Sus

Loading

Art. 56

Ocuparea functiilor publice se face prin:
a) promovare;
b) transfer;
c) redistribuire;
d) recrutare;
e) alte modalitati prevazute expres de prezenta lege.

↑ Sus

Loading

Art. 57

(1) Recrutarea în vederea intrarii în corpul functionarilor publici se face prin concurs, în limita functiilor publice vacante rezervate în acest scop prin planul de ocupare a functiilor publice.
(2) Conditiile de participare si procedura de organizare a concursului se stabilesc potrivit legii.
(3) Concursul are la baza principiile competitiei deschise, transparentei, meritelor profesionale si competentei, precum si cel al egalitatii accesului la functiile publice pentru fiecare cetatean care îndeplineste conditiile legale.
(4) Anuntul privind concursul se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, si într-un cotidian de larga circulatie, cu cel putin 30 de zile înainte de data desfasurarii concursului. În mod exceptional, termenul de 30 de zile poate fi redus, în conditiile legii, pentru concursul organizat în vederea ocuparii functiilor publice de executie temporar vacante.
(5) Conditiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie se stabilesc astfel:
a) un an în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa a II-a sau 6 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa a III-a;
b) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional principal;
c) 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional superior.
(6) Conditiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere se stabilesc astfel:
a) 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere de: sef birou, sef serviciu si secretar al comunei, precum si a functiilor publice specifice asimilate acestora;
b) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere, altele decât cele prevazute la lit. a).
(7) Pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere, candidatii trebuie sa fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administratiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.

↑ Sus

Loading

Art. 58

(1) Concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, autoritatilor administrative autonome, precum si pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale este organizat, în conditiile legii, astfel:
a) de comisia prevazuta la art. 18 alin. (1), pentru înaltii functionari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se asigura de Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
b) de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si specifice, cu exceptia functiilor publice de secretar al comunei, sef serviciu si sef birou;
c) de autoritatile si institutiile publice în al caror stat de functii se afla functia publica vacanta, pentru functiile publice de conducere de secretar al comunei, sef serviciu si sef birou si pentru toate functiile publice de executie.
(2) În vederea verificarii si validarii conditiilor legale de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante de catre autoritatile si institutiile publice organizatoare, Agentia Nationala a Functionarilor Publici desemneaza un responsabil de procedura, functionar public, reprezentant al acesteia în comisia de concurs.

↑ Sus

Loading

Art. 59

Concursul pentru admiterea la programele organizate în conditiile legii pentru obtinerea statutului de manager public se organizeaza si se gestioneaza de institutiile abilitate potrivit legii sa organizeze astfel de programe, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.


SECTIUNEA a 2-a
Perioada de stagiu

↑ Sus

Loading

Art. 60

(1) Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atributiilor si responsabilitatilor unei functii publice, formarea practica a functionarilor publici debutanti, precum si cunoasterea de catre acestia a specificului administratiei publice si a exigentelor acesteia.
(2) Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru functionarii publici de executie din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a si 6 luni pentru cei din clasa a III-a.

↑ Sus

Loading

Art. 61

(1) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluarii realizate, functionarul public debutant va fi:
a) numit functionar public de executie definitiv în clasa corespunzatoare studiilor absolvite, în functiile publice prevazute la art. 14, în gradul profesional asistent;
b) eliberat din functia publica, în cazul în care a obtinut la evaluarea activitatii calificativul "necorespunzator".
(2) În cazul prevazut la alin. (1) lit. b) perioada de stagiu nu constituie vechime necesara pentru ocuparea unei functii publice.


SECTIUNEA a 3-a
Numirea functionarilor publici

↑ Sus

Loading

Art. 62

(1) Numirea în functiile publice din categoria înaltilor functionari publici se face în conformitate cu dispozitiile art. 19 alin. (1).
(2) Numirea în functiile publice de conducere pentru care se organizeaza concurs în conditiile art. 58 alin. (1) lit. b) se face prin actul administrativ emis de conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice din administratia publica centrala si locala, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
(3) Numirea în functiile publice pentru care se organizeaza concurs în conditiile art. 58 alin. (1) lit. c) se face prin actul administrativ emis de conducatorii autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala.
(4) Actul administrativ de numire are forma scrisa si trebuie sa contina temeiul legal al numirii, numele functionarului public, denumirea functiei publice, data de la care urmeaza sa exercite functia publica, drepturile salariale, precum si locul de desfasurare a activitatii.
(5) Fisa postului aferenta functiei publice se anexeaza la actul administrativ de numire, iar o copie a acesteia se înmâneaza functionarului public.
(6) La intrarea în corpul functionarilor publici, functionarul public depune juramântul de credinta în termen de 3 zile de la emiterea actului de numire în functia publica definitiva. Juramântul are urmatoarea formula: "Jur sa respect Constitutia, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa aplic în mod corect si fara partinire legile tarii, sa îndeplinesc constiincios îndatoririle ce îmi revin în functia publica în care am fost numit, sa pastrez secretul profesional si sa respect normele de conduita profesionala si civica. Asa sa-mi ajute Dumnezeu." Formula religioasa de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.
(7) Depunerea juramântului prevazut la alin. (6) se consemneaza în scris. Refuzul depunerii juramântului se consemneaza în scris si atrage revocarea actului administrativ de numire în functia publica. Obligatia de organizare a depunerii juramântului apartine persoanei care are competenta legala de numire.

SECTIUNEA a 4-a
Promovarea functionarilor publici si evaluarea performantelor profesionale

↑ Sus

Loading

Art. 63

În cariera, functionarul public poate promova în functia publica si poate avansa în treptele de salarizare, în conditiile legii. Promovarea în clasa, promovarea în grade profesionale si avansarea în trepte de salarizare nu sunt conditionate de existenta unui post vacant.

↑ Sus

Loading

Art. 64

(1) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice superioare.
(2) Promovarea în gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarul public se face prin concurs sau examen, organizat anual, prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovarii concursului sau examenului. Fisa postului functionarului public care a promovat în functia publica se completeaza cu noi atributii si responsabilitati.

↑ Sus

Loading

Art. 65

(1) Examenul de promovare în gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în limita functiilor publice rezervate promovarii, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.
(2) Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba cel putin 4 ani vechime în gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
b) sa aiba cel putin 2 ani vechime în treapta de salarizare din care avanseaza;
c) sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale în ultimii 2 ani;
d) sa nu aiba în cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata în conditiile prezentei legi.
(3) Functionarii publici care nu îndeplinesc conditiile de vechime prevazute pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui detinut pot participa la concursul organizat, în conditiile legii, în vederea promovarii rapide în functia publica.

