Sumar:

Ordonanţă a Guvernului nr. 121 din 1998
privind raspunderea materiala a militarilor

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 29/08/1998


În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României, precum si ale art. 1 pct. 7 lit. f) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,


Guvernul României emite urmatoarea ordonanta:

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1

Militarii sunt obligati sa apere patrimoniul fortelor armate ale României.

↑ Sus

Loading

Art. 2

Raspunderea materiala este angajata, în conditiile prezentei ordonante, pentru pagubele în legatura cu formarea, administrarea si gestionarea resurselor financiare si materiale, provocate de militari din vina acestora si în legatura cu îndeplinirea serviciului militar sau a atributiilor de serviciu în cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Ministerului Justitiei.

↑ Sus

Loading

Art. 3

Militarii raspund material, indiferent daca, dupa producerea pagubei, mai au sau nu calitatea de militar.

↑ Sus

Loading

Art. 4

Raspunderea materiala este angajata atât pentru militarii care au fost însarcinati legal cu atributii privind formarea, administrarea si gestionarea resurselor financiare si materiale, cât si pentru cei care le-au îndeplinit numai în fapt.

↑ Sus

Loading

Art. 5

Militarii raspund material pentru pagubele produse, din vina lor si în legatura cu îndeplinirea serviciului militar, tertelor persoane fizice sau juridice, la a caror reparare a fost obligata institutia publica de care acestia apartin.

↑ Sus

Loading

Art. 6

(1) Militarii nu raspund material:
a) pentru pierderile inerente produse în executarea misiunilor ori în procesul pregatirii pentru lupta, în activitatile de productie si gospodaresti, care se încadreaza în limitele prevazute de dispozitiile legale în vigoare;
b) pentru pagubele produse din cauze care nu puteau fi prevazute si înlaturate;
c) pentru pagubele generate de riscul normal al serviciului sau de forta majora;
d) pentru pagubele produse în executarea ordinului comandantului sau sefului unitatii, caz în care raspunderea materiala revine acestuia.
(2) Se excepteaza de la prevederile lit. d) militarii care, având posibilitatea de a înlatura partial sau total urmarile pagubitoare ale ordinului primit, nu au raportat în scris, în termen de 24 de ore sau la înapoierea din misiune si nu au luat, din neglijenta sau rea-credinta, masuri pentru evitarea pagubei, cazuri în care raspund împreuna cu comandantii sau cu sefii unitatilor.

↑ Sus

Loading

Art. 7

Prin termenul militari, în sensul prezentei ordonante, se întelege: militari în termen, militari cu termen redus, rezervisti concentrati sau mobilizati, elevi si studenti ai institutiilor militare de învatamânt, militari angajati pe baza de contract si cadre militare.

↑ Sus

Loading

Art. 8

(1) Prin pregatire pentru lupta în cadrul Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Ministerului Justitiei, în sensul prezentei ordonante, se întelege si activitatile de serviciu operative.
(2) Conducatorii institutiilor publice prevazute la alin. (1) vor stabili prin ordin misiunile si atributiile de serviciu care sunt considerate operative.

↑ Sus

Loading

Art. 9

Prevederile prezentei ordonante se aplica si militarilor aflati în misiune în afara granitelor tarii, precum si salariatilor civili din structura institutiilor publice prevazute la art. 2.

↑ Sus

Loading

Art. 10

Valorile pentru care se stabileste raspunderea potrivit prezentei ordonante sunt cele aflate în proprietatea, administrarea, folosinta sau detinerea, chiar temporara, a institutiilor publice prevazute la art. 2.

↑ Sus

Loading

Capitolul II - Raspunderea materiala

Art. 11

(1) În stabilirea raspunderii materiale conform prezentei ordonante, prejudiciul ce trebuie reparat nu cuprinde foloasele nerealizate de institutia publica pagubita.
(2) Pentru paguba produsa printr-o fapta ce constituie infractiune, raspunderea se stabileste de instantele judecatoresti, potrivit legii penale.

