Sumar:

Convenție nr. 180 din 1996
privind durata muncii navigatorilor si echipajul navelor

Ratificata la 11.10.2000

Partea I - Scop si definitii

Art. 1

1. Aceasta conventie se aplica fiecarei nave maritime, proprietate publica sau privata, care este înmatriculata pe teritoriul oricarui membru pentru care conventia este în vigoare si care este în mod regulat angajata în operatiuni maritime comerciale. În sensul acestei conventii, o nava care este înmatriculata pe teritoriul a 2 membri este considerata ca fiind înmatriculata pe teritoriul membrului al carui pavilion îl arboreaza.

2. În masura în care, dupa consultarea organizatiilor reprezentative ale armatorilor navelor de pescuit si ale pescarilor, autoritatea competenta considera ca acest lucru este realizabil, ea va aplica pescuitului maritim comercial dispozitiile acestei conventii.

3. În cazul în care exista îndoieli daca unele nave trebuie sa fie considerate, în sensul conventiei, nave maritime sau angajate în operatiuni maritime comerciale ori în pescuitul maritim comercial, chestiunea va fi reglementata de catre autoritatea competenta dupa consultarea organizatiilor interesate ale armatorilor, navigatorilor si pescarilor.

4. Aceasta conventie nu se aplica navelor din lemn construite traditional, asemenea corabiilor arabe cu un singur catarg si pânza triunghiulara si joncilor.

↑ Sus

Loading

Art. 2

În sensul acestei conventii:

a) termenul autoritate competenta desemneaza ministrul, serviciul guvernamental sau orice alta autoritate abilitata sa emita regulamente, ordine ori alte instructiuni având putere legislativa în materie de durata a muncii sau a odihnei navigatorilor ori în materie de echipaj al navelor;

b) termenul durata muncii înseamna timpul în care unui navigator îi este cerut sa efectueze o munca pentru nava;

c) termenul durata odihnei înseamna timpul care nu este cuprins în durata muncii; acest termen nu include pauzele de scurta durata;

d) termenul navigator înseamna orice persoana definita astfel de legislatia nationala sau de contractele colective, care este folosita sau angajata în orice calitate la bordul unei nave maritime careia i se aplica aceasta conventie;

e) termenul armator desemneaza proprietarul navei sau orice alta organizatie ori persoana, cum ar fi armatorul sau armatorul-chirias, care si-a asumat responsabilitatea operarii navei fata de armator si care, asumându-si o asemenea responsabilitate, a acceptat sa preia toate sarcinile si responsabilitatile care decurg din aceasta.

↑ Sus

Loading

Partea II - Durata muncii si durata odihnei navigatorilor

Art. 3

În limitele stabilite la art5, se va stabili fie un numar maxim de ore de munca, care nu va fi depasit într-o perioada de timp data, sau un numar minim de ore de odihna, care va fi prevazut într-o perioada de timp data.

↑ Sus

Loading

Art. 4

Un membru care ratifica aceasta conventie recunoaste ca norma duratei muncii navigatorilor, precum si a celorlalti lucratori va fi de 8 ore, cu o zi de odihna pe saptamâna si odihna în zilele de sarbatori legale. Totusi aceasta nu va împiedica membrul sa aiba proceduri pentru autorizarea sau înregistrarea unei întelegeri colective care sa stabileasca durata de munca normala a navigatorilor pe o baza nu mai putin favorabila decât numita norma.

↑ Sus

Loading

Art. 5

1. Limitele duratei muncii sau odihnei vor fi dupa cum urmeaza:

a) numarul maxim de ore de munca nu va depasi:

(i) 14 ore pe o perioada de 24 de ore; si

(ii) (ii) 72 de ore pe o perioada de 7 zile;

sau

b) numarul minim de ore de odihna nu va fi mai mic de:

(i) 10 ore pe o perioada de 24 de ore; si

(ii) (ii) 77 de ore pe o perioada de 7 zile.

2. Orele de odihna nu pot fi împartite în mai mult de doua perioade, dintre care una fiind de cel putin 6 ore, si intervalul dintre perioadele consecutive de odihna nu va depasi 14 ore.

3. Apelurile, exercitiile privind stingerea incendiilor si cele de salvare, precum si rolurile prevazute de legislatia nationala si de instrumentele internationale vor fi efectuate astfel încât sa reduca la minimum perturbarea perioadelor de odihna si sa nu provoace oboseala.

4. În situatia în care un navigator este solicitat, de exemplu când sala masinilor este nesupravegheata, navigatorul va beneficia de o perioada de odihna compensatorie adecvata, daca perioada normala de odihna este perturbata de solicitari.

5. Daca nu exista nici un contract colectiv de munca ori sentinta arbitrala sau daca autoritatea competenta decide ca dispozitiile contractului colectiv de munca sau ale sentintei arbitrale în sensul prevederilor paragrafelor 3 sau 4 sunt insuficiente, autoritatea competenta va da astfel de dispozitii care sa asigure odihna suficienta navigatorilor în cauza.