↑ Sus

Loading

Art. 66

Pentru a participa la concursul de promovare într-o functie publica de conducere, functionarii publici trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie absolventi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administratiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
b) sa fie numiti într-o functie publica din clasa I;
c) sa îndeplineasca cerintele specifice prevazute în fisa postului;
d) sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. 57 alin. (6);
e) sa nu aiba în cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata în conditiile prezentei legi.

↑ Sus

Loading

Art. 67

Avansarea în trepte de salarizare se face în conditiile legii privind sistemul unitar de salarizare a functionarilor publici.

↑ Sus

Loading

Art. 68

(1) În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior în specialitatea în care îsi desfasoara activitatea, functionarii publici de executie au dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei functii publice într-o clasa superioara celei în care sunt încadrati, în conditiile legii.
(2) Promovarea în conditiile alin. (1) se face prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovarii examenului.

↑ Sus

Loading

Art. 69

(1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face anual.
(2) În urma evaluarii performantelor profesionale individuale, functionarului public i se acorda unul dintre urmatoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfacator", "nesatisfacator".
(3) Calificativele obtinute la evaluarea profesionala sunt avute în vedere la:
a) avansarea în treptele de salarizare;
b) promovarea într-o functie publica superioara;
c) eliberarea din functia publica.
(4) În cadrul procesului de evaluare a performantelor profesionale ale functionarilor publici se stabilesc cerintele de formare profesionala a functionarilor publici.
(5) Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se aproba prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, dupa consultarea organizatiilor sindicale ale functionarilor publici, reprezentative la nivel national.


SECTIUNEA a 5-a
Sistemul de promovare rapida în functia publica

↑ Sus

Loading

Art. 70

(1) Pot beneficia de sistemul de promovare rapida în functia publica:
a) persoanele care au absolvit programe organizate, în conditiile legii, pentru obtinerea statutului de manager public;
b) functionarii publici care au promovat concursul prevazut la art. 65 alin. (3).
(2) Pot participa la concursul prevazut la alin. (1) lit. b) functionarii publici care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au cel putin 1 an vechime în gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
b) au obtinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performantelor profesionale individuale din ultimul an;
c) nu au în cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata în conditiile prezentei legi;
d) au urmat cel putin o forma de perfectionare profesionala în ultimul an.
(3) Concursul pentru promovarea rapida prevazut la art. 65 alin. (3) se organizeaza anual, de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, în limita numarului de functii publice rezervate promovarii rapide.

↑ Sus

Loading

Art. 71

(1) Perioada în care o persoana a urmat programe organizate, în conditiile legii, pentru obtinerea statutului de manager public este asimilata perioadei de stagiu.
(2) În cazul nepromovarii programelor prevazute la alin. (1), perioada de stagiu nu constituie vechime în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiilor publice si nici vechime în functia publica.

↑ Sus

Loading

Capitolul VII - Acorduri colective. Comisii paritare

Art. 72

(1) Autoritatile si institutiile publice pot încheia anual, în conditiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale functionarilor publici sau cu reprezentantii functionarilor publici, care sa cuprinda numai masuri referitoare la:
a) constituirea si folosirea fondurilor destinate îmbunatatirii conditiilor la locul de munca;
b) sanatatea si securitatea în munca;
c) programul zilnic de lucru;
d) perfectionarea profesionala;
e) alte masuri decât cele prevazute de lege, referitoare la protectia celor alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale.
(2) În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati în sindicat, acordul se încheie cu reprezentantii functionarilor publici din respectiva autoritate sau institutie publica, desemnati în conditiile legii.
(3) Autoritatea sau institutia publica va furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentantilor functionarilor publici informatiile necesare pentru încheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, în conditiile legii.

↑ Sus

Loading

Art. 73

(1) În cadrul autoritatilor si institutiilor publice se constituie comisii paritare.
(2) În alcatuirea comisiei paritare intra un numar egal de reprezentanti desemnati de conducatorul autoritatii sau institutiei publice si de sindicatul reprezentativ al functionarilor publici. În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati în sindicat, reprezentantii lor vor fi desemnati prin votul majoritatii functionarilor publici din respectiva autoritate sau institutie publica.
(3) Modul de constituire, organizare si functionare a comisiilor paritare, precum si componenta, atributiile si procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

↑ Sus

Loading

Art. 74

(1) Comisiile paritare sunt consultate în urmatoarele situatii:
a) la stabilirea masurilor de îmbunatatire a activitatii autoritatilor si institutiilor publice pentru care sunt constituite;
b) la stabilirea oricaror masuri privind pregatirea profesionala a functionarilor publici, daca costurile acestora sunt suportate din fonduri bugetare;
c) la stabilirea programului de lucru de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
d) alte situatii prevazute de lege.
(2) În exercitarea atributiilor, comisiile paritare emit avize consultative.
(3) Comisiile paritare urmaresc permanent realizarea acordurilor stabilite între sindicatele reprezentative sau reprezentantii functionarilor publici cu autoritatile sau institutiile publice.
(4) Comisia paritara întocmeste rapoarte trimestriale cu privire la respectarea prevederilor acordurilor încheiate în conditiile legii, pe care le comunica conducerii autoritatii sau institutiei publice, precum si conducerii sindicatelor reprezentative ale functionarilor publici.

↑ Sus

Loading

Capitolul VIII - Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici

Art. 75

Încalcarea de catre functionarii publici, cu vinovatie, a îndatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.

↑ Sus

Loading

Art. 76

(1) Orice persoana care se considera vatamata într-un drept al sau sau într-un interes legitim se poate adresa instantei judecatoresti, în conditiile legii, împotriva autoritatii sau institutiei publice care a emis actul sau care a refuzat sa rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim.
(2) În cazul în care actiunea se admite si se constata vinovatia functionarului public, persoana respectiva va fi obligata la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau institutia publica.
(3) Raspunderea juridica a functionarului public nu se poate angaja daca acesta a respectat prevederile legale si procedurile administrative aplicabile autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea.

