Sumar:

Lege nr. 191 din 1998
privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Paza

Publicat in MOF nr. 402 - 22/10/1998

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1

(1) Serviciul de Protectie si Paza este organ de stat cu atributii în domeniul sigurantei nationale, specializat în asigurarea protectiei demnitarilor români, a demnitarilor straini pe timpul sederii lor în România, a familiilor acestora, în limitele competentelor legale, precum si în asigurarea pazei sediilor de lucru si a resedintelor acestora, potrivit hotarârilor Consiliului Suprem de Aparare a tarii.
(2) Serviciul de Protectie si Paza are structura militara si este parte componenta a sistemului national de aparare.

↑ Sus

Loading

Art. 2

Serviciul de Protectie si Paza îsi desfasoara activitatea cu respectarea Constitutiei României si a legilor tarii, a hotarârilor Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, precum si a regulamentelor militare.

↑ Sus

Loading

Art. 3

(1) Activitatea Serviciului de Protectie si Paza este organizata si coordonata de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si este controlata de Parlament, prin comisiile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala.
(2) Anual sau la cererea Parlamentului, directorul Serviciului de Protectie si Paza prezinta rapoarte cu privire la îndeplinirea atributiilor ce îi revin, potrivit legii, Serviciului de Protectie si Paza.

↑ Sus

Loading

Art. 4

(1) Pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, Serviciul de Protectie si Paza colaboreaza cu Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale.
(2) Institutiile prevazute la alin. (1) sunt obligate sa acorde Serviciului de Protectie si Paza, în limita competentelor legale, sprijinul necesar îndeplinirii atributiilor prevazute de lege.

↑ Sus

Loading

Art. 5

Protectia demnitarilor români în afara teritoriului national se asigura de catre personalul Serviciului de Protectie si Paza, în cooperare cu serviciile speciale cu atributii în domeniu, din tarile gazda.

↑ Sus

Loading

Art. 6

Serviciul de Protectie si Paza poate stabili relatii de colaborare cu structuri similare din alte state si poate încheia tratate la nivel departamental si întelegeri tehnice cu organisme internationale în domeniul cooperarii pe linia protectiei, pazei si pregatirii personalului, cu aprobarea prealabila a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.

↑ Sus

Loading

Capitolul II - Conducerea, organizarea si atributiile Serviciului de
Secțiunea 1 - Conducerea Serviciului de Protectie si Paza

Art. 7

(1) Serviciul de Protectie si Paza este condus de un director, cu rang de secretar de stat, numit de Presedintele României, la propunerea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
(2) La numirea în functie, directorul depune în fata Presedintelui României urmatorul juramânt: "Eu, ..., jur ca voi îndeplini cu buna-credinta si nepartinire, în deplinul respect al Constitutiei si al legilor tarii, atributiile ce îmi revin în calitate de director al Serviciului de Protectie si Paza."

↑ Sus

Loading

Art. 8

(1) Directorul Serviciului de Protectie si Paza organizeaza si conduce activitatea serviciului si îl reprezinta în relatiile cu ministerele si cu alte organe ale administratiei publice, cu institutii si organizatii din tara, precum si cu organisme similare din strainatate:
(2) Directorul Serviciului de Protectie si Paza angajeaza serviciul în relatiile cu persoanele juridice sau fizice. În acest scop el poate da împuterniciri si altor cadre din subordine.
(3) În exercitarea atributiilor ce îi revin, directorul Serviciului de Protectie si Paza emite, potrivit legii, ordine si instructiuni.

↑ Sus

Loading

Art. 9

(1) Directorul Serviciului de Protectie si Paza are în subordine nemijlocita un prim-adjunct, care este înlocuitorul sau legal si sef al statului-major, precum si un adjunct.
(2) Prim-adjunctul si adjunctul au rang de subsecretar de stat si sunt numiti de Presedintele României, la propunerea directorului Serviciului de Protectie si Paza, cu avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.