6. Nimic din continutul paragrafelor 1 si 2 nu va împiedica membrul sa adopte o legislatie nationala sau o procedura care sa permita autoritatii competente sa autorizeze ori sa înregistreze contracte colective care permit derogari de la limitele stabilite. Asemenea derogari vor urma, pe cât posibil, normele stabilite, dar pot tine seama de perioadele de concediu mai frecvente sau mai lungi ori de acordarea concediului compensatoriu navigatorilor care efectueaza serviciu de cart sau celor care lucreaza la bordul navelor care fac voiaje scurte.

7. Membrul va solicita afisarea într-un loc usor accesibil a unui tabel care sa cuprinda organizarea muncii de la bordul navei, care va contine pentru fiecare functie cel putin:

a) programul serviciului pe mare si al serviciului în port; si

b) numarul maxim de ore de munca sau numarul minim de ore de odihna, prevazut de legislatie, de regulamente sau de contractele colective de munca în vigoare în statul de pavilion.

8. Tabelul la care s-a facut referire în paragraful 7 va fi stabilit într-un format standardizat, scris în limba sau în limbile de lucru de pe nava si în limba engleza.

↑ Sus

Loading

Art. 6

Nici un navigator care nu a împlinit vârsta de 18 ani nu va lucra noaptea. În sensul acestui articol, noapte înseamna o perioada de cel putin 9 ore consecutive, incluzând intervalul dintre miezul noptii si ora 5,00 dimineata. Aceasta prevedere nu este nevoie sa fie aplicata în cazul în care instruirea efectiva a tinerilor navigatori cu vârste cuprinse între 16 si 18 ani, conform programelor si planurilor stabilite, ar fi diminuata.

↑ Sus

Loading

Art. 7

1. Nici o parte a acestei conventii nu va afecta dreptul comandantului unei nave de a cere unui navigator sa execute orice numar de ore de munca necesare pentru siguranta imediata a navei, a persoanelor aflate la bord sau a încarcaturii ori în scopul de a acorda ajutor altor nave sau persoane aflate în pericol pe mare.

2. Conform dispozitiilor paragrafului 1, comandantul poate suspenda programele normale de lucru sau de odihna si poate cere unui navigator sa execute orice numar de ore de lucru necesare pâna la restabilirea situatiei normale.

3. De îndata ce este posibil, dupa ce a fost restabilita situatia normala, comandantul se va asigura ca toti navigatorii care au lucrat într-o perioada de odihna vor beneficia de o perioada de odihna adecvata.

↑ Sus

Loading

Art. 8

1. Membrul va cere sa fie mentinute registre ce cuprind orele zilnice de munca sau orele zilnice de odihna ale navigatorilor, pentru a se permite monitorizarea conformarii cu prevederile stabilite la art5. Navigatorul va primi un exemplar al registrelor referitoare la persoana sa, semnat de comandant sau de o persoana autorizata de comandant si de navigator.

2. Autoritatea competenta va stabili procedurile pentru tinerea unor astfel de registre la bord, inclusiv intervalele la care vor fi consemnate informatiile. Autoritatea competenta va stabili formatul registrelor cuprinzând orele de munca sau orele de odihna ale navigatorilor, tinând seama de orice directive ale Organizatiei Internationale a Muncii, sau va utiliza orice format standard stabilit de catre organizatie. Formatul va fi întocmit în limba sau în limbile prevazute la paragraful 8 al art5.

3. Un exemplar al prevederilor justificative ale legislatiei nationale referitoare la aceasta conventie si un set al contractelor colective de munca relevante se vor pastra la bord si vor fi usor accesibile echipajului.

↑ Sus

Loading

Art. 9

Autoritatea competenta va examina si va aproba la intervale corespunzatoare registrele prevazute la art8, pentru monitorizarea conformarii cu prevederile referitoare la orele de munca sau la orele de odihna, care dau efect acestei conventii.

↑ Sus

Loading

Art. 10

Daca registrele sau alte marturii indica încalcarea prevederilor referitoare la orele de munca sau de odihna, autoritatea competenta va cere ca masurile, inclusiv daca este necesara revizuirea componentei echipajului navei, sa fie luate astfel încât sa fie evitate viitoare infractiuni.

↑ Sus

Loading

Partea III - Echipajul navelor

Art. 11

1. Fiecare nava la care se aplica aceasta conventie va fi prevazuta cu un echipaj suficient ca numar, de siguranta si eficient, în concordanta cu certificatul pentru echipajul de minim de siguranta sau cu un document echivalent emis de autoritatea competenta.

2. Când se stabileste, se aproba sau se revizuieste componenta echipajului, autoritatea competenta va tine seama de:

a) necesitatea evitarii sau a reducerii, pe cât posibil, a duratei de munca excesive, a asigurarii unei durate suficiente de odihna si a limitarii oboselii; si

b) instrumentele internationale citate în preambul.

↑ Sus

Loading

Art. 12

Nici o persoana care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu va lucra pe o nava.

↑ Sus

Loading

Partea IV - Responsabilitatile armatorilor si ale comandantilor

Art. 13

Armatorul se va asigura ca, în scopul respectarii obligatiilor rezultate din aceasta conventie, comandantul dispune de resursele necesare, inclusiv de un echipaj adecvat. Comandantul va lua toate masurile necesare pentru a asigura respectarea conditiilor privind durata muncii si odihna navigatorilor, rezultate din aceasta conventie.