↑ Sus

Loading

Art. 77

(1) Încalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a îndatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acestora.
(2) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) întârzierea sistematica în efectuarea lucrarilor;
b) neglijenta repetata în rezolvarea lucrarilor;
c) absente nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;
g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea;
h) desfasurarea în timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;
i) refuzul de a îndeplini atributiile de serviciu;
j) încalcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici;
k) alte fapte prevazute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul functiei publice si functionarilor publici.
(3) Sanctiunile disciplinare sunt:
a) mustrare scrisa;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pâna la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare în functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în functia publica pe o perioada de pâna la un an;
e) destituirea din functia publica.
(4) La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, împrejurarile în care aceasta a fost savârsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii, comportarea generala în timpul serviciului a functionarului public, precum si de existenta în antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate în conditiile prezentei legi.
(5) Sanctiunile disciplinare se aplica în termen de cel mult 1 an de la data sesizarii comisiei de disciplina cu privire la savârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data savârsirii abaterii disciplinare.
(6) În cazul în care fapta functionarului public a fost sesizata ca abatere disciplinara si ca infractiune, procedura angajarii raspunderii disciplinare se suspenda pâna la dispunerea neînceperii urmaririi penale, scoaterii de sub urmarire penala ori încetarii urmaririi penale sau pâna la data la care instanta judecatoreasca dispune achitarea sau încetarea procesului penal.
(7) Pe perioada cercetarii administrative, în situatia în care functionarul public care a savârsit o abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influenta cercetarea sau, dupa caz, de a dispune mutarea temporara a functionarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri a autoritatii ori institutiei publice.

↑ Sus

Loading

Art. 78

(1) Sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 77 alin. (3) lit. a) se poate aplica direct de catre persoana care are competenta legala de numire în functia publica.
(2) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) lit. b)-e) se aplica de persoana care are competenta legala de numire în functia publica, la propunerea comisiei de disciplina.
(3) Sanctiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât dupa cercetarea prealabila a faptei savârsite si dupa audierea functionarului public. Audierea functionarului public trebuie consemnata în scris, sub sanctiunea nulitatii. Refuzul functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare care i se imputa se consemneaza într-un proces-verbal.

↑ Sus

Loading

Art. 79

(1) Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare si propunerea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarilor publici din autoritatile sau institutiile publice se constituie comisii de disciplina.
(2) Din comisia de disciplina face parte si un reprezentant al organizatiei sindicale reprezentative sau, dupa caz, un reprezentant desemnat prin votul majoritatii functionarilor publici pentru care este organizata comisia de disciplina, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati în sindicat.
(3) Comisia de disciplina poate desemna unul sau mai multi membri si, dupa caz, poate solicita compartimentelor de control din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice sa cerceteze faptele sesizate si sa prezinte rezultatele activitatii de cercetare.
(4) Comisia de disciplina pentru înaltii functionari publici este compusa din 5 înalti functionari publici, numiti prin decizia primului-ministru, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative.
(5) Modul de constituire, organizare si functionare a comisiilor de disciplina, precum si componenta, atributiile, modul de sesizare si procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

↑ Sus

Loading

Art. 80

Functionarul public nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, dupa caz, a ordinului sau dispozitiei de sanctionare.

↑ Sus

Loading

Art. 81

(1) Pentru evidentierea situatiei disciplinare a functionarului public, Agentia Nationala a Functionarilor Publici va elibera un cazier administrativ, conform bazei de date pe care o administreaza.
(2) Cazierul administrativ este un act care cuprinde sanctiunile disciplinare aplicate functionarului public si care nu au fost radiate în conditiile legii.
(3) Cazierul administrativ este necesar în urmatoarele cazuri:
a) desemnarea unui functionar public ca membru în comisia de concurs pentru recrutarea functionarilor publici;
b) desemnarea unui functionar public în calitate de presedinte si membru în comisia de disciplina;
c) desemnarea unui functionar public ca membru în comisia paritara;
d) ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici sau categoriei functionarilor publici de conducere;
e) în orice alte situatii prevazute de lege.
(4) Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea:
a) functionarului public interesat;
b) conducatorului autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea;
c) presedintelui comisiei de disciplina;
d) altor persoane prevazute de lege.

↑ Sus

Loading

Art. 82

(1) Sanctiunile disciplinare se radiaza de drept, dupa cum urmeaza:
a) în termen de 6 luni de la aplicare, sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 77 alin. (3) lit. a);
b) în termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sanctiunile disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) lit. b)-d);
c) în termen de 7 ani de la aplicare, sanctiunea prevazuta la art. 77 alin. (3) lit. e).
(2) Radierea sanctiunilor disciplinare prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se constata prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.

↑ Sus

Loading

Art. 83

(1) Raspunderea contraventionala a functionarilor publici se angajeaza în cazul în care acestia au savârsit o contraventie în timpul si în legatura cu sarcinile de serviciu.
(2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii functionarul public se poate adresa cu plângere la judecatoria în a carei circumscriptie îsi are sediul autoritatea sau institutia publica în care este numit functionarul public sanctionat.

↑ Sus

Loading

Art. 84

Raspunderea civila a functionarului public se angajeaza:
a) pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice în care functioneaza;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica, în calitate de comitent, unor terte persoane, în temeiul unei hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile.

↑ Sus

Loading

Art. 85

(1) Repararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice în situatiile prevazute la art. 84 lit. a) si b) se dispune prin emiterea de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice a unui ordin sau a unei dispozitii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin asumarea unui angajament de plata, iar în situatia prevazuta la lit. c) a aceluiasi articol, pe baza hotarârii judecatoresti definitive si irevocabile.
(2) Împotriva ordinului sau dispozitiei de imputare functionarul public în cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ.
(3) Dreptul conducatorului autoritatii sau institutiei publice de a emite ordinul sau dispozitia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.

↑ Sus

Loading

Art. 86

(1) Raspunderea functionarului public pentru infractiunile savârsite în timpul serviciului sau în legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit legii penale.
(2) În cazul în care functionarul public este trimis în judecata pentru savârsirea unei infractiuni de natura celor prevazute la art. 54 lit. h), persoana care are competenta legala de numire în functia publica va dispune suspendarea functionarului public din functia publica pe care o detine.
(3) Daca instanta judecatoreasca dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea din functia publica înceteaza, iar functionarul public respectiv îsi va relua activitatea în functia publica detinuta anterior si îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.
(4) În situatia în care nu sunt întrunite conditiile pentru angajarea raspunderii penale, iar fapta functionarului public poate fi considerata abatere disciplinara, va fi sesizata comisia de disciplina competenta.
(5) De la momentul începerii urmaririi penale, în situatia în care functionarul public poate influenta cercetarea, persoana care are competenta numirii în functia publica are obligatia sa dispuna mutarea temporara a functionarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii ori institutiei publice.

