Sumar:

Convenție nr. 138 din 1973
privind vârsta minima de încadrare in munca

Ratificata la 19.11.1975

 

Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de catre Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si reunita aici la 6 iunie 1973 in cea de-a cincizeci si opta sesiune a sa, dupa ce a hotarât sa adopte diferite propuneri relative la vârsta minima de încadrare in munca, problema care constituie cel de-al patrulea punct al ordinii de zi a sesiunii, luând nota de termenii Conventiei asupra vârstei minime (industrie), 1919; ai Conventiei asupra vârstei minime (munca maritima), 1920; ai Conventiei asupra vârstei minime (agricultura), 1921; ai Conventiei asupra vârstei minime (carbunari si fochisti), 1921 ; ai Conventiei asupra vârstei minime (munci neindustriale), 1932; ai Conventiei (revizuite) asupra vârstei minime (munca maritima), 1936; ai Conventiei (revizuite) asupra vârstei minime (industrie), 1937; ai Conventiei (revizuite) asupra vârstei minime (munci neindustriale), 1937; ai Conventiei asupra vârstei minime (pescari), 1959 si ai Conventiei asupra vârstei minime (munci subterane), 1965, considerând ca a sosit momentul sa se adopte un instrument general asupra acestui subiect care va trebui sa înlocuiasca treptat instrumentele existente ce se aplica unor sectoare economice limitate, in vederea abolirii totale a muncii copiilor, dupa ce a hotarât ca acest instrument va lua forma unei conventii internationale, adopta, la 26 iunie 1973, urmatoarea conventie, care se va numi Conventia asupra vârstei minime, 1973:

Art. 1

Orice stat membru care aplica prezenta conventie se angajeaza sa urmareasca o politica nationala care sa asigure abolirea efectiva a muncii copiilor si sa ridice in mod progresiv vârsta minima de încadrare in functie sau de folosire la munca la un nivel care sa permita adolescentilor cea mai completa dezvoltare fizica si mintala.

↑ Sus

Loading

Art. 2

1. Orice stat membru care ratifica prezenta conventie va specifica, printr-o declaratie anexata ratificarii sale, o vârsta minima de încadrare in functie sau folosire la munca pe teritoriul sau pe mijloacele de transport înmatriculate pe teritoriul sau; cu exceptia dispozitiilor art4 si 8 ale prezentei conventii, nici o persoana de vârsta inferioara acestei limite minime nu va putea fi încadrata intr-o functie sau folosita la munca in vreo profesie oarecare.

2. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie va putea, in consecinta, sa informeze, prin noi declaratii, pe directorul general al Biroului International al Muncii ca ridica vârsta minima stabilita anterior.

3. Vârsta minima stabilita conform paragrafului 1 al prezentului articol nu va putea fi inferioara vârstei la care înceteaza scolarizarea obligatorie si, in nici un caz, vârstei de 15 ani.

4. Deosebit de dispozitiile paragrafului 3 al prezentului articol, orice stat membru a carei economie si institutii scolare nu sunt suficient de dezvoltate va putea, dupa consultarea organizatiilor celor ce angajeaza si a organizatiilor lucratorilor, interesate, daca acestea exista, sa stabileasca, intr-o prima etapa o vârsta minima de 14 ani.

5. Orice stat membru care va stabili o vârsta minima de 14 ani, in virtutea paragrafului precedent, trebuie sa declare in rapoartele pe care este obligat sa le prezinte in baza art22 al Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii:

a) fie ca motivul hotarârii sale persista;

b) fie ca renunta de a se prevala de paragraful 4 de mai sus cu începere de la o anumita data.

↑ Sus

Loading

Art. 3

1. Vârsta minima de încadrare in orice fel de functie de folosire in orice fel de munca ce prin natura sa sau prin conditiile in care se exercita este susceptibila de a dauna sanatatii, securitatii sau moralitatii adolescentilor nu trebuie sa fie sub 18 ani.

