Sumar:

Convenție nr. 129 din 1969
privind inspectia muncii în agricultura

Ratificata la 28.10.1975

 

Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de catre Consiliul de Administratie al Biroului International al Muncii, si reunita aici, la 4 iunie 1969, în cea de-a cincizeci si treia sesiune a sa, luând nota de conventiile internationale ale muncii existente privind inspectia muncii, cum sunt Conventia asupra inspectiei muncii, 1947, care se aplica în industrie si comert, si Conventia asupra plantatiilor, 1958, care se aplica anumitor întreprinderi agricole, luând în considerare ca este de dorit ca, în prezent, sa fie adoptate norme internationale asupra inspectiei muncii în agricultura, în general, dupa ce a hotarât sa adopte diferite propuneri privind inspectia muncii în agricultura, problema care constituie cel de al patrulea punct al ordinii de zi a sesiunii, dupa ce a hotarât ca aceste propuneri sa capete forma unei conventii internationale, adopta, la 25 iunie 1969, urmatoarea conventie, care se va numi „Conventia asupra inspectiei muncii agricultura), 1969":

Art. 1

1. În sensul prezentei conventii, termenul întreprindere agricola cuprinde întreprinderi sau parti ale întreprinderilor care au ca obiect agricultura, cresterea animalelor, silvicultura, horticultura, transformarea primara a produselor agricole de catre cel care le exploateaza sau orice alta forma de activitate agricola.

2. Daca este necesar, autoritatea competenta va determina, dupa consultarea organizatiilor celor mai reprezentative ale celor care angajeaza si ale lucratorilor, interesate, daca acestea exista, linia de demarcare între agricultura, pe de o parte, si industrie si comert, pe de alta parte, în asa fel încât nici o întreprindere agricola sa nu ramâna în afara sistemului national de inspectie a muncii.

3. În cazurile de neclaritate, daca conventia se aplica sau nu unei întreprinderi sau unei parti dintr-o întreprindere, problema va fi solutionata de autoritatea competenta.

↑ Sus

Loading

Art. 2

În prezenta conventie, termenul „dispozitii legale" cuprinde, în afara de legislatie, hotarârile arbitrale si contractele colective care au putere de lege, si a caror aplicare cade în sarcina inspectorilor muncii.

↑ Sus

Loading

Art. 3

Orice stat membru al Organizatiei Internationale a Muncii, care aplica prezenta conventie, trebuie sa aiba un sistem de inspectie a muncii în agricultura.

↑ Sus

Loading

Art. 4

Sistemul de inspectie a muncii în agricultura se va aplica întreprinderilor agricole în care lucreaza lucratori salariati sau ucenici, oricare le-ar fi modul de remunerare, natura, forma sau durata contractului lor de munca.

↑ Sus

Loading

Art. 5

1. Orice stat membru care ratifica prezenta conventie poate ca, printr-o declaratie anexata la ratificarea sa, sa-si ia obligatia sa extinda sistemul sau de inspectie a muncii din agricultura la una sau mai multe dintre categoriile urmatoare de persoane care lucreaza în întreprinderile agricole:

a) fermieri care nu folosesc mana de lucru din afara, dijmasi si alte categorii asemanatoare de lucratori agricoli;

b) persoane asociate la administrarea unei întreprinderi colective, cum sunt membrii unei cooperative;

c) membrii familiei celui care exploateaza pamântul, asa cum sunt definiti de legislatia nationala.

2. Drept urmare, orice stat membru care a ratificat prezenta conventie va putea sa faca cunoscut directorului general al Biroului International al Muncii o declaratie prin care se angajeaza sa extinda sistemul sau de inspectie a muncii din agricultura la una sau mai multe dintre categoriile de persoane enumerate la paragraful precedent, care n-au fost înca mentionate într-o declaratie anterioara.

3. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie va indica, în rapoartele pe

care este obligat sa le prezinte, în baza art. 22 al Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii, în ce masura a dat urmare sau îsi propune sa dea urmare dispozitiilor conventiei în ce priveste acele categorii de persoane enumerate la paragraful 1 de mai sus, care nu au facut obiectul unor astfel de declaratii.

