Sumar:

Convenție nr. 182 din 1999
privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor si actiunea imediata în vederea eliminarii lor

Ratificata la 13.12.2000

Art. 1

Orice membru care ratifica prezenta conventie trebuie sa ia masuri imediate si eficiente pentru a asigura interzicerea si eliminarea urgenta a celor mai grave forme ale muncii copiilor.

↑ Sus

Loading

Art. 2

În sensul prezentei conventii, termenul copil se aplica tuturor persoanelor în vârsta de pâna la 18 ani.

↑ Sus

Loading

Art. 3

În sensul prezentei conventii, expresia cele mai grave forme ale muncii copiilor include:

a) toate formele de sclavie sau practicile similare, ca de exemplu: vânzarea de sau comertul cu copii, servitutea pentru datorii si munca de servitor, precum si munca fortata sau obligatorie, inclusiv recrutarea fortata sau obligatorie a copiilor în vederea utilizarii lor în conflictele armate;

b) utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul prostituarii, productiei de material pornografic sau de spectacole pornografice;

c) utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul unor activitati ilicite, mai ales pentru productia si traficul de stupefiante, asa cum le definesc conventiile internationale pertinente;

d) muncile care, prin natura lor sau prin conditiile în care se exercita, sunt susceptibile sa dauneze sanatatii, securitatii sau moralitatii copilului.

↑ Sus

Loading

Art. 4

1. Tipurile de munca vizate la art3 lit. d) trebuie sa fie stabilite de legislatia nationala sau de autoritatea competenta, dupa consultari cu organizatiile patronilor si lucratorilor interesate, luându-se în considerare normele internationale pertinente si, în particular, paragrafele 3 si 4 ale Recomandarii privind cele mai grave forme ale muncii copiilor, 1999.

2. Autoritatea competenta, dupa consultari cu organizatiile interesate ale patronilor si lucratorilor, trebuie sa localizeze tipurile de munca astfel determinate.

3. Lista cuprinzând tipurile de munca determinate conform paragrafului 1 al prezentului articol trebuie sa fie periodic examinata si, la nevoie, revizuita dupa consultari cu organizatiile interesate ale patronilor si lucratorilor.

↑ Sus

Loading

Art. 5

Orice membru trebuie, dupa consultari cu organizatiile patronilor si lucratorilor, sa stabileasca sau sa desemneze mecanisme adecvate pentru monitorizarea aplicarii dispozitiilor care dau efect prezentei conventii.

↑ Sus

Loading

Art. 6

1. Orice membru trebuie sa elaboreze si sa puna în aplicare programe de actiune în vederea eliminarii cu prioritate a celor mai grave forme ale muncii copiilor.

2. Aceste programe de actiune trebuie sa fie elaborate si puse în practica dupa consultarea institutiilor publice competente si a organizatiilor patronilor si lucratorilor si, daca este cazul, cu luarea în considerare a opiniilor altor grupuri interesate.

↑ Sus

Loading

Art. 7

1. Orice membru trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a asigura punerea efectiva în practica si respectarea dispozitiilor care dau efect prezentei conventii, inclusiv prin stabilirea si aplicarea de sanctiuni penale sau, daca este cazul, de alte sanctiuni.

2. Orice membru trebuie, tinând seama de importanta educatiei pentru eliminarea muncii copiilor, sa ia masuri eficiente într-o perioada determinata, pentru:

a) a preveni angajarea copiilor în cele mai grave forme ale muncii copiilor;

b) a prevedea ajutorul direct necesar si adecvat pentru a-i sustrage pe copii de la cele mai grave forme ale muncii copiilor si a asigura readaptarea lor si integrarea lor sociala;

c) a asigura accesul lor la educatia de baza gratuita si, ori de câte ori este posibil si potrivit, la formarea profesionala a tuturor copiilor sustrasi de la cele mai grave forme ale muncii copiilor;

d) a identifica copii expusi în mod particular riscurilor si a intra în contact direct cu ei;

e) a tine seama de situatia particulara a fetelor.

