Sumar:

Hotărâre de Guvern nr. 187 din 2007
privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

Publicat in MOF nr. 161 - 07/03/2007
 

Capitolul I - Dispoziţii generale

Art. 1

(1) Prezenta hotărâre reglementează informarea, consultarea, participarea şi alte mecanisme de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene, înfiinţată conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 privind statutul societăţii europene (SE).
(2) Prezenta hotărâre se aplică angajaţilor societăţilor europene cu sediul social în România, precum şi angajaţilor cu contract individual de muncă în baza legii române, ai societăţilor participante, filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare ale unei societăţi europene cu sediul în alt stat membru al Uniunii Europene ori într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European.
(3) Procedurile privind informarea, consultarea şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene sunt adoptate de fiecare societate europeană, în conformitate cu procedura de negociere prevăzută la art3-11 sau, în cazurile prevăzute la art22 şi 23, în conformitate cu prevederile art12-21.

↑ Sus

Loading

Art. 2

În sensul prevederilor prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) societate europeană, denumită în continuare SE, reprezintă o societate înfiinţată conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.157/2001;
b) societăţi participante reprezintă societăţile care participă direct la înfiinţarea unei SE;
c) filiala unei societăţi, denumită şi întreprindere controlată, reprezintă o întreprindere asupra căreia societatea respectivă exercită o influenţă dominantă, conform prevederilor Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere, cu modificările şi completările ulterioare;
d) filială, sucursală sau alt sediu secundar aferent reprezintă o filială, sucursală sau alt sediu secundar al unei societăţi participante care devine filială, sucursală sau alt sediu secundar al unei SE la înfiinţarea acesteia;
e) reprezentanţi ai angajaţilor - reprezentanţii organizaţiilor sindicale sau, în cazul în care nu există sindicat, persoanele alese şi mandatate să reprezinte angajaţii, potrivit legii şi/sau practicii naţionale;
f) organ de reprezentare semnifică organul care îi reprezintă pe angajaţi, înfiinţat în baza acordurilor prevăzute la art10 alin. (1) sau în conformitate cu prevederile art12-21, în scopul informării şi consultării angajaţilor dintr-o SE şi din filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale sale situate pe teritoriul Comunităţii Europene şi, dacă este cazul, în scopul exercitării drepturilor de participare referitoare la SE;
g) grup special de negociere reprezintă grupul constituit în conformitate cu art3 alin. (2) pentru a negocia cu organul de conducere competent al societăţilor participante stabilirea modalităţilor de implicare a angajaţilor în cadrul unei SE;
h) implicarea angajaţilor reprezintă orice mecanism de implicare, inclusiv informarea, consultarea şi participarea, prin care reprezentanţii angajaţilor pot să exercite o influenţă asupra deciziilor ce urmează a fi luate în cadrul SE;
i) informare - se referă la informarea organului care îi reprezintă pe angajaţi şi/sau a reprezentanţilor angajaţilor de către organul de conducere competent al SE cu privire la problemele de interes pentru SE şi pentru oricare dintre filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale sale situate într-un alt stat membru ori cu privire la problemele care depăşesc competenţele organelor decizionale dintr-un stat membru la un moment dat. Conţinutul şi modalităţile informării trebuie realizate astfel încât să permită reprezentanţilor angajaţilor să analizeze potenţialele efecte şi să iniţieze consultări cu organul competent al SE, dacă consideră necesar;
j) consultare reprezintă instituirea unui dialog şi schimb de puncte de vedere între organul care îi reprezintă pe angajaţi şi/sau reprezentanţii angajaţilor, pe de o parte, şi organul de conducere competent al SE, pe de altă parte. Conţinutul şi modalităţile consultării trebuie să permită reprezentanţilor angajaţilor să elaboreze, pe baza informaţiilor puse la dispoziţia lor, un punct de vedere cu privire la măsurile preconizate de organul de conducere competent, care poate fi luat în considerare în cadrul procesului decizional derulat la nivelul unei SE;
k) participare reprezintă influenţa exercitată de organul de reprezentare al angajaţilor şi/sau de reprezentanţii angajaţilor asupra activităţii unei societăţi, prin:
- exercitarea dreptului de a alege sau de a numi anumiţi membri ai organului de control ori de administrare a societăţii; sau
- exercitarea dreptului de a recomanda sau de a se opune desemnării unei părţi ori tuturor membrilor organului de control sau de administrare a societăţii.


