Sumar:

Directivă nr. 641 din 1990
privind măsurile de protecţie operaţională a lucrătorilor externi expuşi riscului radiaţiilor ionizante în timpul activităţilor desfăşurate în zone controlate

 Publicat in JO L 349, 13.12.1990

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice şi, în special, articolele 31 şi 32 ale acestuia;
având în vedere propunerea Comisiei, prezentată în urma consultării unui grup de persoane numite de Comitetul ştiinţific şi tehnic dintre experţii ştiinţifici ai statelor membre, în conformitate cu Art31  din tratat;
având în vedere avizul Parlamentului European ;
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social ;
întrucât Art2  litera (b) din tratat prevede stabilirea de către Comunitate a unor norme uniforme de securitate în vederea protejării sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei şi pentru a garanta aplicarea lor în conformitate cu procedurile prevăzute în titlul II capitolul III din tratat;
întrucât, la 2 februarie 1959, Consiliul a adoptat directive de stabilire a normelor de bază pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor prezentate de radiaţiile ionizante , modificate de directivele 80/836/Euratom  şi 84/467/Euratom ;
întrucât titlul VI din Directiva 80/836/Euratom stabileşte principiile fundamentale care reglementează măsurile de protecţie a lucrătorilor expuşi;
întrucât Art40 alineatul (1) din directiva respectivă prevede că fiecare stat membru trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura protecţia eficientă a lucrătorilor expuşi;
întrucât articolele 20 şi 23 din directiva menţionată stabilesc o clasificare a zonelor de lucru şi a categoriilor de lucrători expuşi în funcţie de nivelul de expunere;
întrucât lucrătorii care desfăşoară activităţi într-o zonă controlată în sensul articolelor 20 şi 23 pot aparţine personalului operatorului sau pot fi lucrători externi;
întrucât Art3  din Directiva 80/836/Euratom privind activităţile menţionate la Art2 din aceeaşi directivă prevede că respectivele activităţi trebuie raportate sau supuse unei autorizări prealabile în cazurile stabilite de fiecare stat membru;
întrucât lucrătorii externi ar putea fi expuşi succesiv la radiaţii ionizante în mai multe zone controlate din unul şi acelaşi stat membru sau din mai multe state membre; întrucât aceste condiţii specifice de lucru impun un sistem corespunzător de supraveghere radiologică;
întrucât, prin intermediul unor dispoziţii comune, orice sistem de supraveghere radiologică pentru lucrătorii externi trebuie să ofere o protecţie echivalentă cu cea oferită pentru lucrătorii permanenţi ai operatorului;
întrucât, până la introducerea unui sistem comunitar uniformizat, trebuie luate în considerare sistemele de supraveghere radiologică pentru lucrătorii externi care ar putea exista deja în statele membre;
întrucât, pentru a optimiza protecţia lucrătorilor externi, trebuie definite clar obligaţiile întreprinderilor şi operatorilor externi, fără a aduce atingere contribuţiei pe care lucrătorii externi ar trebuie să o aducă la propria lor protecţie;
întrucât sistemul de radioprotecţie a lucrătorilor externi se aplică, în măsura posibilului, şi lucrătorilor care desfăşoară activităţi independente şi care au statut de întreprindere externă,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
 

Titlul I - Obiectiv şi definiţii

Art. 1

Obiectivul prezentei directive este de a completa Directiva 80/836/Euratom, optimizând astfel, la nivel comunitar, măsurile de protecţie operaţională a lucrătorilor externi care desfăşoară activităţi în zone controlate.


↑ Sus

Loading

Art. 2

În sensul prezentei directive:
- prin zonă controlată se înţelege orice zonă supusă unor reglementări speciale de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante şi în care accesul este controlat, în conformitate cu dispoziţiile articolului 20 din Directiva 80/836/Euratom;
- prin operator se înţelege orice persoană fizică sau juridică care, în temeiul legislaţiei naţionale, răspunde de o zonă controlată în care se desfăşoară o activitate care trebuie raportată în conformitate cu Art3 din Directiva 80/836/Euratom;
- prin întreprindere externă se înţelege orice persoană fizică sau juridică, în afara operatorului, inclusiv un membru al personalului acestuia, care desfăşoară orice fel de activitate într-o zonă controlată;
- prin lucrător extern se înţelege orice lucrător de categoria A, definit la Art23 din Directiva 80/836/Euratom, care desfăşoară orice fel de activitate într-o zonă controlată, fie că este angajat temporar sau permanent al unei întreprinderi externe, stagiar, ucenic sau student în sensul articolului 10 din directiva menţionată, fie că îşi oferă serviciile în calitate de lucrător independent;
- prin sistem de supraveghere radiologică se înţeleg măsurile de punere în aplicare a dispoziţiilor Directivei 80/836/Euratom şi, în special, ale titlului VI în timpul activităţilor desfăşurate de lucrătorii externi;
- prin activităţi desfăşurate de un lucrător se înţeleg orice servicii furnizate de un lucrător extern într-o zonă controlată şi plasate sub responsabilitatea unui operator.