↑ Sus

Loading

Capitolul IX - Modificarea, suspendarea si încetarea raportului de serviciu
Secțiunea 1 - Modificarea raportului de serviciu

Art. 87

(1) Mobilitatea în cadrul corpului functionarilor publici se realizeaza prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel:
a) pentru eficientizarea activitatii autoritatilor si institutiilor publice;
b) în interes public;
c) în interesul functionarului public, pentru dezvoltarea carierei în functia publica.
(2) Modificarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici de executie si functionarilor publici de conducere are loc prin:
a) delegare;
b) detasare;
c) transfer;
d) mutarea în cadrul altui compartiment sau altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii sau institutiei publice;
e) exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere.
(3) Daca mobilitatea functionarilor publici de executie si a functionarilor publici de conducere se dispune în interes public, în conditiile legii, functionarii publici nu pot refuza aplicarea masurilor prevazute la alin. (2) lit. b) si d), cu exceptia cazurilor prevazute la art. 89 alin. (3), sub sanctiunea eliberarii din functia publica. În aceste cazuri, modificarea raportului de serviciu se dispune de catre persoana care are competenta de numire în functia publica, cu avizul sau la solicitarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

↑ Sus

Loading

Art. 88

(1) Delegarea se dispune în interesul autoritatii sau institutiei publice în care este încadrat functionarul public, pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice într-un an.
(2) Functionarul public poate refuza delegarea daca se afla în una dintre urmatoarele situatii:
a) graviditate;
b) îsi creste singur copilul minor;
c) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata delegarea.
(3) Delegarea pe o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice în cursul unui an calendaristic se poate dispune numai cu acordul scris al functionarului public.
(4) Pe timpul delegarii functionarul public îsi pastreaza functia publica si salariul, iar autoritatea sau institutia publica care îl deleaga este obligata sa suporte costul integral al transportului, cazarii si al indemnizatiei de delegare.

↑ Sus

Loading

Art. 89

(1) Detasarea se dispune în interesul autoritatii sau institutiei publice în care urmeaza sa îsi desfasoare activitatea functionarul public, pentru o perioada de cel mult 6 luni. În cursul unui an calendaristic un functionar public poate fi detasat mai mult de 6 luni numai cu acordul sau scris.
(2) Detasarea se poate dispune daca pregatirea profesionala a functionarului public corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei publice, cu respectarea categoriei, clasei si gradului profesional al functionarului public. Detasarea se poate dispune si pe o functie publica de conducere, cu aplicarea dispozitiilor art. 92 alin. (2), daca functionarul public îndeplineste conditiile de studii si vechime în specialitatea studiilor si daca nu exista în cadrul autoritatii sau institutiei publice functionari publici care sa exercite cu caracter temporar functia publica. Functionarul public poate fi detasat pe o functie publica inferioara, numai cu acordul sau scris.
(3) Functionarul public poate refuza detasarea daca se afla în una dintre urmatoarele situatii:
a) graviditate;
b) îsi creste singur copilul minor;
c) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata detasarea;
d) detasarea se face într-o localitate în care nu i se asigura conditii corespunzatoare de cazare;
e) este singurul întretinator de familie;
f) motive familiale temeinice justifica refuzul de a da curs detasarii.
(4) Pe perioada detasarii functionarul public îsi pastreaza functia publica si salariul. Daca salariul corespunzator functiei publice pe care este detasat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe timpul detasarii în alta localitate autoritatea sau institutia publica beneficiara este obligata sa-i suporte costul integral al transportului, dus si întors, cel putin o data pe luna, al cazarii si al indemnizatiei de detasare.

↑ Sus

Loading

Art. 90

(1) Transferul poate avea loc dupa cum urmeaza:
a) în interesul serviciului;
b) la cererea functionarului public.
(2) Transferul se poate face într-o functie publica pentru care sunt îndeplinite conditiile specifice prevazute în fisa postului.
(3) Transferul în interesul servicului se poate face numai cu acordul scris al functionarului public transferat. În cazul transferului în interesul serviciului în alta localitate, functionarul public transferat are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioara celei în care se transfera, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport si la un concediu platit de 5 zile. Plata acestor drepturi se suporta de autoritatea sau institutia publica la care se face transferul, în termen de cel mult 15 zile de la data aprobarii transferului.
(4) Transferul în interesul serviciului se face într-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional cu functia publica detinuta de functionarul public sau într-o functie publica de nivel inferior.
(5) Transferul la cerere se face într-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional sau într-o functie publica de nivel inferior, în urma aprobarii cererii de transfer a functionarului public de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul. În acest caz, transferul poate avea loc numai între autoritati sau institutii publice din administratia publica centrala, între autoritati administrative autonome ori, dupa caz, între autoritati sau institutii publice din administratia publica locala.
(6) În cazul functionarilor publici de conducere transferul se poate realiza pe functii publice de conducere ale caror atributii sunt similare cu atributiile functiei publice de pe care se efectueaza transferul, cu respectarea prevederilor alin. (2), (4) si (5).
(7) Autoritatile sau institutiile publice au obligatia de a asigura publicitatea functiilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere. În situatia în care doi sau mai multi functionari publici solicita ocuparea unei functii publice vacante prin transfer la cerere, selectia se face pe baza de interviu.

↑ Sus

Loading

Art. 91

(1) Mutarea în cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice poate fi definitiva sau temporara.
(2) Mutarea definitiva în cadrul altui compartiment poate avea loc în urmatoarele situatii:
a) când se dispune de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea functionarul public, pe o functie publica vacanta de aceeasi categorie, clasa si grad profesional sau cu repartizarea postului corespunzator functiei publice detinute, cu respectarea pregatirii profesionale a functionarului public si a salariului acestuia. În acest caz este necesar acordul scris al functionarului public;
b) la solicitarea justificata a functionarului public, cu aprobarea conducatorului autoritatii sau institutiei publice, pe o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional, cu respectarea pregatirii profesionale a functionarului public;
c) în alte situatii prevazute de dispozitiile legale.
(3) Mutarea temporara în cadrul altui compartiment se dispune motivat, în interesul autoritatii sau institutiei publice, de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, pe o perioada de maximum 6 luni într-un an, cu respectarea pregatirii profesionale si a salariului pe care îl are functionarul public.
(4) Mutarea temporara sau definitiva în cadrul altui compartiment poate fi solicitata de functionarul public în cazul în care starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, nu îi mai permite desfasurarea activitatii în acel compartiment. Mutarea se poate face pe o functie publica corespunzatoare, daca functionarul public în cauza este apt profesional sa îndeplineasca noile atributii care îi revin.
(5) Daca mutarea se dispune în alta localitate, functionarul public beneficiaza de drepturile prevazute la art. 90 alin. (3).
(6) Functionarul public poate refuza mutarea în cadrul altei structuri a autoritatii sau institutiei publice în alta localitate, daca se afla în una dintre situatiile prevazute la art. 89 alin. (3).

