Sumar:

Convenție nr. 183 din 2003
privind revizuirea Conventiei (revizuita) asupra protectiei maternitatii

Ratificata la 23.10.2002

 

adoptata la cea de-a 88-a sesiunea a Conferintei Generale a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000*)

Art. 1

În sensul prezentei conventii, termenul femeie desemneaza toate persoanele de sex feminin, fara nici o discriminare, iar termenul copil, orice copil, fara nici o discriminare.

↑ Sus

Loading

Art. 2

1. Prezenta conventie se aplica tuturor femeilor angajate, inclusiv femeilor care se afla în forme atipice de munca dependenta.

2. Totusi, dupa consultarea organizatiilor reprezentative patronale si sindicale interesate, fiecare membru care ratifica prezenta conventie poate sa excluda total sau partial din domeniul de aplicare a acesteia categorii limitate de lucratori, atunci când aplicarea conventiei în cazul acestor categorii ar ridica probleme speciale de o importanta deosebita.

3. Orice membru care face uz de posibilitatea prevazuta la paragraful precedent trebuie sa indice în primul sau raport referitor la aplicarea prezentei conventii, întocmit în baza art22 din Constitutia Organizatiei Internationale a Muncii, categoriile de lucratori astfel excluse, precum si motivele excluderii lor. În rapoartele ulterioare fiecare membru trebuie sa descrie masurile luate pentru a extinde progresiv aplicarea prevederilor prezentei conventii la aceste categorii.

PROTECTIA SANATATII

↑ Sus

Loading

Art. 3

Dupa consultarea organizatiilor reprezentative ale patronilor si lucratorilor fiecare membru trebuie sa adopte masurile necesare pentru ca femeile însarcinate sau care alapteaza sa nu fie constrânse sa efectueze o munca ce a fost declarata de autoritatea competenta ca fiind daunatoare sanatatii lor sau a copilului ori despre care s-a stabilit printr-o evaluare ca prezinta un risc semnificativ pentru sanatatea mamei sau a copilului.

CONCEDIUL DE MATERNITATE

↑ Sus

Loading

Art. 4

1. La prezentarea unui certificat medical sau a unui alt certificat corespunzator care sa indice data probabila a nasterii, stabilit conform legislatiei si practicii nationale, orice femeie careia i se aplica prevederile prezentei conventii are dreptul la un concediu de maternitate cu durata de cel putin 14 saptamâni.

2. Durata concediului mentionata mai sus trebuie sa fie specificata de fiecare membru întro declaratie care însoteste ratificarea prezentei conventii.

3. Ulterior orice membru poate sa depuna la directorul general al Biroului International al Muncii o noua declaratie care sa extinda durata concediului de maternitate.

4. Luând strict în calcul protectia sanatatii mamei si copilului, concediul de maternitate trebuie sa includa o perioada de 6 saptamâni de concediu obligatoriu dupa nastere, exceptând cazul în care, la nivel national, guvernul si organizatiile reprezentative ale patronilor si lucratorilor au convenit altfel.

5. Durata concediului de maternitate prenatal trebuie sa fie prelungita cu un concediu echivalent cu durata cuprinsa între data prezumata a nasterii si data efectiva a nasterii, fara reducerea duratei concediului postnatal obligatoriu.

CONCEDIUL ÎN CAZ DE BOALA SAU COMPLICATII

↑ Sus

Loading

Art. 5

În caz de boala, complicatii sau risc de complicatii rezultate ca urmare a sarcinii ori a nasterii, la prezentarea unui certificat medical trebuie sa se acorde un concediu, înainte sau dupa perioada concediului de maternitate. Forma si durata maxima ale acestui concediu pot fi stabilite conform legislatiei si practicii nationale.

PRESTATII

↑ Sus

Loading

Art. 6

1. Conform legislatiei nationale sau în orice alt mod conform practicii nationale, trebuie sa se asigure prestatii în bani femeilor care absenteaza de la munca, fiind în concediul prevazut la art4 sau 5.

2. Prestatiile în bani trebuie sa fie stabilite la un nivel care sa permita femeii sa poata sa se întretina singura si sa întretina copilul în conditii bune de sanatate si la un nivel de viata corespunzator.

3. În cazul în care legislatia sau practica nationala prevede ca prestatiile în bani, platite pentru concediul prevazut la art4, sa fie stabilite pe baza venitului anterior, suma acestor prestatii nu trebuie sa fie mai mica de doua treimi din venitul anterior al femeii sau al venitului luat în considerare pentru calculul prestatiilor.

4. În cazul în care legislatia sau practica nationala prevede ca prestatiile în bani, platite pentru concediul prevazut la art4, sa fie stabilite prin alte metode, suma acestor prestatii trebuie sa aiba acelasi ordin de valoare ca aceea care rezulta în medie prin aplicarea paragrafului precedent.