↑ Sus

Loading

Capitolul II - Procedura de negociere

Art. 3

(1) Atunci când organele de conducere sau de administrare ale societăţilor participante întocmesc un proiect de înfiinţare a unei SE, după publicarea proiectului de fuziune sau de creare a unei societăţi constituite în alt mod sau după aprobarea unui proiect de înfiinţare a unei filiale ori de transformare într-o SE, aceste organe iau de îndată ce este posibil măsurile necesare, inclusiv furnizarea de informaţii cu privire la identitatea societăţilor participante, a filialelor, a sucursalelor sau a altor sedii secundare aferente, precum şi la numărul de angajaţi ai acestora, în vederea demarării negocierilor cu reprezentanţii angajaţilor cu privire la modalităţile de implicare a angajaţilor în activitatea SE.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), un grup special de negociere care să îi reprezinte pe angajaţii din societăţile participante sau din filialele, sucursalele ori alte sedii secundare aferente se va înfiinţa după cum urmează:
a) membrii grupului special de negociere sunt aleşi sau numiţi proporţional cu numărul total al angajaţilor societăţilor participante, filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare aferente. Angajaţilor li se va aloca câte un loc pentru 10% sau o fracţiune din acest procent, după caz, din numărul total de angajaţi ai societăţilor participante, ai filialelor, ai sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale SE din toate statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;
b) în cazul SE constituite prin fuziune, fiecare societate participantă care, conform proiectului de fuziune, va înceta să aibă o existenţă juridică proprie după înregistrarea SE va asigura includerea în grupul special de negociere a cel puţin unui membru, în următoarele condiţii:
- numărul membrilor suplimentari să nu depăşească 20% din numărul membrilor desemnaţi potrivit lit. a); şi
- alcătuirea grupului special de negociere nu implică o dublă reprezentare a angajaţilor respectivi;
c) dacă numărul societăţilor prevăzute la lit. b) depăşeşte 20% din numărul de membri desemnaţi potrivit lit. a), locurile suplimentare se alocă societăţilor respective în ordinea descrescătoare a numărului de angajaţi.

↑ Sus

Loading

Art. 4

(1) În România, membrii grupului special de negociere sunt desemnaţi de organizaţiile sindicale legal constituite. În cazul în care nu există astfel de organizaţii sindicale, membrii grupului special de negociere sunt desemnaţi de reprezentanţii angajaţilor sau, în situaţia inexistenţei acestor reprezentanţi, prin votul majorităţii angajaţilor din România ai SE.
(2) Membrii grupului special de negociere elaborează şi adoptă propriul regulament de organizare şi funcţionare.
(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare prevede modalităţile de numire sau de alegere a membrilor grupului special de negociere, precum şi procedurile privind suspendarea, revocarea ori încetarea mandatelor acestora.
(4) Repartizarea locurilor ce revin angajaţilor cu contract individual de muncă în baza legii române de către societăţile participante, filialele, sucursalele sau alte sedii secundare aferente ale SE în cadrul grupului special de negociere se face proporţional cu numărul de angajaţi ai fiecărei societăţi participante din România, în cadrul SE, în ordinea descrescătoare a numărului de angajaţi.

↑ Sus

Loading

Art. 5

(1) Grupul special de negociere şi organele de conducere ale societăţilor participante decid, prin acord scris, modalităţile de informare, consultare şi alte mecanisme de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), organele competente ale societăţilor participante informează grupul special de negociere cu privire la proiectul şi derularea reală a procesului de constituire a SE, până la înregistrarea ei.

↑ Sus

Loading

Art. 6

(1) Grupul special de negociere adoptă deciziile cu majoritatea absolută de voturi ale membrilor săi, cu condiţia ca această majoritate să reprezinte, de asemenea, majoritatea absolută a angajaţilor. Fiecare membru are dreptul la un vot.
(2) Dacă rezultatele negocierilor duc la o diminuare a drepturilor de participare, majoritatea necesară pentru a putea decide adoptarea unui astfel de acord constă în voturile a două treimi din numărul membrilor grupului special de negociere, reprezentând cel puţin două treimi din numărul angajaţilor, inclusiv voturile membrilor reprezentând angajaţii din cel puţin două state membre.
(3) Diminuarea drepturilor de participare, în sensul art2 lit. k), înseamnă un procent din numărul membrilor organelor SE care este mai mic decât cel mai mare procent care există în cadrul societăţilor participante.
(4) Prevederile alin. (2) se aplică:
a) în cazul unei SE constituite prin fuziune, dacă participarea acoperă cel puţin 25% din numărul total al angajaţilor societăţilor participante; sau
b) în cazul unei SE constituite prin crearea unei societăţi constituite în alt mod sau prin constituirea unei filiale, dacă participarea acoperă cel puţin 50% din numărul total al angajaţilor societăţilor participante.