↑ Sus

Loading

Art. 10

(1) În cadrul Serviciului de Protectie si Paza functioneaza Consiliul director, ca organ deliberativ.
(2) Conducerea operativa a Serviciului de Protectie si Paza si asigurarea îndeplinirii hotarârilor Consiliului director se realizeaza de catre biroul executiv al acestuia.
(3) Atributiile, modul de functionare si componenta Consiliului director si ale biroului executiv se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului de Protectie si Paza.


Sectiunea a 2-a
Organizarea Serviciului de Protectie si Paza

↑ Sus

Loading

Art. 11

Serviciul de Protectie si Paza are în compunere un stat major si structuri operative necesare îndeplinirii atributiilor prevazute de lege, care sunt subordonate ierarhic numai conducerii serviciului.

↑ Sus

Loading

Art. 12

(1) Structura organizatorica, efectivele în timp de pace si în timp de razboi si Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului de Protectie si Paza se aproba de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, la propunerea directorului Serviciului de Protectie si Paza.
(2) Directorul Serviciului de Protectie si Paza poate aduce modificari în interiorul structurii organizatorice aprobate.

↑ Sus

Loading

Art. 13

(1) Serviciul de Protectie si Paza are structura proprie de mobilizare si tine evidenta personalului militar si civil propriu, existent în timp de pace, precum si a rezervistilor, conform legislatiei în vigoare.
(2) Normele de functionare a structurii prevazute la alin. (1), activitatea de mobilizare si evidenta rezervistilor se stabilesc de comun acord cu Statul Major General.


Sectiunea a 3-a
Atributiile Serviciului de Protectie si Paza

↑ Sus

Loading

Art. 14

(1) Serviciul de Protectie si Paza, prin structurile sale specializate, are urmatoarele atributii:
a) organizeaza si executa activitati pentru prevenirea si anihilarea oricaror actiuni prin care s-ar atenta la viata, integritatea fizica, libertatea de actiune si sanatatea persoanelor a caror protectie este obligat sa o asigure, precum si pentru realizarea pazei si apararii sediilor de lucru si resedintelor acestora;
b) organizeaza si desfasoara, deschis sau acoperit, activitati de culegere, verificare si valorificare a informatiilor necesare numai pentru îndeplinirea atributiilor prevazute la art. 1 alin. (1), în conditiile stabilite prin lege. Orice informatie cu valoare operativa de alta natura se transmite de îndata autoritatilor abilitate prin lege pentru verificarea si valorificarea acesteia;
c) realizeaza schimburi de informatii si coopereaza cu servicii de informatii si cu structuri departamentale cu atributii în domeniu, în tara si în strainatate, pentru îndeplinirea misiunilor specifice prevazute la art. 1 alin. (1);
d) poate efectua, cu respectarea Legii nr. 51/1991 privind siguranta nationala a României, verificari prin: solicitarea si obtinerea de obiecte, înscrisuri sau relatii oficiale de la institutii publice; consultarea de specialisti ori experti; primirea de sesizari sau note de relatii; fixarea unor momente operative prin mijloace tehnice sau prin constatari personale;
e) solicita procurorului, în cazuri justificate, cu respectarea prevederilor Codului de procedura penala; autorizarea efectuarii unor activitati potrivit Legii nr. 51/1991, în scopul culegerii de informatii pentru îndeplinirea misiunilor specifice. Operatiunile tehnice pentru realizarea acestor activitati se executa de catre Serviciul Român de Informatii;
f) consemneaza rezultatele activitatilor prevazute la lit. d) si e) în acte de constatare, întocmite cu respectarea prevederilor Codului de procedura penala, care pot constitui mijloace de proba;
g) organizeaza si coordoneaza, pe timpul misiunilor de protectie si paza, activitatea tuturor fortelor participante din cadrul institutiilor prevazute la art. 4 alin. (1).
h) intervine, independent sau în cooperare cu alte organe prevazute de lege, pentru prevenirea si contracararea actiunilor de natura sa puna în pericol viata, integritatea fizica, sanatatea sau libertatea de actiune a persoanelor carora le asigura protectie si securitatea obiectivelor pazite, precum si pentru capturarea sau anihilarea elementelor teroriste ori agresive;
i) executa, independent sau în cooperare cu alte organe specializate, actiuni pentru cautarea, identificarea si neutralizarea obiectelor suspecte care pot prezenta pericol pentru persoanele protejate sau pentru obiectivele pazite;
j) întreprinde, în colaborare cu organe specializate, masuri pentru asigurarea asistentei medicale, profilactice si terapeutice a demnitarilor a caror protectie intra în competenta sa si realizeaza, prin mijloace proprii, masurile antiepidemice pentru prevenirea îmbolnavirilor de natura infectocontagioasa, toxico-chimica sau produse de radiatiile ionizante, precum si alte activitati de profil în obiectivele permanente si temporare;
k) organizeaza, potrivit legii, activitatea proprie de aparare a secretului de stat si de prevenire a scurgerii de date sau de informatii care nu sunt destinate publicitatii;
k1) avizeaza accesul personalului destinat sa desfasoare activitati permanente sau temporare în obiectivele din competenta serviciului;
l) îndeplineste si alte atributii prevazute de lege, specifice domeniului sau de activitate.
(2) Persoanele îndreptatite sa beneficieze de protectie si obiectivele a caror paza se asigura de catre Serviciul de Protectie si Paza se stabilesc prin hotarâre a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
(3) Serviciul de Protectie si Paza poate suplimenta, în limita efectivelor aprobate, fortele si mijloacele destinate prin lege protectiei demnitarilor straini, pe timpul sederii lor în România, la cererea acestora, contra cost.
(4) Serviciul de Protectie si Paza poate asigura protectie unor demnitari si fosti demnitari, altii decât cei stabiliti prin hotarâre a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, la cererea acestora, contra cost, iar cu aprobarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si altor persoane în aceleasi conditii.