↑ Sus

Loading

Art. 12

Raspunderea materiala a militarilor este angajata în cazul producerii unor pagube, dupa cum urmeaza:
A. În sarcina gestionarilor, pentru pagubele produse de acestia în propria gestiune, sau:
a) când, potrivit dispozitiilor legale, atributiile au fost exercitate de un delegat al lor sau de o comisie si se constata o paguba, daca nu se face dovada ca aceasta s-a produs în absenta gestionarului;
b) când au primit bunuri în cantitati mai mici decât cele înscrise în documentele însotitoare sau cu vicii aparente, fara sa fi întocmit proces-verbal de constatare;
c) când nu au solicitat, în scris, asistenta tehnica de specialitate la primirea bunurilor, desi aceasta era necesara.
B. În sarcina militarilor, pentru pagubele produse atunci când primesc, transporta, pastreaza si elibereaza bunuri materiale si valori, fara a avea calitatea de gestionari în întelesul legii.
C. În sarcina comandantilor sau sefilor unitatilor, când:
a) nu au asigurat gestionarilor, la solicitarea în scris a acestora, în cazurile prevazute de lege, asistenta tehnica de specialitate la primirea, transportul, depozitarea, inventarierea si distribuirea bunurilor materiale si a altor valori;
b) nu au luat masurile necesare pentru remedierea deficientelor sesizate în scris de catre gestionari;
c) s-au substituit gestionarilor în exercitarea atributiilor acestora;
d) au dat gestionarilor sau altor militari care raspund de bunuri materiale ordine ilegale sau gresite care au condus la producerea de pagube;
e) au rezultat pagube, ca urmare a nevalorificarii drepturilor la despagubiri pentru cauzarea de prejudicii;
f) pagubele au rezultat din neurmarirea unor sume cuvenite din orice cauza si pentru care exista titlu executoriu;
g) nu au luat masuri de siguranta necesare pentru pastrarea în bune conditii a bunurilor materiale si a altor valori.
D. În sarcina autorului faptei, când pagubele sunt produse în alte situatii decât cele prevazute la art. 6 alin. (1).
E. În sarcina persoanei vinovate, daca fapta prin care paguba a fost pricinuita constituie infractiune.

↑ Sus

Loading

Art. 13

(1) Pentru pagubele produse unitatii militare în procesul pregatirii pentru lupta, militarii raspund material, în limita a trei solde lunare nete, calculate la data constatarii pagubei.
(2) Partea din paguba care depaseste cuantumul imputabil prevazut la alin. (1) se scade din evidenta contabila a unitatii militare pagubite.

↑ Sus

Loading

Art. 14

(1) Membrii formatiunilor de protectie civila, precum si comandantii formatiunilor de pregatire premilitara a tineretului pentru aparare raspund material, în limita a trei salarii medii pe economie, pentru pagubele produse asupra materialelor aflate în patrimoniul Ministerului Apararii Nationale, date în folosinta pentru instruire si pentru îndeplinirea misiunilor ordonate.
(2) Salariul mediu pe economie ce se va lua în calcul la stabilirea raspunderii materiale este cel realizat în luna în care s-a constatat paguba.
(3) Partea din paguba care depaseste cuantumul imputabil prevazut la alin. (1) se scade din evidenta contabila a unitatii militare.

↑ Sus

Loading

Art. 15

(1) Daca paguba a fost cauzata de mai multi militari, raspunderea materiala a fiecaruia se stabileste tinându-se seama de masura în care a contribuit la producerea ei.
(2) Când nu se poate determina în ce masura a contribuit fiecare la producerea pagubei, raspunderea materiala a militarilor implicati se stabileste proportional cu solda neta de la data constatarii pagubei.
(3) În gestiunile în care manipularea bunurilor se face în colectiv sau în schimburi succesive, fara predarea gestiunii între schimburi, raspunderea materiala se stabileste proportional cu timpul lucrat de fiecare gestionar de la ultima inventariere a bunurilor.

↑ Sus

Loading

Art. 16

Pagubele produse de militarii în termen, militarii cu termen redus, elevii si studentii institutiilor militare de învatamânt si de elevii liceelor militare, prin pierderea si degradarea bunurilor, ca urmare a folosirii lor în procesul pregatirii pentru lupta sau în exercitarea atributiilor de serviciu, pot fi date la scadere din evidenta contabila de comandantul sau seful esalonului superior al unitatii pagubite, daca acesta apreciaza, dupa o temeinica cercetare, ca nu este cazul sa se stabileasca raspunderea materiala. În aceasta situatie dispune sau, dupa caz, propune sa fie scazute din evidenta contabila a unitatii.