↑ Sus

Loading

Art. 7

Pentru derularea negocierilor, grupul special de negociere poate solicita să fie asistat în îndeplinirea sarcinii sale de experţi, aleşi de către acesta, inclusiv reprezentanţi ai organizaţiilor angajaţilor la nivel comunitar. Experţii pot asista, cu titlu consultativ, la reuniunile de negociere, la solicitarea grupului special de negociere, dacă este cazul, pentru promovarea coerenţei şi consecvenţei la nivel comunitar. Grupul special de negociere poate decide informarea reprezentanţilor organizaţiilor externe adecvate, inclusiv a organizaţiilor angajaţilor, cu privire la demararea negocierilor.

↑ Sus

Loading

Art. 8

(1) Prin excepţie de la prevederile art6 alin. (1), grupul special de negociere poate decide, cu majoritatea prevăzută la art8 alin. (2), să nu demareze negocierile sau să pună capăt negocierilor deja iniţiate şi să se bazeze pe reglementările cu privire la informarea şi consultarea angajaţilor, în vigoare în statele membre în care SE are angajaţi. Această decizie pune capăt procedurii de negociere a acordului prevăzute la art10 alin. (1). În cazul în care se adoptă această decizie, prevederile art12-21 nu se aplică.
(2) Majoritatea necesară pentru a se decide să nu se demareze negocierile sau să se pună capăt acestora constă în voturile a două treimi din numărul membrilor reprezentând cel puţin două treimi din numărul angajaţilor, inclusiv voturile membrilor reprezentând angajaţii din cel puţin două state membre.
(3) În cazul unei SE constituite prin transformare, prevederile art8 alin. (2) nu se aplică, dacă există participare în societatea ce urmează a fi transformată.
(4) Grupul special de negociere se convoacă din nou la cererea în scris a cel puţin 10% din numărul angajaţilor SE, ai întreprinderilor şi filialelor sale sau din numărul reprezentanţilor acestora, cel mai devreme în termen de 2 ani de la adoptarea deciziei menţionate, în afara cazului în care părţile convin ca negocierile să fie reluate mai devreme. Dacă grupul special de negociere decide reluarea negocierilor cu organele de conducere, dar nu se ajunge la niciun acord în urma acestor negocieri, prevederile art12-21 nu se aplică.

↑ Sus

Loading

Art. 9

(1) Cheltuielile legate de funcţionarea grupului special de negociere şi, în general, de negocieri sunt suportate de societăţile participante, astfel încât grupul special de negociere să îşi poată realiza misiunea într-un mod corespunzător.
(2) În măsura în care conducerea centrală şi grupul special de negociere nu decid altfel, atunci când grupul special de negociere este asistat de experţi, societăţile participante vor suporta cheltuielile numai pentru un expert.SECŢIUNEA 2
Conţinutul acordului şi durata negocierilor