↑ Sus

Loading

Capitolul III - Personalul Serviciului de Protectie si Paza

Art. 15

(1) Personalul Serviciului de Protectie si Paza se compune din personal militar si salariati civili.
(2) Pe timpul îndeplinirii atributiilor, personalul operativ este investit cu exercitiul autoritatii publice.
(3) Personalul militar si civil care îndeplineste atributii specifice pentru realizarea activitatilor operative se încadreaza în grupa I si a II-a de munca.
(4) Criteriile de încadrare în grupele I si a II-a de munca, precum si persoanele care beneficiaza de grupa I sau a II-a de munca se stabilesc prin ordin al directorului Serviciului de Protectie si Paza.

↑ Sus

Loading

Art. 16

(1) Personalul militar din Serviciul de Protectie si Paza are toate drepturile si îndatoririle stabilite pentru militarii fortelor armate si îsi desfasoara activitatea în conditiile prevazute de lege si de regulamentele militare.
(2) Salariatilor civili li se aplica dispozitiile Codului muncii si alte prevederi legale, precum si reglementarile specifice Serviciului de Protectie si Paza.
(3) Militarii în termen, necesari Serviciului de Protectie si Paza, sunt selectionati prin centrele militare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, în limitele stabilite prin hotarâre a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, pe baza cererilor adresate Statului Major General.

↑ Sus

Loading

Art. 17

(1) Personalul Serviciului de Protectie si Paza, care executa, conduce sau coordoneaza misiuni operative ori contribuie la realizarea acestora, beneficiaza de un spor de 30%, calculat la solda de baza, respectiv la salariul de baza.
(2) Categoriile de personal care beneficiaza de sporul prevazut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al directorului Serviciului de Protectie si Paza.
(3) Personalului Serviciului de Protectie si Paza i se asigura gratuit echipamentul de protectie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineste, iar în cazul în care, ca urmare a îndeplinirii atributiilor de serviciu, i-au fost degradate si distruse bunuri personale, are dreptul la despagubiri corespunzatoare acordate de institutie.
(4) Personalului Serviciului de Protectie si Paza, care participa la misiuni operative a caror durata depaseste 4 ore, i se asigura gratuit un supliment de hrana, în echivalentul a 2.000 de calorii, pentru fiecare zi de misiune.
(5) Personalul Serviciului de Protectie si Paza, care are în primire câini de serviciu, are dreptul, pe perioada respectiva, la un spor de 5% din solda de baza.
(6) Prejudiciile rezultate din avarierea autovehiculelor Serviciului de Protectie si Paza, ale caror conducatori auto se afla în misiune de protectie si paza, nu angajeaza raspunderea materiala a acestora, fiind suportate de Serviciul de Protectie si Paza.

