Sumar:

Convenție nr. 166 din 1987
privind repatrierea navigatorilor

Ratificata la 11.10.2000

 

Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de catre Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si reunita acolo la 24 septembrie 1987 în cea de a 74-a sesiune a sa, vazând ca de la adoptarea Conventiei privind repatrierea marinarilor, 1926, si a Recomandarii privind repatrierea (comandanti de nava si ucenici), 1926, dezvoltarile din cadrul industriei navale au dus la necesitatea revizuirii conventiei ce include elementele recomandarii, notând, de asemenea, ca progresul considerabil ce s-a realizat în cadrul legislatiei nationale si al practicii privind repatrierea navigatorilor în diverse cazuri nu este acoperit de prevederile Conventiei privind repatrierea marinarilor, 1926, considerând ca asemenea actiune cu ajutorul unui nou instrument international care tine seama de anumite aspecte suplimentare privind repatrierea navigatorilor ar putea, prin urmare, în mod dezirabil, sa ia în considerare cresterea larg raspândita în utilizarea navigatorilor de alta nationalitate în industria navala, dupa ce a decis sa adopte anumite propuneri referitoare la revizuirea Conventiei nr. 23 privind repatrierea marinarilor, 1926, si a Recomandarii nr. 27 privind repatrierea (pentru comandanti de nava si ucenici), 1926, chestiune care este al cincilea punct pe ordinea de zi a sesiunii, dupa ce a stabilit ca aceste propuneri ar trebui sa ia forma unei conventii internationale, adopta la 9 octombrie 1987 conventia ce urmeaza, care va fi denumita Conventia privind repatrierea navigatorilor (revizuita), 1987:

Partea I - Câmp de aplicare si definitii

Art. 1

1. Aceasta conventie se aplica fiecarei nave maritime, proprietate publica sau privata, care este înmatriculata pe teritoriul oricarui membru pentru care conventia este în vigoare si care este în mod obisnuit angajata în navigatia maritima comerciala, precum si armatorilor si navigatorilor acestor nave.

2. În masura în care este posibil, dupa consultarea cu organizatiile reprezentative ale armatorilor navelor de pescuit si pescarilor, autoritatea competenta va aplica prevederile acestei conventii pescuitului maritim comercial.

3. Daca exista îndoieli în ceea ce priveste angajarea vreunei nave în navigatia maritima comerciala sau în pescuitul maritim comercial, conform acestei conventii, problema va fi rezolvata de catre autoritatea competenta dupa consultarea cu organizatiile interesate ale armatorilor, navigatorilor si ale pescarilor.

4. În sensul acestei conventii, termenul navigator înseamna orice persoana angajata în orice activitate la bordul unei nave maritime careia i se aplica aceasta conventie.

↑ Sus

Loading

Partea II - Drepturi

Art. 2

1. Un navigator are dreptul sa se repatrieze în urmatoarele situatii:

a) daca un angajament pe o perioada specifica sau pentru un anumit voiaj expira în strainatate;

b) la expirarea perioadei avizului dat în conformitate cu prevederile articolelor acordului sau ale contractului de angajare al navigatorului;

c) în caz de boala sau ranire ori în alte conditii medicale care necesita repatrierea lui sau a ei, daca s-a constatat ca din punct de vedere medical este apt sa calatoreasca;

d) în caz de naufragiu;

e) în cazul în care armatorul nu poate sa îsi continue îndeplinirea obligatiilor legale sau contractuale ca angajator al navigatorului din cauza falimentului, vânzarii navei, schimbarii înmatricularii navei sau din alte cauze similare;

f) în cazul în care o nava este angajata într-o zona de razboi, astfel cum este definita în legislatia nationala sau în contractele colective de munca, în care navigatorul nu consimte sa mearga;

g) în cazul încheierii sau al întreruperii angajarii în conformitate cu o hotarâre pe ramura sau cu un contract colectiv de munca ori în cazul încheierii angajarii din orice alt motiv similar.

2. Legislatia nationala sau contractele colective de munca vor prevedea durata maxima a perioadelor de serviciu la bordul navei în urma careia un navigator are dreptul sa se repatrieze; aceste perioade vor fi mai mici de 12 luni. La stabilirea perioadelor maxime se va tine seama de factorii care afecteaza mediul de lucru al navigatorilor. Fiecare membru va cauta, daca este posibil, sa reduca aceste perioade, tinând seama de modificarile si de progresul tehnologic, si poate fi îndrumat de Comisia Maritima Mixta prin orice recomandari facute cu privire la aceasta problema.