↑ Sus

Loading

Art. 10

(1) Organele de conducere competente ale societăţilor participante şi grupul special de negociere poartă negocieri în spirit de cooperare, pentru a ajunge la un acord cu privire la modalităţile prin care angajaţii să fie implicaţi în activitatea SE.
(2) Fără a aduce atingere autonomiei părţilor şi în conformitate cu prevederile art6, acordul prevăzut la alin. (1), încheiat între organele de conducere competente ale societăţilor participante şi grupul special de negociere, stabileşte:
a) domeniul de aplicare;
b) alcătuirea, numărul de membri şi alocarea locurilor în organul de reprezentare care va fi partenerul de discuţie al organului de conducere competent al SE în cadrul modalităţilor de informare şi consultare a angajaţilor din SE şi din filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale sale;
c) atribuţiile şi procedura de informare şi consultare a organului de reprezentare;
d) frecvenţa reuniunilor organului de reprezentare;
e) resursele financiare şi materiale ce urmează a fi alocate organului de reprezentare;
f) în cazul în care, în cursul negocierilor, părţile decid să instituie una sau mai multe proceduri de informare şi consultare în loc de un organ de reprezentare, modalităţile de punere în practică a acestor proceduri;
g) în cazul în care, în cursul negocierilor, părţile decid să adopte modalităţi de participare, conţinutul acestor măsuri, inclusiv, dacă este cazul, numărul de membri în organul de control sau de administrare al SE, pe care angajaţii vor avea dreptul să îi aleagă, să îi numească, să îi recomande ori să îi conteste, procedurile privind modul în care aceşti membri pot fi aleşi, numiţi, recomandaţi sau contestaţi de către angajaţi, precum şi drepturile acestora;
h) data intrării în vigoare a acordului şi durata sa, cazurile în care acordul trebuie renegociat şi procedura de renegociere.
(3) Exceptând cazul în care există dispoziţii contrare, acordul nu face obiectul dispoziţiilor de referinţă prevăzute la art12-21.
(4) În cazul unei SE constituite prin transformare, acordul prevede, pentru toate elementele de implicare a angajaţilor, un nivel cel puţin echivalent cu cel existent în societatea ce urmează a fi transformată în SE.

↑ Sus

Loading

Art. 11

(1) Negocierile încep imediat după înfiinţarea grupului special de negociere şi pot continua pe parcursul a încă 6 luni.
(2) Părţile pot decide, de comun acord, extinderea negocierilor după perioada prevăzută la alin. (1) cu cel mult un an, în total, de la data înfiinţării grupului special de negociere.SECŢIUNEA 3
Dispoziţii de referinţă privind informarea, consultarea
şi alte mecanisme de implicare a angajaţilor în activitatea SE


↑ Sus

Loading

Art. 12

(1) Prevederile art6-11 se aplică în mod corespunzător, dacă a fost adoptată decizia de negociere a unui acord în conformitate cu art10 alin. (1), caz în care referirea la termenul "grup special de negociere" se înlocuieşte cu referirea la "organ de reprezentare".
(2) Dacă, la expirarea termenului stabilit pentru încheierea negocierilor, nu s-a ajuns la niciun acord, se aplică în continuare dispoziţiile adoptate iniţial în conformitate cu dispoziţiile de referinţă, după cum urmează:
a) organul de reprezentare este alcătuit din angajaţi ai SE şi ai filialelor, sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale sale, aleşi sau numiţi din rândul lor de către organizaţiile sindicale ori, în caz de inexistenţă a acestora, de reprezentanţii angajaţilor sau, în absenţa acestora, de către angajaţi în ansamblu;
b) alegerea sau numirea membrilor organului de reprezentare se face de către organizaţiile sindicale sau de reprezentanţii angajaţilor, conform unor proceduri stabilite de către aceştia pentru fiecare SE, filială, sucursală sau alt sediu secundar al acesteia;
c) dacă dimensiunea sa justifică acest lucru, organul de reprezentare alege un comitet restrâns din rândul membrilor săi, alcătuit din cel mult 3 membri;
d) organul de reprezentare elaborează şi adoptă propriul regulament de organizare şi funcţionare;
e) membrii organului de reprezentare sunt aleşi sau numiţi proporţional cu numărul total al angajaţilor din fiecare stat membru de către societăţile participante şi filialele, sucursalele sau alte sedii secundare, prin alocarea pentru fiecare stat membru a unui loc care reprezintă 10% sau o fracţiune din acest procent din numărul angajaţilor societăţilor participante şi filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare aferente din toate statele membre;
f) organul de conducere competent al SE este informat cu privire la alcătuirea organului de reprezentare;
g) la 4 ani după înfiinţarea organului de reprezentare, acesta va examina dacă este cazul să iniţieze negocieri pentru încheierea acordului prevăzut la alin. (1) şi la art10 alin. (1) sau să continue aplicarea dispoziţiilor de referinţă adoptate în conformitate cu prevederile art12-21.

↑ Sus

Loading

Art. 13

Competenţa organului de reprezentare se limitează la problemele ce privesc SE şi oricare dintre filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale sale situate în alt stat membru sau care depăşesc competenţa organelor de decizie dintr-un singur stat membru.