↑ Sus

Loading

Art. 18

(1) Personalul care, din motive de îmbolnavire, accidente sau alte asemenea evenimente, survenite pe timpul, din cauza ori în legatura cu serviciul, nu îsi mai poate îndeplini atributiile si este trecut într-o alta functie îsi pastreaza solda si celelalte drepturi banesti avute anterior.
(2) Personalul care si-a pierdut, total sau partial, capacitatea de munca în timpul, din cauza ori în legatura cu serviciul, încadrat în gradul I sau în gradul II de invaliditate, primeste în perioada invaliditatii o pensie egala cu solda neta sau, dupa caz, salariul de baza net, avut la data survenirii invaliditatii, si beneficiaza, o singura data, de o compensatie egala cu de zece ori solda neta sau, dupa caz, cu de zece ori acelasi salariu de baza net.
(3) Personalul care si-a pierdut partial capacitatea de munca în conditiile alin. (2), fiind încadrat în gradul III de invaliditate, si care mai poate executa în continuare profesia beneficiaza de o pensie egala cu cel putin jumatate din solda sau din salariul de baza net, avut în ultima luna de activitate, si, o singura data, de o compensatie egala cu de cinci ori aceeasi solda sau salariu de baza net, precum si de dreptul de a cumula, în conditiile legii, pensia cu salariul pe care îl poate primi dintr-o alta activitate desfasurata.
(4) Urmasii celui decedat în timpul, din cauza ori în legatura cu serviciul beneficiaza de o pensie egala cu solda de baza sau, dupa caz, cu salariul realizat în ultima luna anterioara decesului, precum si, o singura data, de o compensatie baneasca egala cu de cincisprezece ori solda de baza neta sau, dupa caz, cu salariul de baza net avut la data decesului.

↑ Sus

Loading

Art. 19

(1) Cadrele militare din Serviciul de Protectie si Paza provin din rândurile absolventilor institutiilor militare de învatamânt. În cazul unor posturi din domenii specifice de, activitate, pentru care institutiile militare de învatamânt nu asigura formarea specialistilor necesari, acestea pot fi încadrate cu persoane pregatite de institutiile civile de învatamânt si care îndeplinesc conditiile legale.
(2) Pregatirea specifica a personalului se realizeaza prin sistemul propriu de instruire sau în unitatile militare si în institutiile de specialitate ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si ale Serviciului Român de Informatii ori în institutii civile. De asemenea, pregatirea se poate desfasura si în cadrul unor institutii similare din strainatate.
(3) Serviciul de Protectie si Paza poate sa pregateasca personalul si sa acorde asistenta de specialitate societatilor autorizate care au ca domeniu de activitate protectia fizica a persoanelor, contra cost.
(4) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii Serviciul de Protectie si Paza poate pregati personalul institutiilor similare din strainatate, contra cost sau pe baza de reciprocitate.
(5) Serviciul de Protectie si Paza poate închiria sau poate pune la dispozitie pentru folosinta temporara bunurile mobile si imobile aflate în administrarea sa, potrivit regimului juridic al acestora, la cererea persoanelor interesate, cu plata folosintei, conform tarifelor aprobate prin ordin al directorului Serviciului de Protectie si Paza.
(6) Serviciul de Protectie si Paza poate executa, prin statii proprii autorizate potrivit legii, inspectii tehnice periodice la autovehiculele din dotare, iar, la cerere, inspectii tehnice, revizii si reparatii la autovehiculele apartinând altor persoane fizice sau juridice stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului de Protectie si Paza. Inspectiile tehnice, reviziile si reparatiile, precum si activitatile si serviciile prevazute la alin. (3)-(5) si la art. 14 alin. (3) si (4) se presteaza pe baza tarifelor stabilite prin ordin al directorului Serviciului de Protectie si Paza, în conditiile legii.