↑ Sus

Loading

Art. 92

(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere se realizeaza prin promovarea temporara a unui functionar public care îndeplineste conditiile specifice pentru ocuparea acestei functii publice si care nu are în cazierul administrativ sanctiuni disciplinare neradiate în conditiile prezentei legi.
(2) Daca functia publica este vacanta, masura prevazuta la alin. (1) se dispune de catre persoana care are competenta numirii în functia publica, pe o perioada de maximum 6 luni într-un an calendaristic, astfel:
a) cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru functiile din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala;
b) cu obligatia înstiintarii înainte cu cel putin 10 zile a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru functiile publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica locala. În situatia în care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata ca nu sunt îndeplinite conditiile legale privind exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere, dispune neefectuarea masurii sau, dupa caz, încetarea acesteia.
(3) În mod exceptional, perioada prevazuta la alin. (2) poate fi prelungita cu maximum 3 luni, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, daca autoritatea sau institutia publica a organizat concurs de recrutare sau promovare si functia publica nu a fost ocupata, în conditiile legii.
(4) Daca functia publica este temporar vacanta, masura prevazuta la alin. (1) se dispune de catre persoana care are competenta numirii în functia publica, pâna la data încetarii suspendarii din functia publica, a detasarii titularului functiei publice sau, dupa caz, a radierii din cazierul administrativ al titularului functiei publice a sanctiunii disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) lit. d).
(5) Daca salariul corespunzator functiei publice pe care o exercita cu caracter temporar este mai mare, functionarul public are dreptul la acest salariu.

↑ Sus

Loading

Art. 93

(1) Înaltii functionari publici sunt supusi mobilitatii în functie si prezinta disponibilitate la numirile în functiile publice prevazute la art. 12, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3).
(2) Refuzul neîntemeiat al numirilor prevazute la alin. (1) atrage eliberarea din functia publica.
(3) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a asigura decontarea cheltuielilor ocazionate de mobilitate, precum si locuinte de serviciu, în conditiile legii.


SECTIUNEA a 2-a
Suspendarea raportului de serviciu

↑ Sus

Loading

Art. 94

(1) Raportul de serviciu se suspenda de drept atunci când functionarul public se afla în una dintre urmatoarele situatii:
a) este numit sau ales într-o functie de demnitate publica, pentru perioada respectiva, cu exceptiile prevazute la art. 34;
b) este încadrat la cabinetul unui demnitar;
c) este desemnat de catre autoritatea sau institutia publica sa desfasoare activitati în cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau institutii internationale, pentru perioada respectiva;
d) desfasoara activitate sindicala pentru care este prevazuta suspendarea în conditiile legii;
e) efectueaza stagiul militar*), serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;
f) este arestat preventiv;
g) efectueaza tratament medical în strainatate, daca functionarul public nu se afla în concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru însotirea sotului sau, dupa caz, a sotiei ori a unei rude pâna la gradul I inclusiv, în conditiile legii;
h) se afla în concediu pentru incapacitate temporara de munca, pe o perioada mai mare de o luna, în conditiile legii;
i) carantina, în conditiile legii;
j) concediu de maternitate, în conditiile legii;
k) este disparut, iar disparitia a fost constatata prin hotarâre judecatoreasca irevocabila;
l) forta majora;
m) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecata pentru savârsirea unei infractiuni de natura celor prevazute la art. 54 lit. h);
n) pe perioada cercetarii administrative, în situatia în care functionarul public care a savârsit o abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, la propunerea motivata a comisiei de disciplina;
o) în alte cazuri expres prevazute de lege.
(2) În termen de 15 zile calendaristice înainte de data încetarii motivului de suspendare de drept, dar nu mai târziu de data luarii la cunostinta de motivul încetarii suspendarii de drept, functionarul public este obligat sa informeze în scris persoana care are competenta legala de numire în functia publica despre acest fapt. Neinformarea persoanei care are competenta legala de numire în functia publica atrage încetarea de drept a raportului de serviciu al functionarului public, cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (1) lit. f), h), i), k) si l).
(3) Persoana care are competenta legala de numire în functia publica are obligatia sa asigure, în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (2), conditiile necesare reluarii activitatii de catre functionarul public.

↑ Sus

Loading

Art. 95

(1) Raportul de serviciu se suspenda la initiativa functionarului public în urmatoarele situatii:
a) concediu pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani, în conditiile legii;
b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap pentru afectiunile intercurente, pâna la împlinirea vârstei de 18 ani;
c) desfasurarea unei activitati în cadrul unor organisme sau institutii internationale, în alte situatii decât cele prevazute la art. 94 alin. (1) lit. c);
d) pentru participare la campania electorala;
e) pentru participarea la greva, în conditiile legii.
(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivata a functionarului public, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevazute la alin. (1) si la art. 94 alin. (1), pe o perioada cuprinsa între o luna si 3 ani.
(3) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris, cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de data când se solicita suspendarea, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (1) lit. e), când cererea de suspendare se face cu 48 de ore înainte de declansarea grevei.
(4) Suspendarea raportului de serviciu se constata în cazurile prevazute la alin. (1) si la art. 94 alin. (1), precum si în alte cazuri reglementate prin legi speciale, respectiv se aproba în cazul prevazut la alin. (2), prin act administrativ al persoanei care are competenta numirii în functia publica.
(5) Dispozitiile art. 94 alin. (2) se aplica în mod corespunzator si pentru cazurile prevazute la alin. (1) si (2).

↑ Sus

Loading

Art. 96

(1) Reluarea activitatii se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire în functia publica.
(2) Actul administrativ prin care se constata, respectiv se aproba suspendarea raportului de serviciu, precum si cel prin care se dispune reluarea activitatii de catre functionarul public se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii.
(3) Pe perioada suspendarii raportului de serviciu autoritatile si institutiile publice au obligatia sa rezerve postul aferent functiei publice. Ocuparea acestuia se face, pe o perioada determinata, în conditiile legii. Pe perioada suspendarii, raporturile de serviciu ale functionarilor publici nu pot înceta si nu pot fi modificate decât din initiativa sau cu acordul functionarului public în cauza.
(4) Perioada suspendarii raporturilor de serviciu în conditiile art. 94 alin. (1) lit. c) si art. 95 alin. (1) lit. c) se considera vechime în functia publica.


SECTIUNEA a 3-a
Încetarea raportului de serviciu

↑ Sus

Loading

Art. 97

Încetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici se face prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire în functia publica si are loc în urmatoarele conditii:
a) de drept;
b) prin acordul partilor, consemnat în scris;
c) prin eliberare din functia publica;
d) prin destituire din functia publica;
e) prin demisie.