↑ Sus

Loading

Partea III - Destinatie

Art. 3

1. Fiecare membru pentru care aceasta conventie este în vigoare va prevedea în legislatia nationala destinatiile catre care navigatorii pot fi repatriati.

2. Destinatiile astfel prevazute vor include locul în care navigatorul este de acord sa îsi asume obligatiile, locul stipulat de contractul colectiv de munca, statul de resedinta al navigatorului sau un alt loc asemanator, stabilit de comun acord în momentul angajarii. Navigatorul va avea dreptul sa aleaga dintre destinatiile prevazute locul în care el sau ea urmeaza sa fie repatriata.

↑ Sus

Loading

Partea IV - Dispozitii privind repatrierea

Art. 4

1. Armatorul are responsabilitatea de a asigura repatrierea prin mijloace corespunzatoare si rapide. Transportul normal va fi cel pe calea aerului.

2. Costul repatrierii va fi suportat de catre armator.

3. Daca repatrierea a avut loc ca urmare a depistarii, conform legislatiei nationale sau

contractelor colective de munca, a unei grave abateri a navigatorului în ceea ce priveste

obligatiile lui sau ale ei privind angajarea, nici o prevedere a acestei conventii nu va

prejudicia dreptul de recuperare de la navigator a costurilor de repatriere sau a unei parti din acestea, în conformitate cu legislatia nationala sau cu contractele colective de munca.

4. Costul ce va fi suportat de catre armator va include:

a) calatoria pâna la destinatia aleasa pentru repatriere în conformitate cu prevederile art3;

b) cazarea si hrana din momentul în care navigatorul paraseste nava pâna când ajunge la destinatia de repatriere;

c) cheltuielile si diurna din momentul în care el sau ea paraseste nava pâna când ajunge la destinatia de repatriere, daca aceasta s-a prevazut în legislatia nationala sau în contractele colective;

d) transportul a 30 kg de bagaj personal al navigatorului pâna la destinatia de repatriere;

e) tratamentul medical, daca este necesar, pâna când navigatorul este apt din punct de vedere medical sa calatoreasca spre destinatia de repatriere.

5. Armatorul nu va cere navigatorului sa plateasca în avans, la începutul angajarii lui sau a ei, costul repatrierii si nici nu va recupera costul repatrierii din salariile navigatorului sau din alte drepturi, cu exceptia celor mentionate la paragraful 3.

6. În legislatia nationala nu se va prejudicia nici un drept al armatorului de a recupera de la angajatorul de personal navigant costul repatrierii navigatorilor care nu sunt angajati de catre armator.

↑ Sus

Loading

Art. 5

Daca un armator nu respecta sau nu reuseste sa ia masurile în ceea ce priveste costul repatrierii unui navigator care are dreptul sa se repatrieze:

a) autoritatea competenta a membrului în teritoriul caruia nava este înmatriculata va respecta si va lua masuri în ceea ce priveste costul repatrierii navigatorului respectiv.

b) Daca aceasta nu reuseste sa faca acest lucru, statul din care navigatorul urmeaza sa fie repatriat sau statul din care el sau ea provine poate lua masuri pentru repatrierea lui sau a ei si poate recupera costul de la membrul în al carui teritoriu este înmatriculata nava

c) costurile suportate pentru repatrierea navigatorului vor fi recuperate de la armator de catre membrul în al carui teritoriu este înmatriculata nava;

d) cheltuielile de repatriere nu vor fi imputate în nici un caz navigatorului, cu exceptia celor prevazute la paragraful 3 al art4.

↑ Sus

Loading

Partea V - Alte dispozitii

Art. 6

Navigatorii care urmeaza sa fie repatriati vor putea obtine pasaportul si celelalte documente de identitate în vederea repatrierii.

↑ Sus

Loading

Art. 7

Timpul petrecut în asteptarea repatrierii si durata calatoriei de repatriere nu vor fi scazute din plata care îi revine navigatorului.

↑ Sus

Loading

Art. 8

Un navigator va considera ca a fost repatriat în timp util, daca el sau ea a ajuns la destinatia prevazuta conform art3 sau daca navigatorul nu reclama dreptul lui sau al ei la repatriere într-o perioada de timp rezonabila, care va fi definita în legislatia nationala sau în contractele colective de munca.