↑ Sus

Loading

Art. 17

În situatia în care cheltuielile de cercetare, de stabilire a raspunderii materiale si de recuperare a pagubelor produse de persoanele prevazute la art. 16 depasesc cuantumul pagubei efective, aceasta se scade din evidenta contabila a unitatii.

↑ Sus

Loading

Art. 18

Competenta pentru aprobarea scaderii din evidenta contabila a pagubelor produse în conditiile art. 6 alin. (1) lit. a), b) si c), ale art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (3), art. 16 si ale 17 se stabileste prin instructiuni aprobate de conducatorii institutiilor publice prevazute la art. 2.

↑ Sus

Loading

Art. 19

În cazul constatarii insolvabilitatii autorului direct al prejudiciului, raspund, în limita valorii pagubei de recuperat, militarii vinovati de:
a) nerespectarea prevederilor legale privind angajarea sau numirea în functia de gestionar, precum si de neconstituire a garantiilor de catre gestionari;
b) neluarea masurilor de înlocuire a gestionarilor sau a persoanelor care gestioneaza bunuri materiale, fara a fi gestionari în întelesul legii, desi li s-a adus la cunostinta, în scris si motivat, ca nu îsi îndeplinesc atributiile în mod corespunzator;
c) neefectuarea inventarierilor la termenele si în conditiile legii, daca prin aceasta s-ar fi putut evita producerea pagubei;
d) neluarea sau luarea cu întârziere a masurilor de recuperare a pagubelor, prin constituirea ca parte civila, neemiterea deciziei de imputare sau a altor masuri asiguratorii;
e) nerespectarea oricarei atributii de serviciu, daca, fara încalcarea acesteia, paguba nu s-ar fi produs.

↑ Sus

Loading

Art. 20

(1) Militarii care au încasat sume nedatorate sunt obligati sa le restituie; daca au primit bunuri care nu li se datorau si care nu mai pot fi restituite în natura sau le-au fost prestate servicii la care nu erau îndreptatiti, sunt obligati sa plateasca contravaloarea lor, calculata în conditiile legii.
(2) Contravaloarea bunurilor distribuite peste drepturile legale militarilor în termen, elevilor liceelor militare, elevilor si studentilor militari, precum si minorilor din centrele de reeducare, arestatilor preventiv si condamnatilor se recupereaza de la cei din vina carora s-a produs paguba.

↑ Sus

Loading

Art. 21

(1) Institutiile publice prevazute la art. 2 sunt obligate sa îi despagubeasca pe militarii care au suferit din culpa unitatii un prejudiciu material în timpul îndeplinirii obligatiilor militare si în legatura cu acestea.
(2) În cazul decesului militarului caruia i se cuvin despagubiri, acestea vor fi acordate urmasilor legali.
(3) Sumele platite ca despagubiri se vor recupera de la persoanele vinovate de producerea pagubei, în conditiile prezentei ordonante.

↑ Sus

Loading

Capitolul III - Stabilirea si recuperarea pagubelor

Art. 22

(1) Comandantul sau seful unitatii care a constatat sau a luat cunostinta de producerea unei pagube dispune, în scris, de îndata, efectuarea cercetarii administrative.
(2) Cercetarea prevazuta la alin. (1) se face de catre comisia de cercetare administrativa din unitatea în care s-a produs paguba sau de la esaloanele superioare ori de organele de control specializate.

↑ Sus

Loading

Art. 23

(1) Termenul pentru efectuarea cercetarii administrative si înregistrarea actului de cercetare este de cel mult 60 de zile de la data când comandantul sau seful unitatii a constatat sau a luat cunostinta de producerea pagubei.
(2) Pentru motive temeinic justificate, la cerere, comandantul sau seful esalonului superior poate prelungi acest termen cu cel mult 60 de zile, prin ordin scris.
(3) În toate situatiile, cercetarea împrejurarilor în care s-a produs paguba se face cu chemarea si ascultarea celor în cauza, pentru explicatii scrise si prezentarea de probe în aparare.