↑ Sus

Loading

Art. 98

(1) Raportul de serviciu înceteaza de drept:
a) la data decesului functionarului public;
b) la data ramânerii irevocabile a hotarârii judecatoresti de declarare a mortii functionarului public;
c) daca functionarul public nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 54 lit. a), d) si f);
d) la data îndeplinirii cumulative a conditiilor de vârsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, dupa caz, la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de vârsta, pensionare anticipata, pensionare anticipata partiala ori invaliditate a functionarului public, potrivit legii;
e) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire în functia publica, de la data la care nulitatea a fost constatata prin hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila;
f) când functionarul public a fost condamnat printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva pentru o fapta prevazuta la art. 54 lit. h) sau prin care s-a dispus aplicarea unei sanctiuni privative de libertate, la data ramânerii definitive si irevocabile a hotarârii de condamnare;
g) ca urmare a interzicerii exercitarii profesiei sau functiei, ca masura de siguranta ori ca pedeapsa complementara, de la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;
h) la data expirarii termenului în care a fost ocupata pe perioada determinata functia publica.
(2) Constatarea cazului de încetare de drept a raportului de serviciu se face, în termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea lui, prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire în functia publica. Actul administrativ prin care s-a constatat încetarea de drept a raporturilor de serviciu se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în termen de 10 zile lucratoare de la emiterea lui.

↑ Sus

Loading

Art. 99

(1) Persoana care are competenta legala de numire în functia publica va dispune eliberarea din functia publica prin act administrativ, care se comunica functionarului public în termen de 5 zile lucratoare de la emitere, în urmatoarele cazuri:
a) autoritatea sau institutia publica si-a încetat activitatea ori a fost mutata într-o alta localitate, iar functionarul public nu este de acord sa o urmeze;
b) autoritatea sau institutia publica îsi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii, prin reducerea postului ocupat de functionarul public;
c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în functia publica ocupata de catre functionarul public a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neîntemeiate, de la data ramânerii definitive si irevocabile a hotarârii judecatoresti prin care s-a dispus reintegrarea;
d) pentru incompetenta profesionala, în cazul obtinerii calificativului "nesatisfacator" la evaluarea performantelor profesionale individuale;
e) functionarul public nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. 54 lit. g);
f) starea sanatatii fizice sau/si psihice a functionarului public, constatata prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, nu îi mai permite acestuia sa îsi îndeplineasca atributiile corespunzatoare functiei publice detinute;
g) ca urmare a refuzului neîntemeiat al înaltului functionar public de acceptare a numirii în conditiile art. 93.
(2) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) si e)-g) reprezinta motive neimputabile functionarilor publici.
(3) În cazul eliberarii din functia publica, autoritatea sau institutia publica este obligata sa acorde functionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice.
(4) În perioada de preaviz, persoana care are competenta legala de numire în functia publica poate acorda celui în cauza reducerea programului de lucru, pâna la 4 ore zilnic, fara afectarea drepturilor salariale cuvenite.
(5) În cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), c), si e), în perioada de preaviz, daca în cadrul autoritatii sau institutiei publice exista functii publice vacante corespunzatoare, aceasta are obligatia de a le pune la dispozitie functionarilor publici.
(6) În cazurile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) si e), daca nu exista functii publice vacante corespunzatoare în cadrul autoritatii sau institutiei publice, autoritatea ori institutia publica are obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante. În cazul în care exista o functie publica vacanta corespunzatoare, identificata în perioada de preaviz, functionarul public va fi transferat în interesul serviciului sau la cerere.
(7) Functionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei functii publice vacante la nivel inferior.

↑ Sus

Loading

Art. 100

(1) În caz de reorganizare a autoritatii sau institutiei publice, functionarii publici vor fi numiti în noile functii publice sau, dupa caz, în noile compartimente în urmatoarele cazuri:
a) se modifica atributiile aferente unei functii publice mai putin de 50%;
b) sunt reduse atributiile unui compartiment;
c) este schimbata denumirea fara modificarea în proportie de peste 50% a atributiilor aferente functiei publice;
d) este schimbata structura compartimentului.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea urmatoarelor criterii:
a) categoria, clasa si, dupa caz, gradul profesional ale functionarului public;
b) îndeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru functia publica;
c) pregatirea profesionala;
d) sa fi desfasurat activitati similare.
(3) În cazul în care exista mai multi functionari publici, se organizeaza examen de catre autoritatea sau institutia publica.
(4) Reducerea unui post este justificata daca atributiile aferente acestuia se modifica în proportie de peste 50% sau daca sunt modificate conditiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii.
(5) În cazul reorganizarii activitatii prin reducerea posturilor, autoritatea sau institutia publica nu poate înfiinta posturi similare celor desfiintate pentru o perioada de un an de la data reorganizarii.

↑ Sus

Loading

Art. 101

(1) Destituirea din functia publica se dispune, în conditiile art. 78, prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire în functia publica, ca sanctiune disciplinara aplicata pentru motive imputabile functionarului public, în urmatoarele cazuri:
a) pentru savârsirea repetata a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinte grave;
b) daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul public nu actioneaza pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.
(2) Actul administrativ prevazut la alin. (1) se comunica functionarului public în termen de 5 zile lucratoare de la date emiterii. Comunicarea actului administrativ trebuie sa se faca anterior datei destituirii din functia publica.

↑ Sus

Loading

Art. 102

Functionarul public poate sa comunice încetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificata în scris persoanei care are competenta legala de numire în functia publica. Demisia nu trebuie motivata si produce efecte dupa 30 de zile calendaristice de la înregistrare.

↑ Sus

Loading

Art. 103

(1) La modificarea, la suspendarea si la încetarea raportului de serviciu functionarul public are îndatorirea sa predea lucrarile si bunurile care i-au fost încredintate în vederea exercitarii atributiilor de serviciu.
(2) La încetarea raportului de serviciu functionarul public îsi pastreaza drepturile dobândite în cadrul carierei, cu exceptia cazului în care raportul de serviciu a încetat din motive imputabile acestuia.
(3) Functionarii publici beneficiaza de drepturi din bugetul asigurarilor pentru somaj, în cazul în care raporturile de serviciu le-au încetat în conditiile prevazute la:
a) art. 98 alin. (1) lit. c), cu exceptia cazului în care functionarul public nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. 54 lit. a);
b) art. 98 alin. (1) lit. e) si h);
c) art. 99 alin. (1).