5. Orice membru trebuie sa garanteze faptul ca aceste conditii impuse pentru a beneficia de prestatii în bani pot fi îndeplinite de marea majoritate a femeilor carora li se aplica prevederile prezentei conventii.

6. În cazul în care o femeie nu îndeplineste conditiile prevazute de legislatia nationala sau prevazute în orice alt mod, conform practicii nationale, pentru a beneficia de prestatiile în bani, aceasta are dreptul la prestatii corespunzatoare finantate din fondurile de asistenta sociala, sub rezerva unui control al nivelului veniturilor impus pentru acordarea acestor prestatii.

7. În conformitate cu legislatia nationala sau cu orice alt mod, conform practicii nationale, mamei si copilului trebuie sa li se asigure prestatii medicale. Prestatiile medicale trebuie sa includa îngrijirile prenatale, îngrijirile legate de nastere, îngrijirile postnatale si spitalizarea atunci când aceasta este necesara.

8. Pentru a proteja situatia femeilor pe piata muncii, prestatiile aferente concediului prevazut la art4 si 5 trebuie sa fie asigurate printr-o asigurare sociala obligatorie sau prelevari din fondurile publice ori în alt mod stabilit de legislatia si practica nationale. Angajatorul nu este personal responsabil de costul direct al oricarei prestatii financiare de acest gen, datorata uneia dintre femeile angajate, fara a consimti expres la aceasta, cu exceptia cazului în care:

a) acest lucru a fost prevazut de practica sau de legislatia în vigoare în statul membru înainte de adoptarea prezentei conventii de catre Conferinta Internationala a Muncii; sau

b) a fost astfel convenit ulterior, la nivel national, de catre guvern si de organizatiile reprezentative ale patronilor si lucratorilor.

↑ Sus

Loading

Art. 7

1. Orice membru ale carui economie si sistem de securitate sociala sunt insuficient dezvoltate este considerat ca respecta prevederile art6 paragrafele 3 si 4 daca prestatiile în bani au un nivel cel putin egal cu valoarea prestatiilor de boala sau de incapacitate temporara prevazuta de legislatia nationala.

2. Orice membru care face uz de posibilitatea prevazuta la paragraful precedent trebuie sa explice motivele si sa precizeze nivelul la care sunt platite prestatiile în bani, în cadrul primului raport referitor la aplicarea conventiei, întocmit în baza art22 din Constitutia Organizatiei Internationale a Muncii. În rapoartele sale ulterioare statul membru trebuie sa descrie masurile luate în vederea cresterii progresive a acestui nivel de prestatii.

PROTECTIA LOCULUI DE MUNCA SI NEDISCRIMINAREA

↑ Sus

Loading

Art. 8

1. Se interzice unui angajator sa concedieze o femeie pe perioada graviditatii, a concediului prevazut la art4 si 5 sau pe o perioada care va fi stabilita de legislatia nationala, urmatoare întoarcerii sale din concediu, cu exceptia cazurilor care nu au legatura cu graviditatea, nasterea copilului si consecintele acesteia si alaptarea. Responsabilitatea de a dovedi ca motivele concedierii nu au legatura cu graviditatea, nasterea copilului si consecintele acesteia si alaptarea revine angajatorului.

2. Femeia trebuie sa aiba garantia ca la sfârsitul concediului de maternitate, când îsi reia lucrul, se întoarce pe acelasi post sau pe un post echivalent, remunerat la acelasi nivel.

↑ Sus

Loading

Art. 9

1. Orice membru trebuie sa adopte masurile corespunzatoare care sa garanteze ca maternitatea nu constituie o sursa de discriminare în materie de ocupare, implicit de acces la ocupare, inclusiv în ceea ce priveste prevederile paragrafului 1 al art2.

2. Masurile la care face referire paragraful precedent cuprind interdictia de a solicita unei femei care îsi depune candidatura pentru un post de a se supune unui test de sarcina sau de a prezenta un certificat care sa ateste sau sa infirme starea de graviditate, cu exceptia cazului în care legislatia nationala prevede aceasta pentru munci care:

a) sunt interzise, total sau partial, femeilor însarcinate sau care alapteaza, în conformitate cu legislatia nationala; sau

b) comporta un risc recunoscut sau semnificativ pentru sanatatea femeii si a copilului.

MAME CARE ALAPTEAZA

↑ Sus

Loading

Art. 10

1. Femeia are dreptul la una sau mai multe pauze zilnice ori la reducerea duratei de lucru zilnice pentru a-si alapta copilul.