↑ Sus

Loading

Art. 191

(1) Serviciul de Protectie si Paza poate îndeplini, potrivit reglementarilor în vigoare, misiuni de protectie si paza în afara teritoriului national, sub egida unor organisme internationale, în conditiile tratatelor si acordurilor încheiate.
(2) Serviciul de Protectie si Paza poate participa, potrivit reglementarilor în vigoare, la actiunile organizate de Reteaua Europeana pentru Protectia Personalitatilor si de Asociatia Serviciilor de Protectie a Demnitarilor.
(3) Formarea, pregatirea si perfectionarea pregatirii personalului propriu sau al altor institutii din strainatate în domeniul protectiei, pazei si gestionarii situatiilor de criza pentru misiuni sub egida Organizatiei Natiunilor Unite se pot realiza în sistemul propriu de instruire al Serviciului de Protectie si Paza sau în institutii similare din strainatate, în conditiile tratatelor si acordurilor încheiate.

↑ Sus

Loading

Art. 20

(1) Personalul militar si civil din Serviciul de Protectie si Paza are obligatia de a pastra secretul de stat si secretul de serviciu, în conditiile legii.
(2) Divulgarea, în orice mod, a datelor sau a informatiilor care fac obiectul activitatii Serviciului de Protectie si Paza este interzisa si se pedepseste conform legii.

↑ Sus

Loading

Art. 21

Personalul Serviciului de Protectie si Paza îsi dovedeste calitatea cu legitimatia de serviciu, iar pe timpul îndeplinirii misiunilor operative, si cu insigna de serviciu. Modelul insignei de serviciu este prevazut în anexa nr. 1.

↑ Sus

Loading

Capitolul IV - Asigurarea materiala si financiara

Art. 22

Serviciul de Protectie si Paza executa urmatoarele activitati:
a) elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului propriu de venituri si cheltuieli si asigura executia acestuia dupa aprobarea de catre Parlament, directorul Serviciului de Protectie si Paza are calitatea de ordonator principal de credite;
b) aproba, în limita competentelor sale, documentatia tehnico-economica pentru lucrarile proprii de investitii si reparatii, urmarind executarea acestora la termenele stabilite;
c) planifica si realizeaza înzestrarea cu armament, munitii, tehnica, aparatura si alte materiale, prin contractari cu parteneri interni si externi sau prin alte modalitati prevazute de lege;
d) stabileste, pe baza dispozitiilor legale, nomenclatorul de materiale, norme de dotare si consum, depozitare, folosire, întretinere si reparare, de declasare si casare,-de decontare, evidenta si control ale mijloacelor materiale si financiare;
e) încheie, în conditiile legii, asigurari facultative pentru personalul aflat în misiuni specifice si pentru mijloacele tehnice folosite.

↑ Sus

Loading

Art. 221

Veniturile realizate din activitatile si serviciile prevazute de prezenta lege se retin integral de catre Serviciul de Protectie si Paza ca venituri extrabugetare si vor fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor materiale si de capital. Disponibilul ramas la sfârsitul fiecarui an se reporteaza în anul urmator si va fi folosit cu aceeasi destinatie.

↑ Sus

Loading

Art. 222

Abrogat.

↑ Sus

Loading

Art. 23

(1) Terenurile, cladirile, spatiile de lucru, de depozitare si de cazare, necesare functionarii Serviciului de Protectie si Paza, sunt asigurate de Guvern, în conditiile prevazute de lege.
(2) Imobilele detinute de unitatile Serviciului de Protectie si Paza constituie domeniul public de interes national. În situatii temeinic justificate, unele constructii pot fi trecute în domeniul privat al statului, în conditiile legii.

↑ Sus

Loading

Art. 24

(1) Pentru exercitarea actului de conducere si îndeplinirea misiunilor specifice, Serviciul de Protectie si Paza îsi organizeaza un sistem propriu de transmisiuni, folosind în acest scop fortele si mijloacele aflate la dispozitia sa.
(2) Pe timpul misiunilor specifice sistemul propriu de transmisiuni poate fi folosit si de persoanele prevazute la art. 1 alin. (1).

↑ Sus

Loading

Art. 25

Serviciul de Protectie si Paza dispune de parc propriu de mijloace de transport, destinat îndeplinirii misiunilor specifice.