2. Functiile sau muncile prevazute la paragraful 1 de mai sus vor fi determinate de catre legislatia nationala sau autoritatea competenta, dupa consultarea organizatiilor celor care angajeaza si a organizatiilor lucratorilor, interesate, daca astfel de organizatii exista.

3. Fara a mai tine seama de dispozitiile paragrafului 1 de mai sus, legislatia nationala sau autoritatea competenta poate, dupa consultarea organizatiilor celor care angajeaza si a organizatiilor lucratorilor, interesate, daca ele exista, sa permita încadrarea in functie sau folosirea in munca a adolescentilor începând cu vârsta de 16 ani, cu conditia ca sanatatea, securitatea si moralitatea lor sa fie pe deplin garantate si sa primeasca, pentru ramura respectiva de activitate, o instruire corespunzatoare sau o scolarizare profesionala.

↑ Sus

Loading

Art. 4

1. In masura in care este necesar si dupa consultarea organizatiilor celor care angajeaza si a organizatiilor lucratorilor, interesate, daca ele exista, autoritate competenta poate excepta de la aplicarea prezentei conventii anumite categorii de functii sau de munci daca aplicarea dispozitiilor conventiei la aceste categorii ridica dificultati de executare deosebite si importante.

2. Orice stat membru care ratifica prezenta conventie trebuie ca in primul sau raport asupra aplicarii acesteia, pe care este obligat sa-l prezinte conform art22 al Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii, sa indice motivat categoriile de functii sau munci care au fost exceptate in baza paragrafului 1 al prezentului articol; in rapoartele ulterioare sa va arata starea legislatiei si practicii proprii in ce priveste aceste categorii, precizându-se in ce masura s-a aplicat sau s-a propus sa se aplice prezenta conventie in ce priveste numitele categorii.

3. Prezentul articol nu excepteaza de la aplicarea prevederilor prezentei conventii functiile sau muncile aratate la art3.

↑ Sus

Loading

Art. 5

1. Orice stat membru a carui economie si servicii administrative nu sunt suficient de dezvoltate va putea, dupa consultarea organizatiilor celor care angajeaza si ale lucratorilor, interesate, daca ele exista, sa limiteze, intr-o prima etapa, câmpul de aplicare a prezentei conventii.

2. Statul membru care se prevaleaza de paragraful 1 al prezentului articol trebuie sa arate, printr-o declaratie anexata ratificarii sale, ramurile de activitate economica sau tipurile de întreprinderi carora urmeaza a li se aplica dispozitiile prezentei conventii.

3. Câmpul de aplicare a prezentei conventii trebuie sa cuprinda cel putin: industriile extractive; industriile de manufactura; de constructii si lucrari publice; electricitatea, gazele, apa; serviciile sanitare; transporturile, antrepozitele si comunicatiile; plantatiile si alte întreprinderi agricole exploatate in principal in scopuri comerciale, cu exceptia întreprinderilor familiale sau de mici proportii care produc pentru consumul local si nu folosesc in mod regulat lucratori salarizati.

4. Orice stat membru care a limitat câmpul de aplicare a conventiei in virtutea prezentului articol:

a) trebuie sa arate, in rapoartele pe care este obligat sa le prezinte in baza art22 al Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii, situatia generala a folosirii muncii adolescentilor si copiilor in ramurile de activitate exceptate de la aplicarea prezentei conventii, precum si orice progres realizat in vederea largirii aplicarii dispozitiilor conventiei;

b) poate oricând sa extinda câmpul de aplicare a conventiei printr-o declaratie adresata directorului general al Biroului International al Muncii.