↑ Sus

Loading

Art. 104

(1) Redistribuirea functionarilor publici se face de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, astfel:
a) în cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din aceeasi localitate sau dintr-o localitate aflata la o distanta de pâna la 50 km de localitatea de domiciliu;
b) în cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din alt judet sau aflate la o distanta mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu, la cererea functionarului public.
(2) Redistribuirea functionarilor publici se face într-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si acelasi grad profesional cu functia publica detinuta de functionarul public.
(3) Redistribuirea se poate face si într-o functie publica inferioara vacanta, cu acordul scris al functionarului public.
(4) Redistribuirea într-o functie publica de conducere se face cu respectarea alin. (2) sau, dupa caz, a alin. (3) numai daca functionarul public a îndeplinit atributii similare cu atributiile functiei publice de pe care se efectueaza redistribuirea.
(5) Agentia Nationala a Functionarilor Publici va asigura redistribuirea pe functii publice temporar vacante, ca urmare a suspendarii titularului pe o perioada de cel putin o luna, a functionarilor publici din corpul de rezerva care îndeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective. În cazul în care exista mai multi functionari publici care îndeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective, Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza, în colaborare cu autoritatea sau institutia publica în cadrul careia se afla functia publica vacanta, o testare profesionala pentru selectarea functionarului public care urmeaza sa fie redistribuit.
(6) Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva se dispune prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
(7) Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice au obligatia de a numi functionarii publici redistribuiti cu caracter permanent sau temporar.
(8) În cazul în care conducatorii autoritatilor si institutiilor publice refuza încadrarea functionarilor publici în conditiile alin. (7), functionarul public se poate adresa instantei de contencios administrativ competente.

↑ Sus

Loading

Art. 105

(1) Corpul de rezerva este format din functionarii publici care au fost eliberati din functia publica în conditiile art. 99 alin. (1) lit. a)-c), e) si g) si este gestionat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
(2) Functionarii publici parasesc corpul de rezerva si pierd calitatea de functionar public în urmatoarele situatii:
a) dupa împlinirea termenului de 2 ani de la data trecerii în corpul de rezerva;
b) în cazul în care Agentia Nationala a Functionarilor Publici îl redistribuie într-o functie publica vacanta corespunzatoare studiilor absolvite si pregatirii profesionale, iar functionarul public o refuza;
c) angajarea în baza unui contract de munca pe o perioada mai mare de 12 luni;
d) la cererea functionarului public.

↑ Sus

Loading

Art. 106

(1) În cazul în care raportul de serviciu a încetat din motive pe care functionarul public le considera netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instantei de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus încetarea raportului de serviciu, în conditiile si termenele prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare, precum si plata de catre autoritatea sau institutia publica emitenta a actului administrativ a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si recalculate, si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat functionarul public.
(2) La solicitarea functionarului public, instanta care a constatat nulitatea actului administrativ va dispune reintegrarea acestuia în functia publica detinuta.

↑ Sus

Loading

Capitolul X - Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 107

Functiile publice se stabilesc pentru fiecare autoritate si institutie publica, în parte, de conducatorul acesteia ori prin hotarâre a consiliului judetean sau, dupa caz, a consiliului local, pe baza activitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) si (3) si cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

↑ Sus

Loading

Art. 108

În unitatile administrativ-teritoriale în care persoanele apartinând unei minoritati nationale detin o pondere de peste 20% unii functionari publici din serviciile care au contacte direct cu cetatenii vor cunoaste si limba minoritatii nationale respective.

↑ Sus

Loading

Art. 109

Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al functionarului public sunt de competenta instantelor de contencios administrativ, cu exceptia situatiilor pentru care este stabilita expres prin lege competenta altor instante.

↑ Sus

Loading

Art. 110

Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 5 alin. (1) au obligatia de a armoniza statutele speciale cu prevederile prezentei legi, cu consultarea si avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

↑ Sus

Loading

Art. 111

(1) Autoritatile si institutiile publice care au prevazute în statele de functii posturi de natura contractuala, care presupun exercitarea unor atributii dintre cele prevazute la art. 2 alin. (3), au obligatia de a stabili functii publice în conditiile art. 107.
(2) Functiile publice vacante, functiile publice de conducere, precum si functiile publice corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici, stabilite potrivit alin. (1), se ocupa în conditiile prezentei legi.
(3) Persoanele încadrate cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata în posturi de natura contractuala care au fost stabilite si avizate ca functii publice vor fi numite în functii publice de executie daca îndeplinesc conditiile prevazute la art. 54 si conditiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzatoare clasei si gradului profesional ale functiei publice.
(4) Drepturile salariale ale persoanelor care ocupa functii publice în conditiile alin. (3) se stabilesc potrivit salarizarii functiilor publice în care au fost numite.

↑ Sus

Loading

Art. 112

(1) Numarul total al functiilor publice de conducere din cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice, cu exceptia functiilor publice de secretar al unitatii administrativ-teritoriale si de sef al oficiului prefectural, este de maximum 12% din numarul total al functiilor publice.
(2) Abrogat.
(3) Abrogat.

↑ Sus

Loading

Art. 113

Programele organizate pentru obtinerea statutului de manager public potrivit art. 70 alin. (1) lit. a) sunt programele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 452/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificarile ulterioare.

↑ Sus

Loading

Art. 114

Dispozitiile prezentei legi se aplica în mod corespunzator si autoritatilor administrative autonome.

↑ Sus

Loading

Art. 115

Prin exceptie de la prevederile art. 18 alin. (1), comisia de recrutare se constituie în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, astfel:
a) un membru numit pe o perioada de un an si jumatate;
b) un membru numit pe o perioada de 3 ani;
c) un membru numit pe o perioada de 4 ani si jumatate;
d) un membru numit pe o perioada de 6 ani;
e) un membru numit pe o perioada de 7 ani si jumatate;
f) un membru numit pe o perioada de 9 ani;
g) un membru numit pe o perioada de 10 ani si jumatate.

↑ Sus

Loading

Art. 116

Cauzele având ca obiect litigii de munca în care una dintre parti are calitatea de functionar public, aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii în vigoare a prezentului statut, vor continua sa se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizarii instantei.

↑ Sus

Loading

Art. 117

Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu reglementarile de drept comun civile, administrative sau penale, dupa caz, în masura în care nu contravin legislatiei specifice functiei publice.

↑ Sus

Loading

Art. 118

La data intrarii în vigoare a prezentei legi, orice dispozitii contrare se abroga.