↑ Sus

Loading

Art. 26

(1) Pentru executarea unor misiuni care nu sufera amânare si care nu pot fi aduse la îndeplinire altfel, personalul Serviciului de Protectie si Paza are dreptul sa foloseasca orice mijloace de transport si de telecomunicatii, proprietate publica sau privata, cu exceptia celor apartinând corpului diplomatic.
(2) Decontarea cheltuielilor ocazionate în astfel de împrejurari se efectueaza în termen de 60 de zile, la cererea proprietarilor, fiind suportate din fondurile Serviciului de Protectie si Paza sau, dupa caz, de catre persoanele care au provocat interventia.

↑ Sus

Loading

Capitolul V - Dispozitii finale

Art. 27

Personalul Serviciului de Protectie si Paza este autorizat, dupa caz, sa poarte si sa foloseasca arme de foc, arme albe si alte mijloace de protectie si descurajare, pentru îndeplinirea misiunilor de serviciu, precum si în scop de autoaparare, în conditiile prevazute de lege.

↑ Sus

Loading

Art. 28

(1) În situatia în care obiectivele a caror paza este asigurata în mod permanent sau temporar de catre Serviciul de Protectie si Paza sunt în pericol ori atunci când exista informatii ca se intentioneaza organizarea unor actiuni care le-ar putea pune în pericol, acesta, împreuna cu autoritatile publica si cu alte organe de specialitate care, potrivit legii, au competente în domeniu, stabileste zone de protectie a obiectivelor respective, în imediata apropiere a acestora, în care, la nevoie, poate interzice sau limita, dupa caz, accesul.
(2) Zonele de protectie a obiectivelor sunt delimitate, cu semne vizibile, de catre Serviciul de Protectie si Paza, cu sprijinul de specialitate al autoritatilor publice si al altor organe abilitate.
(3) Zonele de protectie au acelasi regim ca si obiectivele a caror paza este asigurata.
(4) Personalul Serviciului de Protectie si Paza, aflat în misiune, este autorizat sa legitimeze si, dupa caz, sa imobilizeze persoanele care patrund în mod ilegal în zonele cu acces interzis sau limitat, predându-le de urgenta organelor competente, împreuna cu actul de constatare. În aceste situatii, personalul Serviciului de Protectie si Paza are obligatia de a se legitima.

↑ Sus

Loading

Art. 29

(1) În cazul constatarii unei infractiuni flagrante ori a unor tentative sau acte preparatorii pedepsite de lege, care pun în pericol viata, integritatea fizica sau sanatatea persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1), carora li se asigura protectie, ori obiectivele aflate în paza, personalul Serviciului de Protectie si Paza poate imobiliza faptuitorul, predându-l de îndata organelor competente, împreuna cu actul de constatare si cu mijloacele materiale de proba.
(2) Serviciul de Protectie si Paza nu poate efectua cercetarea sau urmarirea penala, nu poate lua masura retinerii sau arestarii preventive si nu dispune de spatii proprii de retinere sau de arest.

↑ Sus

Loading

Art. 30

Institutiile din cadrul carora fac parte persoanele fizice beneficiare de protectie si paza si cele carora 1e apartin obiectivele pazite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) pun la dispozitie Serviciului de Protectie si Paza, în mod gratuit, pe baza unei conventii prealabile, spatiile si utilitatile necesare îndeplinirii misiunilor.

↑ Sus

Loading

Art. 31

(1) Activitatea operativa a Serviciului de Protectie si Paza constituie secret de stat.
(2) Documentele Serviciului de Protectie si Paza se pastreaza în arhiva proprie si pot fi consultate, în conditiile legii, cu aprobarea directorului acestuia.

↑ Sus

Loading

Art. 32

Serviciul de Protectie si Paza foloseste, pentru individualizare si recunoastere, emblema, ale carei model si descriere sunt prevazute în anexa nr. 2. Emblema este semnul de arma al Serviciului de Protectie si Paza.

↑ Sus

Loading

Art. 33

(1) La data intrarii în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.
(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 28 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

↑ Sus

Loading