↑ Sus

Loading

Art. 6

1. Sistemul de inspectie a muncii în agricultura va avea urmatoarele sarcini:

a) sa asigure aplicarea dispozitiilor legale referitoare la conditiile de munca ale lucratorilor în exercitarea profesiei lor, cum sunt dispozitiile privind durata muncii, salariile, repausul saptamânal si concediile, securitatea, igiena si bunastarea, munca femeilor, a copiilor si a adolescentilor si alte meserii conexe, în masura în care inspectorii de munca au ca sarcina asigurarea aplicarii amintitelor dispozitii;

b) sa fumizeze, celor care angajeaza si lucratorilor, informatii si sfaturi tehnice asupra mijloacelor celor mai eficiente de respectare a dispozitiilor legale;

c) sa atraga atentia autoritatii competente asupra defectuozitatilor sau abuzurilor care nu-si gasesc o acoperire corespunzatoare în dispozitiile legale în vigoare si sa faca acesteia propuneri privind îmbunatatirea legislatiei.

2. Legislatia nationala poate încredinta inspectorilor muncii din agricultura functii de asistenta sau de control în ce priveste aplicarea dispozitiilor legale referitoare la conditiile de viata ale lucratorilor si familiilor lor.

3. Daca inspectorilor muncii din agricultura li se încredinteaza si alte functii, acestea nu trebuie sa împiedice exercitarea functiilor lor principale si nici sa aduca, în vreun fel oarecare, prejudicii autoritatii au impartialitatii necesare inspectorilor în relatiile lor cu cei care angajeaza si cu lucratorii.

↑ Sus

Loading

Art. 7

1. Inspectia muncii în agricultura va fi plasata sub supravegherea si controlul unui organ central, daca aceasta subordonare este compatibila cu practica administrativa a statului membru.

2. În cazul unui stat federativ, expresia „organ central" poate indica un organ central stabilit, fie la nivel federal, fie la nivelul uneia dintre entitatile componente ale federatiei.

3. Inspectia muncii în agricultura va putea fi asigurata, de exemplu:

a) printr-un organ unic de inspectie a muncii, competent pentru toate ramurile activitatii economice;

b) printr-un organ unic de inspectie a muncii care sa aiba o specializare functionala asigurata prin pregatirea adecvata a inspectorilor însarcinati cu exercitarea functiei lor în agricultura;

c) printr-un organ unic de inspectia muncii care sa aiba o specializare institutionala asigurata prin crearea unui serviciu calificat tehnic ai carui agenti îsi vor exercita functiile lor în agricultura;

d) printr-o inspectie specializata, însarcinata cu exercitarea functiilor sale în agricultura, dar a carei activitate va fi plasata sub supravegherea unui organ central având aceleasi prerogative în materie de inspectie a muncii în alte ramuri ale activitatii economice ca industrie, transporturi si comert.

↑ Sus

Loading

Art. 8

1. Personalul inspectiei din agricultura trebuie sa fie format din functionari publici al caror statut si conditii de serviciu sa le asigure stabilitatea în functie si sa-i faca independenti fala de orice schimbari de guvern si orice influenta daunatoare din afara.

2. Atunci când legislatia sau practica nationala permit, statele membre au facultatea ca, în sistemul lor de protectie a muncii în agricultura, sa includa delegati sau reprezentanti ai organizatiilor profesionale a caror activitate o va completa pe aceea a functionarilor publici; acesti delegati sau reprezentanti vor beneficia de garantii în ce priveste stabilitatea functiilor lor si vor fi feriti de orice influenta daunatoare din afara.

↑ Sus

Loading

Art. 9

1. Sub rezerva conditiilor stabilite de legislatia nationala pentru recrutarea functionarilor publici, inspectorii muncii din agricultura vor fi recrutati numai pe baza capacitatii candidatilor de a îndeplini sarcinile ce urmeaza sa si le asume.

2. Mijloacele de verificare a acestei capacitati vor fi determinate de catre autoritatea competenta.

3. Inspectorii muncii din agricultura trebuie sa primeasca o pregatire profesionala adecvata exercitarii functiei lor si vor fi luate masuri pentru a li se asigura, în mod corespunzator perfectionarea pe parcursul serviciului.