↑ Sus

Loading

Art. 6

Prezenta conventie nu se aplica muncii efectuate de copii sau adolescenti in institutele de învatamânt general, in scolile profesionale sau tehnice ori in alte institute de formare profesionala si nici muncii efectuate de persoane sub 14 ani in întreprinderi, daca aceasta munca se îndeplineste in conformitate cu conditiile stabilite de autoritatea competenta dupa consultarea organizatiilor celor care angajeaza si ale lucratorilor, interesate, daca astfel de organizatii exista, si daca face parte integranta:

a) fie dintr-o scoala sau dintr-un curs de formare profesionala a carui responsabilitate revine conducatorului unei scoli sau unei institutii de formare profesionala;

b) fie dintr-un program de formare profesionala aprobat de autoritatea competenta si executat in principal sau in întregime intr-o întreprindere;

c) fie dintr-un program de orientare destinat sa faciliteze alegerea unei profesii sau a unui tip de formare profesionala.

↑ Sus

Loading

Art. 7

1. Legislatia nationala poate autoriza încadrarea in munci usoare a persoanelor intre 13 si 15 ani sau executarea de catre aceste persoane a astfel de munci cu conditia ca muncile respective:

a) sa nu fie susceptibile de a le prejudicia sanatatea sau dezvoltarea;

b) sa nu fie de natura a le prejudicia: interesul pentru scoala, participarea la programele de orientare sau formare profesionala aprobate de autoritatea competenta, posibilitatea de a beneficia de instruirea primita.

2. Legislatia nationala poate, de asemenea, cu exceptia conditiilor prevazute de alin. a) si

b) ale paragrafului 1 de mai sus, sa permita încadrarea in functie sau folosirea la munca a persoanelor in vârsta de cel putin 15 ani care nu si-au terminat înca scolaritatea obligatorie.

3. Autoritatea competenta va determina activitatile in care încadrarea in functie sau folosirea la munca poate fi permisa in conformitate cu paragrafele 1 si 2 ale prezentului articol si va fixa durata in ore si conditiile functiei sau muncii respective.

4. Fara a mai tine seama de prevederile paragrafelor 1 si 2 ale prezentului articol, un stat membru care s-a folosit de dispozitiile paragrafului 4 al art2 poate, atât timp cit întelege sa se prevaleze de aceste dispozitii, sa înlocuiasca vârstele de 12 si 14 ani cu vârstele de 13 si 15 ani indicate la paragraful 1 si vârsta de 14 ani cu vârsta de 15 ani indicata la paragraful 2 al prezentului articol.

↑ Sus

Loading

Art. 8

1. Dupa consultarea organizatiilor celor care angajeaza si ale lucratorilor, daca acestea exista, autoritatea competenta poate autoriza, de la caz la caz, prin derogare de la interdictia de încadrare in functie sau folosire la munca prevazuta de art2 al prezentei conventii, participarea la activitati de genul spectacolelor artistice.

2. Autorizarile astfel acordate trebuie sa limiteze durata in ore a serviciului sau muncii autorizate si sa-i fixeze conditiile.

↑ Sus

Loading

Art. 9

1. Autoritatea competenta va lua toate masurile necesare, inclusiv prevederea de sanctiuni corespunzatoare, in vederea asigurarii aplicarii efective a prezentei conventii.

2. Legislatia nationala sau autoritatea competenta va stabili persoanele carora le revine sarcina respectarii dispozitiilor de aplicare ale prezentei conventii.

3. Legislatia nationala sau autoritatea competenta va stabili registrele sau alte documente pe care cel care angajeaza este obligat sa le tina si sa le pastreze la dispozitia sa; aceste registre sau documente vor indica numele si vârsta sau data nasterii, certificate, pe cit posibil, in modul cuvenit, a persoanelor încadrate in munca de el sau care muncesc pentru el si a caror vârsta este sub 18 ani.

↑ Sus

Loading

Art. 10

1. Prezenta conventie revizuieste Conventia asupra vârstei minime (industrie), 1919, Conventia asupra vârstei minime (munca maritima), 1920, Conventia asupra vârstei minime (agricultura), 1921, Conventia asupra vârstei minime (carbunari si fochisti), 1921, Conventia asupra vârstei minime (munci neindustriale), 1932, Conventia (revizuita) asupra vârstei minime (munca maritima), 1936, Conventia (revizuita) asupra vârstei minime (industrie), 1937, Conventia (revizuita) asupra vârstei minime (munci neindustriale), 1937, Conventia asupra vârstei minime (pescari), 1959 si Conventia asupra vârstei minime (munci subterane), 1965.