↑ Sus

Loading

Art. 24

(1) Raspunderea materiala a militarilor pentru pagubele produse institutiilor publice prevazute la art. 2 poate fi stabilita numai în cazul în care acestea au fost constatate în cel mult 3 ani de la data producerii lor.
(2) Obligarea la restituirea sumelor încasate fara drept, a contravalorii bunurilor ori serviciilor nedatorate, se poate face numai în cazurile în care paguba a fost constatata în cel mult un an de la data primirii sumelor sau bunurilor ori de când au beneficiat de serviciile nedatorate. În cazul constatarii pagubei dupa un an de la data primirii sumelor sau bunurilor ori a beneficierii de serviciile nedatorate, dar nu mai târziu de 3 ani de la aceasta data, raspunderea materiala se va stabili în sarcina celor din vina carora s-a produs paguba.
(3) Când persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) sunt cadre militare, militari angajati pe baza de contract sau salariati civili si nu au fost de buna-credinta, ele vor fi obligate la restituirea sumelor sau la plata contravalorii bunurilor ori a serviciilor nedatorate, daca paguba a fost constatata în cel mult 3 ani de la data primirii sumelor, bunurilor ori a prestarii serviciilor nedatorate.
(4) Termenele prevazute de prezentul articol sunt termene de decadere.

↑ Sus

Loading

Art. 25

(1) Obligarea la plata despagubirilor pentru pagubele produse sau a contravalorii bunurilor si serviciilor nedatorate, precum si obligarea la restituirea sumelor încasate fara drept se face prin decizie de imputare.
(2) Decizia de imputare se emite de catre comandantul sau seful unitatii a carei comisie a efectuat cercetarea administrativa si constituie titlu executoriu.
(3) În situatiile prevazute la alin. (1), când în cauza este comandantul sau seful unitatii, singur sau împreuna cu alte persoane, decizia de imputare se emite de comandantul sau seful esalonului superior.
(4) Decizia de imputare se emite în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrarii procesului-verbal de cercetare administrativa la organul competent s-o emita si se comunica în termen de cel mult 15 zile celui obligat la plata.
(5) Decizia de imputare va fi temeinic motivata si va cuprinde obligatoriu termenul în care poate fi contestata si organul competent în solutionarea contestatiei.
(6) Proba temeiniciei si legalitatii deciziei de imputare trebuie efectuata de unitatea al carei comandant sau sef a emis-o.

↑ Sus

Loading

Art. 26

Acoperirea pagubelor, precum si restituirea sumelor sau plata contravalorii bunurilor ce nu mai pot fi restituite în natura ori a serviciilor nedatorate, recunoscute, se fac prin angajament de plata, în scris, al celui în cauza. În acest caz angajamentul de plata constituie titlu executoriu de la data semnarii acestuia.

↑ Sus

Loading

Art. 27

(1) Sumele stabilite pentru acoperirea pagubelor produse institutiilor publice prevazute la art. 2 se retin în rate lunare din solda sau salariu ori din alte drepturi banesti ale celor în cauza, în conditiile legii, începând cu prima solda sau salariu al acestora, de la data comunicarii titlului executoriu.
(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din solda lunara neta sau din salariul net, fara a se putea depasi, împreuna cu celelalte retineri, jumatate din aceste drepturi, cu exceptia cazurilor în care prin lege se stabileste altfel.
(3) Pâna la ramânerea definitiva a titlurilor executorii, sumele retinute în baza acestora se depun de catre organul financiar al unitatii militare pagubite într-un cont separat, la banca sau la Casa de Economii si Consemnatiuni, la alegerea persoanei obligate la plata.

↑ Sus

Loading

Art. 28

Acoperirea pagubelor stabilite în conditiile prezentei ordonante se poate face si prin depunerea în natura a bunurilor ori de câte ori paguba nu este urmarea unei infractiuni, în urmatoarele conditii:
a) bunurile sa fie identice si sa corespunda calitativ;
b) sa fie procurate cu acte legale;
c) sa fie predate unitatii la care s-a constatat paguba.

↑ Sus

Loading

Art. 29

Comandantul sau seful unitatii care a emis decizia de imputare ori al carei organ financiar a primit angajamentul de plata, precum si comandantul sau seful esalonului superior, atunci când constata ca imputatia este total sau partial neîntemeiata ori nelegala, poate sa o anuleze sau sa o reduca, în termen de cel mult 3 ani, printr-o alta decizie, daca între timp nu s-a pronuntat o hotarâre asupra contestatiei facute împotriva deciziei de imputare sau angajamentului de plata.

