Sumar:

Convenție nr. 111 din 1958
privind discriminarea în domeniul ocuparii fortei de munca si exercitarii profesiei

Ratificata la 06.06.1973

 

Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de catre Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si care s-a întrunit aici la 4 iunie 1958 în cea de-a patruzeci si doua sesiune a sa, dupa ce a hotarât sa adopte diferite propuneri privitoare la discriminarea în domeniul ocuparii fortei de munca si exercitarii profesiei, problema care constituie cel de-al patrulea punct al ordinii de zi a sesiunii, dupa ce a hotarât ca aceste propuneri sa ia forma unei conventii internationale, având în vedere ca Declaratia de la Philadelphia afirma ca toti oamenii, indiferent de rasa, credinta sau sexul lor, au dreptul sa urmareasca realizarea progresului lor material si dezvoltarea lor spirituala în libertate si demnitate, în conditii de securitate economica si cu posibilitati egale, considerând, de asemenea, ca discriminarea constituie o violare a drepturilor enuntate în Declaratia universala a drepturilor omului, adopta, la 25 iunie 1958, conventia urmatoare, care se va numi "Conventie privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si exercitarea profesiei), 1958".

Art. 1

1. În întelesul prezentei conventii prin termenul discriminare se întelege:

a) orice diferentiere, excludere sau preferinta întemeiata pe rasa, culoare, sex, religie, convingeri politice, ascendenta, nationala sau origine sociala, care are ca efect sa suprime sau sa stirbeasca egalitatea de posibilitati sau de tratament în materie de ocupare a fortei de munca si de exercitare a profesiei;

b) orice alta diferentiere, excludere sau preferinta având ca efect suprimarea sau stirbirea egalitatii de posibilitati sau de tratament în materie de ocupare a fortei de munca si exercitare a profesiei, care ar putea fi specificata de catre statul membru interesat dupa consultarea organizatiilor reprezentative ale celor care angajeaza si a organizatiilor lucratorilor, daca acestea exista, precum si a altor organisme competente.

2. Diferentierile, excluderile sau preferintele întemeiate pe calificarile cerute pentru o anumita ocupatie nu sunt considerate discriminari.

3. În întelesul prezentei conventii, termenii ocuparea fortei de munca si exercitarea profesiei includ accesul la pregatirea profesionala, accesul la ocuparea fortei de munca si la exercitarea diferitelor profesii, precum si conditiile de ocupare a fortei de munca.1 DECRET Nr. 284 din 11 mai 1973 pentru ratificarea unor conventii ale Organizatiei Internationale a Muncii

↑ Sus

Loading

Art. 2

Orice stat membru care aplica prezenta conventie se angajeaza sa formuleze si sa practice o politica nationala care sa urmareasca promovarea, prin metode adaptate conditiilor si uzantelor nationale, a egalitatii de posibilitati si de tratament în materie de ocupare a fortei de munca si exercitare a profesiei, în scopul eliminarii oricaror discriminari.

↑ Sus

Loading

Art. 3

Orice stat membru care aplica prezenta conventie trebuie, prin metode adaptate conditiilor si uzantelor nationale:

a) sa se straduiasca sa obtina colaborarea organizatiilor celor care angajeaza si a organizatiilor lucratorilor, precum si a altor organisme competente, pentru a favoriza acceptarea si aplicarea acestei politici;

b) sa adopte legi si sa încurajeze programe de educare capabile sa asigure acceptarea si aplicarea acestei politici;

c) sa abroge orice dispozitie legislativa si sa modifice orice dispozitie sau practica administrativa care este incompatibila cu politica mentionata;

d) sa urmeze aceasta politica în ceea ce priveste ocupatiile supuse controlului direct al unei autoritati nationale;

e) sa asigure aplicarea acestei politici în activitatea serviciilor de orientare profesionala, de pregatire profesionala si de plasare, supuse controlului unei autoritati nationale;

f) sa indice, în rapoartele sale anuale asupra aplicarii conventiei, masurile luate în conformitate cu aceasta politica si rezultatele obtinute.