3. Orice membru trebuie sa desemneze autoritatea competenta însarcinata cu punerea în practica a dispozitiilor prezentei conventii.

↑ Sus

Loading

Art. 8

Membrii trebuie sa ia masurile corespunzatoare pentru a se sprijini reciproc în punerea în practica a dispozitiilor prezentei conventii printr-o cooperare si/sau o asistenta internationala consolidata, inclusiv prin masuri de sustinere a dezvoltarii economice si sociale, a programelor de eradicare a saraciei si educatiei universale.

↑ Sus

Loading

Art. 9

Ratificarile prezentei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii si vor fi înregistrate de acesta.

↑ Sus

Loading

Art. 10

1. Prezenta conventie nu îi va obliga decât pe membrii Organizatiei Internationale a Muncii ale caror ratificari vor fi fost înregistrate de directorul general al Biroului International al Muncii.

2. Conventia va intra în vigoare la 12 luni dupa ce ratificarile a 2 membri vor fi fost înregistrate de directorul general.

3. Ulterior aceasta conventie va intra în vigoare pentru fiecare membru la 12 luni dupa data la care ratificarea sa va fi fost înregistrata.

↑ Sus

Loading

Art. 11

1. Orice membru care a ratificat prezenta conventie poate sa o denunte dupa expirarea unei perioade de 10 ani dupa data initiala de la intrarea în vigoare a conventiei, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrat de acesta. Denuntarea nu va avea efect decât dupa un an de la înregistrarea ei.

2. Orice membru care a ratificat prezenta conventie si care, în termen de un an dupa expirarea perioadei de 10 ani mentionate la paragraful precedent nu va folosi posibilitatea de denuntare prevazuta în prezentul articol, va fi legat pentru o noua perioada de 10 ani si, prin urmare, va putea sa denunte prezenta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani în conditiile prevazute în prezentul articol.

↑ Sus

Loading

Art. 12

1. Directorul general al Biroului International al Muncii va notifica tuturor membrilor Organizatiei Internationale a Muncii înregistrarea tuturor ratificarilor si tuturor actelor de denuntare care îi vor fi comunicate de catre membrii acesteia.

2. Notificând membrilor organizatiei înregistrarea celei de-a doua ratificari care îi va fi fost comunicata, directorul general va atrage atentia membrilor Organizatiei Internationale a Muncii asupra datei la care prezenta conventie va intra în vigoare.

↑ Sus

Loading

Art. 13

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, în scopul înregistrarii, informatii complete în privinta tuturor ratificarilor si tuturor actelor de denuntare pe care le va fi înregistrat conform articolelor precedente.

↑ Sus

Loading

Art. 14

De fiecare data când va considera necesar Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta Conferintei Generale a Organizatiei Internationale a Muncii un raport asupra aplicarii prezentei conventii si va examina daca exista posibilitatea sa fie înscrisa pe ordinea de zi a Conferintei problema revizuirii sale totale sau partiale.

↑ Sus

Loading

Art. 15

1. În cazul în care Conferinta va adopta o noua conventie care ar duce la revizuirea totala sau partiala a prezentei conventii si daca noua conventie nu dispune altfel:

a) ratificarea de catre un membru al noii conventii care implica revizuirea va atrage de drept, fara a tine seama de prevederile art11, denuntarea imediata a prezentei conventii, cu conditia ca noua conventie care atrage revizuirea sa intre în vigoare;

b) începând cu data intrarii în vigoare a noii conventii care atrage revizuirea prezenta conventie va înceta sa mai fie deschisa ratificarii de catre membri.

2. În orice caz prezenta conventie va ramâne în vigoare în continutul si forma sa actuala pentru acei membri care au ratificat-o, dar care nu au ratificat conventia de revizuire.

↑ Sus

Loading

Art. 16

Versiunile în limbile franceza si engleza ale textului prezentei conventii au valoare egala.

↑ Sus

Loading