↑ Sus

Loading

Capitolul IV - Caile de atac

Art. 30

(1) Persoana care considera ca imputarea sau retinerea a fost facuta fara temei sau cu încalcarea legii, precum si cea care, dupa ce a semnat un angajament de plata, constata ca în realitate nu datoreaza, partial sau total, suma pretinsa de unitate poate face contestatie, în cel mult 30 de zile de la data comunicarii sub semnatura a deciziei de imputare sau de la data semnarii angajamentului de plata.
(2) Contestatiile se depun la unitatea care are în evidenta debitul si se solutioneaza de comandantul sau seful care a emis decizia de imputare sau a carei comisie a efectuat cercetarea administrativa privind paguba pentru care s-a semnat angajamentul de plata.
(3) Verificarea temeiniciei contestatiei poate fi facuta de persoana prevazuta la alin. (2) sau de o comisie de solutionare a contestatiei, numita de aceasta, nefiind obligatoriu ca membrii comisiei sa fi participat la efectuarea cercetarii administrative.
(4) Hotarârea asupra contestatiei se pronunta în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrarii acesteia si se comunica în scris, în termen de cel mult 15 zile de la pronuntare, unitatii care are în evidenta debitul, precum si celui în cauza.

↑ Sus

Loading

Art. 31

(1) Împotriva hotarârii pronuntate asupra contestatiei cel nemultumit poate face plângere în cel mult 15 zile de la data comunicarii hotarârii.
(2) Plângerea se depune la unitatea care are în evidenta debitul, iar aceasta este obligata sa o înainteze comisiei de jurisdictie a imputatiilor în cel mult 5 zile de la înregistrare.
(3) Comisia de jurisdictie a imputatiilor solutioneaza plângerea în cel mult 60 de zile de la data înregistrarii acesteia la comisie.
(4) Hotarârea comisiei de jurisdictie a imputatiilor se considera definitiva si se comunica unitatii care are în evidenta debitul, precum si celor în cauza, în cel mult 15 zile de la pronuntare.

↑ Sus

Loading

Art. 32

(1) Comisiile de jurisdictie a imputatiilor se înfiinteaza, se organizeaza si functioneaza pe baza ordinului conducatorilor institutiilor publice prevazute la art. 2, fiind formate din 3-7 membri.
(2) Aceste comisii functioneaza în complete compuse din 3 membri, din care unul va fi în mod obligatoriu ofiter de justitie sau licentiat în stiinte juridice.

↑ Sus

Loading

Art. 33

(1) Atunci când, din motive temeinice, nu s-a efectuat cercetarea administrativa sau nu s-a emis decizia de imputare în termenele prevazute la art. 23 alin. (1), (2) si la art. 25 alin. (4), precum si în cazul în care decizia de imputare s-a emis împotriva altei persoane decât cea care a produs paguba ori pentru o paguba mai mica decât cea reala, comandantul sau seful unitatii competent poate cere comisiei de jurisdictie a imputatiilor repunerea în termen. Cererea se face în cel mult 15 zile de la încetarea cauzei care a împiedicat efectuarea cercetarii administrative sau emiterea deciziei de imputare ori de la data când comandantul sau seful unitatii competent a luat cunostinta ca decizia de imputare s-a emis împotriva altei persoane decât cea care a produs paguba sau pentru o paguba mai mica decât cea reala.
(2) Comisia de jurisdictie a imputatiilor, judecând cererea de repunere în termen, o admite sau o respinge prin hotarâre, care este definitiva. Hotarârea se comunica în cel mult 15 zile de la pronuntare comandantului sau sefului unitatii care a solicitat repunerea în termen.
(3) Când s-a admis cererea de repunere în termen, termenele prevazute la art. 23 alin. (1) si (2) si la art. 25 alin. (4) curg de la data înregistrarii hotarârii la unitatea în cauza.

↑ Sus

Loading

Art. 34

Dupa expirarea termenelor prevazute la art. 23 alin. (1) si (2) si la art. 25 alin. (4), paguba se imputa celor vinovati de neefectuarea cercetarii administrative sau de neemiterea deciziei de imputare, cu exceptia situatiilor în care s-a dispus repunerea în termen.