↑ Sus

Loading

Art. 14

(1) Fără să se aducă atingere întâlnirilor organizate în conformitate cu art15 alin. (1), organul de reprezentare are dreptul de a fi informat şi consultat şi, în acest scop, de a se întâlni cu organul competent al SE cel puţin o dată pe an, pe baza unor rapoarte periodice elaborate de organul competent cu privire la evoluţia activităţilor SE şi la perspectivele sale. Organele de conducere locale sunt informate cu privire la aceasta.
(2) Organul de conducere competent al SE prezintă organului de reprezentare agenda şedinţelor organului de administrare sau, dacă este cazul, ale organului de conducere şi de control, precum şi copiile tuturor documentelor transmise adunării generale a acţionarilor.
(3) Întâlnirea prevăzută la alin. (1) se referă în special la structura, situaţia economică şi financiară, evoluţia probabilă a activităţilor, a producţiei şi a vânzărilor, la situaţia şi la evoluţia probabilă a ocupării forţei de muncă, a investiţiilor, precum şi la schimbările substanţiale privind organizarea, introducerea unor noi metode de lucru sau a unor noi procedee de producţie, la transferuri de producţie, fuziuni, reduceri de capacitate sau închideri de întreprinderi, unităţi sau părţi importante din acestea, precum şi la concedierile colective.

↑ Sus

Loading

Art. 15

(1) În eventualitatea unor situaţii excepţionale care afectează în măsură considerabilă interesele angajaţilor, în special în eventualitatea unor reamplasări, transferuri, închideri de unităţi sau întreprinderi ori disponibilizări colective, organul de reprezentare are dreptul de a fi informat. Acesta, sau dacă hotărăşte astfel, în special din motive de urgenţă, comitetul restrâns, are dreptul de a se întâlni, la cererea sa, cu organul de conducere competent al SE sau cu o autoritate la orice alt nivel de conducere mai adecvat din cadrul SE având competenţe proprii de decizie, pentru a se informa şi consulta cu privire la măsurile care afectează în mod semnificativ interesele angajaţilor.
(2) Dacă organul de conducere competent decide să nu dea curs punctului de vedere elaborat de organul de reprezentare, acest organ are dreptul să se întâlnească din nou cu organul de conducere competent al SE, pentru a încerca să ajungă la un acord.
(3) În cazul unei întâlniri organizate cu comitetul restrâns, membrii organului de reprezentare care reprezintă angajaţii direct interesaţi de măsurile avute în vedere au, de asemenea, dreptul de a participa.
(4) Întâlnirile prevăzute la alin. (1)-(3) nu aduc atingere prerogativelor organului de conducere competent.

↑ Sus

Loading

Art. 16

(1) Procedura privind derularea întâlnirilor de informare şi consultare se stabileşte prin acordul părţilor.
(2) Înainte de orice întâlnire cu organul de conducere competent al SE, organul de reprezentare sau comitetul restrâns, care, dacă a fost necesar, a fost lărgit în conformitate cu art15 alin. (3), are dreptul de a se întâlni fără ca reprezentanţii organului de conducere competent să fie prezenţi.

↑ Sus

Loading

Art. 17

(1) Membrii organului de reprezentare îi informează pe reprezentanţii angajaţilor din SE şi din filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale sale cu privire la conţinutul şi rezultatul procedurilor de informare şi consultare.
(2) Organul de reprezentare sau comitetul restrâns poate fi asistat de experţi aleşi de oricare dintre acestea.

↑ Sus

Loading

Art. 18

În măsura în care este necesar pentru realizarea sarcinilor ce le revin, membrii organului de reprezentare au dreptul la un concediu de formare, fără diminuarea drepturilor salariale.

↑ Sus

Loading

Art. 19

(1) Cheltuielile organului de reprezentare sunt suportate de către SE, care pune la dispoziţia membrilor organului resursele financiare şi materiale necesare, care să le permită să îşi îndeplinească misiunea în mod corespunzător.
(2) Dacă nu se convine altfel, SE va suporta în special cheltuielile de organizare a reuniunilor şi de interpretare, precum şi cheltuielile de sejur şi de deplasare pentru membrii organului de reprezentare şi ai comitetului restrâns.
(3) În măsura în care conducerea centrală şi grupul special de negociere nu decid altfel, atunci când organul de reprezentare este asistat de experţi, societăţile participante vor suporta cheltuielile numai pentru un expert.