2. Perioada în timpul careia sunt permise pauzele de alaptare sau reducerea duratei de lucru zilnice, numarul si durata acestor pauze, precum si modalitatile de reducere a programului de lucru zilnic trebuie stabilite prin legislatia si practica nationale. Aceste pauze sau reducerea programului de lucru zilnic sunt considerate ca timp lucrat si remunerate în consecinta.

EXAMINARE PERIODICA

↑ Sus

Loading

Art. 11

Orice membru trebuie sa examineze periodic, în consultare cu organizatiile reprezentative ale patronilor si lucratorilor, oportunitatea extinderii duratei concediului prevazut la art4 si cresterea sumei sau nivelului prestatiilor în bani prevazute la art6.

PUNEREA ÎN APLICARE

↑ Sus

Loading

Art. 12

Prezenta conventie trebuie pusa în aplicare prin acte normative, cu exceptia cazului în care va produce efecte prin orice alt mijloc, precum contractele colective, sentintele arbitrale, hotarârile judecatoresti sau orice alt mod conform practicii nationale.

DISPOZITII FINALE

↑ Sus

Loading

Art. 13

Prezenta conventie revizuieste Conventia (revizuita) asupra protectiei maternitatii din

1952.

↑ Sus

Loading

Art. 14

Ratificarile prezentei conventii sunt comunicate directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrate de acesta.

↑ Sus

Loading

Art. 15

1. Prezenta conventie nu produce efecte decât pentru membrii Organizatiei Internationale a Muncii ale caror ratificari au fost înregistrate de directorul general al Biroului International al Muncii.

2. Prezenta conventie intra în vigoare la 12 luni dupa ce ratificarile a doi membri au fost înregistrate de directorul general al Biroului International al Muncii.

3. Ulterior prezenta conventie intra în vigoare pentru fiecare membru la 12 luni de la data la care ratificarea sa a fost înregistrata.

↑ Sus

Loading

Art. 16

1. Orice membru care a ratificat prezenta conventie poate sa o denunte la expirarea unei perioade de 10 ani de la data intrarii initiale în vigoare a acesteia, printr-o notificare comunicata directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrata de acesta. Denuntarea nu are efect decât la un an dupa înregistrarea sa.

2. Orice membru care a ratificat prezenta conventie si care, în termen de un an dupa expirarea perioadei de 10 ani mentionata în paragraful precedent, nu se foloseste de posibilitatea denuntarii prevazute de prezentul articol este legat pe o noua perioada de 10 ani si, ca urmare, poate denunta prezenta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, în conditiile prevazute de acest articol.

↑ Sus

Loading

Art. 17

1. Directorul general al Biroului International al Muncii notifica tuturor membrilor Organizatiei Internationale a Muncii înregistrarea tuturor ratificarilor si a tuturor actelor de denuntare care îi sunt comunicate de membrii Organizatiei Internationale a Muncii.

2. Notificând membrilor Organizatiei Internationale a Muncii înregistrarea celei de-a doua ratificari care i-a fost comunicata, directorul general atrage atentia membrilor acesteia asupra datei la care prezenta conventie intra în vigoare.

↑ Sus

Loading

Art. 18

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, în scopul înregistrarii, conform art102 din Carta Natiunilor Unite, informatii complete cu privire la toate ratificarile si toate actele de denuntare pe care le-a înregistrat în conformitate cu articolele precedente.

↑ Sus

Loading

Art. 19

De fiecare data când va considera necesar, Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii prezinta Conferintei Generale a Organizatiei Internationale a Muncii un raport privind aplicarea prezentei conventii si examineaza daca este cazul sa fie înscrisa pe ordinea de zi a Conferintei problema revizuirii totale sau partiale a acesteia.

↑ Sus

Loading

Art. 20

1. În cazul în care Conferinta Generala a Organizatiei Internationale a Muncii adopta o noua conventie care revizuieste total sau partial prezenta conventie si daca noua conventie nu dispune altfel:

a) ratificarea de catre un membru a noii conventii care revizuieste antreneaza de plin drept, inclusiv în ceea ce priveste prevederile art16, denuntarea imediata a prezentei conventii, sub rezerva ca noua conventie care modifica sa fi intrat în vigoare;

b) începând cu data intrarii în vigoare a noii conventii care revizuieste, prezenta conventie înceteaza sa mai fie deschisa ratificarii de catre membri.

2. Prezenta conventie ramâne în orice caz în vigoare, în forma si continutul actuale, pentru membrii care au ratificat-o si care nu ratifica conventia privind revizuirea.

↑ Sus

Loading

Art. 21

Versiunile în limbile franceza si engleza ale textului prezentei conventii au valoare egala.

↑ Sus

Loading