↑ Sus

Loading

Art. 35

(1) Hotarârile definitive pot fi revizuite de organul care le-a pronuntat, la cererea militarilor interesati, a comandantilor sau sefilor unitatilor ori a sefilor organelor de control financiar de gestiune, când au fost descoperite fapte ori acte noi care nu au putut fi prezentate pâna la data solutionarii cauzei, precum si în alte cazuri prevazute de lege.
(2) Cererea de revizuire se face în cel mult 30 de zile de la data când persoanele interesate au luat cunostinta de actele sau faptele care constituie motivul revizuirii si se depune la unitatea care are în evidenta debitul. Unitatea este obligata sa înainteze cererea de revizuire la organul competent sa o solutioneze în cel mult 3 zile de la înregistrare.
(3) Hotarârea asupra cererii de revizuire se pronunta în cel mult 30 de zile de la data înregistrarii acesteia la organul competent sa o solutioneze si se comunica în cel mult 15 zile unitatii care are în evidenta debitul si celor în cauza.

↑ Sus

Loading

Art. 36

Daca pentru paguba produsa s-au stabilit raspunderi materiale în sarcina mai multor persoane, de cererea introdusa de una dintre ele în exercitarea cailor de atac vor beneficia, potrivit cu ceea ce va rezulta privitor la situatia fiecareia, si persoanele care nu au facut cerere.

↑ Sus

Loading

Art. 37

La solutionarea contestatiilor si a cererilor de revizuire de catre comandanti sau sefi de unitate ori de catre comisiile de solutionare a contestatiilor, persoanele obligate la plata pot fi citate când ele solicita aceasta în mod expres, precum si în cazurile complexe.

↑ Sus

Loading

Art. 38

(1) La solutionarea cauzelor de catre comisia de jurisdictie a imputatiilor, persoanele obligate la plata vor fi citate.
(2) Solutionarea cauzelor se poate face atât la sediul comisiei de jurisdictie a imputatiilor, cât si la sediul unitatii pagubite.
(3) Dupa deschiderea sedintei, presedintele comisiei de jurisdictie a imputatiilor constata daca sunt ori nu motive de recuzare cu privire la membrii completului, dupa care dispune citirea sau prezentarea rezumativa a documentelor din dosar si da cuvântul persoanelor în cauza prezente. Declaratiile acestora se consemneaza separat, sub semnatura. Pentru stabilirea adevarului, comisia de jurisdictie a imputatiilor va folosi toate mijloacele de proba admise de lege.
(4) Când persoanele citate nu se pot prezenta din motive temeinic justificate ori procedura nu a fost îndeplinita pentru termenul de judecata fixat sau din alte motive obiective, comisia de jurisdictie a imputatiilor amâna cauza pentru un nou termen, întocmind de fiecare data o încheiere în care va preciza motivul amânarii.

↑ Sus

Loading

Art. 39

(1) Comandantii sau sefii unitatilor, comisiile de solutionare a contestatiilor, comisia de jurisdictie a imputatiilor, pronuntându-se asupra cauzelor, hotarasc admiterea partiala sau totala, respingerea contestatiei, a plângerii sau a cererii de revizuire, dupa caz.
(2) Comisia de jurisdictie a imputatiilor, cu ocazia solutionarii cauzelor, are dreptul sa propuna darea la scadere din evidenta contabila a pagubelor pentru care nu se stabileste raspunderea materiala potrivit prezentei ordonante.

↑ Sus

Loading

Art. 40

Comandantii sau sefii unitatilor ori comisiile de solutionare a contestatiilor, plângerilor si cererilor de revizuire, la cererea celor în cauza si pentru motive întemeiate, pot hotarî suspendarea executarii deciziei de imputare sau a angajamentului de plata, pâna la solutionarea cauzei.

↑ Sus

Loading

Art. 41

Persoanele citate ca urmare a exercitarii unei cai de atac prevazute de prezenta ordonanta au dreptul la restituirea cheltuielilor de cazare si transport pe care le-au suportat pentru deplasarea lor în fata comandantului sau sefului unitatii ori a comisiei competente, în cazul în care au fost exonerate total sau partial de plata sumei imputate. Restituirea cheltuielilor se face de catre unitatea din care face parte persoana respectiva, pe baza dispozitiei date de comandantul sau seful acesteia ori de comisia care a solutionat cauza.