↑ Sus

Loading

Art. 20

În cazul unei SE constituite prin transformare, dacă dispoziţiile statului membru referitoare la participarea angajaţilor la organul de control sau de administrare au fost aplicate înainte de înregistrare, toate aspectele referitoare la participarea angajaţilor se aplică în continuare la nivelul SE. Prevederile art21 se aplică, în mod corespunzător, în acest scop.

↑ Sus

Loading

Art. 21

(1) În alte cazuri de constituire a unei SE, angajaţii acesteia, precum şi cei din filialele, sucursalele şi alte sedii secundare ale acesteia şi/sau organul lor de reprezentare au dreptul de a alege, numi, recomanda sau contesta numirea unui număr de membri în organul de control sau de administrare al SE egal cu procentul cel mai mare valabil pentru societăţile participante aferente, înainte de înregistrarea SE.
(2) Dacă nici una dintre societăţile participante nu a fost sub incidenţa unor reguli de participare înainte de înregistrarea SE, aceasta nu are obligaţia să adopte dispoziţii privind participarea angajaţilor.
(3) Organul de reprezentare decide cu privire la alocarea locurilor în organul de control sau de administrare între membrii care îi reprezintă pe angajaţii din diferite state membre sau cu privire la modul în care angajaţii SE pot recomanda sau contesta numirea membrilor în aceste organisme, în funcţie de numărul de angajaţi ai SE din fiecare stat membru. Dacă angajaţii unuia sau ai mai multor state membre nu fac obiectul acestui criteriu proporţional, organul de reprezentare numeşte un membru din unul dintre aceste state membre, în special din statul membru unde se află sediul social al SE, dacă acest lucru este adecvat. Fiecare stat membru poate stabili repartizarea locurilor care îi sunt alocate în cadrul organului de control sau de administrare.
(4) Orice membru al organului de administrare sau, dacă este cazul, al organului de control al SE care a fost ales, numit sau recomandat de organul de reprezentare ori, dacă este cazul, de către angajaţi este membru deplin, având aceleaşi drepturi şi obligaţii cu membrii care îi reprezintă pe acţionari, inclusiv dreptul de a vota.

↑ Sus

Loading

Art. 22

(1) Prevederile art21 se aplică SE după cum urmează:
A. în cazul unei SE constituite prin fuziune:
a) dacă, înainte de înregistrarea SE, a/au fost aplicată/aplicate una sau mai multe forme de participare în una ori în mai multe societăţi participante, acoperind cel puţin 25% din numărul total al angajaţilor din toate societăţile participante; sau
b) dacă, înainte de înregistrarea SE, a/au fost aplicată/aplicate una sau mai multe forme de participare în una ori în mai multe dintre societăţile participante, acoperind mai puţin de 25% din numărul total al angajaţilor din toate societăţile participante, şi dacă o astfel de decizie este luată de grupul special de negociere;
B. în cazul unei SE constituite prin crearea unei societăţi constituite în alt mod sau a unei filiale:
a) dacă, înainte de înregistrarea SE, a/au fost aplicată/aplicate una sau mai multe dintre formele de participare în una ori în mai multe societăţi participante, acoperind cel puţin 50% din numărul total de angajaţi din toate societăţile participante; sau
b) dacă, înainte de înregistrarea SE, a/au fost aplicată/aplicate una sau mai multe forme de participare în una ori în mai multe societăţi participante, acoperind mai puţin de 50% din numărul total de angajaţi din toate societăţile participante, şi dacă o astfel de decizie este luată de grupul special de negociere.
(2) În cazul în care au existat mai multe forme de participare în cadrul diverselor societăţi participante, grupul special de negociere decide care dintre aceste forme trebuie aplicată în cazul SE. Grupul special de negociere informează organele de conducere competente ale societăţilor participante cu privire la orice decizii luate în temeiul prezentului alineat.SECŢIUNEA 4
Aplicarea dispoziţiilor de referinţă


↑ Sus

Loading

Art. 23

Dispoziţiile de referinţă prevăzute la art12-22, privind informarea, consultarea şi alte mecanisme de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene, se aplică de la data înregistrării SE, al cărei sediu social urmează să fie situat în România, dacă:
a) părţile convin în acest fel; sau
b) până la termenul limită prevăzut la art11 nu s-a încheiat niciun acord; şi:
- organul de conducere competent al fiecărei societăţi participante decide să accepte aplicarea dispoziţiilor de referinţă referitoare la SE şi, în acest fel, să continue înregistrarea SE; şi
- grupul special de negociere nu a adoptat decizia prevăzută la art8 alin. (1).


