Sumar:

Convenție nr. 105 din 1957
privind abolirea muncii fortate

Ratificata la 03.08.1998

 

Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si reunita, la 5 iunie 1957, în cea de-a 40-a sesiune a sa, dupa ce a examinat problema muncii fortate, care constituie al 4-lea punct pe ordinea de zi a sesiunii, dupa ce a luat nota de dispozitiile Conventiei asupra muncii fortate, 1930, dupa ce a luat nota de Conventia din 1926 referitoare la sclavaj, care prevede ca trebuie luate toate masurile necesare pentru a evita ca munca fortata sau obligatorie sa nu conduca la conditii analoage sclaviei, si de Conventia suplimentara din 1956 privind abolirea sclavajului, a traficului de sclavi si a institutiilor si practicilor similare sclavajului, care are ca obiect abolirea completa a servitutii si robiei pentru datorii, dupa ce a luat nota de Conventia asupra protectiei salariului, 1949, care prevede ca salariile vor fi platite în mod regulat si care interzice modalitatile de plata ce priveaza lucratorul de posibilitatea reala de a înceta raportul de munca, dupa ce a decis adoptarea altor propuneri referitoare la abolirea anumitor forme de munca fortata sau obligatorie, care constituie o violare a drepturilor omului, prevazute de Carta Natiunilor Unite si enuntate în Declaratia Universala a Drepturilor Omului, dupa ce a decis ca aceste propuneri sa ia forma unei conventii internationale, adopta astazi, 25 iunie 1957, conventia de mai jos, care va fi denumita Conventia privind abolirea muncii fortate, 1957.

Art. 1

Fiecare membru al Organizatiei Internationale a Muncii care ratifica prezenta conventie se angajeaza sa aboleasca munca fortata sau obligatorie si sa nu recurga la ea sub nici o forma:

a) ca masura de constrângere sau de educatie politica ori ca sanctiune la adresa persoanelor care au exprimat sau exprima anumite opinii politice sau îsi manifesta opozitia ideologica fata de ordinea politica, sociala sau economica stabilita;

b) ca metoda de mobilizare si de utilizare a mâinii de lucru în scopul dezvoltarii economice;

c) ca masura de disciplina a muncii;

d) ca pedeapsa pentru participarea la greve;

e) ca masura de discriminare rasiala, sociala, nationala sau religioasa.

↑ Sus

Loading

Art. 2

Fiecare membru al Organizatiei Internationale a Muncii, care ratifica prezenta conventie, se angajeaza sa ia masuri eficiente în vederea abolirii imediate si complete a muncii fortate sau obligatorii, asa cum este descrisa aceasta la art. 1 din prezenta conventie.

Dispozitii finale

↑ Sus

Loading

Art. 3

Ratificarile oficiale ale prezentei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii si vor fi înregistrate de catre acesta.

↑ Sus

Loading

Art. 4

1. Prezenta conventie nu îi va obliga decât pe membrii Organizatiei Internationale a Muncii a caror ratificare va fi înregistrata de catre directorul general al Biroului International al Muncii.

2. Ea va intra în vigoare dupa 12 luni de la data la care ratificarile a doi membri vor fi fost înregistrate de directorul general.

3. În continuare, aceasta conventie va intra în vigoare, pentru fiecare membru, dupa 12 luni de la data la care ratificarea sa va fi fost înregistrata.

↑ Sus

Loading

Art. 5

1. Fiecare membru al Organizatiei Internationale a Muncii, care a ratificat prezenta conventie, poate sa o denunte la expirarea unei perioade de 10 ani de la data intrarii initiale în vigoare a acesteia, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrat de catre acesta. Denuntarea nu va avea efect decât dupa un an de la înregistrarea actului.

2. Fiecare membru care a ratificat prezenta conventie si care, în termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani mentionate la paragraful precedent, nu va face uz de dreptul de denuntare prevazut de prezentul articol va fi obligat pentru o noua perioada de 10 ani si, în continuare, va putea sa denunte prezenta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, în conditiile prevazute în prezentul articol.

↑ Sus

Loading

Art. 6

1. Directorul general al Biroului International al Muncii va notifica tuturor membrilor Organizatiei Internationale a Muncii înregistrarea tuturor ratificarilor, declaratiilor si denuntarilor care îi vor fi comunicate de catre membrii Organizatiei Internationale a Muncii.

2. Notificând membrilor Organizatiei Internationale a Muncii înregistrarea celei de-a doua ratificari care îi va fi fost comunicata, directorul general va atrage atentia membrilor acesteia asupra datei la care prezenta conventie va intra în vigoare.

↑ Sus

Loading

Art. 7

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, în scopul înregistrarii, în conformitate cu art. 102 al Cartei Natiunilor Unite, informatii complete cu privire la toate ratificarile, declaratiile si actele de denuntare pe care le-a înregistrat în conformitate cu articolele precedente.

↑ Sus

Loading

Art. 8

La expirarea fiecarei perioade de 10 ani, începând cu data intrarii în vigoare a prezentei conventii, Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta Conferintei generale un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va examina daca este cazul sa înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a conventiei.

↑ Sus

Loading

Art. 9

1. În cazul în care Conferinta generala va adopta o noua conventie având ca obiect revizuirea totala sau partiala a prezentei conventii si daca noua conventie nu dispune altfel:

a) ratificarea de catre un membru a noii conventii având ca obiect revizuirea va antrena, de plin drept si independent de prevederile art. 5, denuntarea imediata a prezentei conventii, sub rezerva ca noua conventie asupra revizuirii sa fi intrat în vigoare;

b) începând de la data intrarii în vigoare a noii conventii având ca obiect revizuirea, prezenta conventie va înceta sa fie deschisa ratificarii de catre membri.

2. Prezenta conventie va ramâne în orice caz în vigoare, în forma si continutul sau, pentru membrii care vor fi ratificat-o si care nu vor ratifica conventia având ca obiect revizuirea.

↑ Sus

Loading

Art. 10

Versiunile în limbile franceza si engleza ale textului prezentei conventii au aceeasi valoare.

↑ Sus

Loading