↑ Sus

Loading

Art. 42

(1) Persoanele interesate care, din motive întemeiate, nu au facut uz de caile de atac prevazute la art. 30, 31 si 35 pot cere repunerea în termen în cel mult 15 zile de la încetarea cauzei care le-a împiedicat sa uzeze de acele cai de atac.
(2) Cererea de repunere în termen se solutioneaza de comandantul sau seful unitatii ori de comisia care nu a fost sesizata în termen.

↑ Sus

Loading

Art. 43

În situatia în care, dupa epuizarea acestor cai de atac, persoanele obligate la repararea prejudiciului în conditiile prezentei ordonante considera ca au fost lezate într-un drept legitim se pot adresa instantei judecatoresti competente, potrivit legii.

↑ Sus

Loading

Capitolul V - Dispozitii speciale

Art. 44

Daca paguba produsa de persoanele prevazute la art. 7, 9 si 14 este urmarea unei infractiuni, dosarul cercetarii administrative se trimite parchetului militar competent pentru a lua masurile legale.

↑ Sus

Loading

Art. 45

Când actiunea penala nu poate fi pusa în miscare sau desi a fost pusa în miscare nu mai poate fi exercitata, iar parchetul militar a dispus clasarea cauzei, scoaterea de sub urmarire sau încetarea urmaririi penale, actul de solutionare se comunica unitatii militare de la care s-a primit sesizarea, în vederea luarii masurilor ce se impun.

↑ Sus

Loading

Art. 46

(1) Daca instanta de judecata pronunta achitarea pentru motivul ca fapta nu este prevazuta de legea penala, încetarea procesului penal pentru lipsa plângerii prealabile, autorizarii sau sesizarii organului competent ori a altei conditii prevazute de lege, precum si în cazul când exista autoritate de lucru judecat, unitatea militara stabileste raspunderea materiala în sarcina celor vinovati, potrivit prevederilor prezentei ordonante.
(2) În celelalte cazuri de achitare ori de încetare a procesului-penal, instanta judecatoreasca se pronunta si asupra actiunii civile.
(3) În cazul în care achitarea s-a pronuntat pentru motivul ca fapta imputata nu exista ori nu a fost savârsita de cel în cauza, nu pot fi acordate despagubiri civile si nu vor fi stabilite raspunderi materiale.

↑ Sus

Loading

Art. 47

Când militarii sunt trecuti în rezerva sau în retragere, când contractul militarilor angajati înceteaza ori când personalul civil nu mai este încadrat în unitati militare, unitatile militare care au în evidenta debite din imputatii definitive, indiferent de valoarea lor, le transmit spre executare organelor financiare în raza carora domiciliaza debitorii. Confirmarea de catre aceste organe a primirii titlului executoriu constituie actul pe baza caruia creanta se scade din evidenta contabila a unitatii care a transmis titlul executoriu.

↑ Sus

Loading

Art. 48

(1) În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, conducatorii institutiilor publice prevazute la art. 2 emit instructiuni pe baza si în executarea acesteia.
(2) Conducatorii institutiilor publice prevazute la art. 2, în termenul mentionat la alineatul precedent, cu avizul Ministerului Finantelor, elaboreaza instructiuni care stabilesc regulile de scadere a bunurilor materiale consumate sau uzate în procesul pregatirii pentru lupta sau în alte activitati, declasarea si casarea materialelor, scaderea pierderilor din rebuturi, precum si scazamintele procentuale pentru pierderile determinate de perisabilitati, transport, depozitare, conservare, manipulare, transformare si modul în care se aplica aceste scazaminte.

↑ Sus

Loading

Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 49

Pentru pagubele produse înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante, stabilirea raspunderii materiale a persoanelor vinovate, precum si recuperarea sumelor încasate fara drept, a contravalorii bunurilor ori a serviciilor nedatorate se fac potrivit prevederilor legale în vigoare la data producerii pagubei.

↑ Sus

Loading

Art. 50

Evaluarea pagubelor se face, potrivit dispozitiilor legale, la data constatarii acestora.

↑ Sus

Loading

Art. 51

În situatiile neprevazute de prezenta ordonanta se vor aplica dispozitiile legislatiei muncii si legislatiei civile.

↑ Sus

Loading

Art. 52

(1) Prevederile prezentei ordonante intra în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
(2) Pe aceeasi data Decretul nr. 207/1976 privind raspunderea materiala a militarilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 63 din 5 iulie 1976, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

↑ Sus

Loading