↑ Sus

Loading

Partea V - Aplicarea

Art. 14

Fiecare membru care ratifica aceasta conventie se angajeaza sa aplice prevederile ei printr-o legislatie nationala, în afara de cazul în care acestora li se da efect pe calea contractelor colective de munca, a sentintelor arbitrale sau a hotarârilor judecatoresti.

↑ Sus

Loading

Art. 15

1. Membrul va lua toate masurile necesare, inclusiv prevederea unor sanctiuni si a unor masuri corective adecvate, pentru a garanta aplicarea efectiva a prevederilor acestei conventii.

2. Membrul va dispune de servicii de inspectie adecvate pentru a controla aplicarea masurilor luate pentru a da efect acestei conventii, pe care le va dota cu resursele necesare în acest scop.

3. Dupa consultarea organizatiilor armatorilor si ale navigatorilor, membrul va dispune de proceduri pentru investigarea reclamatiilor referitoare la orice chestiune acoperita de aceasta conventie.

↑ Sus

Loading

Partea VI - Prevederi

Art. 16

Aceasta conventie revizuieste Conventia privind salariile, durata muncii navigatorilor si echipajul navelor maritime (revizuita), 1958; Conventia privind salariile, durata muncii navigatorilor si echipajul navelor maritime (revizuita), 1949; Conventia privind salariile, durata muncii navigatorilor si echipajul navelor maritime (revizuita), 1946; si Conventia privind durata muncii navigatorilor si echipajul navelor maritime (revizuita), 1936. De la data intrarii în vigoare a acestei conventii conventiile mentionate mai sus nu vor mai fi deschise ratificarii.

↑ Sus

Loading

Art. 17

Ratificarile formale ale acestei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii si vor fi înregistrate de catre acesta.

↑ Sus

Loading

Art. 18

1. Prezenta conventie nu va lega decât pe membrii Organizatiei Internationale a Muncii, ale caror ratificari vor fi fost înregistrate de catre directorul general al Biroului International al Muncii.

2. Prezenta conventie va intra în vigoare la 6 luni dupa ce ratificarile a 5 membri, dintre care 3 trebuie sa aiba flote comerciale atingând fiecare un tonaj brut egal sau superior unui milion, vor fi fost înregistrate.

3. În continuare aceasta conventie va intra în vigoare, pentru fiecare membru, la 6 luni de la data la care ratificarea sa va fi fost înregistrata.

↑ Sus

Loading

Art. 19

1. Orice membru care a ratificat aceasta conventie poate sa o denunte dupa expirarea termenului de 10 ani de la data intrarii initiale în vigoare a acesteia, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrat de catre acesta. O astfel de denuntare nu va avea efect decât dupa un an de la data înregistrarii.

2. Orice membru care a ratificat aceasta conventie si care, în termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani, prevazuta la paragraful anterior, nu si-a exercitat dreptul de denuntare prevazut de prezentul articol, va fi legat pentru o noua perioada de 10 ani si ca urmare va putea sa denunte aceasta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, în conditiile prevazute de prezentul articol.

↑ Sus

Loading

Art. 20

1. Directorul general al Biroului International al Muncii îi va înstiinta pe toti membrii Organizatiei Internationale a Muncii cu privire la înregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care i-au fost comunicate de catre membrii organizatiei.

2. Atunci când conditiile enuntate la art18 paragraful 2 vor fi fost îndeplinite directorul general al Biroului International al Muncii va atrage atentia membrilor organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra în vigoare.

↑ Sus

Loading

Art. 21

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, spre înregistrare, în conformitate cu art102 din Carta Natiunilor Unite, informatii complete privind toate ratificarile si toate actele de denuntare pe care le-a înregistrat în conformitate cu prevederile articolelor precedente.

↑ Sus

Loading

Art. 22

Oricând va considera necesar Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta un raport Conferintei generale cu privire la aplicarea prezentei conventii si va examina daca este cazul sa se înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a conventiei.

↑ Sus

Loading

Art. 23

1. În cazul în care Conferinta adopta o noua conventie având ca obiect revizuirea, totala sau partiala, a prezentei conventii si numai daca noua conventie nu prevede altfel, atunci:

a) ratificarea de catre un membru a noii conventii de revizuire va antrena de plin drept, independent de prevederile art. 19 de mai sus, denuntarea imediata a acestei conventii, sub rezerva ca noua conventie de revizuire sa fi intrat în vigoare;

b) de la data la care noua conventie de revizuire va intra în vigoare prezenta conventie nu va mai fi deschisa ratificarii de catre membri.

2. Prezenta conventie va ramâne în orice caz în vigoare în forma si în continutul actuale pentru membrii care au ratificat-o, dar care nu au ratificat conventia de revizuire.

↑ Sus

Loading

Art. 24

Versiunile în limbile engleza si franceza ale textului acestei conventii sunt egal autentice.

↑ Sus

Loading