2. Intrarea in vigoare a prezentei conventii nu închide calea ratificarii ulterioare a Conventiei (revizuite) asupra vârstei minime (munca maritima), 1936, Conventiei (revizuite) asupra vârstei minime (industrie), 1937, Conventiei (revizuite) asupra vârstei minime (munci neindustriale), 1937, Conventiei asupra vârstei minime (pescari), 1959 si Conventiei asupra vârstei minime (munci subterane), 1965.

3. Conventia asupra vârstei minime (industrie), 1919, Conventia asupra vârstei minime (munca maritima), 1920, Conventia asupra vârstei minime (agricultura), 1921 si Conventia asupra vârstei minime (carbunari si fochisti), 1921 vor înceta sa mai fie deschise ratificarii ulterioare din momentul in care toate statele membre parti ale acestei conventii vor consimti la aceasta închidere, fie ratificând prezenta conventie, fie printr-o declaratie comunicata directorului general al Biroului International al Muncii.

4. Cu începere de la intrarea in vigoare a prezentei conventii:

a) faptul ca un stat parte la Conventia (revizuita) asupra vârstei minime (industrie), 1937, accepta obligatiile prezentei conventii si fixeaza, conform art2 al acesteia, o vârsta minima de cel putin 15 ani, atrage de plin drept denuntarea imediata a Conventiei (revizuite) asupra vârstei minime (industrie) 1937;

b) faptul ca un stat membru parte la Conventia asupra vârstei minime (munci neindustriale), 1932, accepta obligatiile prezentei conventii pentru muncile neindustriale in sensul numitei conventii, atrage de plin drept denuntarea imediata a Conventiei asupra vârstei minime (munci neindustriale), 1932;

c) faptul ca un stat membru parte la Conventia (revizuita) asupra vârstei minime (munci neindustriale), 1937, accepta obligatiile prezentei conventii pentru muncile neindustriale in sensul numitei conventii si fixeaza, conform art2 al prezentei conventii, o vârsta minima de cel putin 15 ani, antreneaza de plin drept denuntarea imediata a Conventiei (revizuite) asupra vârstei minime (munci neindustriale), 1937;

d) faptul ca un stat membru parte la Conventia (revizuita) asupra vârstei minime (munca maritima), 1936, accepta obligatiile prezentei conventii pentru munca maritima si, fie ca fixeaza, conform art2 al prezentei conventii, o vârsta minima de cel putin 15 ani, fie ca precizeaza ca art3 al prezentei conventii se aplica muncii maritime, atrage de plin drept denuntarea imediata a Conventiei (revizuita) asupra vârstei minime (munca maritima), 1936;

e) faptul ca un stat membru parte la Conventia asupra vârstei minime (pescari), 1959, accepta obligatiile prezentei conventii pentru pescuitul maritim si, fie ca fixeaza, conform art2 al prezentei conventii, o vârsta minima de cel putin 15 ani, fie ca precizeaza ca art3 al prezentei conventii se aplica la pescuitul maritim, atrage de plin drept denuntarea imediata a Conventiei asupra vârstei minime (pescari), 1959;

f) faptul ca un stat membru parte la Conventia asupra vârstei minime (munci subterane), 1965, accepta obligatiile prezentei conventii si, fie ca fixeaza, conform art2 al prezentei conventii, o vârsta minima cel putin egala cu cea pe care a indicat-o in executarea conventiei din 1965, fie ca precizeaza ca o astfel de vârsta se aplica conform art3 al prezentei conventii la muncile subterane, atrage de plin drept denuntarea imediata a Conventiei asupra vârstei minime (munci subterane), 1965.