↑ Sus

Loading

Titlul II - Obligaţiile autorităţilor competente ale statelor membre

Art. 3

Fiecare stat membru supune activităţile menţionate la Art2 din Directiva 80/836/Euratom şi desfăşurate de întreprinderi externe unui regim de raportare sau autorizare prealabilă, în conformitate cu titlul II din directiva menţionată anterior şi, în special, cu Art3 .


↑ Sus

Loading

Art. 4

(1) Fiecare stat membru se asigură că sistemul de supraveghere radiologică oferă lucrătorilor externi o protecţie echivalentă cu cea oferită lucrătorilor angajaţi permanent de către operator.
(2) Până la instituirea, la nivel comunitar, a unui sistem uniformizat de radioprotecţie a lucrătorilor externi, eventual sub forma unei reţele informatice, trebuie aplicate următoarele:
(a) cu titlu tranzitoriu, în conformitate cu dispoziţiile comune prevăzute în anexa I:
- o reţea naţională centralizată sau
- eliberarea unui document individual de supraveghere radiologică pentru fiecare lucrător extern, caz în care se aplică şi dispoziţiile comune ale anexei II;
(b) în cazul lucrătorilor externi transfrontalieri şi până la data instituirii unui sistem în sensul alineatului (2), documentul individual menţionat la litera (a).


↑ Sus

Loading

Titlul III - Obligaţiile întreprinderilor externe şi ale operatorilor

Art. 5

Întreprinderile externe asigură, fie direct, fie prin acorduri contractuale cu operatorii, radioprotecţia lucrătorilor lor în conformitate cu dispoziţiile relevante ale titlurilor III-VI din Directiva 80/836/Euratom, adică, în special:
(a) respectarea principiilor generale şi a dozelor-limită prevăzute la articolele 6-11;
(b) informarea şi instruirea în materie de radioprotecţie în temeiul articolului 24;
(c) garanţia că lucrătorii lor sunt supuşi unei evaluări a expunerii şi unei supravegheri medicale reglementate de dispoziţiile articolelor 26 şi 28-38;
(d) păstrarea la zi, la nivelul reţelelor şi al documentelor individuale menţionate la Art4 alineatul (2) din prezenta directivă, a informaţiilor radiologice rezultate din supravegherea individuală a expunerii fiecăruia dintre lucrătorii lor, în sensul părţii II din anexa I la prezenta directivă.


↑ Sus

Loading

Art. 6

(1) Operatorul dintr-o zonă controlată în care îşi desfăşoară activitatea lucrătorii externi răspunde, direct sau prin acorduri contractuale, de aspectele practice ale radioprotecţiei, legate direct de natura zonei controlate şi a activităţilor.
(2) Pentru fiecare lucrător extern care îşi desfăşoară activitatea într-o zonă controlată, operatorul trebuie în special:
(a) să verifice dacă lucrătorul respectiv a fost declarat apt să desfăşoare activitatea care i s-a încredinţat;
(b) să se asigure că, pe lângă formarea de bază în materie de radioprotecţie, prevăzută la Art5 alineatul (1) litera (b), lucrătorul a beneficiat de formare specială legată atât de caracteristicile zonei controlate, cât şi de activităţile specifice;
(c) să se asigure că lucrătorul a fost dotat cu echipamentul individual de protecţie necesar;
(d) să se asigure că lucrătorul beneficiază de supravegherea adecvată a expunerii, în funcţie de natura activităţilor sale, precum şi de orice măsuri operaţionale de supravegherea dozimetrică de care ar avea nevoie;
(e) să asigure respectarea principiilor generale şi dozelor-limită menţionate la articolele 6-11 din Directiva 80/836/Euratom;
(f) să dispună sau să ia toate măsurile necesare pentru înregistrarea, după fiecare activitate şi pentru fiecare lucrător extern în sensul anexei I, partea III, a informaţiilor radiologice culese cu ocazia supravegherii individuale a expunerii.


TITLUL IV


Obligaţiile lucrătorilor externi


↑ Sus

Loading

Art. 7

Fiecare lucrător extern este obligat să contribuie, în măsura posibilului, la protecţia pe care trebuie să i-o ofere sistemul de supraveghere radiologică prevăzut la Art4 .


↑ Sus

Loading

Titlul V - Dispoziţii finale

Art. 8

(1) Statele membre adoptă şi pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până la data de 31 decembrie 1993. Statele membre informează imediat Comisia în această privinţă.
(2) Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(3) Comisiei îi sunt notificate de statele membre textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.


↑ Sus

Loading

Art. 9

Destinari
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

↑ Sus

Loading