↑ Sus

Loading

Art. 4

Nu sunt considerate discriminari masurile ce afecteaza individual o persoana banuita în mod legitim ca desfasoara o activitate care prejudiciaza securitatea statului sau în privinta careia s-a stabilit ca desfasoara în fapt aceasta activitate, cu conditia ca persoana în cauza sa aiba dreptul sa apeleze la o instanta competenta stabilita conform practicii nationale.

↑ Sus

Loading

Art. 5

1. Masurile speciale de protectie sau de asistenta prevazute de alte conventii sau recomandari adoptate de catre Conferinta Internationala a Muncii nu sunt considerate discriminari.

2. Orice stat membru poate, dupa consultarea organizatiilor reprezentative ale celor care angajeaza si a organizatiilor lucratorilor, acolo unde ele exista, sa defineasca ca nediscriminatorii orice alte masuri speciale destinate sa tina seama de nevoile deosebite ale persoanelor fata de care o protectie sau o asistenta speciala este recunoscuta în mod general ca necesara datorita sexului, vârstei, invaliditatii, sarcinilor familiale sau nivelului social ori cultural.

↑ Sus

Loading

Art. 7

Ratificarile formale ale prezentei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii, care le va înregistra.

↑ Sus

Loading

Art. 8

Orice stat membru care ratifica prezenta conventie se angajeaza sa o aplice în teritoriile nemetropolitane, conform dispozitiilor Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii.

↑ Sus

Loading

Art. 9

1. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie poate sa o denunte la expirarea unei perioade de 10 ani de la data intrarii initiale în vigoare a acesteia, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrat de acesta. Denuntarea nu va avea efect decât dupa un an de la înregistrarea ei.

2. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie si care, într-un termen de un an de zile de la expirarea perioadei de 10 ani mentionata la paragraful precedent, nu va face uz de facultatea de denuntare prevazuta de prezentul articol, va fi tinut pentru o noua perioada de 10 ani si, drept urmare, va putea sa denunte prezenta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, în conditiile prevazute de prezentul articol.

↑ Sus

Loading

Art. 10

1. Directorul general al Biroului International al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale Organizatiei Internationale a Muncii înregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care îi vor fi comunicate de catre statele membre ale organizatiei.

2. Notificând statelor membre ale organizatiei înregistrarea celei de-a doua ratificari comunicate, directorul general va atrage atentia statelor membre ale organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra în vigoare.

↑ Sus

Loading

Art. 11

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, în vederea înregistrarii, potrivit articolului102 din Carta Natiunilor Unite, informatii complete cu privire la toate ratificarile si toate actele de denuntare înregistrate în conformitate cu articolele precedente.

↑ Sus

Loading

Art. 12

Ori de câte ori va considera necesar, Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta conferintei generale un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va examina daca este cazul sa înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a acesteia.

↑ Sus

Loading

Art. 13

1. În cazul în care conferinta va adopta o noua conventie care sa revizuiasca total sau partial prezenta conventie si daca noua conventie nu va dispune altfel:

a) ratificarea de catre un stat membru a noii conventii de revizuire va determina, de plin drept, fara a se mai tine seama de dispozitiile articolului 9 de mai sus, denuntarea imediata a prezentei conventii, cu conditia ca noua conventie de revizuire sa fi intrat în vigoare;

b) începând de la data intrarii în vigoare a noii conventii de revizuire, prezenta conventie va înceta sa mai fie deschisa ratificarii de catre statele membre ale organizatiei.

2. Prezenta conventie va ramâne în orice caz în vigoare, în forma si continutul sau, pentru statele membre care au ratificat-o dar care nu vor ratifica conventia de revizuire.

↑ Sus

Loading

Art. 14

Versiunile franceza si engleza ale textului prezentei conventii au aceeasi valabilitate.

↑ Sus

Loading