↑ Sus

Loading

Anexa - LISTA cuprinzând funcţiile publice

I. Funcţii publice generale
A. Funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici
1. secretar general al Guvernului;
2. secretar general adjunct al Guvernului;
3. secretar general din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
4. secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
5. prefect;
6. subprefect;
7. inspector guvernamental.
B. Funcţii publice de conducere
1. director general din cadrul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
2. director general adjunct din cadrul autorităţilor administrative autonome, din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
3. secretar al judeţului şi al municipiului Bucureşti;
4. director din cadrul autorităţilor administrative autonome, din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, director executiv în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora;
5. director adjunct din cadrul autorităţilor administrative autonome, din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, director executiv adjunct în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora;
6. secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al oraşului şi comunei;
7. şef serviciu;
8. şef birou.
C. Funcţii publice de execuţie
1. consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector;
2. referent de specialitate;
3. referent.
NOTĂ:
1. Funcţiile publice generale, altele decât cele prevăzute la pct. I, se stabilesc cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
2. Funcţiile publice prevăzute la lit. B pct. 1 şi 2 se pot stabili şi în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală care au un număr de minimum 150 de posturi.
3. Funcţiile publice de conducere prevăzute la lit. B pct. 7 şi 8, precum şi funcţiile publice de execuţie prevăzute la lit. C pot fi funcţii publice de stat, teritoriale sau locale.
II. Funcţii publice specifice
A. Funcţii publice de conducere
1. arhitect-şef.
B. Funcţii publice de execuţie
1. inspector de concurenţă;
2. inspector vamal;
3. inspector de muncă;
4. controlor delegat;
5. expert în tehnologia informaţiilor şi a telecomunicaţiilor;
6. comisar.
C. Alte funcţii publice specifice
1. manager public.
NOTĂ:
Funcţiile publice specifice, altele decât cele prevăzute la pct. II, se pot stabili de autorităţile şi instituţiile publice, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
NOTĂ:
Reproducem mai jos art. IV-XIV din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, care nu au fost cuprinse în forma republicată a Legii nr. 188/1999 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 251/2006*):
"Art. IV. - (1) Prin excepţie de la dispoziţiile prezentei legi, în cursul anului 2006, pot participa la concursul organizat pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. a)-c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.**)
(2) Până la adoptarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege***), concursul organizat pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici este gestionat de comisia de recrutare a înalţilor funcţionari publici numită prin Decizia Primului-Ministru nr. 38/2006 privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006.
(3) Prin excepţie de la dispoziţiile prezentei legi, pot ocupa o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici persoanele care au promovat examenul de atestare, precum şi persoanele care au intrat în categoria înalţilor funcţionari publici în condiţiile alin. (1).
(4) Funcţionarii publici care ocupă o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici în condiţiile alin. (3) şi funcţionarii publici care ocupă o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege****), au obligaţia de a îndeplini această condiţie în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, sub sancţiunea eliberării din funcţia publică.
(5) Condiţia prevăzută la art. 511 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege*****), nu este obligatorie, pentru recrutarea funcţionarilor publici de conducere, în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere, precum şi pentru funcţionarii publici care ocupă o funcţie publică de conducere, pe o perioadă de 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(6) Funcţionarii publici prevăzuţi la alin. (5) sunt obligaţi să îndeplinească condiţia prevăzută la art. 511 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege*****), în termenul prevăzut, sub sancţiunea eliberării din funcţia publică.
Art. V. - (1) Secretarii de comune care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare juridice sau administrative îşi pot păstra funcţia publică, cu obligaţia ca în termen de 3 ani să absolve o formă de învăţământ superior de lungă durată în specialitate juridică sau administraţie publică, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
(2) În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de secretar al comunei nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la alin. (1) şi/sau condiţiile de vechime în specialitatea studiilor juridice ori administrative, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii. În această situaţie, ocuparea funcţiei publice de secretar se face pe perioadă determinată, cu obligaţia organizării anuale a concursului pentru ocuparea acesteia.
Art. VI. - Condiţia prevăzută la art. 511 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege*****), se consideră îndeplinită pentru funcţionarii publici care au absolvit, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, programe de formare şi perfecţionare în administraţia publică, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, precum şi de alte instituţii specializate, din ţară sau din străinătate, cu durata de minimum un an, sau care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmează una dintre formele de învăţământ menţionate, cu condiţia absolvirii acestor studii în termenul prevăzut.
Art. VII. - (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă:
a) normele privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
b) normele privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină;
c) normele privind organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;
d) normele privind mobilitatea înalţilor funcţionari publici.
(2) În termen de 10 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă:
a) norme privind formarea profesională a funcţionarilor publici;
b) regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de formarea specializată prevăzute de prezenta lege.
(3) Până la adoptarea hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003.
Art. VIII. - Procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor, procedura de numire a funcţionarilor publici şi procedura disciplinară, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se finalizează conform dispoziţiilor în vigoare la data iniţierii acestor proceduri.
Art. IX. - Calificativele «excepţional» şi «foarte bun» obţinute de funcţionarii publici la evaluarea performanţelor profesionale individuale până la data intrării în vigoare a prezentei legi se asimilează cu calificativul «foarte bine», iar calificativul «bun» se echivalează cu calificativul «bine».
Art. X. - Prevederile art. 493 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege******), nu se aplică pentru cheltuielile deja angajate la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. XI. - Condiţiile de vechime prevăzute la art. 57 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege*******), nu se aplică în cazul funcţionarilor publici care au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege la data numirii în funcţia publică.
Art. XII. - (1) În anul 2006, promovarea într-o funcţie publică superioară vacantă se face prin concurs sau examen.
(2) Pentru a participa la concursul pentru promovarea într-o funcţie publică de execuţie din gradul profesional principal, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime:
a) să aibă o vechime minimă de 2 ani în funcţiile publice de execuţie din gradul profesional asistent, în clasa corespunzătoare studiilor absolvite;
b) să fi obţinut, la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, cel puţin calificativul «foarte bun»;
c) să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului.
(3) Pentru a participa la concursul pentru promovarea într-o funcţie publică de execuţie din gradul profesional superior, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime:
a) să aibă o vechime minimă de 2 ani în funcţiile publice de execuţie din gradul profesional principal sau 4 ani în funcţiile publice de execuţie din gradul profesional asistent, în clasa corespunzătoare studiilor absolvite;
b) să fi obţinut, la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, cel puţin calificativul «foarte bun»;
c) să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului.
Art. XIII. - Prezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 29, 56, 57, 581 şi ale art. 601 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege********), care intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.
Art. XIV. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile art. XV alin. (2) şi (3), art. XVI alin. (4)-(6), precum şi ale art. XX din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă."
 

↑ Sus