5. Cu începere de la intrarea in vigoarea a prezentei conventii:

a) acceptarea obligatiilor prezentei conventii atrage denuntarea Conventiei asupra vârstei minime (industrie), 1919, in ce priveste aplicarea art12 al acesteia;

b) acceptarea obligatiilor prezentei conventii pentru agricultura atrage denuntarea Conventiei asupra vârstei minime (agricultura), 1921 in ce priveste aplicarea art9 al acesteia;

c) acceptarea obligatiilor prezentei conventii pentru munca maritima atrage denuntarea Conventiei asupra vârstei minime (munca maritima), 1920, in ce priveste aplicarea art10 al acesteia si a Conventiei asupra vârstei minime (carbunari si fochisti), 1921 cu privire la aplicarea art12 al acesteia.

↑ Sus

Loading

Art. 11

Ratificarile formale ale prezentei conventii se vor comunica directorului general al Biroului International al Muncii, care le va înregistra.

↑ Sus

Loading

Art. 12

1. Prezenta conventie nu va obliga decât statele membre ale Organizatiei Internationale a Muncii, a caror ratificare va fi înregistrata de câtre directorul general.

2. Ea va intra in vigoare dupa 12 luni de la înregistrarea de câtre directorul general a primelor doua ratificari din partea statelor membre.

3. Drept urmare, aceasta conventie va intra in vigoare, pentru fiecare stat membru, dupa 12 luni de la data la care a fost înregistrata ratificarea sa.

↑ Sus

Loading

Art. 13

1. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie o poate denunta la expirarea unei perioade de 10 ani dupa data intrarii initiale in vigoare a conventiei, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii, care îl va înregistra. Denuntarea nu va avea efect decât dupa un an de la înregistrarea ei.

2. Orice stat membru care a ratificat prezenta conventie si care, timp de un an dupa expirarea perioadei de 10 ani mentionata in paragraful precedent, nu va uza de facultatea de denuntare prevazuta de prezentul articol, va fi tinut pentru o perioada de 10 ani si, in consecinta, va putea denunta prezenta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, in conditiile prevazute de prezentul articol.

↑ Sus

Loading

Art. 14

1. Directorul general al Biroului International al Muncii va notifica tuturor statelor membre ale Organizatiei Internationale a Muncii înregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor comunicate lui de câtre statele membre ale organizatiei.

2. Notificând statelor membre ale organizatiei înregistrarea celei de-a doua ratificari care i-a fost comunicata, directorul general va atrage atentia statelor membre ale organizatiei asupra datei la care prezenta conventiei va intra in vigoare.

↑ Sus

Loading

Art. 15

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, spre înregistrare, in conformitate cu art102 al Cartei Natiunilor Unite, informatii complete asupra tuturor ratificarilor si tuturor actelor de denuntare înregistrate conform articolelor precedente.

↑ Sus

Loading

Art. 16

Ori de câte ori va considera necesar, Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta conferintei generale un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va constata daca este cazul sa înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a acesteia.

↑ Sus

Loading

Art. 17

1. In cazul in care conferinta va adopta o noua conventie de revizuire, totala sau partiala, a prezentei conventii si daca noua conventie nu dispune altfel:

a) ratificarea de câtre un stat membru a noii conventii de revizuire va atrage de plin drept, fara a se mai tine seama de art13 de mai sus, denuntarea imediata a prezentei conventii, sub rezerva ca noua conventie de revizuire sa fi intrat in vigoare;

b) cu începere de la data intrarii in vigoare a noii conventii de revizuire, prezenta conventie va înceta de a mai fi deschisa ratificarii de câtre statele membre.

2. Prezenta conventie va ramâne in orice caz in vigoare, in forma si continutul sau, pentru statele membre care au ratificat-o dar care nu vor ratifica conventia de revizuire.

↑ Sus

Loading

Art. 18

Versiunile franceza si engleza ale textului prezentei conventii au egala valoare.

↑ Sus

Loading