↑ Sus

Loading

Art. 10

Femeile, la fel ca barbatii, pot face parte din personalul serviciilor de inspectie a muncii din agricultura; daca este necesar, se vor putea stabili sarcini distincte pentru inspectorii barbati si inspectorii femei.

↑ Sus

Loading

Art. 11

Orice stat membru este obligat sa ia masurile necesare pentru a asigura ca expertii si tehnicienii calificati corespunzator, si care pot sa-si aduca contributia la solutionarea problemelor care necesita cunostinte tehnice, sa colaboreze cu inspectia muncii din agricultura i potrivit metodelor socotite ca fiind cele mai adecvate conditii internationale.

↑ Sus

Loading

Art. 12

1. Autoritatea competenta trebuie sa ia masurile necesare pentru a favoriza o cooperare efectiva între serviciile de inspectie a muncii din agricultura si serviciile guvernamentale sau institutiile publice si alte institutii care pot fi chemate sa desfasoare activitati asemanatoare.

2. Daca împrejurarile o cer, autoritatea competenta poate încredinta, ca masura ajutatoare, unele functii de inspectie, la nivel regional sau local, serviciilor guvernamentale corespunzatoare sau institutiilor publice, sau poate face ca astfel de servicii sau institutii sa participe la respectiva activitate de inspectie, în asa fel încât aplicarea principiilor prezentei conventii sa nu aiba de suferit.

↑ Sus

Loading

Art. 13

Autoritatea competenta va lua masurile cuvenite pentru a favoriza colaborarea dintre functionarii inspectiei muncii în agricultura, cei care angajeaza si lucratorii sau organizatiile acestora, daca ele exista.

↑ Sus

Loading

Art. 14

Se vor lua masuri pentru ca numarul inspectorilor muncii din agricultura sa fie suficient spre a putea sa asigure exercitarea eficace a functiilor serviciului de inspectie. La stabilirea numarului acestor inspectori se va line seama de:

a) importanta sarcinilor ce urmeaza a se îndeplini si, în special:

i. numarul, natura, importanta si situatia întreprinderilor agricole supuse controlului inspectiei;

ii. numarul si diversitatea categoriilor de persoane care lucreaza în aceste întreprinderi:

iii. numarul si complexitatea dispozitiilor legale a caror aplicare urmeaza a fi asigurata;

b) mijloacele materiale de executare puse la dispozitia inspectorilor;

c) conditiile practice în care trebuie efectuate inspectiile pentru a fi eficace.

↑ Sus

Loading

Art. 15

1. Autoritatea competenta trebuie sa ia masurile necesare pentru a pune la dispozitia inspectorilor muncii din agricultura:

a) birouri locale de inspectie care sa corespunda nevoilor serviciului, accesibile, pe cât posibil, tuturor celor interesati, si amplasate în functie de situatia geografica a întreprinderilor agricole si de existenta de cai de comunicare la îndemâna;

b) înlesniri de transport necesare exercitarii functiei lor, daca nu exista mijloace de transport public corespunzatoare.

2. Autoritatea competenta trebuie sa ia masurile necesare pentru ca inspectorilor de protectie a muncii din agricultura sa li se restituie toate cheltuielile de deplasare si toate cheltuielile accesorii necesare exercitarii functiei lor.

↑ Sus

Loading

Art. 16

1. Inspectorii muncii din agricultura, purtând asupra lor actele care le atesta functia, vor fi autorizati:

a) sa patrunda liber, fara avertisment prealabil, la orice ora din zi sau noapte, în locurile de munca supuse controlului inspectiei;

b) sa patrunda, în timpul zilei, în orice local în care considera ca exista motive întemeiate pentru efectuarea controlului;

c) sa procedeze la orice investigatii, controale sau cercetari apreciate ca necesare, pentru a se asigura ca dispozitiile legale sunt respectate în mod efectiv si, în special:

i. sa puna întrebari, singuri sau în prezenta martorilor, conducatorului întreprinderii, personalului acestuia sau oricarei alte persoane din cadrul întreprinderii, asupra tuturor problemelor privind aplicarea dispozitiilor legale;

ii. sa ceara, potrivit modalitatilor stabilite de legislatia nationala, sa li se prezinte toate înscrisurile, registrele si alte documente a caror detinere este prevazuta de legislatia referitoare la conditiile de munca si de viata, în scopul verificarii conformitatii acestora cu dispozitiile legale si pentru a le copia sau scoate extrase;

iii. sa ia pentru analiza mostre din produsele, materiile sau substantele utilizate sau manipulate, cu conditia ca cel care angajeaza sau reprezentantul acestuia sa fie încunostintat ca materiile sau substantele respective au fost luate în acest scop.

2. Inspectorii nu pot patrunde, în virtutea alineatelor a) sau b) ale paragrafului precedent, în locuinta particulara a conducatorului unei întreprinderi agricole, în afara de cazul în care au acordul acestuia sau sunt în posesia unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competenta.

3. Cu ocazia inspectiei, inspectorii vor informa despre prezenta lor în întreprindere pe cel care angajeaza sau pe reprezentantul acestuia, precum si pe lucratori sau reprezentantii lor, în afara de cazul în care apreciaza ca o astfel de înstiintare risca sa dauneze eficacitatii controlului.

↑ Sus

Loading

Art. 17

Serviciile de inspectie a muncii din agricultura vor fi chemate sa participe, în cazurile si conditiile prevazute de autoritatea competenta, la controlul preventiv al noilor instalatii, noilor substante si al noilor procedee de manipulare sau de transformare a produselor, susceptibile de a constitui un pericol pentru sanatate sau securitate.

↑ Sus

Loading

Art. 18

1. Inspectorii muncii din agricultura vor fi autorizati sa ia masurile destinate eliminarii defectiunilor constatate la instalatie, la o amenajare sau în metodele de lucru din întreprinderile agricole, inclusiv utilizarea substantelor periculoase, pe care le considera ca ameninta sanatatea sau securitatea.

2. Pentru a putea lua astfel de masuri, inspectorii vor avea dreptul, daca masurile lor nu au fost contestate pe caile juridice sau administrative prevazute de legea nationala, sa dispuna sau sa faca sa se dispuna:

a) sa se aduca instalatiilor, localurilor, utilajelor, echipamentului sau altor aparate, întrun termen fixat, modificarile necesare pentru asigurarea aplicarii stricte a dispozitiilor legale privind sanatatea si securitatea;

b) sa fie luate masuri imediate executorii, putându-se merge pâna la încetarea lucrului, în cazurile de pericol iminent pentru sanatate si securitate.

3. Daca procedura prevazuta la paragraful 2 de mai sus nu este compatibila cu practica administrativa si judiciara a statului membru, inspectorii vor avea dreptul sa sesizeze autoritatea competenta pentru ca aceasta sa dea ordine precise sau sa determine luarea de masuri imediat executorii.

4. Defectiunile constatate de catre inspector cu ocazia inspectarii unei întreprinderi, precum si masurile luate în aplicarea paragrafului 2 sau cerute în aplicarea paragrafului 3, trebuie aduse imediat la cunostinta celui care angajeaza si a reprezentantilor lucratorilor.

↑ Sus

Loading

Art. 19

1. Inspectia muncii din agricultura trebuie sa fie informata despre accidentele de munca si cazurile de boli profesionale din sectorul agricol în cazurile si potrivit procedurii prevazute de legislatia nationala.

2. Daca este posibil, inspectorii muncii vor fi chemati sa participe la orice ancheta la fata locului asupra cauzelor accidentelor de munca sau ale bolilor profesionale cele mai grave, în special cele care privesc accidente sau boli provocatoare de moarte sau soldate cu un numar oarecare de victime.