↑ Sus

Loading

Capitolul III - Dispoziţii finale

Art. 24

(1) Membrii grupului special de negociere sau ai organului de reprezentare, precum şi oricare dintre experţii care îi asistă nu sunt autorizaţi să divulge terţilor informaţiile care le-au fost furnizate în mod expres, cu titlu confidenţial, în interesul legitim al SE. Această prevedere se aplică şi reprezentanţilor angajaţilor în cadrul unei proceduri de informare şi consultare.
(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) continuă să se aplice respectivilor reprezentanţi sau experţi şi după expirarea mandatului lor. Tipul de informaţii supus regimului de confidenţialitate este convenit de părţi în acordurile colective sau în altă formă agreată de parteneri.

↑ Sus

Loading

Art. 25

(1) Organul de control sau de administrare al unei SE sau al unei societăţi participante cu sediul în România nu este obligat să comunice informaţii, dacă acestea sunt de natură, în conformitate cu criteriile obiective, să afecteze grav sau să aducă prejudicii funcţionării SE ori, după caz, societăţii participante, filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare ale acestora.
(2) Decizia de a nu comunica aceste informaţii trebuie motivată faţă de reprezentanţii angajaţilor.
(3) În cazul în care membrii grupului special de negociere sau ai organului de reprezentare ori reprezentanţii angajaţilor nu socotesc justificat refuzul organului de control sau de administrare al unei SE ori al unei entităţi juridice participante de a furniza informaţii pe motiv de confidenţialitate, aceştia au dreptul de a se adresa instanţelor competente, potrivit legii.SECŢIUNEA 2
Funcţionarea organului de reprezentare şi procedura informării şi
consultării angajaţilor cu privire la modalităţile prin care
angajaţii sunt implicaţi în activitatea SE.
Protecţia reprezentanţilor angajaţilor


↑ Sus

Loading

Art. 26

Organul de conducere competent al SE, organul de control sau de administrare al SE, organul de reprezentare sau reprezentanţii angajaţilor, după caz, conlucrează în spirit de cooperare, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce le revin.

↑ Sus

Loading

Art. 27

(1) Membrii grupului special de negociere, membrii organului de reprezentare, reprezentanţii angajaţilor care îşi exercită funcţiile în cadrul unei proceduri de informare şi consultare şi reprezentanţii angajaţilor în organul de control sau de administrare al unei SE, care sunt angajaţi ai SE, ai filialelor, sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale SE ori ai unei societăţi participante, beneficiază în cursul exercitării funcţiilor lor de protecţie şi garanţii care să le permită să îşi îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile ce le-au fost încredinţate în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii sindicatelor nr. 54/2003.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv pentru activităţile de participare la reuniunile grupului special de negociere sau ale organului de reprezentare, la orice reuniune organizată în cadrul acordului menţionat în art10 alin. (2) lit. f) sau la orice reuniune a organului de control ori de administrare, precum şi pentru plata salariului cuvenit membrilor angajaţi de către o societate participantă sau de SE ori de filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale sale pe durata absenţei necesare îndeplinirii funcţiilor ce le revin.SECŢIUNEA 3
Contravenţii şi sancţiuni


↑ Sus

Loading

Art. 28

Nerespectarea obligaţiilor privind informarea şi consultarea angajaţilor în cadrul SE constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor.SECŢIUNEA 4
Dispoziţii finale


↑ Sus

Loading

Art. 29

(1) Dispoziţiile referitoare la participarea angajaţilor la activităţile organelor unei societăţi comerciale prevăzute de legislaţia română, altele decât cele prevăzute de dispoziţiile prezentei hotărâri, nu se aplică societăţilor europene constituite în temeiul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.157/2001.
(2) Prezenta hotărâre nu aduce atingere drepturilor existente ale angajaţilor în ceea ce priveşte informarea, consultarea, participarea şi implicarea, prevăzute de legislaţia română, de care beneficiază angajaţii din cadrul unei SE, precum şi din filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale acesteia, altele decât cele de participare în cadrul organelor SE, reglementată de prezenta hotărâre.

↑ Sus

Loading