↑ Sus

Loading

Art. 9

Prevederile acestei conventii, în masura în care nu sunt facute în alt fel efective prin intermediul contractelor colective de munca sau în alt mod similar, corespunzator conditiilor nationale, vor avea efect prin legislatia nationala.

↑ Sus

Loading

Art. 10

Fiecare membru va facilita repatrierea navigatorilor angajati pe nave care fac escala în porturile sale sau care trec prin teritoriul sau ori prin apele sale interne, precum si înlocuirea lor la bord.

↑ Sus

Loading

Art. 11

Autoritatea competenta a fiecarui membru va asigura, prin intermediul unei supravegheri adecvate, respectarea de catre armatorii de nave înmatriculate pe teritoriul sau a prevederilor conventiei si va furniza Biroului International al Muncii informatiile corespunzatoare.

↑ Sus

Loading

Art. 12

Textul prezentei conventii va fi disponibil într-o limba corespunzatoare membrilor echipajului fiecarei nave care este înmatriculata în teritoriul oricarui membru pentru care aceasta este în vigoare.

↑ Sus

Loading

Partea VI - Prevederi

Art. 13

Aceasta conventie revizuieste Conventia privind repatrierea marinarilor, 1926.

↑ Sus

Loading

Art. 14

Ratificarile formale ale acestei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii si vor fi înregistrate de catre acesta.

↑ Sus

Loading

Art. 15

1. Prezenta conventie nu va lega decât pe membrii Organizatiei Internationale a Muncii, ale caror ratificari vor fi fost înregistrate de catre directorul general al Biroului International al Muncii.

2. Prezenta conventie va intra în vigoare la 12 luni dupa ce ratificarile a 2 membri vor fi fost înregistrate de catre directorul general al Biroului International al Muncii.

3. În continuare aceasta conventie va intra în vigoare, pentru fiecare membru, la 12 luni de la data la care ratificarea sa va fi fost înregistrata.

↑ Sus

Loading

Art. 16

1. Orice membru care a ratificat aceasta conventie poate sa o denunte dupa expirarea termenului de 10 ani de la data intrarii initiale în vigoare a acesteia, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrat de catre acesta. O astfel de denuntare nu va avea efect decât dupa un an de la data înregistrarii.

2. Orice membru care a ratificat aceasta conventie si care, în termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani, prevazuta la paragraful anterior, nu si-a exercitat dreptul de denuntare prevazut de prezentul articol, va fi legat pentru o noua perioada de 10 ani si ca urmare va putea sa denunte aceasta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, în conditiile prevazute de prezentul articol.

↑ Sus

Loading

Art. 17

1. Directorul general al Biroului International al Muncii îi va înstiinta pe toti membrii Organizatiei Internationale a Muncii cu privire la înregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care i-au fost comunicate de catre membrii organizatiei.

2. Atunci când conditiile enuntate la art15 paragraful 2 vor fi fost îndeplinite directorul general al Biroului International al Muncii va atrage atentia membrilor organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra în vigoare.

↑ Sus

Loading

Art. 18

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, spre înregistrare, în conformitate cu art102 din Carta Natiunilor Unite, informatii complete privind toate ratificarile si toate actele de denuntare pe care le-a înregistrat în conformitate cu prevederile articolelor precedente.

↑ Sus

Loading

Art. 19

Oricând va considera necesar Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta un raport Conferintei generale cu privire la aplicarea prezentei conventii si va examina daca este cazul sa se înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a conventiei.

↑ Sus

Loading

Art. 20

1. În cazul în care Conferinta adopta o noua conventie având ca obiect revizuirea, totala sau partiala, a prezentei conventii si numai daca noua conventie nu prevede altfel, atunci:

a) ratificarea de catre un membru a noii conventii de revizuire va antrena de plin drept, independent de prevederile art16, denuntarea imediata a acestei conventii, sub rezerva ca noua conventie de revizuire sa fi intrat în vigoare;

b) de la data la care noua conventie de revizuire va intra în vigoare prezenta conventie nu va mai fi deschisa ratificarii de catre membri.

2. Prezenta conventie va ramâne în orice caz în vigoare în forma si în continutul actuale pentru membrii care au ratificat-o, dar care nu au ratificat conventia de revizuire.

↑ Sus

Loading

Art. 21

Versiunile în limbile engleza si franceza ale textului acestei conventii sunt egal autentice.

↑ Sus

Loading