↑ Sus

Loading

Art. 20

Daca legislatia nationala nu prevede altfel, inspectorii muncii din agricultura:

a) nu vor avea dreptul sa aiba vreun interes, direct sau indirect, în întreprinderile aflate sub controlul lor;

b) vor fi obligati, prin masuri penale sau disciplinare corespunzatoare, sa nu dezvaluie, chiar dupa parasirea functiei, secretele de fabricatie sau de comert ori procedeele de exploatare pe care le-au cunoscut cu ocazia exercitarii functiilor lor;

c) vor considera ca absolut confidentiala sursa oricarei plângeri care semnaleaza o defectiune, un pericol în procedeele de munca sau o încalcare a dispozitiilor legale, si nu vor divulga celui care angajeaza sau reprezentantului acestuia ca s-a procedat la efectuarea inspectiei ca urmare a unei plângeri.

↑ Sus

Loading

Art. 21

Numarul si natura inspectiilor efectuate în întreprinderile agricole vor fi determinate de necesitatea de a se asigura aplicarea efectiva a dispozitiilor legale respective.

↑ Sus

Loading

Art. 22

1. Persoanele care încalca sau neglijeaza respectarea prevederilor legale a caror aplicare face obiectul controlului inspectorilor muncii din agricultura sunt pasibile de urmarire judiciara sau administrativa imediata, fara avertisment prealabil. Totodata, legislatia nationala poate sa prevada exceptii pentru cazurile în care este necesar un avertisment prealabil dat în vederea remedierii situatiei sau pentru a determina luarea masurilor preventive.

2. Inspectorii de munca pot decide ca, în locul intentarii actiunii sau recomandarii efectuarii urmaririi, sa dea avertismente sau îndrumari.

↑ Sus

Loading

Art. 23

Daca inspectorii muncii din agricultura nu au competenta de a intenta actiuni de urmarire, ei au dreptul de a sesiza direct autoritatea învestita sa efectueze astfel de urmariri, prin procese-verbale constatatoare ale încalcarilor dispozitiilor legale.

↑ Sus

Loading

Art. 24

Pentru cazurile de încalcare a dispozitiilor legale a caror aplicare face obiectul controlului inspectorilor muncii din agricultura si pentru cazurile de împiedicare a acestor inspectori în exercitarea functiei lor, în legislatia nationala vor fi prevazute sanctiuni corespunzatoare a caror aplicare trebuie sa fie efectiva.

↑ Sus

Loading

Art. 25

1. Inspectorii muncii sau birourile locale de inspectie. dupa caz, au obligatia de a prezenta autoritatile centrale a inspectiei rapoarte periodice asupra rezultatelor activitatii lor în agricultura.

2. Aceste rapoarte vor fi întocmite potrivit indicatiilor autoritatii centrale a inspectiei si vor trata subiecte indicate de aceasta autoritate; ele vor fi prezentate cel putin la termenele indicate de numita autoritate si, în orice caz, cel putin o data pe an.

↑ Sus

Loading

Art. 26

1. Autoritatea centrala a inspectiei va publica un raport anual asupra activitatii serviciilor de inspectie din agricultura, fie în forma unui raport separat, fie ca parte componenta a raportului sau anual general.

2. Aceste rapoarte anuale vor fi publicate într-un termen convenabil, care sa nu depaseasca, în nici un caz, 12 luni de la sfârsitul anului la care ele se refera.

3. Copii ale rapoartelor anuale vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii în termen de 3 luni de la publicarea lor.

↑ Sus

Loading

Art. 27

Rapoartele anuale publicate de catre autoritatea centrala de inspectie se vor referi. în special, la urmatoarele subiecte, în masura în care aceste subiecte reies din controlul acestei autoritati:

a) legi si regulamente care releva competenta inspectiei muncii din agricultura;

b) personalul inspectiei muncii din agricultura;

c) statistici ale întreprinderilor agricole supuse controlului inspectiei si numarul persoanelor care lucreaza în aceste întreprinderi;

d) statistici ale inspectiilor efectuate;

e) statistici ale infractiunilor comise si ale sanctiunilor aplicate:

f) statistici ale accidentelor de munca si ale cauzelor acestora:

g) statistici ale îmbolnavirilor profesionale si cauzelor acestora.

↑ Sus

Loading

Art. 28 - 35

Dispozitii finale tip1

↑ Sus

Loading